Spadek Po Bracie KtRy Ma Dzieci?

Spadek Po Bracie KtRy Ma Dzieci

Kto dziedziczy po zmarłym bracie który nie miał dzieci?

Przykład 3 – Zmarła Maria Wójcik, która nie miała dzieci. Pozostawiła męża i rodziców. Mężowi przypadnie 50% spadku, a rodzicom po 25% całości spadku. Gdy spadkodawca nie miał dzieci, dalszych zstępnych ani małżonka, cały spadek przypadnie jego rodzicom po równo.

Kiedy rodzeństwo dziedziczy po bracie?

Dziedziczenie po osobie bezdzietnej | Adwokat Anna Błach Dnia 28 czerwca 2009 r. zmieniły się reguły dziedziczenia po osobach, które zmarły bezpotomnie, czyli nie zostawiły po sobie żyjących dzieci, wnuków ani prawnuków. Zgodnie z nowymi przepisami rodzeństwo nie dziedziczy po takiej osobie.

 • Schedą spadkową dzielą się tylko rodzice i małżonek.
 • Jeśli natomiast spadkodawca nie miał również małżonka, to dziedziczą tylko jego rodzice – w częściach równych.
 • Nie oznacza to, że nie może dojść do sytuacji gdy rodzeństwo odziedziczy spadek po zmarłym bracie czy siostrze.
 • Rodzeństwo będzie dziedziczyło, gdy choćby jedno z rodziców nie żyje.

Bo właśnie wtedy udział zmarłego rodzica przypadnie jego dzieciom – czyli rodzeństwu zmarłego. Gdy zatem oboje rodzice nie żyją, cały spadek, jaki by im przypadł, dziedziczą bracia i siostry spadkodawcy w częściach równych. A jeżeli się zdarzy, że bezdzietny zmarły nie zostawił rodzeństwa, rodziców ani małżonka, to dziedziczą po nim cały majątek dziadkowie, którzy przed 28 czerwca w ogóle do kręgu spadkobierców nie należeli.

Dziadkowie dziedziczą po wnuku w częściach równych. Jeśli któreś z nich nie przeżyje wnuka (co będzie zapewne często się zdarzało), to jego udział w schedzie przypada – w równych częściach – jego dzieciom i wnukom, a więc wujom, stryjom lub ciotkom spadkodawcy. Z kolei jeśli któreś z nich nie dożyło otwarcia spadku – to spadek przypada jego dzieciom, czyli rodzeństwu stryjecznemu bądź ciotecznemu spadkodawcy, a w razie ich śmierci – odpowiednio ich dzieciom lub wnukom.

Stare zasady wiecznie żywe Należy pamiętać, że nowe zasady stosuje się jedynie do dziedziczenia po zmarłym bezpotomnie po dniu 28 czerwca 2009 r. Gdy spadkodawca zmarł przed dniem 28 czerwca 2009 r. i nie pozostawił potomków dziedziczenie następuje na dotychczasowych zasadach.

 1. Połowę spadku obejmuje małżonek, a pozostałą połową dzielą się rodzice i rodzeństwo.
 2. Gdy zmarły nie pozostawił małżonka, potomków, rodziców ani rodzeństwa, do dziedziczenia dochodzi gmina jego ostatniego miejsca zamieszkania.
 3. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić lub znajdowało się ono za granicą, to spadek przypada Skarbowi Państwa.

A zatem inni krewni mogą dziedziczyć majątek po takim spadkodawcy tylko jeśli umieścił ich w testamencie. Adwokat Anna Błach Kancelaria Prawna w Warszawie : Dziedziczenie po osobie bezdzietnej | Adwokat Anna Błach

Kto dziedziczy spadek po bezdzietnym bracie?

Gdy spadkodawca nie miał dzieci ani małżonka, cały spadek przypadnie jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z nich nie żyje, udział przypada rodzeństwu w częściach równych. Jeżeli któreś z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku, a pozostawiło zstępnych (np. dzieci) to właśnie im przypadnie ten udział spadkowy.

Czy dzieci zmarłego brata dziedziczą?

Spadkobiercy ustawowi zostali podzieleni na grupy dochodzące kolejno do dziedziczenia ustawowego. Małżonek spadkodawcy jest uprzywilejowany w odniesieniu do wielkości udziału w spadku. W polskim prawie jedynie małżonek dziedziczy w pierwszej, drugiej, a także trzeciej grupie spadkobierców ustawowych.

 • Ustawa określa wielkość udziałów poszczególnych spadkobierców.
 • Małżonek spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia z ustawy, w przypadku gdy pozostawał w związku małżeńskim ze spadkodawcą aż do chwili jego śmierci, przy czym chodzi tu o zawarcie małżeństwa, które wywołuje skutki cywilnoprawne.
 • Małżonek dochodzi do dziedziczenia niezależnie od tego, czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

W pierwszej kolejności powołane do spadku są z ustawy dzieci spadkodawcy oraz pozostający przy życiu małżonek. Dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek dziedziczą co do zasady w częściach równych, ale udział przypadający małżonkowi nie może wynosić mniej niż jedna czwarta całości spadku. Spadek Po Bracie KtRy Ma Dzieci Dziedziczenie spadku przez dzieci rodzeństwa po śmierci cioci albo wuja, którzy nie mieli żony, męża ani dzieci Poznań W doktrynie zwraca się uwagę, że rozwiązanie takie często prowadzi do pokrzywdzenia dzieci. Równocześnie podaje się w wątpliwość uzasadnienie tak szczególnego uprzywilejowania małżonka.

 • W obu przypadkach dzieci dziedziczą w częściach równych należny im majątek.
 • Artykuł 931§ 2 KC mówi, że jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, to przypadający mu udział spadkowy przypada jego dzieciom (wnukom) w równych częściach.
 • Należy pamiętać, że art.931 § 2 KC nie może być stosowany w drodze analogii w przypadku śmierci współmałżonka spadkodawcy przed otwarciem spadku oraz gdy według Kodeksu cywilnego osobę tę należy traktować tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku.

W takim przypadku stosujemy ogólne zasady dziedziczenia i nikt nie wstąpi w miejsce małżonka spadkobiercy. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił dzieci i wnuków, do dziedziczenia po nim dochodzi małżonek oraz rodzice. Małżonek może dojść do dziedziczenia także w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy oraz zstępnymi rodzeństwa.

 • Wielkość udziału małżonka dziedziczącego w zbiegu z rodzicami bądź rodzeństwem spadkodawcy wynosi jedną drugą spadku.
 • Ustawodawca nie wprowadza różnic w zakresie dziedziczenia po spadkodawcy pomiędzy dziećmi małżeńskimi i pozamałżeńskimi rodziców spadkodawcy.
 • Jednolicie traktowane jest zarówno rodzone, jak i przyrodnie (mające ze spadkodawcą jedynie wspólną matkę lub wspólnego ojca) rodzeństwo spadkodawcy oraz ich zstępni.

Powołanie do dziedziczenia rodzeństwa spadkodawcy oraz wielkość udziałów każdego z nich jest więc niezależna od tego, czy rodzeństwo to pochodzi od tych samych rodziców, czy też jest to jedynie rodzeństwo przyrodnie. Oznacza to, że po śmierci jednego z rodziców przed śmiercią spadkodawcy dziedziczy ustawowo także rodzeństwo niebędące zstępnymi zmarłego rodzica.

 1. Na tych samych zasadach dziedziczy po spadkodawcy jego rodzeństwo przysposobione przez jego rodziców.
 2. Jednocześnie rodzeństwo dochodzi do dziedziczenia w dalszej klasie spadkobierców ustawowych po spadkodawcy właśnie w braku wyprzedzających ich w dziedziczeniu rodziców.
 3. Jeżeli do spadku dochodzi jedynie rodzeństwo spadkodawcy, udziały każdej z tych osób w spadku są równe,

Zstępni rodzeństwa wstępują przy dziedziczeniu ustawowym w miejsce swego niedochodzącego do spadku rodzica lub innego wstępnego i otrzymują tę część spadkową, jaką otrzymałby on, gdyby dziedziczył, Zgodnie z wyraźnym brzmieniem art.932 § 5 KC, podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Czy należy mi się zachowek po bracie?

Podsumowanie – czy należy się zachowek po bezdzietnym bracie – Czy należy się zachowek po bezdzietnym bracie? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Ustawodawca nie zaliczył rodzeństwa spadkodawcy do kręgu osób uprawnionych do domagania się zapłaty zachowku.

 • Rodzeństwo może jednak brać udział w dziedziczeniu ustawowym po zmarłym bracie, ale najpierw musi doprowadzić do unieważnienia testamentu.
 • Atalog przesłanek uzasadniających unieważnienie testamentu jest szeroki, ale same sprawy w tym przedmiocie nie należą do najłatwiejszych – na przykład z uwagi na trudności dowodowe.

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o adwokaturze. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i chcecie uzyskać wsparcie prawne – zapraszam do, Przyjrzę się Państwa sprawie i zaproponuję odpowiednią strategię działania.

See also:  KtRy Dzień Roku?

Ile wynosi zachowek po bracie?

Obliczanie zachowku – Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 6 marca 2014 roku. Stwierdził w nim, że obliczanie zachowku następuje zawsze na podstawie stanu spadku z daty jego otwarcia (jest to chwila śmierci spadkodawcy), a według cen z chwili orzekania przez sąd.

 • Art.996 k.c.
 • Zawiera regulację dotyczącą zaliczenia na poczet zachowku przysporzeń, jakie uprawniony do zachowku otrzymał od spadkodawcy.
 • Co do zasady zaliczeniu na zachowek podlegają jedynie te darowizny, które według art.993 – 995 k.c.
 • Zostały doliczone do spadku.
 • Jeśli jest Was troje spadkobierców, to udział spadkowy każdego z Was wyniósłby 1/3, a co za tym idzie – zachowek wynosi 1/2 tego co otrzymałoby się w spadku, a więc każdemu z rodzeństwa należy się 1/6 wartości mieszkania.

Wartości z dnia obliczania zachowku. Jeśli mieszkanie warte jest 100 tys., to zachowek wynosi 16 666,66 zł dla każdego z uprawnionego rodzeństwa. Zobacz również: Zachowek dla brata Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Co należy się po zmarłym bracie?

Kto jest powołany do dziedziczenia w pierwszej kolejności? – Dziedziczący w pierwszej kolejności wykluczają z dziedziczenia tych, którzy dziedziczą w kolejności dalszej. Stosownie do art.931 § 1 K.c. „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych.

Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”. Zatem po śmierci Pana brata cały spadek po nim odziedziczą jego dzieci i żona. Pan jako brat doszedłby do dziedziczenia wyłącznie wówczas, gdyby Pana brat nie posiadał żony i dzieci, a jedno z Pana rodziców nie dożyłoby otwarcia spadku po bracie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając formularz poniżej ▼▼▼, Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje. Zapytaj prawnika – porady prawne online O autorze: Iryna Kowalczuk Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich.

Jak zalozyc sprawę spadkowa po bracie?

Co się będzie działo przed sądem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? – Po pierwsze sąd spadku zbada z urzędu, kto jest spadkobiercą, W szczególności zbada, czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd spadku na rozprawie odbierze od zgłaszającego się spadkobiercy tzw.

zapewnienie spadkowe, Stanowi ono dowód, że nie ma innych spadkobierców, niż ci którzy zostali już ujawnieni. Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie i o odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy zagrożonej karą pozbawienia wolności do lat ośmiu.

W zapewnieniu spadkowym zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome. Winien zeznać o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nim i o testamentach spadkodawcy.

Jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie, W ogłoszeniu byłoby wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ogłoszenie umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze państwa, a ponadto podaje się do publicznej wiadomości w miejscu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, w sposób przyjęty na danym obszarze. Może to być np. umieszczenie ogłoszenia w budynku urzędu miejskiego czy w lokalnym, poczytnym na danym obszarze piśmie.

Czy przyrodnie rodzeństwo dziedziczy po bracie?

Dziedziczenie przez rodzeństwo – W pierwszej kolejności wskażę, że rodzeństwem są dzieci tych samych rodziców lub choćby jednego rodzica, Przepisy prawa nie rozróżniają sytuacji prawnej dzieci pochodzących od tych samych rodziców i dzieci, które mają tylko jednego rodzica (a więc rodzeństwa zwanego „przyrodnim”).

Czy rodzeństwo dziedziczy długi po bracie?

Odrzucenie spadku po siostrze – Wiesz już, kto powołany będzie do dziedziczenia po babci czy wujku, a kto dziedziczy długi po siostrze? Zgodnie z Kodeksem cywilnym najpierw jej mąż i dzieci. Jeśli nie miała takiej rodziny, to do dziedziczenia będą powołani wnukowie, chyba że ich nie ma lub zrzekną się spadku,

Kiedy odrzucić spadek po bracie?

Gdzie można odrzucić spadek – Oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku może być złożone:

 • przed notariuszem,
 • w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie, lub
 • w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku,

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd spadku, którym jest:

 • sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, albo
 • sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część – jeżeli miejsca zwykłego pobytu w Polsce spadkodawcy nie da się ustalić, albo
 • sąd rejonowy dla m.st. Warszawy – w braku powyższych podstaw.

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku należą do postępowania nieprocesowego. Rozpoznają je sądy rejonowe. Przed notariuszem można złożyć oświadczenie o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku:

 • jako odrębne oświadczenie w formie aktu notarialnego,
 • jako oświadczenie złożone do protokołu dziedziczenia,

Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło 6 miesięcy, w protokole dziedziczenia należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone. W takim przypadku należy zamieścić wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych spadkobierców oświadczeń.

Jaka jest kolejność spadkobierców?

Jakie są zasady dziedziczenia ustawowego? – Zgodnie z art.931-940 Kodeksu cywilnego kolejność dziedziczenia opiera się na stosunku małżeństwa, pokrewieństwa i przysposobienia, Ustawowych spadkobierców można podzielić na kilka grup, poczynając od najbliższych zmarłemu osób, czyli małżonka i dzieci, aż po podmioty publicznoprawne.

Ogólne zasady dziedziczenia ustawowego zakładają, że spadkobierca znajdujący się w dalszej linii dziedziczenia zyskuje prawo do spadku wówczas, gdy zabraknie osoby powołanej przed nim lub kiedy osoba ta nie może lub nie chce dziedziczyć. Pierwszą linię dziedziczenia stanowią małżonek i dzieci spadkodawcy oraz jego dalsi zstępni (czyli potomkowie dzieci).

Do drugiej grupy ponownie zalicza się małżonek, a wraz z nim rodzice i rodzeństwo zmarłego oraz zstępni (dzieci, wnuki) rodzeństwa. Następni w kolejności dziedziczenia spadku są dziadkowie spadkodawcy oraz ich zstępni. Ostatnią spośród bliskich zmarłego grupą powołanych do dziedziczenia są jego pasierbowie.

Jakie zmiany w prawie spadkowym 2023?

Zmiany w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych – Podstawowa kwestia prawa spadkowego to ustalenie kręgu spadkobierców, czyli osób, które mają prawo do spadku. Krąg spadkobierców testamentowych wynika z treści tego dokumentu, a krąg spadkobierców ustawowych – z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Nowe prawo spadkowe wprowadza istotne zmiany w tym zakresie. Do tej pory zgodnie z art.934 § 1 k.c. w przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, cały spadek przypadał dziadkom spadkodawcy, a jeśli któreś z dziadków nie dożył otwarcia spadku, jego udział spadkowy przypadał jego zstępnym.

Takie ustalenie kręgu spadkobierców sprawiło, że postępowania spadkowe zaczęły się wydłużać, ponieważ w sytuacji odrzucania spadku sądy musiały coraz głębiej badać relacje rodzinne i wzywać coraz to nowe osoby do postępowania. Proponowane zmiany ograniczają dziedziczenie zstępnych dziadków wyłącznie do ich dzieci (wujkowie i ciotki spadkodawcy) oraz wnuków (rodzeństwo cioteczne lub stryjeczne spadkodawcy).

 • Z kręgu spadkobierców ustawowych wyłączone natomiast zostaną cioteczne i stryjeczne wnuki i dalsi krewni.
 • Choć powyższe zmiany nie wprowadziły nowelizacji w zakresie tego, kto informuje o powołaniu do spadku (dalej jest to sąd spadku), modyfikacji uległ zakres tej informacji.
 • Zgodnie z nowym art.643 k.p.c.
See also:  SposB Na Faceta, KtóRy Olewa?

o odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie znane sądowi spadku osoby, które zgodnie z treścią oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia.

Do którego pokolenia dziedziczy się długi po zmarłym?

Kto spłaca długi po śmierci ojca – dziedziczenie długów do którego pokolenia – Kiedy ojciec umiera, jego długi nie znikają wraz z jego śmiercią – stają się problemem spadkobierców. Działania każdego potencjalnego spadkobiercy są ważne dla osób kolejnych w dziedziczeniu, szczególnie gdy przedmiotem dziedziczenia jest spadek z długami,

W jakich przypadkach nie należy się zachowek?

Zachowek nie przysługuje, jeżeli spadkobierca został uznany za niegodnego, zrzekł się dziedziczenia lub odrzucił spadek, a także w sytuacji gdy spadkodawca wydziedziczył spadkobiercę, tj. pozbawił go prawa do zachowku.

Kiedy nie można ubiegać się o zachowek?

Kiedy można utracić prawo do zachowku Odrzucenia spadku, Zawarcia ze spadkodawcą umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia, Wystąpienia spadkodawcy przed śmiercią o orzeczenie rozwodu lub separacji z małżonkiem z jego winy, a żądanie to miało uzasadnienie, Przebywania w stanie separacji ze spadkodawcą.

Czy muszę spłacić rodzeństwo?

Zachowek a darowizna – Na początek rozważań należy określić, czym jest zachowek. Jest to bowiem instytucja dokładnie opisana w Kodeksie cywilnym. Stanowi pewnego rodzaju „wynagrodzenie” dla osób z kręgu spadkobierców, które zostały pominięte przy dziedziczeniu.

Jak mówi art.991 § 1 Kodeksu cywilnego, „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

Widać więc, że to kwota, o którą mogą się ubiegać osoby najbliższe zmarłego. Wspomniano jednak, że o zachowek można się starać także, gdy spadek jest rzekomo „pusty”. Jeśli bowiem wcześniej została uczyniona darowizna własności osoby zmarłej na danego spadkobiercę, pozostali właśnie z tej darowizny mogą oczekiwać spłaty.

Na mocy § 2 wspomnianego artykułu bowiem „jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Widać więc wyraźnie, że polskie prawo radzi sobie z takimi sytuacjami, tak by dokonano sprawiedliwego podziału – mimo darowizny. O zachowek trzeba wystąpić w okresie 5 lat od śmierci spadkodawcy. Darowizny zasadniczo są doliczane do spadku (chyba że były niewielkie, raczej w formie prezentów) i przez to brane pod uwagę przy obliczaniu tzw.

 1. Substratu zachowku.
 2. Jest on konieczny do ustalenia, bowiem na jego podstawie ustala się wartość spadku i przez to wartość zachowków np.
 3. Dla rodzeństwa.
 4. Zobacz też: Spłacenie rodzeństwa Spłata rodzeństwa z darowizny jest więc w zasadzie koniecznością – o ile rodzeństwo o nią wystąpi.
 5. Nie zmienia tego obowiązku także sprzedaż podarowanego majątku.

Jeśli więc mieszkanie, działka czy dom z darowizny zostaną sprzedane, to i tak wchodzą w skład majątku spadkowego. Zachowek trzeba spłacić w pełnej wysokości (czyli zwykle połowa wartości spadku, jaki przypadałby danej osobie, jeśli nastąpiłoby dziedziczenie ustawowe) lub uzupełnić go do odpowiedniej wysokości (jeśli dane dziecko także coś dostało od zmarłego).

Nawet jeśli spadek stanowi tylko przedmiot darowizny (czy darowizn), to i tak nie jest to spadek pusty. Należy o tym pamiętać – zarówno będąc w sytuacji osoby obdarowanej, jak i rodzeństwa, które nic nie dostało. Najlepiej też próbować dogadać się między sobą na spokojnie. Dopiero jeśli obdarowany brat czy siostra nie będą chcieli dokonać spłaty dobrowolnie, konieczne będzie założenie sprawy w sądzie.

A to jak wiadomo – zawsze trochę kosztów i nerwów. Warto więc postarać się uniknąć takiej konieczności. Więcej informacji na : Czy z darowizny od rodziców trzeba spłacić rodzeństwo?

Jak zmusić brata do spłaty spadku?

Czy mogę zmusić brata do spłaty spadku? – Nie ma możliwości zmuszenia kogoś do spłaty spadku wskutek przyznania mu spadku na własność, jeżeli brat współwłaściciel nie wyrazi takiej zgody. W postępowaniu sądowym o zniesienie współwłasności i dział spadku może dojść do przyznania spadku bratu z obowiązkiem spłat o ile brat wyrazi takie żądanie i zgodzi się na przyznanie mu majątku na własność.

Art.212 kodeksu cywilnego § 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli nie zgodzi się przyjąć całego majątku na własność i dokonać spłat, sąd zasądzi sprzedaż spadku.

Czy testament chroni przed zachowkiem?

Darowizna a zachowek dla członków rodziny – W życiu bywa różnie, ale prawo na równi chroni wszystkich uprawnionych do spadku przed niekorzystnymi rozporządzeniami majątkiem dokonanymi przez spadkodawcę w testamencie bądź też w formie poczynionych za życia darowizn.

Komu nie przysługuje zachowek Jeżeli testament pomija najbliższych?

7 września 2023, 10:00. Spadkodawca może w testamencie pominąć najbliższą rodzinę, która za sprawą dziedziczenia ustawowego, otrzymałaby odpowiednią część spadku. Chodzi tu o zstępnych, czyli dzieci, małżonka oraz rodziców spadkodawcy, którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było. I oni mają prawo do zachowku.

Czy rodzeństwo dziedziczy długi po bracie?

Odrzucenie spadku po siostrze – Wiesz już, kto powołany będzie do dziedziczenia po babci czy wujku, a kto dziedziczy długi po siostrze? Zgodnie z Kodeksem cywilnym najpierw jej mąż i dzieci. Jeśli nie miała takiej rodziny, to do dziedziczenia będą powołani wnukowie, chyba że ich nie ma lub zrzekną się spadku,

Czy rodzeństwo dziedziczy po zmarłym mężu?

Czy w razie śmierci męża do spadku dojdzie jego rodzeństwo? Mój mąż odziedziczył dom po rodzicach, w którym mieszkamy od ślubu. Nie mamy dzieci. Czy w razie śmierci męża do spadku dojdzie jego rodzeństwo? Jak się przed tym uchronić – tak, bym dziedziczyła tylko ja (lub mąż po mnie)? Kodeks cywilny w części dotyczącej spadków ustala reguły zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i na podstawie testamentu.

See also:  KtRy Dzien Roku?

Według art.93 § 1 w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W przypadku braku dzieci (zstępnych) spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

W sytuacji braku dzieci i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.W przypadku braku dzieci spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.Te reguły dotyczą jedynie sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu.

Reasumując, w Państwa sytuacji, w przypadku śmierci Pani męża, jeżeli nie posiadają Państwo dzieci, a rodzice męża nie żyją, z ustawy dziedziczyć będzie zarówno współmałżonek (1/2 spadku), jak i rodzeństwo zmarłego (wszyscy razem 1/2 spadku w równych częściach).

Nie będzie Pani zatem jedynym spadkobiercą ustawowym męża. Dziedziczenie może nastąpić również zgodnie z wolą spadkodawcy wyrażoną w testamencie. Tutaj spadkodawca ma pełną swobodę. Może wskazać jednego lub kilku spadkobierców. Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych.

Pani mąż może spisać testament na rzecz Pani, a z kolei Pani na rzecz męża. W razie śmierci jednego z Państwa spadek odziedziczy drugi z małżonków powołany w testamencie zmarłego. Poza tym ochroną spadkobierców, którzy dziedziczyliby z ustawy, gdyby nie zostawiono testamentu, jest przysługujące im prawo do zachowku.

Zgodnie z art.991 § 1 Kodeksu cywilnego „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału”.

Z przepisu tego wynika zatem wyraźnie, że tylko ograniczona grupa spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia z ustawy ma prawo żądania wypłaty zachowku od spadkobiercy testamentowego. Rodzeństwo współmałżonka nie zostało wymienione w przepisie dotyczącym zachowku, zatem nie ma prawa do żądania wypłaty pieniędzy odpowiadających części ich ewentualnego udziału przy dziedziczeniu ustawowym.

Jeśli więc zostanie sporządzony testament, w którym zostanie wskazany spadkobierca z podstawienia, rodzeństwo spadkodawcy nie będzie miało żadnych praw do spadku ani zachowku. Reasumując, w Pani sprawie zasadne byłoby sporządzenie wzoru odpowiedniego testamentu, który następnie każde z Państwa spisałoby własnoręcznie lub poświadczyło u notariusza.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje. : Czy w razie śmierci męża do spadku dojdzie jego rodzeństwo?

Kto dziedziczy po przyrodnim bracie?

Czy przyrodnia siostra dziedziczy po mnie? Czy dziedziczy po mojej siostrze? Zaznaczam, że mam córkę. Jestem żonaty, córka zamężna, bezdzietna. Łukasz Szanowny Panie, W pierwszej kolejności wskażę, że rodzeństwem są dzieci tych samych rodziców lub choćby jednego rodzica.

Przepisy prawa nie rozróżniają sytuacji prawnej dzieci pochodzących od tych samych rodziców i dzieci, które mają tylko jednego rodzica (a więc rodzeństwa zwanym „przyrodnim”). Jeżeli Pana przyrodnia siostra ma z Panem wspólnego rodzica to pozostaje ona w kręgu Pana spadkobierców ustawowych. Rodzeństwo dziedziczy wyłącznie w sytuacji, w której nie ma spadkobierców w bliższej kolejności, a więc zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków, itd.) i rodziców.

Powyższe wynika z kolejności dziedziczenia ustawowego określonej w art.931 – 940 Kodeksu cywilnego. Według tych przepisów w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy i jego małżonek. Dziedziczą oni spadek w częściach równych z tym, że małżonkowi powinien przypaść co najmniej udział 1/4 w spadku.

 1. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.
 2. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.
 3. Jeżeli spadkodawca nie pozostawi zstępnych to wówczas spadek dziedziczą małżonek i rodzice.
 4. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku.

Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. Jeżeli spadkodawca w chwili śmierci nie ma ani zstępnych, ani małżonka to cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. Mając na względzie powyższe uregulowania dziedziczenia ustawowego należy wskazać, że Pana siostra będzie po Panu dziedziczyła w sytuacji, w której w chwili Pana śmierci nie będzie miał Pan zstępnych, małżonka i choćby jednego z rodziców (nie dożyją oni Pana śmierci, odrzucą spadek, zrzekną się dziedziczenia).

Podkreślić należy że rodzeństwem są osoby, które mają wspólnego rodzica (choćby jednego). Jeżeli więc Pana siostry nie mają wspólnym rodziców to nie są w kręgu spadkobierców ustawowych po sobie. Jeżeli Pana siostry mają choćby jednego wspólnego rodzica to istnieje możliwość, że będą po sobie dziedziczyć, w przypadku kiedy nie będzie spadkobierców ustawowych bliższych stopniem.

Oczywiście dziedziczenie ustawowe będzie miało miejsce jeżeli spadkobierca nie pozostawi testamentu. Stan prawny na dzień 30.11.2012 r.

Jaka jest kolejność spadkobierców?

Jakie są zasady dziedziczenia ustawowego? – Zgodnie z art.931-940 Kodeksu cywilnego kolejność dziedziczenia opiera się na stosunku małżeństwa, pokrewieństwa i przysposobienia, Ustawowych spadkobierców można podzielić na kilka grup, poczynając od najbliższych zmarłemu osób, czyli małżonka i dzieci, aż po podmioty publicznoprawne.

Ogólne zasady dziedziczenia ustawowego zakładają, że spadkobierca znajdujący się w dalszej linii dziedziczenia zyskuje prawo do spadku wówczas, gdy zabraknie osoby powołanej przed nim lub kiedy osoba ta nie może lub nie chce dziedziczyć. Pierwszą linię dziedziczenia stanowią małżonek i dzieci spadkodawcy oraz jego dalsi zstępni (czyli potomkowie dzieci).

Do drugiej grupy ponownie zalicza się małżonek, a wraz z nim rodzice i rodzeństwo zmarłego oraz zstępni (dzieci, wnuki) rodzeństwa. Następni w kolejności dziedziczenia spadku są dziadkowie spadkodawcy oraz ich zstępni. Ostatnią spośród bliskich zmarłego grupą powołanych do dziedziczenia są jego pasierbowie.