Podaj Nazw Organu PańStwa KtóRy Nadaje Cudzoziemcom Obywatelstwo Polskie?

Kto decyduje o uznaniu cudzoziemca za obywatela polskiego?

1. Za obywatela polskiego uznaje się: 1) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego; 2) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który: a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub b) nie posiada żadnego obywatelstwa; 3) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej; 4) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie; 5) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie; 6) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu, b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego; 7) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.2.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem cudzoziemca, o którym mowa w ust.1 pkt 4 i 5, jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art.11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r.

poz.672 oraz z 2023 r. poz.1672), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.3. Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepis art.195 ust.4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.

 1. O cudzoziemcach (Dz.U. z 2023 r.
 2. Poz.519, 185 i 547).
 3. Cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdy: 1) nie spełnia wymogów, o których mowa w art.30; 2) nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.1.

Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca – na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.2. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.1.

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego zawiera: 3) informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowanym przez niego lokalu, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej; 4) dane małżonka cudzoziemca; 5) informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie; 2.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku: 2) informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa, o których mowa w art.7 ust.2 pkt 2 lub art.8.3.

 • Wniosek przedstawiciela ustawowego o uznanie za obywatela polskiego małoletniego cudzoziemca zawiera dane i informacje określone w ust.1 pkt 1, 3, 5 i 6 oraz ust.2 pkt 2.
 • We wniosku umieszcza się również imię i nazwisko, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.4.
 • Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego dołącza się: 1) dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust.1 pkt 1, 3 i 4 lub ust.2; 2) posiadane dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust.1 pkt 5; 3) urzędowe poświadczenie, o którym mowa w art.11a ustawy z dnia 7 października 1999 r.

o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim, w przypadku gdy jest wymagane; 4) fotografie osób objętych wnioskiem.5. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art.37 ust.1.

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się do wojewody.1. W przypadku gdy wniosek o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego został złożony w czasie, gdy wobec tego cudzoziemca jest prowadzone postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego umarza się.2.

W przypadku gdy wniosek o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego został złożony w czasie, gdy wobec tego cudzoziemca jest prowadzone postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego, postępowanie o uznanie za obywatela polskiego zawiesza się do czasu zakończenia postępowania o przywrócenie obywatelstwa polskiego.1.

 • Decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy.2.
 • Wojewoda przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust.1, zwraca się do komendanta wojewódzkiego Policji, dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.3.

Do udzielania informacji, o których mowa w ust.2, stosuje się przepis art.21 ust.5, z tym że o przedłużeniu terminu organ obowiązany do udzielenia informacji powiadamia wojewodę.1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz wymogi dotyczące fotografii dołączanej do wniosku.2.

W jakich okolicznosciach w Polsce obowiazuje prawo ziemi?

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Ius soli w poszczególnych państwach Bezwarunkowe lub niemal bezwarunkowe zastosowanie ius soli Ius soli obowiązuje z ograniczeniami Ius soli zniesione Ius soli (z łac. prawo ziemi ) – sposób nabycia obywatelstwa, w którym dziecko uzyskuje obywatelstwo państwa, na którego terytorium (rozumiane także jako statek powietrzny, morski bądź przedstawicielstwo dyplomatyczne ) następują narodziny, przy czym bez znaczenia jest obywatelstwo rodziców.

Ius soli właściwe jest przede wszystkim dla anglosaskiego porządku prawnego, przez jakiś czas funkcjonowało także w Konfederacji Szwajcarskiej, Jest to jeden z dwóch sposobów wyznaczania obywatelstwa z mocy prawa. Alternatywną metodą wyznaczania obywatelstwa jest ius sanguinis (dosłownie: prawo krwi), w którym dziecko nabywa obywatelstwo po rodzicach.

Prawo polskie (art.14 ustawy o obywatelstwie polskim ) przyjęło zasadę „prawa krwi”, jednak uzupełniająco stosuje się także zasadę „prawa ziemi” – gdyby dziecko urodzone na terytorium Polski nie nabywało żadnego innego obywatelstwa. Prawo ziemi obowiązuje obecnie m.in.

Czy urodzenie w Polsce daje obywatelstwo?

Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego: – 1. Urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno ma obywatelstwo polskie – zasada krwi/Ius Sanguinis Dziecko nabywa z mocy prawa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno ma obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą (art.14 pkt 1ustawy o obywatelstwie polskim).2.

Urodzenie lub znalezienie dziecka w Polsce – zasada terytorium/Ius Soli Zasada ta ma zastosowanie, gdy dziecko urodzi się lub zostanie znalezione w Polsce, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa (art.14 pkt 2 oraz art.15 ustawy o obywatelstwie polskim).

Dziecko takie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie.3. Przysposobienie pełne – adopcja Dziecko przysposobione przez osobę lub osoby mające obywatelstwo polskie nabywa to obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat.

 1. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia.
 2. Dziecko takie nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa.4.
 3. Nadanie przez Prezydenta RP Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi, na jego wniosek, obywatelstwo polskie (art.18 ustawy o obywatelstwie).
 4. Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi.

Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom obejmuje dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

 1. Rodzice mogą również wystąpić z wnioskiem o nadanie polskiego obywatelstwa jedynie dla dziecka.
 2. Może się zdarzyć, że rodzice dziecka posiadają już obywatelstwo polskie a dziecko z jakiś przyczyn nie nabyło tego obywatelstwa np.
 3. Przysposobienie dziecka zostało dokonane przed 15 sierpnia 2012 r.
 4. W przypadku ukończenia przez dziecko 16.

roku życia, nadanie obywatelstwa następuje jedynie za jego zgodą.

Czy w Polsce można mieć podwójne obywatelstwo?

Obywatele RP z podwójnym obywatelstwem – 09.01.2023 Obywatel RP ma obowiązek okazać podczas kontroli granicznej – w zależności od kierunku podróży – polski paszport lub polski dowód osobisty. Jeśli przyjeżdżając do Polski, zdecyduje się na przekroczenie granicy na podstawie dokumentu innego państwa, będzie traktowany jako obywatel tego kraju.

Musi jednak wiedzieć, że jeśli okaże dokument kraju trzeciego będzie musiał spełnić wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Między innymi ograniczony będzie czas jego dozwolonego pobytu w RP do 90 dni w okresie 180-dniowym, którego przekroczenie uznawane jest za naruszenie prawa i skutkuje sankcjami.

Co więcej, jeśli funkcjonariusz Straży Granicznej w trakcie kontroli granicznej na wyjazd z Polski uzyska informację, że podróżny posiada polskie obywatelstwo, a nie ma ważnego polskiego dokumentu, czyli – w zależności od kierunku podróży – paszportu lub dowodu osobistego, ma obowiązek nie zezwolić takiej osobie na przekroczenie granicy.

 • Nawet jeśli ta osoba wjechała na terytorium Polski na podstawie dokumentu stwierdzającego obywatelstwo innego państwa.
 • W myśl obowiązujących w Polsce przepisów, głównie Ustawy o obywatelstwie polskim, posiadanie przez obywateli RP podwójnego obywatelstwa jest dopuszczalne, jednak nie skutkuje ono prawem do przedkładania obywatelstwa obcego nad polskie i w żadnym wypadku obywatel polski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może żądać przed organami państwowymi, aby traktowano go jako obywatela innego państwa.

Dlatego sugerujemy osobom posiadającym oprócz obywatelstwa polskiego również obywatelstwo innego państwa, a planującym podróż do Polski, aby z odpowiednim wyprzedzeniem podjęły starania, aby uzyskać polski dokument paszportowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009r.

Czy w Holandii jest prawo krwi?

Jak nabyć obywatelstwo w innych państwach? – Poniżej przedstawiamy zasady nabycia obywatelstwa w krajach, w których żyją duże społeczności Polskie: Stany Zjednoczone: bezwarunkowe prawo ziemi, poza terytorium amerykańskiego Samoa (proces sądowy w toku).

 • Austria: prawo krwi, dziedziczone bezwarunkowo po matce i po ojcu, jeśli rodzice pozostają w związku małżeńskim; bądź jeżeli w ciągu ośmiu tygodni od urodzenia doszło do oficjalnego uznania ojcostwa.
 • Podwójne obywatelstwo jest dozwolone tylko w wypadku, gdy drugie obywatelstwo obowiązuje od dnia urodzenia dziecka.

Wielka Brytania: prawo mieszane. Obywatelstwo przyznawane jest dzieciom urodzonym na terytorium państwa, gdy jedno z rodziców jest obywatelem brytyjskim bądź ma prawo stałego pobytu. Prawo krwi obowiązuje przy urodzeniach poza granicami kraju, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem brytyjskim.

 1. Co ciekawe, obowiązuje to tylko w jednym pokoleniu (drugie czy trzecie pokolenie Brytyjczyków żyjących stale poza granicami nie posiada już praw obywatelskich).
 2. Holandia: prawo krwi.
 3. Dziecko holenderskiego obywatela bądź obywatelki bezwarunkowo uzyskuje prawa obywatelskie (od 1985 roku).
 4. W przypadku dziedziczenia po ojcu dziecko musi być uznane.
See also:  Oto Jest Dzie KtóRy Dał Nam Pan?

Przed 1985 obywatelstwo dziedziczone było tylko od strony ojca. Norwegia: prawo krwi. Obywatelstwo nie jest przyznawane poprzez urodzenie na terenie kraju, z wyjątkiem „podrzutków” i sierot, podobnie jak w Polsce (gdy obywatelstwa rodziców nie sposób ustalić).

 1. Obywatelstwo przekazywane jest zarówno od strony ojca jak i od strony matki, dawniej – co ciekawe – przyznawane było tylko od strony matki.
 2. Było to jedno z nielicznych praw krwi matrylinearnych na świecie.
 3. Wynikało ono z prostej reguły, iż „matka jest zawsze pewna”.
 4. Niemcy: posiadają prawo mieszane – niezwykle skomplikowane.

Ogólnie rzecz biorąc, może obowiązywać prawo ziemi, jeśli co najmniej jeden rodzic ma prawo stałego pobytu i zamieszkuje Niemcy co najmniej od ośmiu lat. Takie dziecko, gdy ukończy 23. rok życia, musi „odnowić” swoje obywatelstwo poprzez szereg wymagań.

Poza tym obowiązuje prawo krwi dla potomków etnicznych Niemców, repatriantów, uchodźców, zamieszkujących Niemcy z granic z 1937 r. Do 1975 obywatelstwo dziedziczyło się tylko w linii męskiej. Istnieje wiele kategorii i definicji określających prawo do automatycznego przekazywania obywatelstwa z rodziców na dzieci.

Do niedawna nie można było też łączyć obywatelstwa niemieckiego oraz innego państwa UE. W kraju nasilają się także głosy wzywające do zniesienia podwójnego obywatelstwa w ogóle.

Co daje Ukraince dziecko z Polakiem?

Dziecko uchodźców z Ukrainy urodzone w Polsce. Każde może liczyć na pomoc Wśród ponad trzech milionów osób, które dotarły do Polski po napaści Rosji na Ukrainę, jest ogromna grupa dzieci – o ich bezpieczeństwo w naszym kraju skutecznie zadbano. Nie brakowało również kobiet w ciąży, także mocno zaawansowanej – okazuje się, że w polskich szpitalach urodziło się już ponadd dwa tysiące maluchów, dzieci uchodźców wojennych.

 • Z szacunkowych danych opublikowanych przez UNICEF wynika, że wojna wywołana przez bandytów Władimira Putina dotknęła ponad siedem milionów (!) dzieci z Ukrainy.
 • W różny sposób doświadczyły one barbarzyństwa Rosjan.
 • Najtragiczniejsze informacje dotyczą śmierci wskutek bombardowań, ostrzału, wybuchu min.

Oprawcy z rosyjskiej armii dopuszczają się również innych ohydnych zbrodni – gwałcą dzieci, nawet niemowlęta. Niestety, wstrząsających relacji z Ukrainy nie brakuje.

Ogromna grupa najmłodszych ofiar wojny została zmuszona do opuszczenia rodzinnych stron, bo ich domy zostały zniszczone i wraz z matkami musiały wyjechać z ojczyzny, aby szukać bezpiecznego schronienia. „Skala zniszczeń i ofiar cywilnych spowodowanych wojną doprowadziła do jednego z największych europejskich kryzysów humanitarnych w ostatnich czasach” – podkreśliło w raporcie Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.O sytuacji dzieci z Ukrainy debatowano podczas niedawnego forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. „ Polska robi co może, by pomóc ukraińskim dzieciom, umożliwiając im normalne i bezpieczne życie ” – podkreślała zastępczyni stałego przedstawiciela RP przy ONZ Joanna Skoczek.

Zwróciła uwagę, że w polskich szkołach uczy się ponad 200 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy. „Szkoły dają dzieciom edukację, ale odgrywają też znacznie większą rolę w ich życiu. W czasie wojny, klasy mogą dać im poczucie stabilności i bezpiecznego miejsca, by uczyć się i radzić sobie z traumą” Z kolei wiceszef Ministerstwa Edukacji i Nauki powiedział w rozmowie z Katarzyną Gójską na antenie Polskiego Radia, że w nowym roku szkolnym grono uczniów z Ukrainy znacznie się powiększy.

Szacujemy, że od 1 września naukę w polskich szkołach może rozpocząć 400 tys. dzieci z Ukrainy – stwierdził minister Tomasz Rzymkowski. Wśród dzieci, które dotarły do Polski, są również maluchy bez rodziców. Oczywiście, o nich także pomyślano. „Aby zapewnić właściwe wsparcie uchodźcom Sejm przyjął specjalną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Uwzględnia ona różne formy: od finansowej, po ułatwienie urzędniczych procedur, czy ochronę najmłodszych. Do nich należą m.in. przepisy o opiekunach tymczasowych ustanawianych dla małoletniego obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi” – pisała „Gazeta Polska”.

Do naszego kraju z różnych regionów Ukrainy dotarło także wiele ciężarnych kobiet. Jedne już urodziły córki lub synów, dla innych termin rozwiązania się zbliża. Z informacji podanych przez wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę w audycji Radia Plus wynika, że w minionych tygodniach w Polsce na świat przyszło niemal 2,5 tysiąca małych obywateli Ukraińców.

I niewątpliwie będzie ich przybywać, „Ponad 200 kobiet jest teraz w naszych szpitalach i czeka na rozwiązanie” – dodał wiceminister Kraska. – „Ponosimy koszty, ale w tej sytuacji w jakiej się znaleźli obywatele Ukrainy musimy im pomóc”. Zgodnie z polskim prawem, po narodzinach dziecka rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, maluch nabywa obywatelstwo naszego kraju bez względu na miejsce gdzie przyszło na świat (w Polsce, czy za granicą).

 • To tak zwana Zasada Krwi/ Ius Sanguinis.
 • W wielu państwach, np.
 • W Stanach Zjednoczonych, obowiązuje także Zasad Ziemi/ Ius Soli.
 • Polega ona na przyznaniu obywatelstwa państwa, na którego terenie dziecko się urodziło.
 • Jeżeli dziecko urodzi się lub zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub nieokreślone jest ich obywatelstwo, bądź nie mają żadnego obywatelstwa, dziecko takie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie” – tłumaczy serwis cudzoziemiec.eu.

W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uregulowano m.in. zasady zalegalizowania pobytu uchodźców. W artykule 2 podkreślono, iż „za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę”, która spełnia warunki legalnej pobytu określone w ustawie.

 1. Warto zwrócić uwagę na inne formy pomocy dla najmłodszych uchodźców wojennych przebywających w Polsce.
 2. Chociażby Biuro Rzecznika Praw Dziecka podało, iż zainteresowanie pomocą psychologiczną i prawną w języku ukraińskim jest bardzo duże.
 3. Ze specjalistami można porozmawiać, dzwoniąc na bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12.

„Dla wszystkich dzieci, młodzieży, ale i rodziców, którzy potrzebują pomocy, a nie znają języka polskiego, przy całodobowym Dziecięcym Telefonie Zaufania dyżurują psycholodzy biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim)” Oprócz dyżurów telefonicznych, działa także internetowy czat z pomocą psychologiczną w obu językach – pod adresem https://czat.brpd.gov.pl/ „Ze względu na to, że wielu dzwoniących szukało również pomocy w rozwiązaniu kwestii związanych z przepisami polskiego prawa dotyczącymi pobytu cudzoziemców, rzecznik uruchomił dodatkowe specjalistyczne dyżury prawnika – pomoc w zakresie praw uchodźców można uzyskać w każdy poniedziałek w godzinach 18-20″ – dodał RPD.

Ile lat trzeba mieszkać w Polsce aby dostać obywatelstwo?

Kto może skorzystać z usługi? – Cudzoziemiec, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. warunek:
  • od co najmniej 3 lat, bez przerwy, legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • ma stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce,
  • ma prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego,
 2. warunek:
  • od co najmniej 2 lat, nieprzerwanie i legalnie, przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • od najmniej 3 lat jest w małżeństwie z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa,
 3. warunek: od co najmniej 2 lat przebywa nieprzerwanie i legalnie w Polsce na podstawie zezwolenia, które uzyskał w Polsce jako uchodźca,
 4. warunek:
  • ma mniej niż 18 lat,
  • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo,
  • drugie z rodziców wyraziło zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,
 5. warunek:
  • ma mniej niż 18 lat,
  • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • co najmniej jednemu z jego rodziców zostało przywrócone polskie obywatelstwo,
  • drugi rodzic, jeśli nie ma polskiego obywatelstwa, wyraził zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,
 6. warunek:
  • co najmniej od 10 lat nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
  • ma zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  • ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 7. warunek:
  • Co najmniej 1 rok nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
  • Ma zezwolenie na pobyt stały, uzyskane w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

Pamiętaj! Aby zostać uznanym za polskiego obywatela musisz znać język polski na poziomie B1 – potrzebujesz urzędowego potwierdzenia. Informację jak uzyskać taki certyfikat znajdziesz, Pamiętaj! Wojewoda może odmówić uznania za polskiego obywatela, jeśli stanowiłoby to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Jakie obywatelstwo dostaje dziecko?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-05 Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą zależy od obywatelstwa jego rodziców oraz od prawa obowiązującego w kraju, w którym się ono urodziło. Dziecko nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa bez względu na miejsce urodzenia, jeżeli co najmniej jeden z rodziców posiada obywatelstwo polskie i w dacie urodzenia dziecka również posiadał obywatelstwo polskie.

 • Dziecko, które nie ukończyło 16.
 • Roku życia, przysposobione przez osobę lub osoby mające obywatelstwo polskie nabywa to obywatelstwo.
 • Przysposobienie pełne skutkuje nabyciem obywatelstwa polskiego przez małoletniego z dniem jego urodzenia, bez względu na datę przysposobienia, jeśli nastąpi przed ukończeniem 16.

roku życia przez przysposobionego.

Ile narodowości można mieć w Polsce?

Zgodnie z prawem, polscy obywatele mogą posiadać obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo innego kraju. Polacy mogą posiadać podwójne obywatelstwo (czasami również nazywane wielokrotnym obywatelstwem). Obywatele posiadający podwójne obywatelstwo są traktowani tak samo, jak osoby, które mają tylko obywatelstwo polskie.

Czy urodzenie w Niemczech daje obywatelstwo?

6. Nabycie obywatelstwa przez osoby urodzone w Niemczech nie wcześniej niż 1.01.2000 r., których rodzice są cudzoziemcami – Po spełnieniu pewnych przesłanek możliwe jest nabycie obywatelstwa niemieckiego także wtedy, gdy oboje rodzice są cudzoziemcami.

Dziecko urodzone w Niemczech nie wcześniej niż 1.01.2000 r., którego oboje rodzice są cudzoziemcami, nabywa obywatelstwo niemieckie, jeśli w chwili urodzenia legalne miejsce zwykłego pobytu jednego z rodziców od ośmiu lat znajduje się w Niemczech i jeśli posiada on prawo pobytu na czas nieokreślony.

W tym przypadku dzieci wraz z ukończeniem 21. roku życia muszą z reguły złożyć oświadczenie, czy chcą zachować obywatelstwo niemieckie lub obywatelstwo innego państwa (§ 29 niemieckiej Ustawy o obywatelstwie, tzw. opcja). Można jednak też zostać zwolnionym z obowiązku dokonania wyboru.

Czy w Holandii można mieć podwójne obywatelstwo?

Niedogodności –

Wniosek o naturalizację jest znacznie droższy niż przedłużenie pozwolenia na pobyt. Zobacz koszt aplikacji do naturalizacji jon, Możesz potrzebować zrzec się obywatelstwa, które posiadasz, Upewnij się, że wiesz, co to dla Ciebie oznacza. Jeśli nie jesteś wymagane lub dozwolone aby zrzec się obywatelstwa, możesz zostać obywatelem holenderskim z podwójnym obywatelstwem. Może to powodować problemy, ponieważ prawa i obowiązki różnych narodowości mogą być sprzeczne. Możesz stracić obywatelstwo holenderskie. Na przykład może się tak zdarzyć, jeśli zostałeś skazany za poważne przestępstwo lub popełniłeś oszustwo w swoim wniosku o holenderskie zezwolenie na pobyt lub uzyskanie obywatelstwa holenderskiego. Dowiedz się więcej o utracie i odebraniu obywatelstwa holenderskiego,

See also:  Old Spice KtRy NajłAdniejszy?

Jeśli zamierzasz mieszkać na stałe w Holandii, dowiedz się więcej o holenderski system emerytalny, Możesz również zapoznać się z naszymi wskazówkami na temat kupno domu i jak najlepiej wykorzystać życie w regionie Haskim.

Czy w Polsce można mieć 3 obywatelstwa?

Obywatel Polski może posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i innego państwa. Takie prawo dają przepisy ustawy z 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Co nam daje podwójne obywatelstwo?

PODWÓJNE OBYWATELSTWO Obywatel Polski może posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa. W przypadku, gdy osoba ma podwójne obywatelstwo – polskie i innego kraju – to wobec Polski ma takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.

Czy w Anglii jest prawo krwi?

W Wielkiej Brytanii nie obowiązuje prawo ziemi, ale prawo krwi. Zatem dzieci Polaków, którzy nie posiadają brytyjskiego obywatelstwa, mają obywatelstwo po rodzicach – polskie.

Ile gotówki można mieć przy sobie w Holandii?

Gotówka na granicy w strefie Schengen. – W 2021 Unia Europejska uregulowała kwestię przewozu gotówki w ramach strefy Schengen. Przez granicę możesz przewieźć 10.000 € w gotówce. Jeśli chcesz przewieźć więcej musisz zgłosić to odpowiednim służbom (Straży Granicznej bądź Służbie Celnej).

Ważne, że musisz umieć udokumentować pochodzenie przewożonych pieniędzy wyciągiem bankowym, odcinkiem z wypłaty, czy potwierdzeniem od pracodawcy. W ten sposób Unia Europejska walczy z przepływem pieniędzy z nielegalnych źródeł. Posiadanie pod ręką gotówki, której można użyć w kryzysowej sytuacji (natychmiast!), dla wielu wciąż jest ważne, bo pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa.

Jednak zauważalnie obieg gotówki jest coraz bardziej ograniczony, a kolejne regulacje sprzyjają bankowości elektronicznej. : Ile gotówki możesz mieć w domu? Regulacje w Holandii.

Czy w Anglii obowiązuje prawo krwi?

Prawo krwi a prawo ziemi *Przypominamy materiał, który po raz pierwszy ukazał się w Onecie 28.10.2021 Prawo ziemi oznacza, że osoba urodzona na terenie danego kraju, gdzie to prawo obowiązuje, automatycznie zostaje jego obywatelem bądź obywatelką. Najznamienitszym tego przykładem jest prawo obywatelskie w USA, gdzie przyjście na świat równa się uzyskaniu praw obywatelskich.

Ostatnimi czasy był to jednak burzliwy temat. Były prezydent Donald Trump chciał znieść to prawo dekretem — nie byłby w stanie, ponieważ reguluje je 14. poprawka do konstytucji USA z 1868 r. Uważał jednak, że prawo ziemi skutkuje powstawaniem ” dzieci-kotwic”, czyli sytuacji, gdy narodzone w USA dziecko imigrantów ułatwia im pozostanie w kraju.

Z prawa ziemi zrezygnowały już takie kraje jak Indie czy Malta i obowiązuje ono nadal głównie na zachodniej półkuli – w państwach obu Ameryk i Karaibów. One też są postrzegane jako kraje, które najbardziej chciały przyciągnąć i zintegrować imigrantów, począwszy od XIX w.

 1. Większość z nich obecnie zmuszona jest stosować pewnego rodzaju system mieszany, w przypadkach, gdy ich obywatele znajdują się za granicą w momencie, w którym rodzi się dziecko.
 2. Dotyczy to na przykład dyplomatów czy wojskowych, których przydział ma miejsce w Europie.
 3. Wtedy obywatelstwo dziedziczone jest po rodzicu.

Część krajów reguluje też warunki, przy których narodzenie skutkuje uzyskaniem obywatelstwa (np. wymaga stałego zameldowania rodziców). Jednak ogólnie rzecz biorąc, prawo ziemi ma dosyć proste reguły funkcjonowania. Przejdźmy zatem do prawa krwi, czy też ustanawiania obywatelstwa poprzez pochodzenie.

 • Jest to system obowiązujący w większości krajów, w tym w Polsce,
 • Oznacza on, że prawa obywatelskie przyznawane są dziecku obywateli.
 • Tutaj liczba możliwych wariantów znacznie wzrasta, ponieważ z reguły każdy kraj inaczej reguluje, jak odbywa się dziedziczenie.
 • Obywatelstwo może być przekazywane od dwojga rodziców, tylko od ojca, bądź tylko od matki (w społeczeństwach matriarchalnych).

Może być wymagane, by rodzice pozostawali w związku małżeńskim – jak w Polsce, przy dziedziczeniu po ojcu. Dyskryminacja kobiet w tym zakresie w wielu miejscach na świecie trwała bardzo długo, a w niektórych nadal ma miejsce. Aż 42 kraje nadal przyznają obywatelstwo tylko po ojcu (stan na 2019 r.).

Prawodawców prawa obywatelskiego w XX w. ogólnie cechowała duża doza mizoginii – w Niemczech aż do 1975 r. dziedziczyć obywatelstwo można było tylko od strony ojca. W Polsce zrównanie płci w prawie obywatelskim nastąpiło w 1951 r. Wcześniej obywatelstwo po matce otrzymywało się wyłącznie w przypadku, gdy była ona niezamężna, a dziecko rodziło się z nieprawego łoża,

Miało to zapobiec sytuacji, gdy dziecko nie ma żadnego obywatelstwa. Sytuacja, całe szczęście, nadal się poprawia – co najmniej od czasu ogłoszenia przez ONZ Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r. Źródeł prawa krwi w naszym bezpośrednim sąsiedztwie należy się dopatrywać w systemie pruskim.

 1. Nie przyznawanie obywatelstwa polskiej mniejszości zamieszkującej Prusy było wystarczającą zachętą dla utrzymywania Ius Sanguinis,
 2. W ten sposób Polacy rodzący się na terenie Królestwa Prus, a następnie Cesarstwa Niemieckiego, nie posiadali praw obywatelskich – nawet żyjąc tam od wielu pokoleń.
 3. Na drugim biegunie w dyskusji o obywatelstwie znajdowała się wtedy (w XIX w.) republikańska Francja, która przyznawała obywatelstwo w warunkowym prawie ziemi oraz chętniej przyznawała obywatelstwo imigrantom.

Francuzi mówili o równości obywateli Republiki niezależnie od pochodzenia, mogło im jednak chodzić o zasilenie swojego wojska dużą ilością rekrutów – obywatelstwo to nie tylko przywileje, ale i obowiązki wobec kraju. Obecnie w Niemczech obowiązuje bardzo zawiły system mieszany, który definiuje wiele kategorii repatriacji, imigracji i urodzeń na terenie kraju, który można określić jako system hybrydowy między prawem krwi a prawem ziemi, wciąż jednak z naciskiem na to pierwsze.

Podobnie jest we Francji, gdzie głównym prawem jest prawo krwi, prawo ziemi zaś jeśli obowiązuje to z opóźnieniem – przyznawane dopiero po ukończeniu 18. roku życia. Obowiązujące w Polsce prawo krwi przyznaje prawa obywatelskie wielu osobom, które nawet mogą o tym nie wiedzieć — żyjącym od wielu pokoleń za granicą, obywatelstwo przekazywane jest automatycznie od urodzenia.

Wciąż jednak nie brakuje przypadków, w których dana osoba nie ma żadnego obywatelstwa. Może to być rezultatem sytuacji politycznej (zrzeczenie się w ramach protestu bądź też odebranie praw przez autorytarny rząd), luki w prawie, migracji, braku konwencji między krajami.

 1. Czasami taka sytuacja może trwać całe pokolenia.
 2. Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich wolał kupować rezydentom bez praw obywatelskich paszporty Związku Komorów, niż przyznać im obywatelstwo własnego kraju.
 3. Najwięcej bezpaństwowców funkcjonowało tuż po II wojnie światowej.
 4. Raje sprzymierzone wzięły jednak na siebie rozwiązanie ich sytuacji prawnej – najczęściej zgadzając się na ich osiedlanie i naturalizację w obrębie własnych granic.

Odpowiednia konwencja została przyjęta w 1961 roku przez ONZ, w celu redukcji zjawiska bezpaństwowości, Prawo do obywatelstwa jest uznawane za jedno z praw człowieka przez wiele organizacji. Poniżej przedstawiamy zasady nabycia obywatelstwa w krajach, w których żyją duże społeczności Polskie: Stany Zjednoczone : bezwarunkowe prawo ziemi, poza terytorium amerykańskiego Samoa (proces sądowy w toku).

 1. Austria : prawo krwi, dziedziczone bezwarunkowo po matce i po ojcu, jeśli rodzice pozostają w związku małżeńskim; bądź, jeżeli w ciągu ośmiu tygodni od urodzenia doszło do oficjalnego uznania ojcostwa.
 2. Podwójne obywatelstwo jest dozwolone tylko w wypadku, gdy drugie obywatelstwo obowiązuje od dnia urodzenia dziecka.

Wielka Brytania : prawo mieszane. Obywatelstwo przyznawane jest dzieciom urodzonym na terytorium państwa, gdy jedno z rodziców jest obywatelem brytyjskim bądź ma prawo stałego pobytu. Prawo krwi obowiązuje przy urodzeniach poza granicami kraju, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem brytyjskim.

Co ciekawe, obowiązuje to tylko w jednym pokoleniu (drugie czy trzecie pokolenie Brytyjczyków żyjących stale poza granicami nie posiada już praw obywatelskich). Holandia : prawo krwi. Dziecko holenderskiego obywatela bądź obywatelki bezwarunkowo uzyskuje prawa obywatelskie (od 1985 roku). W przypadku dziedziczenia po ojcu dziecko musi być uznane.

Przed 1985 obywatelstwo dziedziczone było tylko od strony ojca. Norwegia : prawo krwi. Obywatelstwo nie jest przyznawane poprzez urodzenie na terenie kraju, z wyjątkiem „podrzutków” i sierot, podobnie jak w Polsce (gdy obywatelstwa rodziców nie sposób ustalić).

Obywatelstwo przekazywane jest zarówno od strony ojca, jak i od strony matki, dawniej – co ciekawe – przyznawane było tylko od strony matki. Było to jedno z nielicznych praw krwi matrylinearnych na świecie. Wynikało ono z prostej reguły, iż „matka jest zawsze pewna”. Niemcy : mają prawo mieszane – niezwykle skomplikowane.

Ogólnie rzecz biorąc, może obowiązywać prawo ziemi, jeśli co najmniej jeden rodzic ma prawo stałego pobytu i zamieszkuje Niemcy co najmniej od ośmiu lat. Takie dziecko, gdy ukończy 23. rok życia, musi „odnowić” swoje obywatelstwo poprzez szereg wymagań.

 • Poza tym obowiązuje prawo krwi dla potomków etnicznych Niemców, repatriantów, uchodźców, zamieszkujących Niemcy z granic z 1937 r.
 • Do 1975 obywatelstwo dziedziczyło się tylko w linii męskiej.
 • Istnieje wiele kategorii i definicji określających prawo do automatycznego przekazywania obywatelstwa z rodziców na dzieci.

Do niedawna nie można było też łączyć obywatelstwa niemieckiego oraz innego państwa UE. W kraju nasilają się także głosy wzywające do zniesienia podwójnego obywatelstwa w ogóle. : Prawo krwi a prawo ziemi

Ile dostaje Ukrainka za urodzenie dziecka w Polsce?

22 kwietnia 2022 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 1. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na dziecko, które przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.
 2. ZUS przyznaje RKO niezależnie od dochodu rodziny.
 3. Wynosi on do 12 tys.
 4. Zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.
 5. Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać RKO w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc. Więcej informacji o rodzinnym kapitale opiekuńczym na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy,

Czy Ukrainką po ślubie z Polakiem może zostać w Polsce?

CZY UKRAINKA PO ŚLUBIE Z POLAKIEM MOŻE ZOSTAĆ W POLSCE? – Ślub z obywatelem polskim nie daje automatycznie obywatelstwa polskiego. Wstępując związek małżeński można ubiegać się o pobyt czasowy.

Dlaczego Ukraincy dostaną 500+?

Wniosek o ponowne nadanie statusu „UKR” w rejestrze PESEL – Rzecznik zaznaczył, że nieco inaczej wygląda sytuacja osoby, która powróciła z Ukrainy do Polski na przykład przez Słowację. Jak wyjaśnił, powinna ona w pierwszej kolejności udać się do urzędu gminy w celu zarejestrowania tego wjazdu, składając wniosek o ponowne nadanie statusu „UKR” w rejestrze PESEL.”Ważne, żeby we wniosku wskazać dokładną datę wjazdu na terytorium Polski oraz datę i miejsce przekroczenia granicy zewnętrznej strefy Schengen niebędącej granicą Polski” – dodał Żebrowski.”Na podstawie zarejestrowanego w urzędzie gminy wniosku Komendant SG dokona aktualizacji danych w swoim rejestrze.

Dla ZUS będzie to podstawa do wznowienia wypłaty świadczenia wychowawczego wraz z wyrównaniem za okres, w którym przywrócono legalność pobytu” – przekazał rzecznik.(PAP)Autorka: Karolina Kropiwiec kkr/ mir/ Dalszy ciąg materiału pod wideo Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r.

See also:  Sennik Chory Ojciec, KtRy Nie żYje?

w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw.500+). Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim (formularz SW-U) można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bank.

 • jego pobyt w Polsce jest legalny,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • ma pod opieką dziecko (jesteś jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. Ważne! Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r., czyli do 24 sierpnia 2023 r., dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r.

Kto uznaję za obywatela polskiego?

Wniosek o uznanie za obywatelstwa polskiego składa się do wojewody. Właściwość wojewody wyznacza miejsce zamieszkania cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.

Ile lat trzeba mieszkać w Polsce aby dostać obywatelstwo?

Kto może skorzystać z usługi? – Cudzoziemiec, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. warunek:
  • od co najmniej 3 lat, bez przerwy, legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • ma stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce,
  • ma prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego,
 2. warunek:
  • od co najmniej 2 lat, nieprzerwanie i legalnie, przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • od najmniej 3 lat jest w małżeństwie z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa,
 3. warunek: od co najmniej 2 lat przebywa nieprzerwanie i legalnie w Polsce na podstawie zezwolenia, które uzyskał w Polsce jako uchodźca,
 4. warunek:
  • ma mniej niż 18 lat,
  • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo,
  • drugie z rodziców wyraziło zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,
 5. warunek:
  • ma mniej niż 18 lat,
  • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • co najmniej jednemu z jego rodziców zostało przywrócone polskie obywatelstwo,
  • drugi rodzic, jeśli nie ma polskiego obywatelstwa, wyraził zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,
 6. warunek:
  • co najmniej od 10 lat nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
  • ma zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  • ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 7. warunek:
  • Co najmniej 1 rok nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
  • Ma zezwolenie na pobyt stały, uzyskane w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

Pamiętaj! Aby zostać uznanym za polskiego obywatela musisz znać język polski na poziomie B1 – potrzebujesz urzędowego potwierdzenia. Informację jak uzyskać taki certyfikat znajdziesz, Pamiętaj! Wojewoda może odmówić uznania za polskiego obywatela, jeśli stanowiłoby to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Czym różni się nadanie obywatelstwa polskiego od uznania za obywatela polskiego?

Organem właściwym do nadania obywatelstwa polskiego jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej a postępowanie o uznanie za obywatela polskiego toczy się przed wojewodą właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

Jakie dokumenty na uznanie za obywatela polskiego?

Page 6 – Dotyczy osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie w drodze uznania przez Wojewodę Mazowieckiego i spełniają warunki wskazane w art.30 ustawy o obywatelstwie polskim, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP. Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

 • cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ;
 • cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
 • cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 • cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 • cudzoziemca przebywającego i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z lub posiadaną,
 • Ważność twojego paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży oraz karty pobytu nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili składania wniosku;
 • dane zawarte w, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. Dane widniejące w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite;
 • wypełniając wniosek o uznanie za obywatela polskiego, posługujesz się tymi danymi osobowymi, które widnieją w ;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez lub ;
 • szczegółowe informacje dotyczące dostępne są na ;
 • w toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez ciebie dodatkowych dokumentów albo informacji niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego;
 • złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi;
 • jeśli posiadasz, to w chwili odbioru dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego jesteś zobowiązany/a do jej zwrotu. Z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego posiadana traci ważność z mocy prawa.

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje, poza granicami RP lub bezpłatnie pracownik Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu).

 • wniosek sporządzony w języku polskim na (1 szt.);
 • (1 szt.);
 • wydany przez polski na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i – w miarę możliwości wpisania – nazwisko rodowe matki;
 • – nie starszy niż 3 miesiące – wydany przez polski na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim. Jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie;
 • cały (tj. wraz z pustymi stronami) twój ważny paszport zagraniczny lub dokument podróży;
 • twoją ważną kartę stałego pobytu/rezydenta długoterminowego UE wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego. Jeśli legitymujesz się kartą pobytu wydaną przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o uznanie za obywatela polskiego koniecznie wymień ją na kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego;
 • decyzję zezwalającą na twój stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • twoje ;
 • oraz o miejscach pobytu za granicą w okresach wskazanych w art.30 ust.1 ustawy;
 • uwierzytelnioną kopię strony ważnego paszportu zagranicznego twojego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka;
 • pisemne oświadczenie twojego małżonka o wyrażeniu zgody na udostępnienie kopii ważnego dokumentu tożsamości małżonka na potrzeby postępowania w sprawie uznania ciebie za obywatela polskiego;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego (219 PLN);
 • dokumenty potwierdzające twoje ;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez ciebie ;
 • decyzję w sprawie wydania tobie, o ile jesteś/byłeś/aś posiadaczem tego dokumentu.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chcesz objąć swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz: 1) Oświadczenie przyjmuje:

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica, tj. ten wojewoda, który wydał rodzicowi aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE – jeżeli rodzic mieszka w Polsce,
 • – jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.

W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację. Rodzic składający oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawsze okazuje ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), a uwierzytelnione kserokopie tych dokumentów załącza do akt sprawy.2) Oświadczenie można także złożyć korespondencyjnie z,

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, tj. ten wojewoda, który wydał dziecku aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE – jeżeli dziecko mieszka w Polsce,
 • – jeżeli dziecko stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.

W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację. Dziecko składające oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawsze okazuje ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE).2) Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat można także złożyć korespondencyjnie z,

 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • stronę ważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi dziecka lub dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, pod warunkiem że ww. dokumenty zostały dla dziecka wydane.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które nie posiada obywatelstwa polskiego i nie chcesz objąć dziecka wnioskiem, to dodatkowo powinieneś załączyć:

 • odpis aktu urodzenia dziecka (w tym przypadku akt nie musi być wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego);
 • stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi lub dowód osobisty bądź jakikolwiek inny dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo dziecka.