Pracownik KtRy Uległ Wypadkowi Przy Pracy Ma Prawo Do?

Jakie uprawnienia ma pracownik który uległ wypadkowi przy pracy?

Podsumowanie – Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może dochodzić roszczeń uzupełniających od pracodawcy, jeżeli świadczenia przyznane na podstawie przepisów ustawy wypadkowej nie pokrywają w całości kosztów wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia i powstałej krzywdy.

 • Zgodnie z przepisami prawa poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy: jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy; zadośćuczynienia pieniężnego za uszczerbek niemajątkowy oraz renty.
 • Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy pracownik poniósł śmierć, z roszczeniem do pracodawcy mogą wystąpić członkowie rodziny.

: Wypadek przy pracy – jaka jest odpowiedzialność pracodawcy?

Czy dla pracownik który uległ wypadkowi w drodze do pracy przysługuje?

Świadczenia w przypadku wypadku w drodze do lub z pracy – Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy ma prawo do zasiłku już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Za czas zwolnienia lekarskiego z przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100 proc.

podstawy wymiaru zasiłku (także za okres pobytu w szpitalu). W przypadku, gdy niezdolność do pracy będzie trwała dłużej niż 33 dni (14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat), to od 34 dnia (odpowiednio od 15 dnia) wypłacany zostanie zasiłek chorobowy i także wynosić on będzie 100 proc.

podstawy wymiaru zasiłku. Dalszy ciąg materiału pod wideo W sytuacji, kiedy po okresie otrzymywania zasiłku – 182 dniach, pracownik nadal będzie niezdolny do pracy, może wtedy ubiegać się o przyznanie z ZUS zasiłku rehabilitacyjnego. Co istotne, pomimo że niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do lub z pracy, świadczenie tego typu przysługuje na ogólnych zasadach i wynosi:

90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pierwsze 3 miesiące (90 dni); 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres (9 miesięcy).

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać przez 12 miesięcy. Po tym okresie, w przypadku, gdy orzecznik ZUS stwierdzi, że pracownik jest niezdolny do pracy (trwale lub czasowo), otrzyma on rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Kiedy pracodawca musi wypłacić odszkodowanie?

Kiedy pracodawca wypłaca pracownikowi odszkodowanie Celem wypłaty pracownikowi odszkodowania jest zrekompensowanie mu szkody, jaką poniósł w związku z nieprzestrzeganiem przez pracodawcę przepisów prawa lub niewywiązaniem się ze spoczywających na nim powinności.

Nie zawsze jednak odszkodowanie, którego granice określa kodeks pracy, wyrównuje szkodę w pełnej wysokości. W praktyce obowiązek zapłaty odszkodowania występuje najczęściej, gdy pracodawca narusza przepisy o rozwiązywaniu umów o pracę lub niesłusznie zwalnia pracownika. Wówczas odszkodowanie jest jednym ze świadczeń, jakich pracownik może dochodzić przed sądem pracy.

Pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli zaś rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za trzy miesiące.

Umowy okresowe Skrócenie okresu wypowiedzenia Niewłaściwe świadectwo pracy Naruszenie obowiązków Dyskryminacja lub mobbing Odpowiedzialność cywilna WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ODSZKODOWANIE NIEZALEŻNE OD SZKODY ROZWIĄZANIE UMOWY MUSI BYĆ UZASADNIONE Podstawa prawna:

Zasadą jest, że w przypadku wadliwego wypowiedzenia umów terminowych (umów zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy), pracownik może dochodzić wyłącznie odszkodowania, i to w limitowanej wysokości. Zasady tej nie stosuje się wobec pracownic w ciąży i pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

W tych sytuacjach sąd może orzec także o przywróceniu ich do pracy lub o uznaniu wypowiedzenia za bezskuteczne. Także wówczas, gdy pracodawca rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa, pracownik zatrudniony na podstawie terminowej umowy o pracę może domagać się wyłącznie odszkodowania, jeżeli upłynął już okres, do którego ona miała trwać lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu.

Kodeks pracy udziela pracodawcy zezwolenia na jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Rozwiązanie to stanowi jednak wyjątkową regulację, będącą zrozumieniem dla szczególnych okoliczności zaistniałych w zakładzie. Toteż pracodawca nie ma tu pełnej swobody, jak również musi się liczyć z ściśle określonymi konsekwencjami finansowymi.

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę dotyczyć może tylko: – wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, które następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo z innych przyczyn niedotyczących pracownika, – trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i to pod warunkiem, że ustalony okres nie będzie krótszy od jednego miesiąca.

W analizowanej sytuacji pracownik jest uprawniony do odszkodowania, które przysługuje mu za czas od rozwiązania umowy o pracę do końcowego terminu ustawowego (trzymiesięcznego) okresu wypowiedzenia. Odszkodowanie to rekompensuje utracone wynagrodzenie w wyniku wcześniejszego ustania stosunku pracy.

Nie jest ono jednak ściśle związane ze szkodą i ma formę zryczałtowaną. Pracodawca, który nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, musi się liczyć z określonymi konsekwencjami. Przede wszystkim popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika sankcjonowane karą grzywny. Ponadto pracownik, który poniósł szkodę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, może żądać naprawienia jej przez pracodawcę.

Odszkodowanie należne pracownikowi z powyższego tytułu przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu. Pracownik nie może jednak żądać dowolnej kwoty, gdyż kodeks pracy limituje odszkodowanie z powodu nieterminowo lub wadliwie wydanego świadectwa pracy do wysokości wynagrodzenia za sześć tygodni.

 • Prawo do odszkodowania przysługuje także pracownikowi, który zachowaniem pracodawcy został zmuszony do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy.
 • Do ustania stosunku pracy w tym trybie dochodzi, gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.
 • Pracownik nie może jednak żądać dowolnej kwoty odszkodowania, gdyż jej granice zostały wyraźnie określone przez kodeks pracy.

I tak odszkodowanie należy się w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni. Co istotne, prawo pracownika do odszkodowania nie jest automatycznie powiązane z jego oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o pracę.

 • Pracownik powinien bowiem otrzymać je tylko wtedy, gdy wskazane przez niego podstawy rozwiązania umowy o pracę, a więc ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków, faktycznie miały miejsce.
 • W wymienionych wyżej przypadkach kodeks pracy limituje odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy.

Są jednak sytuacje, w których pracownik może domagać się odszkodowania adekwatnego do poniesionej szkody. Dotyczy to pracownika, który jest dyskryminowany przez pracodawcę lub który rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu. W obu przypadkach odszkodowanie należy się w pełnej wysokości.

I tak osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania, może żądać odszkodowania w wysokości poniesionej szkody, przy czym najniższy jego pułap stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę. Obowiązuje tu zasada, według której pracodawca musi udowodnić, że nie naruszył nakazu równego traktowania w zatrudnieniu, lecz kierował się wobec pracownika obiektywnymi kryteriami.

Podobnie jak w przypadku dyskryminacji, tak i w razie mobbingu odszkodowanie nie jest limitowane, a kodeks pracy gwarantuje jedynie najniższy jego pułap, który został ukształtowany na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obok odpowiedzialności wynikającej z kodeksu pracy, pracodawca może ponosić wobec pracownika także odpowiedzialność cywilną.

W takich przypadkach pracodawca odpowiada wobec pracownika na podstawie surowszych reguł i jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie w pełnej wysokości. Trzeba zapamiętać, że odpowiedzialność na podstawie kodeksu cywilnego nie wchodzi w grę, gdy regulacje prawa pracy normują wprost odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy, a także wówczas, gdy jego zastosowaniu sprzeciwiają się zasady prawa pracy.

Ważne! Strony mogą w umowie podwyższyć określoną w art.50 par.3 i 4 k.p. wysokość odszkodowania należnego pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie terminowej umowy o pracę, jednakże ważność tej umowy podlega kontroli sądu pracy, również w zakresie jej zgodności z zasadami współżycia społecznego (wyrok SN z 11 kwietnia 2006 r., I PK 162/05 OSNP 2007/7-8/92) Przykład: Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy terminowej pracodawca z naruszeniem przepisów rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia na pięć miesięcy przed terminem, do którego miała ona trwać.

Z tytułu bezprawnego rozwiązania terminowej umowy o pracę w trybie bezzwłocznym pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już okres, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu.

Odszkodowanie należy się w wysokości wynagrodzenia za okres, jaki pozostał do końcowego terminu umowy, nie więcej jednak niż za trzy miesiące. W przytoczonej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie stanowiące trzykrotność jego wynagrodzenia, które wyczerpuje jego roszczenia.

 • Oznacza to, że pracownik nie może żądać dodatkowego odszkodowania na podstawie przepisów prawa cywilnego.
 • Przykład: Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z nieuzasadnionych powodów.
 • Pracownik nie widzi jednak możliwości dalszej współpracy z pracodawcą i zamierza wystąpić do sądu pracy tylko o odszkodowanie.

Pracodawca uważa zaś, że nie należy się mu odszkodowanie, gdyż nie poniósł on z tego powodu żadnej szkody. Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę ma charakter pieniężnego zadośćuczynienia za pozbawienie pracownika miejsca pracy z nieuzasadnionych powodów lub wskutek naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę.

Stanowi ono także formę zabezpieczenia materialnego na czas pozyskania nowego źródła dochodu i umożliwia pracownikowi dokonanie zmian w sferze życia zawodowego. Odszkodowanie to przysługuje pracownikowi niezależnie od wysokości poniesionej przez niego szkody. Oznacza to, że odszkodowanie wyczerpuje roszczenia pracownika, choćby jego rzeczywista szkoda była wyższa od kwoty odszkodowania.

Z drugiej strony pracownik ma prawo do odszkodowania także wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody z tego tytułu. Przykład: Pracownik rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia, zarzucając mu ciężkie naruszenie obowiązków, ale w rzeczywistości chciał szybko rozstać się z dotychczasową firmą i przyjąć atrakcyjniejszą ofertę pracy.

 1. Pracodawca odmówił wypłacenia żądanego odszkodowania, uważając, że stawiane mu zarzuty są bezpodstawne.
 2. Przesłankami nabycia przez pracownika prawa do odszkodowania jest rozwiązanie umowy o pracę w omawianym trybie wskutek dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem niego.

Oznacza to, że prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę wbrew obowiązującym przepisom prawa. Jeżeli zatem w przekonaniu pracodawcy brak jest przesłanek do skorzystania z tego szczególnego trybu przez pracownika, to może on odmówić wypłacenia odszkodowania.

 • Pracownik, który jest odmiennego zdania, ma prawo dochodzić swoich racji w sądzie pracy.
 • Nie ma też przeszkód, aby pracodawca w sprawie wniesionej przez pracownika o zasądzenie odszkodowania bronił się i wykazywał, iż przyczyną rozwiązania umowy nie było jego naganne zachowanie.
 • Ma on do tego prawo także wtedy, gdy sam nie wniósł powództwa o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania z nim umowy przez pracownika.

– art.18 3d, art.36 1, art.47 1, art.50, art.55 par.11, art.58, art.59, art.94 3 par.4, art.99, ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94 z późn. zm.), – art.47 1 i nast. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. : Kiedy pracodawca wypłaca pracownikowi odszkodowanie

Za co można dostac odszkodowanie od pracodawcy?

Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy jak je możesz otrzymać Poszkodowany pracownik po wypadku może otrzymać odszkodowanie i inne świadczenia. Zazwyczaj pracownicy starają się jedynie o odszkodowanie z ZUS. Tymczasem możliwe są także świadczenia od pracodawcy.

 1. W tym także odszkodowanie, które ma na celu pokrycie wszystkich strat, jakich doznał poszkodowany.
 2. Wypłata odszkodowania od pracodawcy możliwa jest tylko w przypadku, gdy za wypadek nie odpowiada sam pracownik.
 3. Odszkodowanie takie należy się, gdy pracownik wypełniał swoje obowiązki zarówno na terenie firmy, jak i poza nią.

To oznacza, że odszkodowanie należy się także za wypadek w delegacji, czy podczas szkolenia. O odszkodowanie może starać się każdy pracownik poszkodowany w pracy. Dotyczy to zarówno drobnych urazów, jak i poważnych obrażeń. Odszkodowanie mogą uzyskać pracownicy etatowi, jak i sezonowi, czy zatrudnieni na zastępstwo.

Kiedy można się starać
Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu
Gdy pracownik jest niezdolny do pracy
Gdy wypadek został zgłoszony pracodawcy
Gdy zawinił pracodawca
Gdy pracownik poniósł śmierć

W pierwszej kolejności pracodawca poszkodowanego musi otrzymać zgłoszenie wypadku. Może on wtedy powołać zakładową komisję powypadkową, która ustali wszystkie najważniejsze szczegóły. Dopiero po zakończeniu prac i sporządzeniu protokołu poszkodowany może starać się o odszkodowanie.

 1. W tym celu należy zgłosić się do ubezpieczyciela pracodawcy.
 2. Należy złożyć wniosek wraz z dokumentami związanymi z wypadkiem.
 3. Następnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe analizuje sprawę.
 4. Po 30 dniach ubezpieczyciel powinien wydać decyzję i wypłacić stosowne odszkodowanie.
 5. Poszkodowany powinien dostarczyć jak najwięcej dokumentów związanych z wypadkiem.

Najważniejszym z nich jest protokół powypadkowy sporządzony przez komisję zakładową. Wskazuje on przyczyny wypadku, jego przebieg, skutki i co najważniejsze — podaje dane sprawcy. Poszkodowany powinien także dostarczyć dokumenty medyczne, które potwierdzają jego obrażenia i stan zdrowia.

 1. Należą do nich karta informacyjna ze szpitala, czy karta ambulatoryjna z SOR-u.
 2. Warto dołączyć także dokumenty z ZUS-u jak choćby decyzję o przyznaniu jednorazowego odszkodowania, czy też orzeczenie lekarza-orzecznika.
 3. Wypadki przy pracy zdarzają się coraz częściej i powodują one coraz więcej szkód.
 4. Jednocześnie rośnie świadomość pracowników w kwestii przysługujących im praw.

W tym także prawa do odszkodowania. Dzięki temu poszkodowani coraz częściej ubiegają się o środki, które pomagają im wrócić po wypadku do codziennych aktywności. Wypełniasz formularz na naszej stronie Kontakt z naszym konsultantem w ciągu 48 h Weryfikacja przesłanych przez Ciebie dokumentów Kontakt z naszym konsultantem w ciągu 48 h Weryfikacja przesłanych przez Ciebie dokumentów Sławek, Sarpsborg Naprawdę nie obawiajcie się skierować swojej sprawy do kancelarii.

 • Uzyskacie pełne wsparcie i nie zapłacicie ani złotówki, dopóki Wasza sprawa nie będzie wygrana.
 • Sam miałem pewne wątpliwości, lecz z pomocą prawnika na moim koncie pojawia się bardzo satysfakcjonująca kwota.
 • Polecam!!! Adam, Bochum Bezpłatna analiza mojej sprawy, kontakt ze strony doradcy i szybka wypłata gotówki.

Niemieckie przepisy są dość ścisłe i obawiałem się, że mogę nie dać sobie rady. Znajomy poradził mi tę Firmę, a ja mogłem się cieszyć dodatkową gotówką w portfelu. Renata, Braintree Gdy miałam wypadek w pracy, nie wiedziałam, że mogę ubiegać się o odszkodowanie.

Przerażała mnie ilość dokumentów do wypełnienia i fakt, że nie znam wystarczająco języka, by wypełnić wszystkie formalności. Z pomocą przyszła mi firma Helpfind, która profesjonalnie zajęła się moim przypadkiem. Paweł, Tarnowskie Góry O Helpfind dowiedziałem się po wypadku znajomego, nie miał żadnych problemów z wypłatą odszkodowania.

Gdy mi przytrafił się wypadek od razu wysłałem zgłoszenie. Poraził mnie prąd w świeżo wyremontowanym budynku. Wszystko odbyło się bez problemów. Mogłem liczyć na fachową pomoc i duże wsparcie ze strony prawnika. Polecam każdemu, kogo przerażają formalności i myśl, że walka o odszkodowanie jest trudna.

Na pewno nie z Helpfind! Katarzyna, Racibórz Potrącił mnie samochód, gdy byłam u klienta poza biurem. Mój pracodawca nie chciał zgłosić wypadku, uznając, że skoro nie byłam na terenie firmy – to nie był to wypadek w pracy. W Helpfind.pl uświadomiono mnie, że jest o co walczyć. Po kilku tygodniach otrzymałam odszkodowanie, które w całości pokryło moją rehabilitację.

Odfrankowienie kredytu to bardzo dobre rozwiązanie dla każdej osoby, która ma jeszcze sporo rat kredytu do spłacenia. POmagamy wybrać kancelarię. Odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje poszkodowanym w wypadkach i kolizjach. Dowiedz się, co zrobić, by otrzymać wysoką kwotę rekompensaty. BEZ ZOBOWIĄZAŃ Skorzystanie z bezpłatnej analizy do niczego Cię nie zobowiązuje. Nasza współpraca z Klientem musi opierać się na zaufaniu i poszanowaniu decyzji – takie mamy zasady. BEZPŁATNA WERYFIKACJA Na żadnym etapie nie wymagamy opłat. Chcemy, aby każdy nasz Klient ponosił jak najmniejsze koszty.

 1. Ontakt z nami jest darmowy, tak samo jak wypełnienie formularza, a następnie jego analiza.
 2. POLITYKA „ZERO SPAMU” Nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo swoje i swoich danych.
 3. Nie przekazujemy ich bez Twojej zgody.
 4. Twoje dane potrzebne nam są tylko do kontaktu.
 5. Nie rozsyłamy spamu, ani innych niepożądanych wiadomości.

BEZPIECZEŃSTWO Jesteśmy niezależnym ekspertem. Dzięki temu działamy zawsze na korzyść poszkodowanego. Zaufaj nam i skorzystaj z naszego doświadczenia oraz kompleksowej wiedzy. Tylko jeden krok dzieli Cię od odszkodowania : Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy jak je możesz otrzymać

Czy trzeba być na zwolnieniu żeby dostać odszkodowanie?

INFORAKADEMIA – wideoszkolenia i webinaria dla księgowych, kadrowych, HR i JSFP PROBLEM Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi w pracy (zwichnął rękę). Nie korzystał jednak ze zwolnienia lekarskiego, lecz przychodził do pracy i wykonywał swoje obowiązki.

 • Obecnie pracownik odbywa rehabilitację ręki.
 • Czy będzie mógł ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS? RADA Tak.
 • Pracownik może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Ma takie prawo nawet wtedy, gdy wskutek tego zdarzenia nie korzystał ze zwolnienia lekarskiego z tytułu niezdolności do pracy.

Jednorazowe odszkodowanie nie podlega przedawnieniu. UZASADNIENIE Podstawowym warunkiem ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, w tym o jednorazowe odszkodowanie, jest uznanie przez pracodawcę, że zdarzenie, jakiemu uległ pracownik, jest wypadkiem przy pracy.

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy (art.3 ust.1 ustawy wypadkowej).

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ubezpieczonemu przysługuje m.in. jednorazowe odszkodowanie, jeżeli doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie to ze względu na swój charakter (jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego) nie podlega przedawnieniu (wyrok SN z 8 sierpnia 2007 r., II UK 23/07, OSNP 2008/19-20/296).

SŁOWNICZEK Stały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy (art.11 ust.2 ustawy wypadkowej). Długotrwały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie (art.11 ust.3 ustawy wypadkowej).

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Przepisy ustawy wypadkowej ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie warunkują prawa do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu (stałego lub długotrwałego) od przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby bezpośrednio po wypadku przy pracy, lecz od stanu jego zdrowia po zakończonym leczeniu lub rehabilitacji.

 1. Zatem pracownik, który po wypadku przy pracy nie korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu niezdolności do pracy, ale odbywa rehabilitację ręki, ma możliwość wystąpienia do ZUS o jednorazowe odszkodowanie.
 2. W tym celu, po zakończonej rehabilitacji, powinien złożyć wniosek o ustalenie jednorazowego odszkodowania do płatnika składek, który kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a następnie przekazuje do ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

Żadne przepisy nie określają wzoru takiego wniosku, ale z praktyki wynika, że powinien on zawierać następujące dane:

 • datę złożenia wniosku,
 • datę wypadku przy pracy,
 • dane pracownika ubiegającego się i uprawnionego do odszkodowania,
 • dane płatnika składek (pracodawcy, firmy),
 • wskazanie właściwego oddziału ZUS,
 • wskazanie załączników,
 • informację, w jaki sposób ZUS ma przekazać odszkodowanie (nr rachunku lub adres do przekazu pocztowego).

Wzór wniosku ubezpieczonego o jednorazowe odszkodowanie

Warszawa, 10 czerwca 2019 r. Mirosław Pracownik zam.00-001 Warszawa ul. Wypadkowa 16 m.1 PESEL 71031317574 Pracodawca Spółka z o.o.

 • NIP 645 881 21 28
 • Regon 016040597
 • WNIOSEK O JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (j.t.

 1. Dz.U. z 2013 r.
 2. Poz.954 z późn.
 3. Zm.) wnioskuję o skierowanie mnie na badania lekarskie do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu ustalenia długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, będącego skutkiem wypadku przy pracy, którego doznałem w dniu 3 kwietnia 2019 r.
 4. Oraz o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Odszkodowanie proszę przekazać na rachunek bankowy nr: 11 1111 1111 1111 1111 1111 1111. Załączniki:

 • protokół powypadkowy,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS OL-9),
 • zaświadczenie lekarskie o zakończonym leczeniu.

Mirosław Pracownik

Wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania powinien zostać złożony osobiście albo za pośrednictwem pełnomocnika. Aby wniosek został rozpatrzony, należy do niego dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9 lub N-9) zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz ewentualnie dokumentację medyczną;
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę.
 1. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska.
 2. Należy dodać, że przy ustalaniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS dotyczące trybu orzekania o niezdolności do pracy.
 3. Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS, która jest wydawana w ciągu 14 dni od dnia:
 • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
 • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, ZUS dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Warto dodać, że mimo uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i określenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczony może nie otrzymać jednorazowego odszkodowania.
 • Stanie się tak, jeżli zostanie stwierdzone, że wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, albo gdy ubezpieczony przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych (art.21 ust.1-3 ustawy wypadkowej).

Ponadto ZUS może odmówić prawa do jednorazowego odszkodowania z tzw. przyczyn formalnych (art.22 ust.1 ustawy wypadkowej), tj. gdy:

 • nie zostanie przedstawiony protokół powypadkowy,
 • zdarzenie, któremu uległ pracownik, nie zostanie uznane w protokole powypadkowym za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy wypadkowej,
 • protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

Jeżeli w protokole powypadkowym lub karcie wypadku występują braki formalne, ZUS niezwłocznie zwraca protokół lub kartę wypadku w celu ich uzupełnienia (art.22 ust.2 ustawy wypadkowej). PODSTAWA PRAWNA:

 • art.3 ust.1, art.5, art.11 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.1205
 • art.234, art.237 § 1, § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz.1043
 • art.12 ust.1, art.13 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.300; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz.730
 • art.57-57b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.1270; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz.752
 • § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – Dz.U. Nr 105, poz.870
 • § 1 i załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – Dz.U. z 2019 r. poz.1071
 • § 1-3, § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.954; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz.2403

Aneta Maj specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych : INFORAKADEMIA – wideoszkolenia i webinaria dla księgowych, kadrowych, HR i JSFP

Kiedy poszkodowany w wypadku przy pracy traci prawo do odszkodowania?

Co się dzieje, gdy winę za wypadek w pracy ponosi pracownik? – odpowiada radca prawny Artur Klimkiewicz Zgodnie z prawem świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują pracownikowi, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia wskutek istotnych zaniedbań niosących ze sobą przymiot umyślności lub rażącego niedbalstwa.

 1. Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 2. Bardzo ważną kwestią jest także to, że jeśli pracownikowi na skutek jego wyłącznej winy nie przysługuje świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego, zachowuje on prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80%.

Winę pracownika trzeba wykazać poprzez przedstawienie konkretnych dowodów. W ocenie winy pracownika jako wyłącznej przyczyny wypadku przy pracy należy uwzględniać, oprócz zachowania samego poszkodowanego, całokształt okoliczności zdarzenia. Pod uwagę bierze się zwłaszcza zachowanie innych uczestników zdarzenia i zaniedbania organizacyjno-techniczne po stronie pracodawcy (wyrok SN z 8 kwietnia 1999 r., II UKN 557/98, PiZS 1999/9/35).

Z kolei rażącym niedbalstwem określa się zachowanie, które niemal graniczy z umyślnością i zachodzi wówczas, gdy pracownik przewiduje skutki swojego zachowania, lecz spodziewa się ich uniknąć, bądź skutków tych nie przewiduje, choć może powinien przewidzieć (wyrok SA w Białymstoku z 15 grudnia 1993 r., III Aur 411/93, PS-wkł.1994/6/14).

Jak wspomniałem, ubezpieczony, który uległ wypadkowi, nie otrzyma świadczeń, gdy zachodzi podejrzenie, że był pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, i odmówił poddania się badaniu mającemu na celu ustalenie zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania.

 1. Przyznanie prawa do świadczeń może nastąpić, jeśli ubezpieczony udowodni, że istniały przyczyny uniemożliwiające poddanie się badaniu.
 2. W wyżej przedstawionych okolicznościach, które wyłączają prawo do świadczeń pieniężnych, regulacja ta nie dotyczy członków rodziny ubezpieczonego – zachowują oni prawo do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej.

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, a także duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia oraz członkom ich rodzin powyższe świadczenia nie przysługują, jeżeli w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej występowało zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł – do czasu spłaty całości zadłużenia.

Prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, jednorazowego odszkodowania i świadczeń na pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne przedawnia się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych świadczeń z tytułu choroby zawodowej.

Aby uznać, że winę całkowitą ponosi poszkodowany, należy dokładnie przeanalizować całe zdarzenie. Tak więc poza zachowaniem pracownika trzeba wziąć pod uwagę okoliczności zdarzenia, np. zachowanie innych uczestników wypadku. Gdy pracownik ponosi częściową winę, pracodawca zobowiązany jest do tego, aby wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie za wypadek w wysokości pomniejszonej o procent przyczynienia się do jego wystąpienia.

 1. Pamiętaj! Jeśli uległeś wypadkowi przy pracy, nie jesteś skazany na samodzielną walkę z większym i silniejszym od siebie.
 2. W sytuacji spornej, gdy pracodawca nie chce uznać swojej winy, do tego odszkodowanie z ZUS jest zbyt niskie, byś mógł wrócić do normalnej egzystencji, a ubezpieczyciel oferuje stanowczo za małe odszkodowanie z polisy grupowej – zgłoś się po pomoc do radcy prawnego.

Uzyskasz darmową poradę wstępną oraz wsparcie w zebraniu dokumentacji, oszacowaniu kwot należnych świadczeń i podczas rozpraw sądowych. Dzięki temu, że kancelaria rozlicza się dopiero po zakończeniu postępowania, nie jesteś narażony na zbędne koszty. Źródło: GUS, Wypadki przy pracy w I kwartale 2016 r.

Ile czasu ma ZUS na uznanie wypadku przy pracy?

Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku prawomocny wyrok sądu pracy decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłym, m.in.:

dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie odszkodowania uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ? Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS. Decyzja wydawana jest w ciągu 14 dni od dnia:

uprawomocnienia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub otrzymania orzeczenia komisji lekarskiej wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo i wysokość jednorazowego odszkodowania, wypłata następuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, gdy:

wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

albo

w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych ubezpieczony przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Powyższa informacja nie dotyczy wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Wysokość świadczenia zależy od stopnia niesprawności organizmu i wynosi 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Osobom:

prowadzącym działalność pozarolniczą i osobom z nimi współpracującym duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia.

oraz członkom ich rodzin, świadczenia nie przysługują w razie wystąpienia w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do czasu spłaty całości zadłużenia.

Prawo do jednorazowego odszkodowania przedawnia się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej. Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj.

w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji. Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

w Centrum Obsługi Telefonicznej

pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora) za pośrednictwem e-mail [email protected] przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel przez czat na stronie www.zus.pl

konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz.7.00–18.00

w najbliższej jednostce organizacyjnej ZUS

lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl, Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

Co daje zgłoszenie wypadku w pracy?

Jakie obowiązki ciążą na pracowniku – Pracownik, który ucierpiał w wypadku oraz świadkowie powinni niezwłocznie poinformować o zdarzeniu pracodawcę. Świadkowie incydentu powinni dokonać tego na piśmie. Pracodawca ma obowiązek udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce wypadku.

Jeżeli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy należy zawiadomić właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia, okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Pracę należy przerwać, a o wznowieniu prac i ponownym uruchomieniu maszyn zdecyduje społeczny inspektorat pracy. Pracodawca jest zobowiązany po otrzymaniu zgłoszenia wypadku przy pracy, utworzyć zespół powypadkowy.

W jego skład powinna m. in. wchodzić osoba, która ukończyła lub pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP oraz oddziałowy inspektor pracy. Jednakże w zależności od stanu zatrudnienia oraz przyjętego przez pracodawcę systemu realizacji zadań BHP takie też możliwe są odstępstwa od powyższej reguły.

 1. Gdy wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy należy zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora.

Celem zespołu powypadkowego jest zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Dokonuje się oględzin miejsca, zbiera się odpowiednie informacje, sporządza szkice i fotografie, przeprowadza wywiady z poszkodowanym, świadkami i innymi pracownikami.

Ile wynosi odszkodowanie dla pracownika?

Prawo do odszkodowania w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę – W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka:

 • o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, wówczas
 • o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo
 • o odszkodowaniu.

Odszkodowanie dla pracownika przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art.45 § 1 i art.47 1 Kodeksu pracy). Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie – w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać (art.50 § 3–5 Kodeksu pracy).

 • pracownikowi któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku;
 • pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego;
 • pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko lub pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego;
 • pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych

– sąd pracy może orzec, podobnie jak w przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, o uznaniu wypowiedzenia za bezskuteczne, przywróceniu do pracy albo o odszkodowaniu (art.50 § 3–5 Kodeksu pracy). POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online!

 • Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia
 • Rozliczaj składki i podatki online
 • Zapomnij co to Płatnik

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań! Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie:

 • o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo
 • o odszkodowanie.

Odszkodowanie dla pracownika przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za (art.58 Kodeksu pracy).

Przykład 1.2 marca pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa. Umowa miała trwać do 31 października. Okres wypowiedzenia wynosił 2 tygodnie. W związku z tym pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres 2-tygodniowego wypowiedzenia.

Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie – w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia (art.60 Kodeksu pracy).

Przykład 2.15 kwietnia pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W trakcie biegu okresu wypowiedzenia pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, co spowodowało, że pracodawca, nie czekając na upływ okresu wypowiedzenia, 25 czerwca rozwiązał z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia, z jego winy.

Sąd pracy orzekł jednak, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia zostało dokonane niezgodnie z prawem, gdyż pracodawca nie skonsultował zamiaru rozwiązania umowy w tym trybie z zakładową organizacją związkową, W związku z tym sąd przyznał pracownikowi odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia, czyli za dni od 26 czerwca do 31 lipca, czyli do dnia, w którym miał upłynąć 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Ile dostaje się pieniedzy za odszkodowanie?

Od 1 kwietnia obowiązują nowe, wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1033 zł brutto. Wcześniej była to kwota 984 zł brutto.

Osoby, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, lub choroby zawodowej, mogą starać się o jednorazowe odszkodowanie. O jednorazowe odszkodowanie mogą również ubiegać się uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jednorazowe odszkodowanie jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Jego wysokość zmienia się, co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który jest orzekany przez Lekarza Orzecznika lub Komisję Lekarską ZUS. Tylko w 2020 roku ZUS wypłacił jednorazowe odszkodowania na kwotę 292 mln zł., w tym województwie kujawsko-pomorskim na kwotę 15,7 mln zł.

 • Lekarz orzecznik ZUS lub Komisja Lekarska ocenia stopień uszczerbku i jego związek z wypadkiem.
 • Przyznanie lub odmowa przyznania tego świadczenia oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS.
 • ZUS wydaje decyzję w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

ZUS wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Wysokość jednorazowego odszkodowania Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie za każdy procent przysługuje 1033 zł brutto.

Dla przykładu: osoba, u której zostanie stwierdzone 5% uszczerbku na zdrowiu, otrzyma kwotę 5165 zł brutto (5×1033,00 zł). Nowe stawki jednorazowego odszkodowania Nowe wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

i wynoszą:

1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych; 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego; 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty; 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko; 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci; 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko; 18 086 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom; 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Wszystkie wymienione stawki są kwotami brutto. Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Co trzeba mieć żeby dostac odszkodowanie?

Jak uzyskać odszkodowanie za uraz lub uszczerbek na zdrowiu? – Aby otrzymać odszkodowanie – musimy skompletować dokumentację medyczną, która potwierdzi nasz stan zdrowia oraz wystąpienie nieszczęśliwego wypadku. Możemy zatem potrzebować kopii karty pacjenta, wypisu ze szpitala lub notatki policyjnej lub BHP z miejsca pracy.

Czy pracodawca może żądać od pracownika odszkodowania?

Pracodawcy służy roszczenie o zasądzenie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art.61 2 § 1 KP).

Czy pracodawca może żądać odszkodowania?

Brak winy pracodawcy – Inną sytuacją, w której pracodawca będzie mógł dochodzić odszkodowania od swojego podwładnego, jest niesłuszne o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Zgodnie z art.55 § Kodeksu pracy, pracownik może w ten sposób rozwiązać umowę, jeżeli:

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do innej pracy, która będzie odpowiednia ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
 • pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Pracodawca, który uważa, że pracownik nie miał podstaw do takiego trybu rozwiązania umowy, może zażądać zasądzenia na swoją rzecz odszkodowania. Wysokość tego powinna zostać ustalona na poziomie wynagrodzenia za, Dzieje się tak dlatego, że niezależnie od tego, czy wypowiedzenie było słuszne, czy też nie, zawsze będzie uznane za skuteczne.

Co przysługuje pracownikowi który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową?

Choroba zawodowa: Zobacz, jakie prawa ma pracownik Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby zawodowej ma między innymi prawo do renty i zasiłku wyrównawczego. Za chorobę zawodową uznaje się schorzenie spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Przykładowo źródłem choroby zawodowej może być konieczność stałej pracy w niedogodnej pozycji, systematyczne wykonywanie forsownych czynności lub regularne przebywanie w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia – takie jak hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.

Rozpoznanie choroby może nastąpić zarówno w okresie zatrudnienia, jak i po zakończeniu pracy w narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w przewidzianym ustawowo okresie. Pracodawca przenosi do innej pracy. Po stwierdzeniu u pracownika objawów wskazujących powstanie choroby zawodowej (poświadczonej przez lekarza), pracodawca ma obowiązek przenieść taką osobę do pracy, w której nie będzie narażona na działanie czynnika wywołującego schorzenia.

Termin i czas na przeniesienie pracownika określone są w orzeczeniu lekarskim. Co ważne, przełożony nie musi wypowiadać warunków pracy czy zawierać porozumienia stron z poszkodowaną osobą, bowiem przeniesienie jest dokonywane w trybie polecenia służbowego. Do innej pracy przenosi się także pracownika, który jest niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek choroby zawodowej, ale nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu o emeryturach i rentach z FUS.

Dodatek wyrównawczy. Jeżeli w wyniku przeniesienia do innej pracy wynagrodzenie pracownika uległo obniżeniu, otrzyma on dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Dodatek stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie do innej pracy a płacą po wprowadzeniu tych zmian.

Zasadniczo jego wysokość oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu za urlop. Świadczenia przy chorobie zawodowej. Osoba, która zapadła na chorobę zawodową, ma również do szeregu świadczeń. Przede wszystkim pracownik otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, który wynosi 100 proc.

podstawy wymiaru, czyli kwoty będącej podstawą składek na ubezpieczenie wypadkowe. Zasiłek wypadkowy przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu – nie jest więc niezbędny okres wyczekiwania. Chory pracownik może pobierać zasiłek przez okres nie dłuższy niż 182 dni.

 • Jeżeli po tym okresie pracownik nadal jest niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie może umożliwić mu powrót do aktywności zawodowej, to otrzyma rehabilitacyjne,
 • Zostaje ono przyznane na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy i wynosi – jak w przypadku zasiłku chorobowego – 100 proc.

podstawy wymiaru. Ponadto w przypadku, gdy pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, może starać się o jednorazowe odszkodowanie, Przysługuje mu także pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenie w część przedmiotów ortopedycznych.

Renta przy chorobie zawodowej. Wszystkie te świadczenia przyznaje lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli stwierdzi on, że pracownik utracił zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, to może przyznać ubezpieczonemu także rentę z tytułu niezdolności do pracy,

Utrata może być całkowita, gdy dana osoba nie może już wykonywać jakiejkolwiek pracy lub częściowa, gdy chodzi o brak zdolności do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Ponadto, aby renta została przyznana, niezdolność musi powstać w trakcie jednego z okresów składkowych lub nieskładkowych lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Pracownik musi także posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy, czyli wykazać się wymaganym okresem składkowym i nieskładkowym, odpowiednim do wieku powstania niezdolności do pracy. Co do zasady niezdolność do pracy jest orzekana na okres nie dłuższy niż 5 lat, Można ją orzec na okres dłuższy, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy.

Wysokość renty zależy od kwoty bazowej obowiązującej w momencie przyznawania świadczenia, ilości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych oraz od zarobków uwzględnianych w podstawie wymiaru renty. Osoba, która spełnia warunki wymagane do uzyskania renty z tytuły niezdolności do pracy, może też otrzymać rentę szkoleniową, o ile uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

 1. To świadczenie jest zasadniczo przyznawane na okres 6 miesięcy, ale może zostać wydłużone (lub skrócone) przez starostę.
 2. A w przypadku śmierci osoby zmarłej w wyniku choroby zawodowej, jej rodzina może starać się o jednorazowe odszkodowanie i rentę rodzinną wypadkową – do świadczenia uprawnione są te same osoby, jak przy rencie rodzinnej przyznawanej na podstawie ustawy emerytalnej.

: Choroba zawodowa: Zobacz, jakie prawa ma pracownik

Czy dla pracownika który uległ wypadkowi w drodze do pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS u?

Pełne wynagrodzenie za wypadek w drodze do pracy – Istnieje jednak pewna forma świadczenia za wypadek w drodze do pracy. Pracownikowi, który uległ takiemu zdarzeniu, przysługuje 100% wynagrodzenia mimo nieobecności w pracy. Przez pierwsze 33 dni płaci je pracodawca, przez kolejne 182 dni 100% wynagrodzenia wypłaca pracownikowi ZUS,

Wyjątkiem jest pracownik po 50. roku życia, któremu 100% wynagrodzenia od pracodawcy należy się przez 14 dni, a następne 182 dni pełnego wynagrodzenia otrzymuje on od ZUS-u. Jeśli w tym czasie pracownik nie odzyskał zdolności do pracy, przysługuje mu prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, które przyznawane jest po komisji lekarskiej w ZUS.

Przez pierwsze 3 miesiące pracownik otrzymuje 90% podstawy zasiłku chorobowego, a przez następne 9 miesięcy 75% podstawy zasiłku chorobowego. Po tym czasie pracownik może albo wrócić do pracy, albo udać się na rentę. Aby poszkodowanemu pracownikowi przysługiwało prawo do 100% wynagrodzenia, musi on (lub członek rodziny) w przeciągu 14 dni od zdarzenia, zawiadomić o wypadku pracodawcę.

 • Na podstawie uzyskanych informacji, pracodawca sporządza kartę wypadku, w której oświadcza czy do wypadku doszło w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu.
 • Jeśli pracodawca inaczej zakwalifikował zdarzenie, poszkodowany musi dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
 • Mimo że odszkodowanie z ZUS za wypadek w drodze do pracy się nie należy, poszkodowany nie zostaje pozostawiony sam sobie – w ponad półrocznym okresie po wypadku przysługuje prawo do pełnowartościowego wynagrodzenia.

Istnieje także szansa na uzyskanie odszkodowania od sprawcy wypadku lub od ubezpieczyciela, w której została wykupiona polisa na życie, jeśli wypadek był konsekwencją nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Zadzwoń w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku po godzinie 16:00 lub Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.