Pedagog i psycholog

    PEDAGOG  SZKOLNY
NATALIA 
CHRUPEK
opieka nad klasami:
5, 6D, 6E, 7D, 7E
 
PEDAGOG  SZKOLNY 
AGNIESZKA
ZAWADZKA
opieka nad klasami:
6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D
 
PSYCHOLOG  SZKOLNY   
JOANNA SZPANOWSKA
opieka nad klasami:
1 i 4
PONIEDZIAŁEK 8:00 – 8:45
10:40 – 12:30 
12.00 – 18.00
dyżur dla rodziców
8:00 – 10.00 Koncertowa 8
10:30 – 12:00 Koncertowa 4
12.00 – 14.30 Koncertowa 8
WTOREK 13:00 – 18:00
dyżur dla rodziców
8:00 – 12:008:00 – 12:00 Koncertowa 8
12.00 – 14.30 Koncertowa 4
ŚRODA 8:00 – 12:30 10:00 – 14:00 8:00 – 14:00 Koncertowa 8
14:00 – 18:00 Koncertowa 4
dyżur dla rodziców
CZWARTEK 9:40 – 15:30 10:00 – 14:00 8:00 – 13:30 Koncertowa 8
13:30 – 15:30 Koncertowa 4
PIĄTEK 8:00 – 13:30 11:30 – 15:30 8:00 – 9:00 Koncertowa 8
9:00– 11:00 Koncertowa 4
11:00 – 13:30 Koncertowa 8