Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


1 semestr 02.09.2019 – 29.01.2020 r.

2 semestr 30.01 – 26.06.2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2019 r.
Termin wystawienia ocen śródrocznych17.01.2020 r.
Ferie zimowe10 – 23 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna9 – 14 kwietnia 2020 r.
Egzaminy ósmoklasisty : *
– język polski21   kwietnia 2020 r.
– matematyka22  kwietnia 2020 r.
– język obcy nowożytny23  kwietnia 2020 r.
Termin wystawienia ocen końcoworocznych10.06.2020 r.

* UWAGA!  DLA UCZNIÓW NIE ZDAJĄCYCH EGZAMINU SĄ TO DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2019 r.

23.12.2019 r.

24.12.2019 r.

27.12. 2019 r.

30.12.2019 r.

31.12.2019 r.

2.01.2020 r.

3.01.2020 r.

9.04.2020 r.

10.04.2020 r.

14.04.2020 r.

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.


Terminarz zebrań z rodzicami 

Miesiąc Data
Koncertowa 8, czwartki 17.00
Koncertowa 4, 
czwartki 18.00
Tematyka spotkań
WRZESIEŃ 3 września /5 września 2019 r. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO,  Programem Wychowawczo-profilaktycznym szkoły, Kalendarzem roku szkolnego. Sprawy organizacyjne.
PAŹDZIERNIK 17  października 2019 r. Dzień otwarty
LISTOPAD 14 listopada 2019 r. Informacje o postępach, osiągnięciach i trudnościach uczniów, bieżące sprawy organizacyjne, indywidualne konsultacje z nauczycielami.
GRUDZIEŃ 19 grudnia 2019 r. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, zachowaniem nieodpowiednim/nagannym na 1 semestr
STYCZEŃ 30 stycznia 2020 r. Zebranie semestralne – wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr
MARZEC 26 marca 2020 r. Dzień otwarty
MAJ 20 maja 2020 r. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, zachowaniem nieodpowiednim/nagannym na koniec roku szkolnego