Welke Uitkeringen Zijn Gekoppeld Aan Het Minimumloon?

Welke Uitkeringen Zijn Gekoppeld Aan Het Minimumloon
Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Is minimumloon gekoppeld aan uitkeringen?

Uitkeringen stijgen mee met minimumloon per 1 januari 2023 Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon van € 1.756,20 naar € 1.934,40 per maand. Diverse uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Deze worden daarom ook aangepast. Minimumjeugdloon ook omhoog Het wettelijk minimumloon stijgt met 10,15%.

Participatiewet Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene Nabestaandenwet (Anw) Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) Werkloosheidswet (WW) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Ziektewet (ZW) Toeslagenwet (TW)

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2023. Verder wordt per 1 januari 2023 de kostendelersnorm gewijzigd: alleen medebewoners van 27 jaar of ouder tellen mee als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten. WW, WIA, WAO en ZW De bestaande bruto-uitkeringen in de WW, WIA, WAO en ZW worden per 1 januari 2023 ook met 10,15% verhoogd.

Welke uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon 2023?

Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Hoeveel gaat de uitkering omhoog in 2023?

Stijging bijstandsuitkering 2023 Per 1 januari wordt de hoogte van uw uitkering aangepast. Op 1 januari 2023 stijgt de bijstandsuitkering met ruim 10 procent. De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw situatie. Het bedrag wijzigt twee keer per jaar, namelijk op 1 januari en op 1 juli.

Is Wajong gekoppeld aan minimumloon?

Hoogte Wajong-uitkering – Als u niet kunt werken en in de toekomst ook niet meer (duurzaam geen arbeidsvermogen) dan krijgt u een Wajong-uitkering van 75% van het minimumloon. AIs u voor 2015 al een Wajong uitkering had en u kunt nog werken (u heeft arbeidsvermogen) dan helpt UWV bij het vinden en houden van werk.

Wat is de AOW per 1 januari 2023?

AOW-bedragen en betaaldagen 2023 Geplaatst op 30-12-2022 Wil je weten wanneer de AOW op je rekening wordt gestort? Hieronder vind je een overzicht van de betaaldagen in 2023. Wil je daarnaast weten welk bedrag je kunt verwachten? Dat hangt af van verschillende factoren.

23 januari 23 februari 23 maart 24 april 23 mei (met vakantiegeld) 22 juni 24 juli 23 augustus 21 september 23 oktober 23 november 20 december

Is de AOW uitkering gekoppeld aan het minimumloon?

In hoeverre hangen de AOW en het minimumloon samen? – Het minimumloon is de belangrijkste factor die de hoogte van de AOW-uitkering bepaalt. De uitkeringsbedragen veranderen namelijk elk half jaar, op basis van hoe het minimumloon zich ontwikkelt. Vanaf 1 januari 2023 zijn de nettobedragen voor alleenstaande AOW-gerechtigden 1.353,11 euro (met loonheffingskorting) en 1.081,69 euro (zonder loonheffingskorting).

 1. Getrouwde en/of samenwonende AOW-gerechtigden ontvangen 920,98 (met loonheffingskorting) en 736,06 (zonder loonheffingskorting) netto, per persoon.
 2. Er is dus nog een koppeling tussen het minimumloon en de hoogte van de AOW-bedragen, hoewel het kabinet serieus heeft overwogen om dit af te schaffen.
 3. Let wel: het gaat om de netto minimumloonbedragen, waar de AOW op afgestemd is.
See also:  Welke Azijn In Wasmachine?

Per 1 januari 2023 zijn de bruto minimumlonen met 10,15 procent gestegen. De hoogte van de AOW-uitkeringen is ook gestegen, maar dus niet met hetzelfde percentage.

Wat verandert er op 1 januari 2023 salaris?

Minimumloon 1 juli 2023 – Op 1 juli 2023 is er opnieuw een verhoging van het minimumloon, nu met 3,13%. Per 1 juli 2023 is het minimumloon voor volwassenen 1.995 euro per maand. Dat is 460,40 euro per week, 92,08 euro per dag en 11,51 euro per uur (bij een 40-urige werkweek).

Wat krijg je netto in de bijstand?

Ik ben 18, 19 of 20 jaar. Hoe hoog is de uitkering?

Leefvorm bedrag zonder vakantiegeld vakantiegeld
Alleenstaande € 280,44 € 14,76
Alleenstaande ouder € 280,44 € 14,76
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen € 560,88 € 29,52
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen € 885,42 € 46,60

Wat verandert er in januari 2023?

Wat verandert er op 1 januari 2023 voor werkgevers? –

 • 10-01-2023
 • Deel dit artikel
  •  Facebook
  •  Twitter
  •  LinkedIn
  •  WhatsApp

HR Traditioneel luidt een nieuw jaar nieuwe maatregelen in. De energie- en grondstoffencrisis zal dit jaar ongetwijfeld nog een grote rol spelen. Maar ook andere nieuwigheden kunnen een grote impact hebben voor Belgische werkgevers. Een overzicht van Jean-Luc Vannieuwenhuyse, juridisch expert bij SD Worx, over wat zeker is en wat nog wordt verwacht.

 1. In 2023 worden heel wat veranderingen verwacht, bijvoorbeeld met betrekking tot bedrijfswagens of andere recente budgettaire maatregelen, aldus Jean-Luc Vannieuwenhuyse.
 2. Het is van belang dat er wordt geanticipeerd op deze veranderingen en dat onze ondernemingen die veranderingen duidelijk begrijpen, zodat ze correct worden toegepast.” 1.

Afbouw fiscaal gunstregime bedrijfswagen Het nieuwe jaar brengt veel veranderingen op het vlak van bedrijfswagens. Dit met het oog op een versnelde vergroening van het bedrijfswagenpark. Vanaf 1 januari 2023 zijn nieuw aangekochte plug-in hybrides nog maximaal 50% fiscaal aftrekbaar.

 1. Vanaf juli 2023 dooft de fiscale aftrekbaarheid van de auto- en brandstofkosten stapsgewijs uit, tot 0% tegen 2028.
 2. Voor wagens die de werkgever aanschaft vanaf 1 juli stijgt bovendien de CO²-solidariteitsbijdrage in functie van het brandstoftype en de CO²-uitstoot van de wagen.2.
 3. Uitbreiding geboorteverlof Vanaf 1 januari 2023 telt het geboorteverlof 20 i.p.v.15 dagen,

Vaders en co-ouders kunnen dit verlof vrij opnemen in de eerste vier maanden vanaf de dag van de bevalling. De eerste drie dagen ontvangt de werknemer het normale loon. Vanaf dag vier ontvangt hij of zij een uitkering van het ziekenfonds.3. Verlenging tijdelijke energiewerkloosheid De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid energie is verlengd tot 31 maart 2023,

 1. Het gaat om een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, die geldt sinds 1 oktober 2022.
 2. Ze kan enkel ingeroepen worden door energie-intensieve bedrijven.
 3. Anders dan bij de coronawerkloosheid is een volledige schorsing hier beperkt tot maximaal 4 weken,4.
 4. Responsabiliseringsbijdrage voor langdurig zieken Werkgevers die, in vergelijking met andere bedrijven, veel meer langdurig zieke werknemers hebben, moeten vanaf 2023 een extra RSZ-bijdrage betalen.
See also:  Welke Pea Is De Beste?

De nieuwe wetgeving geldt al sinds 1 januari 2022. Maar gezien de r eferteperiode van 4 kwartalen, kan de RSZ de bijdrage pas in 2023 effectief innen.5. Dagen van telewerk in een andere EU-lidstaat: uitbreiding van de gunstige socialezekerheidsregeling Tot 30 juni 2023 zal de RSZ geen rekening houden met telewerkdagen in het woonland om te bepalen welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is.

 1. Werken uw werknemers nog gedeeltelijk thuis in een EU-lidstaat? Dan hoef je niets te doen aan de sociale zekerheid,
 2. De inkomsten uit de gewerkte dagen blijven ten minste tot 30 juni 2023 onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.1 6.
 3. Snellere inzetbaarheid bij ontslag met een minimale opzegtermijn van 30 weken Vanaf 1 januari 2023 zullen werknemers die door hun werkgever worden ontslagen en die recht hebben op een opzegtermijn van ten minste 30 weken, gebruik kunnen maken van allerlei maatregelen om sneller een baan te vinden.

Denk aan outplacement, coaching of training. Dit is een toegestane afwezigheid van het werk met behoud van loon, zonder extra kosten voor de werkgever. Deze maatregel is een rechtstreeks gevolg van het werkgelegenheidsakkoord. Bij ontslag met ontslagvergoeding moet de werknemer wel beschikbaar blijven voor inzetbaarheidsmaatregelen,

 • Deze verplichting geldt zolang de werknemer geen nieuwe beroepsactiviteit uitoefent.7.
 • Opname van het recht op ontbinden van een CAO of arbeidsreglement Bedrijven met t en minste 20 werknemers moeten overeenkomsten sluiten over het recht om de verbinding te verbreken.
 • Dat kan door middel van een CAO of het arbeidsreglement.

Concreet gaat het om praktische regelingen, richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens rust- en vakantieperioden en opleidings- en bewustmakingsmaatregelen voor werknemers en leidinggevenden. Aanvankelijk hadden ondernemingen tot 1 januari 2023 de tijd om deze formaliteiten te vervullen.

 • De wetgeving is echter pas laat in het najaar van 2022 in werking getreden, zodat de administratie drie maanden uitstel verleent.
 • Bedrijven hebben tot 1 april 2023 de tijd.8.
 • Nieuwe opleidingsverplichtingen De arbeidsdeal voorziet in twee nieuwe opleidingsverplichtingen.
 • Voor ondernemingen vanaf 20 werknemers geldt vanaf 2023 de verplichting om elk jaar, telkens vóór 31 maart, een formeel opleidingsplan te maken.

Zo’n plan bevat minstens de aangeboden opleidingen en de doelgroep voor wie ze bestemd zijn. Heb je minstens 10 werknemers in dienst, dan voorzie je voor elke voltijdse werknemer ook in een individueel opleidingsrecht van 4 opleidingsdagen per jaar vanaf 2023 en 5 dagen vanaf 2024.

 1. Heb je minstens 10 maar minder dan 20 werknemers in dienst, dan volstaat 1 opleidingsdag per jaar.
 2. Het gaat om een opleidingsrecht, geen plicht.
 3. Je medewerker is dus niet verplicht om alle opleidingsdagen effectief op te nemen.9.
 4. Nieuw loonplafond bij Vlaams opleidingsverlof Via opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens de werkuren een goedgekeurde opleiding volgen met behoud van hun normale salaris, tot een bepaald maximum.
See also:  Welke Zodiac Sign Ben Ik?

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt dit maximum 3.170 euro. Vanwege de hoge inflatie is dit bedrag inmiddels aangepast, een primeur. Een nieuw ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat van 1 september tot en met 31 december 2022 het loonplafond 3.170 euro blijft.

 1. Van 1 januari tot en met 31 augustus 2023 wordt dit plafond verhoogd tot 3.364 euro.10.
 2. De arbeidsdeal: specifieke regelgeving voor platformwerkers Een werkgever in de platformeconomie en de platformwerker moeten vanaf 1 januari 2023 rekening houden met verschillende nieuwe criteria om te bepalen of de platformwerker een werknemer of een zelfstandige is.

Wat wordt verwacht in 2023, maar is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad?

 1. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de verjaringstermijn voor sociale fraude 10 i.p.v.7 jaar.
 2. In het eerste en tweede trimester van 2023 krijgen werkgevers een tijdelijke korting van 7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen en voor het derde en vierde trimester krijgen ze gedeeltelijk uitstel van betaling voor deze bijdragen, tot 2025.
 3. Vanaf 1 januari 2023 verhoogt de bijzondere activeringsbijdrage tot 20% voor alle min-60-jarigen. Bedrijven die er vaak gebruik van maken, betalen bovendien een hogere bijdrage.
 4. Wie uitzendkrachten inzet, kan vanaf 1 januari 2023 een responsabiliseringsbijdrage krijgen als hij per semester 40 keer of meer eenzelfde uitzendkracht tewerkstelt met opeenvolgende dagcontracten.
 5. Vanaf 1 januari 2023 kunnen flexijobbers terecht in een aantal nieuwe sectoren: de zorg (PC 223), cultuur (PC303.03), evenementen (PC 304) en landbouw (PC 330).
 6. Vanaf 1 januari 2023 geldt een hogere werkgeversbijdrage voor SWT. De bijdragevoet wordt vermenigvuldigd met 1,047 (1,094 vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024).
 7. Jobstudenten kunnen vanaf 1 januari 2023 max.600 uren gunstige uren presteren.
 8. Het fiscale gunstregime voor auteursrechten wordt vanaf 1 januari 2023 ingeperkt, zowel het toepassing bied als het maximale grensbedrag.
 9. De extra maatregelen om personeelsschaarste aan te pakken in de zorg worden verlengd tot 31 maart 2023. Zo wil de overheid gepensioneerden, studenten, vrijwilligers, werknemers in loopbaanonderbreking en werklozen stimuleren om bij te springen in de zorg.
 10. De federale regering zet de hand op de knip in de uitkering voor werknemers die in 2023 tijdskrediet opnemen.
 11. Bedrijven die in 2022 goede resultaten boekten, kunnen de komende twee jaar een eenmalige energie- of koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Onder welke vorm en voorwaarden de premie er komt, is op dit moment nog onduidelijk.

Terug naar overzicht