Jak zmienić nazwisko na Facebooku?

Gdzie zmienić imię i nazwisko na FB?

Dotknij w prawym górnym rogu Facebooka. Przewiń w dół i dotknij Ustawienia. Dotknij opcji Informacje osobiste oraz informacje o koncie w sekcji Konto. Dotknij opcji Imię i nazwisko, a następnie Dodaj lub zmień imię i nazwisko w języku lokalnym.

Dlaczego nie mogę zmienić imienia i nazwiska na FB?

Zmiany imienia i nazwiska w ciągu ostatnich 60 dni lub zbyt częstych prób jego zmiany; otrzymania prośby o potwierdzenie swojego imienia i nazwiska na Facebooku; jeśli Twoje imię i nazwisko różni się od imienia i nazwiska na dokumencie widniejącym na liście dokumentów tożsamości.

Jak zmienić nazwisko na FB 2023?

Kliknij sekcję Informacje w lewej części strony. W polu Informacje ogólne oraz Imię i nazwisko kliknij opcję Utwórz nazwę użytkownika strony lub Edytuj. Wprowadź nową nazwę użytkownika i kliknij opcję Utwórz nazwę użytkownika.

Jak zmienić nazwisko po ślubie na Facebooku?

Kliknij na polecenie „Edytuj’, które znajduje się przy pozycji Imię i Nazwisko. Wpisz tam nowe dane, a następnie wybierz opcję „Podgląd zmiany’.

W jaki sposób można zmienić nazwisko?

Jak dokonać zmiany imienia lub nazwiska? – Zmiany imienia i nazwiska można dokonać tylko poprzez złożenie wniosku bezpośrednio do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Proces rozpatrywania wniosku kończy się wystawieniem decyzji wraz z uzasadnieniem.

 1. Może być ona zarówno pozytywna, jak i negatywna.
 2. Od decyzji przysługuje odwołanie do wojewody.
 3. Osoby, które mieszkają za granicą, mogą taki wniosek złożyć w za pośrednictwem polskiego konsula, gdzie wskażą właściwego kierownika USC, do którego wniosek powinien trafić.
 4. Wniosek dotyczący osób nieletnich powinien zostać złożony przez ich ustawowych przedstawicieli np.

rodzica.

Jak zmienić nazwisko po ślubie?

Jak złożyć wniosek o zmianę nazwiska? – Chcąc zmienić nazwisko, należy złożyć właściwy wniosek do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Należy w nim zawrzeć:

swoje dane osobowe, nowe nazwisko/imię, które ma zostać nadane (nazwisko nie może mieć aspektu historycznego, chyba że nosi je członek rodziny wnioskującego), adres korespondencyjny, oświadczenie mówiące o tym, że wnioskujący nigdy wcześniej nie złożył podobnego podania do innego kierownika USC, uzyskując decyzję odmowną, uzasadnienie.

Bardzo istotnym elementem wniosku jest jego uzasadnienie. Zawiera ono powody, dla których wnioskujący chce zmienić nazwisko. Ustawodawca nie podaje zamkniętego katalogu przypadków, w których zmiana nazwiska jest możliwa. Niemniej jednak powód musi być istotny.

 • Najczęściej do zmiany nazwiska dochodzi, gdy jest ono ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka.
 • Co ważne, zmienić można również nazwisko rodowe.
 • Ierownik USC ma prawo zaakceptować lub odrzucić wniosek.
 • W drugim przypadku przysługuje odwołanie do wojewody, który ponownie rozpatruje sprawę.
 • Wniosek o zmianę nazwiska można złożyć w dowolnym momencie – nie obowiązuje tutaj żaden termin, o ile nie chodzi o zmianę w kontekście rozwodu czy ślubu.

Nazwisko można zmienić po ślubie lub po rozwodzie – w takich sytuacjach procedura jest znacznie prostsza, a zainteresowany nie musi uzyskać zgody kierownika USC. Chcąc zmienić nazwisko po ślubie, należy złożyć stosowne oświadczenie. Najczęściej ma to miejsce przed sporządzeniem zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

 • Natomiast zmiana nazwiska po rozwodzie możliwa jest w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia wyroku.
 • W tym celu należy złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC o powrocie do poprzedniego nazwiska.
 • Co ważne, po rozwodzie można jedynie powrócić do nazwiska, które nosiło się przed zawarciem związku małżeńskiego.

Chcąc dokonać innych korekt, należy dopełnić takich samych formalności, jak w przypadku zwykłej zmiany nazwiska.

Czy da się zmienić imię i nazwisko?

Zmiana imienia lub nazwiska – wiadomości ogólne Kiedy można zmienić imię lub nazwisko Procedura, organ właściwy, dokumenty – wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska – wiadomości ogólne Kto może zmienić imię i nazwisko

Obywatel polski cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda) cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy

Zakres zmian Zmianie może podlegać imię lub nazwisko. Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe (co do zasady) lub najwyżej dwa imiona. Zmiana imienia oznacza:

zastąpienie wybranego imienia innym imieniem zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie dodanie drugiego imienia zmianę pisowni imienia lub imion zmianę kolejności imion

Zmiana nazwiska oznacza zmianę:

na inne nazwisko zmianę pisowni nazwiska zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego

Kiedy można zmienić imię lub nazwisko Zmienić można imię lub nazwisko ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka, a także można zmienić imię lub nazwisko na:

imię lub nazwisko używane imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa, którego obywatelstwo również się posiada

Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie. Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić imię lub nazwisko wyłącznie z szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Ważne ! Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku. Procedura Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Organ właściwy, dokumenty – wniosek o zmianę imienia lub nazwiska Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

dane osoby, której zmiana dotyczy:

imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe numer PESEL, jeżeli został nadany

imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana adres do korespondencji wnioskodawcy uzasadnienie oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna

Ponieważ zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność nasienia zmiany do aktu urodzenia i aktu małżeństwa należy wskazać także, gdzie te akty zostały sporządzone (wskazać kierownika urzędu stanu cywilnego który sporządził ww. akty). Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia lub nazwiska dotyczy.

Ważne ! Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, musi wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska złożyć wniosek o przeniesienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (transkrypcję). Rozciągnięcie zmiany nazwiska rodziców na małoletnie dzieci Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

See also:  Jak wyglądają hemoroidy?

Jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci pochodzące od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą

Uwaga ! W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Dziecko wyraża zgodę na zmianę swojego nazwiska:

osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą

Czy na Facebooku trzeba podawać prawdziwe nazwisko?

Musisz podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz pozostałe dane. Musisz też je na bieżąco uaktualniać – © flickr.com | downloadsource.fr Wydaje się, że jeszcze kilka lat temu jedną z naczelnych zasad poruszania się po internecie było zachowanie pełnej anonimowości i niepodawanie nigdzie swojego imienia i nazwiska. 2 / 7

Jak zostawic nazwisko panienskie na FB?

Dotknij Zobacz swoje informacje. Przewiń w dół i dotknij opcji Dodaj pseudonim, nazwisko rodowe w obszarze INNE IMIONA I NAZWISKA. Wybierz typ imienia i nazwiska, które chcesz dodać w sekcji Typ imienia i nazwiska.

Jak zmienić nazwę na fb 2023 na telefonie?

Dotknij Menu w prawym dolnym rogu. Dotknij kolejno Ustawienia i prywatność oraz Ustawienia. Dotknij kolejno Centrum kont i Profile. Wybierz profil i dotknij opcji Nazwa użytkownika.

Jak zmienić nazwisko na FB przez aplikację?

Aby zmienić nazwisko na fb musisz uruchomić messengera a następnie wejść ustawienia konta, następnie szukamy zakładki imię i nazwisko gdzie zmieniasz dane osobowe na koncie Facebook. Zmiana danych osobowych na fb jest bardzo prosta a to wszystko pokazuje na telefonie z systemem Android.

Ile trwa zmiana nazwy na fb?

Niedozwolone nazwy strony na Facebooku – Twoja nazwa strony na Facebooku nie może wprowadzać odbiorcy w błąd, Nazwa musi być odzwierciedleniem tego, co użytkownik na niej znajdzie. Nazwa fanpage’a nie może zawierać:

 • słowa „Facebook”, ani słowa „oficjalnie” lub „official” jeśli strona nie jest oficjalną stroną firmy lub osoby publicznej,
 • samych wielkich liter, oprócz skrótów,
 • nie może obrażać lub naruszać praw innych ludzi,
 • symboli lub znaków przestankowych,
 • wulgaryzmów,
 • błędów ortograficznych,
 • oraz innych form, które znajdziesz na tej stronie,

Weryfikacja Twojej nowej nazwy strony na Facebooku może potrwać nawet do 3 dni, Jeżeli Twoja nazwa przejdzie pozytywną weryfikacje to nie będzie mógł jej zmienić przez kolejne 7 dni. Dodatkowo Twoi wszyscy dotychczasowi fani zostaną poinformowani o nowej nazwie Twojego fanpage’a,

Dlaczego warto zmienić nazwisko po ślubie?

Plusy zmiany nazwiska po ślubie – Za zmianą przemawia przede wszystkim tradycja. Przyjęcie nazwiska męża oznaczało dawniej – ale i obecnie – wejście do jego rodziny. Zmiana nazwiska ma też znaczenie symboliczne. Dla wielu par oznacza początek nowej drogi i „połączenie sił”.

Ile razy można zmienić nazwisko na FB?

Imię i nazwisko możesz zmieniać tylko raz na 60 dni.

Czy można zmienić nazwisko na nazwisko partnera bez ślubu?

Zmiana nazwiska na nazwisko partnera bez ślubu – Jak wyżej wskazano, do zmiany nazwiska może dojść wyłącznie z ważnych powodów, a katalog wskazany w ustawie nie ma charakteru zamkniętego. Oznacza to, że przyczyn zmiany nazwiska może być wiele, a organ rozpoznający wniosek powinien każdorazowo dokonywać indywidualnej oceny tego, czy wskazane we wniosku powody są „ważne”.

Pojęcie „ważnych powodów” nie ma swojej ustawowej definicji. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, „ważne powody” przemawiające za zmianą nazwiska nie mogą wynikać jedynie z subiektywnego przekonania osoby żądającej zmiany, ale muszą również sprostać zobiektywizowanym i zracjonalizowanym kryteriom oceny (wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 9 lipca 1993 r., SA/Wr 605/93).

W orzecznictwie podkreśla się także konieczność ustalenia, czy zachodzą ważne powody uzasadniające uwzględnienie wniosku o zmianę nazwiska w świetle wyważenia z jednej strony interesu społecznego i celów, jakie ma realizować zawarta zasada względnej stabilizacji imion i nazwisk, a z drugiej indywidualnego interesu wnioskodawcy.

 1. Jakiś czas temu zwróciła się do mnie klientka z zapytaniem czy możliwa jest zmiana nazwiska na nazwisko jej partnera mimo braku ślubu.
 2. Jako ważny powód wskazała kwestie stricte życiowe i społeczne.
 3. Ich wspólne małoletnie dziecko nosi bowiem nazwisko po ojcu.
 4. Tym samym ona jedyna w tworzonej przez nich rodzinie ma inne nazwisko.

Powoduje to subiektywne negatywne odczucia klientki, która czuje się niejako odseparowana od pozostałych członków rodziny. Z kolei odmienne nazwisko matki spotyka się z pytaniami ze strony innych osób. Klientka oraz jej partner nie chcą brać ślubu. Czy powyższa sytuacja może być więc uznana za tzw.

„ważne powody” i uzasadniać zmianę nazwiska na nazwisko partnera? Na marginesie tylko dodam, że w mojej ocenie owe pytania o odmienne nazwisko matki są dla mnie kompletnie niezrozumiałe, ponieważ kobieta wskutek zawarcia małżeństwa nie musi decydować się na przyjęcie nazwiska męża. Brak takiej zmiany jest w dzisiejszych czasach jest coraz częściej spotykany.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zmiana nazwiska na nazwisko partnera spowodowałaby w rzeczywistości zmianę nazwiska rodowego, a tym samym zmianę aktu urodzenia. W praktyce wyglądałoby to tak, że doszłoby do uznania, że wnioskodawczyni urodziła się z nazwiskiem partnera.

 • Aktualne orzecznictwo wprost wskazuje, że zmiana nazwiska na nazwisko partnera jest niemożliwa.
 • WSA w Łodzi w wyroku z dnia 21 października 2015 r.
 • III SA/Łd 679/15) wskazał wprost, że: Pozostawanie przez osoby w związku o charakterze konkubinatu, bez względu na to, czy chodzi o związek osób jednej płci, czy o związek heteroseksualny, ale w innym związku niż związek małżeński, nie stanowi „ważnego powodu”, w rozumieniu art.4 ust.1 u.z.i.n., zmiany nazwiska jednego z partnerów na nazwisko drugiego partnera.

Powyższe podkreślił także Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 października 2017 r. (II OSK 293/16): Zakwalifikowanie do ważnych powodów zmiany nazwiska związku partnerskiego nieznanego polskim porządku prawnym narusza ten porządek prawny.

 • Subiektywna potrzeba zmiany nazwiska rodowego na nazwisko wynikające ze związku faktycznego, choć uzasadnione więzami emocjonalnymi i wspólnym życiem nie jest wypełnieniem przesłanki „wyłącznie z różnych względów”.
 • Podsumowując, w aktualnym porządku prawnym nie ma możliwości zmiany nazwiska na nazwisko partnera bez zawarcia związku małżeńskiego, nawet gdyby chęć zmiany uzasadniać silnymi więzami emocjonalnymi, wspólnym życiem oraz tworzeniem rodziny.
See also:  Jak zresetować laptopa?

W dzisiejszych czasach, wskutek zawarcia związku małżeńskiego, coraz więcej małżonków decyduje się na pozostanie przy swoim nazwisku. Posiadanie wspólnego nazwiska nie definiuje pojęcia rodziny ani nie ma wpływu na więzi emocjonalne. To my sami tworzymy rodzinę i to my pielęgnujemy uczucia, które nas łączą.

Jeśli z różnych względów nie zdecydowali się Państwo na zawarcie małżeństwa, to brak wspólnego nazwiska nie powinien przesłaniać tego, co w tym związku najważniejsze, a mianowicie łączącego uczucia i wspólnej podróży przez życie. Autor: Zuzanna Lewandowska – adwokat oraz autorka bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika.

Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

Z jakich powodów można zmienić nazwisko?

Kiedy cudzoziemiec może w Polsce zmienić imię lub nazwisko? – Również cudzoziemcy mogą zmienić w Polsce imię i nazwisko – ale tylko niektórzy. Możliwość zmiany imienia i nazwiska na takich samych zasadach, jak w przypadku obywateli polskich, dotyczy cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa.

 1. Warunkiem jest, żeby mieli w Polsce miejsce zamieszkania.
 2. Dopuszczalna jest też zmiana imienia i nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
 3. Zmiany mogą dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

W praktyce dotyczy to więc osób, które uciekły ze swojego kraju w związku z grożącym im niebezpieczeństwem i muszą zmienić swoją tożsamość.

Ile kosztuje zmiana imienia i nazwiska?

Wiele osób po orzeczeniu rozwodu chce powrócić do swojego nazwiska, jakie nosiły przed zawarciem związku małżeńskiego. Najczęściej są to kobiet- głównie to one decydują się na zmianę nazwiska po zawarciu małżeństwa. Konsekwencją powrotu do panieńskiego nazwiska jest wymiana wszystkich ważnych dokumentów.

 1. Wymianie będzie podlegać przede wszystkim paszport, dowód osobisty czy prawo jazdy.
 2. Procedura zmiany nazwiska nie należy do skomplikowanych, najważniejsze jednak jest zachowanie przewidzianego w przepisach terminu.
 3. Zgodnie z art.59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Jeśli doszło do przekroczenia terminu, nie można go przywrócić. W takim przypadku zmiana nazwiska może nastąpić tylko według ustawy o zmianie imienia i nazwiska, co wiąże się z lekkim utrudnieniem. Oprócz wniosku dodatkowo należy podać tzw. bardzo ważne powody takiej zmiany, których niestety prawo nie dookreśla.

Osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska musi złożyć pisemne oświadczenie przed kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego, bez względu na miejsce zamieszkania czy miejsce zawarcia małżeństwa. Opłata za złożenie oświadczenia jest stała i wynosi 11 zł. Dodatkowo trzeba uiścić opłatę za zmianę nazwiska w wysokości 37 zł.

Oprócz pisemnego oświadczenia potrzebne będą również:

dowód osobisty, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu małżeństwa oraz prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód.

PASZPORT Osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie zmiany danych.

 1. Wniosek należy złożyć do dowolnego punktu paszportowego w kraju bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Paszport traci automatycznie ważność po upływie 60 dni od dnia w którym dokonane zostały zmiany w wyniku wydania decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie zmiany danych.
 3. Wyrobienie nowego paszportu kosztować będzie maksymalnie 140 zł – tyle wynosi pełna opłata za wydanie paszportu.

W przypadku wymiany spowodowanej zmianą nazwiska pobiera się opłatę częściową, której wysokość zależy od terminu ważności dotychczasowego dokumentu. Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi: do miesiąca od dnia złożenia wniosku paszportowego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy.

wypełniony formularz wniosku, dowód osobisty podlegający wymianie (do wglądu), dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym imieniu i nazwisku, w przypadku, gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości, na żądanie organu, należy przedłożyć poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.

Ile kosztuje zmienić nazwisko?

Opłaty – Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł. Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 • dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłatę uiszcza się na rachunek: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 – opłaty dokonywane na terenie RP, PL 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 BPKOPLPW – opłaty dokonywane spoza granic RP. Nie ma aktualnie możliwości uiszczenia opłaty w formie gotówkowej. Opłatę można uiścić kartą na stanowisku ds. zmian w aktach stanu cywilnego.

Jakim nazwiskiem podpisać się po ślubie?

Panna młoda po raz ostatni. podpisuje je swoim panieńskim nazwiskiem.

Ile trwa zmiana nazwiska po ślubie?

W przypadku zmiany nazwiska po ślubie, czas na złożenie wniosku liczy się od dnia sporządzenia aktu małżeństwa. Na wydanie nowego dokumentu urząd ma standardowo 30 dni. W okresie wakacyjnym nie ma szans żeby było to znacznie wcześniej. Poza sezonem zdarza się, że możemy odebrać nowy już po 14 dniach.

Kiedy po ślubie po akt małżeństwa?

Po ślubie – W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny ma obowiązek przekazać do USC wszystkie niezbędne dokumenty. Kierownik USC zarejestruje na ich podstawie małżeństwo. Pójdźcie do USC – tam dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa. Rozwiń tekst

Jak zmienić swoje imię i nazwisko?

Zmiana imienia lub nazwiska – wiadomości ogólne Kiedy można zmienić imię lub nazwisko Procedura, organ właściwy, dokumenty – wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska – wiadomości ogólne Kto może zmienić imię i nazwisko

Obywatel polski cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda) cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy

Zakres zmian Zmianie może podlegać imię lub nazwisko. Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe (co do zasady) lub najwyżej dwa imiona. Zmiana imienia oznacza:

zastąpienie wybranego imienia innym imieniem zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie dodanie drugiego imienia zmianę pisowni imienia lub imion zmianę kolejności imion

Zmiana nazwiska oznacza zmianę:

na inne nazwisko zmianę pisowni nazwiska zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego

See also:  Jak zagęścić sos?

Kiedy można zmienić imię lub nazwisko Zmienić można imię lub nazwisko ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka, a także można zmienić imię lub nazwisko na:

imię lub nazwisko używane imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa, którego obywatelstwo również się posiada

Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie. Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić imię lub nazwisko wyłącznie z szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

 • Ważne ! Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
 • Procedura Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Organ właściwy, dokumenty – wniosek o zmianę imienia lub nazwiska Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

dane osoby, której zmiana dotyczy:

imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe numer PESEL, jeżeli został nadany

imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana adres do korespondencji wnioskodawcy uzasadnienie oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna

Ponieważ zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność nasienia zmiany do aktu urodzenia i aktu małżeństwa należy wskazać także, gdzie te akty zostały sporządzone (wskazać kierownika urzędu stanu cywilnego który sporządził ww. akty). Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia lub nazwiska dotyczy.

Ważne ! Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, musi wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska złożyć wniosek o przeniesienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (transkrypcję). Rozciągnięcie zmiany nazwiska rodziców na małoletnie dzieci Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci pochodzące od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą

Uwaga ! W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Dziecko wyraża zgodę na zmianę swojego nazwiska:

osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą

Jak zmienić swoją tożsamość?

Zmiana imienia i nazwiska – jak to zrobić? Zmiana imienia i nazwiska – jak to zrobić? Jak można zmienić imię bądź nazwisko? Kira Czarczyńska 13.04.2011 22:00, aktualizacja: 14.01.2022 13:35 Powodów do zmiany imienia lub nazwiska może być wiele: nie podoba nam się obecne, posługujemy się na co dzień innym niż zapisane w dowodzie, albo wzięliśmy rozwód i chcemy wrócić do poprzedniego. Niezależnie od powodów, procedura zawsze będzie bardzo podobna. Powodów do zmiany imienia lub nazwiska może być wiele: nie podoba nam się obecne, posługujemy się na co dzień innym niż zapisane w dowodzie, albo wzięliśmy rozwód i chcemy wrócić do poprzedniego. Niezależnie od powodów, procedura zawsze będzie bardzo podobna.

wniosek o zmianę imienia bądź nazwiska, zawierający: nasze dane (z adresem i PESELem), imię i nazwisko jakie chcemy przyjąć, uzasadnienie zmiany;odpis aktu urodzenia;ewentualne dokumenty potwierdzające zasadność zmiany nazwiska (np. udowadniające, że posługujemy się na co dzień innym);do wglądu – dokument potwierdzający tożsamość.

Wnieść trzeba także opłatę skarbową, a dowód jej wniesienia załączyć do składanych dokumentów. Kiedy można zmienić bez problemu? Polskie prawo przewiduje kilka sytuacji, w których szybko i bezproblemowo uzyskamy zgodę na zmianę swoich danych. Możemy na to liczyć, jeśli:

aktualne imię lub nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka;zmieniamy dane na imię lub nazwisko, którego faktycznie używamy;nasze nazwisko zostało w przeszłości bezprawnie zmienione i chcemy do niego wrócić.

Są to tak zwane „ważne względy”, zazwyczaj wystarczające do wydania pozytywnej decyzji. Inne możliwości i powody zmian. Kiedy jeszcze możemy wystąpić z wnioskiem do USC? Takie sytuacje, to przykładowo chęć:

zmiany imienia na inne imię lub dokonania zmiany pisowni imienia;zmiany nazwiska na inne imię lub dokonania zmiany pisowni nazwiska;zmiany formy imienia bądź nazwiska – na formę właściwą dla naszej płci;zmiany nazwiska z powrotem na rodowe w przypadku rozwodu.

Jeśli się rozwodzimy, mamy określony ustawą czas na to, żeby zdecydować się na powrót do poprzedniego nazwiska. Kiedy termin minie, musimy niestety przejść całą procedurę w USC. Kiedy nie uda nam się zmienić danych? Urząd Stanu Cywilnego odmówi na pewno, jeśli ubiegamy się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej. Jedyną sytuacją, kiedy będzie to możliwe – jest posiadanie faktycznie w rodzinie osób noszących to nazwisko.

Ile trwa zmiana nazwy na fb?

Niedozwolone nazwy strony na Facebooku – Twoja nazwa strony na Facebooku nie może wprowadzać odbiorcy w błąd, Nazwa musi być odzwierciedleniem tego, co użytkownik na niej znajdzie. Nazwa fanpage’a nie może zawierać:

 • słowa „Facebook”, ani słowa „oficjalnie” lub „official” jeśli strona nie jest oficjalną stroną firmy lub osoby publicznej,
 • samych wielkich liter, oprócz skrótów,
 • nie może obrażać lub naruszać praw innych ludzi,
 • symboli lub znaków przestankowych,
 • wulgaryzmów,
 • błędów ortograficznych,
 • oraz innych form, które znajdziesz na tej stronie,

Weryfikacja Twojej nowej nazwy strony na Facebooku może potrwać nawet do 3 dni, Jeżeli Twoja nazwa przejdzie pozytywną weryfikacje to nie będzie mógł jej zmienić przez kolejne 7 dni. Dodatkowo Twoi wszyscy dotychczasowi fani zostaną poinformowani o nowej nazwie Twojego fanpage’a,