Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron?

Ile wynosi ładunek jednego elektronu?

Podsumowanie –

 • Ładunki jednoimienne się odpychają, a różnoimienne – przyciągają.
 • Wartość siły elektrycznej zależy zarówno od wartości ładunku zgromadzonego na ciałach, jak i od odległości między nimi.
 • Wartość ładunku protonu odpowiada ładunkowi elementarnemu. Ładunek elektronu ma taką samą wartość jak ładunek protonu, ale przeciwny znak (ujemny).
 • Wielkość ładunku elementarnego wynosi 1,602 · 10 – 19 C,
 • Każdy atom jest obojętny elektrycznie. Jeśli do atomu zostaną dostarczone elektrony, to staje się on jonem ujemnym, a jeśli elektrony zostaną odłączone – jonem dodatnim.

Praca domowa Na podstawie dowolnego źródła, np. internetu, postaraj się odnaleźć informacje na temat zdarzeń, w których istotną rolę odegrał nagromadzony ładunek elektrostatyczny. iZVh6qXNiT_d5e744 atom atom – najmniejsza cząstka pierwiastka. Każdy atom jest obojętny elektrycznie.

Charles Augustin de Coulomb jon jon – atom, który ma nadmiar lub niedobór elektronów. jon dodatni jon dodatni – atom, w którym liczba protonów przewyższa liczbę elektronów. jon ujemny jon ujemny – atom, w którym liczba elektronów jest większa od liczby protonów. ładunek elementarny ładunek elementarny – stała fizyczna o wartości 1,602·10 Indeks górny -19 -19 C, odpowiadająca ładunkowi elektrycznemu protonu.

kulomb (C) kulomb (C) – jednostka ładunku elektrycznego w układzie SI. milikulomb (mC) milikulomb (mC) – podwielokrotność kulomba (C) równa 10 – 3 C. mikrokulomb (µC) mikrokulomb (µC) – podwielokrotność kulomba (C) równa 10 – 6 C. pierwiastek chemiczny pierwiastek chemiczny – substancja chemiczna składająca się z atomów, które mają taką samą liczbę atomową.

liczba atomowa (liczba porządkowa) liczba atomowa (liczba porządkowa) – liczba protonów w jądrze atomu; oznaczana literą „Z”. liczba porządkowa liczba porządkowa liczba masowa liczba masowa – liczba protonów i neutronów (nukleonów) w jądrze atomowym; oznaczana literą „A”. proton (p) proton (p) – składnik jądra atomowego; ładunek protonu odpowiada wielkości ładunku elementarnego.

Proton to główny składnik promieniowania kosmicznego. neutron (n) neutron (n) – obojętny elektrycznie składnik jądra atomowego. Neutrony występujące samodzielnie są niestabilne i ulegają rozpadowi. elektron (e) elektron (e) – cząstka elementarna, której ładunek elektryczny odpowiada wielkości ładunku elementarnego o znaku ujemnym.

 • Powłoki elektronowe w atomach są tworzone przez elektrony.
 • Ich ruch jest ściśle związany ze zjawiskiem przepływu prądu elektrycznego.
 • Układ okresowy pierwiastków układ okresowy pierwiastków – tabela zawierająca wszystkie znane dotąd pierwiastki chemiczne, uporządkowane według ich rosnącej liczby atomowej.

Pierwotną formą układu okresowego była tzw. tablica Mendelejewa, której nazwa pochodzi od nazwiska wybitnego rosyjskiego chemika Dymitra Mendelejewa. Jej obecny wygląd zawdzięczamy Nielsowi Bohrowi – duńskiemu fizykowi, laureatowi Nagrody Nobla. iZVh6qXNiT_d5e1104 Ćwiczenie 10 RSPlYXgQe10y1 1 zadanie interaktywne Dwukrotne zwiększenie wartości jednego z ładunków powoduje, że wartość siły Coulomba

 • wzrośnie dwukrotnie.
 • zmaleje dwukrotnie.

Źródło: Magdalena Grygiel, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 11 R1GeqwuPzE3AM 1 zadanie interaktywne Dwukrotne zwiększenie wartości obu ładunków elektrycznych powoduje, że wartość siły Coulomba

 • zmaleje dwukrotnie.
 • wzrośnie dwukrotnie.
 • zmaleje czterokrotnie.
 • wzrośnie czterokrotnie.

Źródło: Magdalena Grygiel, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 12 RwMyZ9f8AjRUl 1 zadanie interaktywne Opierając się na wynikach symulacji, można stwierdzić, że wartość sił wzajemnego oddziaływania

 • jest wprost proporcjonalna do iloczynu wielkości ładunków.
 • nie zależy od wielkości ładunków.
 • zależy tylko od wielkości jednego z ładunków.

Źródło: Magdalena Grygiel, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 13 RsX3TwfDKyCJO 1 zadanie interaktywne Dwukrotne zwiększenie odległości między ciałami bez zmiany ładunków powoduje, że wartość siły

 • zmaleje dwukrotnie.
 • wzrośnie dwukrotnie.
 • wzrośnie czterokrotnie.
 • zmaleje czterokrotnie.

Źródło: Magdalena Grygiel, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 14 R13DZfwvlhXHN 1 zadanie interaktywne Na podstawie symulacji i odpowiedzi na poprzednie pytanie, można stwierdzić, że wartość siły jest

 • odwrotnie proporcjonalna do odległości między naładowanymi ciałami.
 • odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między naładowanymi ciałami.
 • wprost proporcjonalna do odległości między naładowanymi ciałami.
 • wprost proporcjonalna do kwadratu odległości między naładowanymi ciałami.

Źródło: Magdalena Grygiel, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 15 Rx3rWLH8YxXE3 1 zadanie interaktywne Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące oddziaływań między kulkami. Dwie kulki (o rozmiarach zbliżonych do piłki ping-pongowej) naelektryzowano tak, że na pierwszej zebrał się ładunek równy +3 μC, a na drugiej -5 μC. Następnie umieszczono je w odległości 5 cm.

 • Kulki przyciągają się siłami o tej samej wartości.
 • Kulki przyciągają się siłami o tej samej wartości, ponieważ mają zbliżone rozmiary i kształt.
 • Pierwsza kulka mocniej przyciąga drugą, ponieważ jej ładunek jest dodatni.
 • Druga kulka mocniej przyciąga pierwszą, ponieważ jej ładunek jest większy.
 • Zwiększenie odległości do 10 cm spowoduje, że siła przyciągania będzie większa dwukrotnie.
 • Dowolne zmniejszenie odległości spowoduje, że siła przyciągania wzrośnie.
 • Zwiększenie odległości do 10 cm spowoduje, że siła przyciągania będzie mniejsza czterokrotnie.

Źródło: Magdalena Grygiel, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 16 RY2rfg8sjVE1Z 1 zadanie interaktywne Źródło: Magdalena Grygiel, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 17 R3GOAvG7P7kl8 1 zadanie interaktywne Uzupełnij puste miejsca. Dwie naelektryzowane kulki przyciągają się wzajemnie siłami 36 mN.

Jeśli odległość między nimi zwiększymy dwukrotnie, to wartość każdej siły, i będzie równa, mN. Jeśli do jednej kulki dostarczymy ładunek, podwajając go, to wartość każdej z sił, i będzie równa, mN. Źródło: Magdalena Grygiel, licencja: CC BY 3.0. : Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie.

Ładunek elementarny – Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Jak obliczyć wartość ładunku elektrycznego?

Ładunek ciała naelektryzowanego oznaczamy zazwyczaj literą q lub Q. Wartość ładunku zawsze jest wielokrotnością ładunku elementarnego : q = n e, gdzie n jest wielokrotnością, a e ładunkiem elementarnym.

Czym jest elektron?

Kilka ciekawostek o elektronach Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Elektron to jedna ze składowych materii, jest on składową atomu. Mówi się, że elektron jest cząstką elementarną, czyli taką, która nie składa się z innych, mniejszych cząstek. Elektron posiada ładunek elektryczny – prąd elektryczny, który znasz z życia codziennego, jest związany właśnie z przemieszczeniem się elektronów.

 1. Warto wiedzieć, że choć elektron często przedstawia się jako kulkę latającą wokół atomu, to tak naprawdę jest to uproszczony obraz.
 2. Po pierwsze dlatego, że jak dotychczas nie udało się określić jego rozmiarów, a jedynie stwierdzić, że musi on być wielokrotnie (co najmniej dziesięć milionów razy) mniejszy od jąder atomowych, które są z kolei sto tysięcy razy mniejsze od atomów.

Czy atom jest mały? Tak – jest bardzo, bardzo mały. Wystarczy powiedzieć, że w „pustej” szklance znajduje się więcej atomów gazów (składników powietrza) niż wszystkich gwiazd we wszechświecie. Czy potrafisz to sobie wyobrazić?! Przedstawianie elektronu jako kulki nie jest prawdziwe również z innego względu – elektron jest zupełnie inny niż jakikolwiek znany nam z codziennego życia przedmiot.

Cząstka ta może np. być jednocześnie w dwóch miejscach naraz i nie da się dokładnie określić jej położenia w atomie, lecz tylko obszary, gdzie istnieje szansa na jej znalezienie Teraz, gdy zobaczysz na ilustracji kulkę elektronu, będziesz wiedzieć, że to tylko umowny symbol cząstki elementarnej. Elektron ma swoją antycząstkę, czyli cząstkę dokładnie taką samą, lecz posiadającą odwrotny znak.

Gdy elektron spotka się ze swoją antycząstką – pozytonem – zachodzi zjawisko zwane anihilacją, czyli całkowita destrukcja materii i zamiana jej na energię. Elektron posiada cechę zwaną spinem 1/2. To bardzo osobliwa właściwość, którą czasem trudno sobie wyobrazić.

 • Wystarczy podać przykład – gdy weźmiemy do ręki jakikolwiek przedmiot i obrócimy go dookoła (o 360°), zawsze zobaczymy to samo co przed obrotem, lecz w przypadku elektronu zobaczylibyśmy coś innego.
 • Żeby elektron miał te same cechy po obrocie, musielibyśmy go obrócić dwukrotnie (o 720°)! Nie zapomnijmy o ważnym szczególe, bez którego istnienie systemu sieci elektroenergetycznych byłoby bardzo niebezpieczne.

Mowa tu o bezpieczniku, czyli małym urządzeniu, które przerywa przepływ prądu w sieci, gdy jego natężenie jest zbyt wysokie lub gdy nastąpiła awaria – to dzięki jego czujności zapobiega się uszkodzeniom urządzeń elektrycznych, porażeniom prądem, a nawet pożarom.

Jaki ładunek elektryczny reprezentuje 1 mol elektronów?

Ładunek 1 mola elektronów; wartość s.F. wynosi 9,6485309 · 10 4 C/mol; związek s.F. z ładunkiem elementarnym e podaje zależność F = N A e, gdzie N A — liczba Avogadra.

Jaki jest ładunek atomu?

2. Spoglądamy w głąb atomu – Niemal do końca XIX wieku uważano, że atomy przypominają niewyobrażalnie małe i twarde jak kamień kulki. Dziś już wiemy, że atomy nie są jednorodne i niepodzielne. Okazuje się, że mają one złożoną wewnętrzną budowę. W środku każdego atomu, w samym jego centrum, znajduje się jądro atomowe jądro atomowe,

Poruszające się w różnych kierunkach z dużą szybkością ujemnie naładowane cząstki, zwane elektronami elektron, tworzą chmurę elektronową. Przestrzeń, którą zajmuje jądro atomowe, jest znacznie mniejsza od przestrzeni zajmowanej przez elektrony – średnica atomu jest około 100 000 razy większa od średnicy jądra.

Gdyby jądro powiększyć do rozmiarów małej monety o średnicy kilku milimetrów, wówczas cały atom byłby kulą o przekroju wielkości stadionu sportowego. Samo jądro atomu ma również złożoną budowę. W jego skład wchodzą dodatnio naładowane cząstki nazywane protonami proton oraz cząstki pozbawione ładunku – neutrony neutron,

 1. Protony i neutrony (czyli cząstki znajdujące się w jądrze) określa się jako nukleony nukleony,
 2. RfNh1xIdSZ0Iz 1 Ilustracja interaktywna przedstawiająca podział cząstek elementarnych wchodzących w skład atomu.
 3. Na początku widoczne jest jedynie szare pole po lewej stronie z napisem Atom i piktogramem dłoni z czarnym punktem zachęcającym do kliknięcia.

Po kliknięciu napisu Atom po prawej stronie pojawiają się dwie odchodzące od niego strzałki do pól Elektrony i Jądro. Również pole Jądro można kliknąć. Odchodząca od niego strzałka przenosi nas do pola Nukleony, a to rozdziela się na pola Protony i Neutrony.

Każdy atom jest elektrycznie obojętną drobiną (nie jest obdarzony żadnym ładunkiem). W jego wnętrzu ładunki ujemne i dodatnie równoważą się. Oznacza to, że liczba protonów i elektronów w każdym atomie jest jednakowa. RJO4pgOOGOjl9 1 Ilustracja przedstawia schemat wyjaśniający elektryczną obojętność atomu.

Po lewej stronie znajduje się pole z napisem Atom – elektrycznie obojętna drobina. Od pola w prawo wiedzie strzałka do drugiego pola z napisem precyzującym tę obojętność: Liczba elektronów jest równa liczbie protonów. Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0.

 1. Pierwiastek pierwiastek zbiór atomów o jednakowej liczbie protonów w jądrze Liczba neutronów nie ma wpływu na przynależność atomu do danego pierwiastka.
 2. RN2dnMxYfCTJL 1 Ilustracja przedstawia schemat budowy atomu helu.
 3. Po lewej stronie znajduje się małe niebieskie koło, symbolizujące jądro atomu otoczone dużym fioletowym kołem z rozmytymi krawędziami, oznaczającym obszar występowania elektronów.

Same elektrony w liczbie dwóch zaznaczone są w postaci plam o rozmytych krawędziach, co ma symbolizować niemożność dokładnego stwierdzenia ich położenia i kierunku ruchu. Po prawej stronie rysunku znajduje się zbliżenie na jądro. Niebieskie koło zawiera wewnątrz siebie dwa mniejsze koła czerwone podpisane jako neutrony oraz dwa mniejsze koła białe podpisane jako protony.

Cząstki wchodzące w skład atomów

Ujemny ładunek elektronu i dodatni ładunek protonu mają tę samą wartość bezwzględną (różnią się tylko znakami). Ustalono, że ładunek ujemny elektronu jest elementarnym ładunkiem ujemnym. Zatem proton ma elementarny ładunek dodatni. R1OrTxUKeJmLz 1 Ilustracja przedstawia rysunki schematów atomów wodoru z lewej strony i atomów uranu z prawej strony.

 • Są to odpowiednio najmniejszy i największy atom występujący na Ziemi naturalnie.
 • Model atomu wodoru składa się z jądra zawierającego jeden proton w postaci czerwonego koła i jednej powłoki elektronowej z jednym elektronem.
 • Obok widnieją dane liczbowe: średnica 60 pikometrów, liczba elektronów 1, liczba protonów 1.

Model atomu uranu składa się z jądra zawierającego 92 protony oraz pewną nieokreśloną bliżej liczbę kulek niebieskich, czyli neutronów. Dookoła jądra zaznaczonych jest 7 powłok elektronowych z łącznie 92 elektronami. Obok widnieją dane liczbowe: średnica 276 pikometrów, liczba elektronów 92, liczba protonów 92.

 • Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0.
 • Ciekawostka Czy składniki atomu są niepodzielne? Obecny stan wiedzy pozwala nam powiedzieć, że elementarnymi składnikami materii są dwa rodzaje cząstek: leptony i kwarki.
 • Nie wiemy, czy cząstki te mają strukturę wewnętrzną.
 • Elektron należy do leptonów, jest niepodzielny, czyli nie ma wewnętrznej struktury.

Natomiast neutrony i protony są zbudowane z kwarków. Znaleziono dowody na istnienie sześciu rodzajów kwarków. Każdemu z kwarków fizycy nadali angielskie nazwy, nawiązujące bardziej do życia codziennego niż do świata nauki. W języku polskim nazwy te brzmią: górny (u), dolny (d), dziwny (s), powabny (c), niski ( spodni ) (b), wysoki (t).

 1. Warki nie istnieją samodzielnie w przyrodzie, a tylko w grupie, tworząc inne cząstki.
 2. Dwa z nich (górny i dolny) biorą udział w tworzeniu nukleonów.
 3. RvW0SzVwbzZxE 1 Ilustracja przedstawia schemat budowy materii z podziałem na najdrobniejsze znane cząstki elementarne.
 4. Po lewej stronie znajduje się niebieski prostopadłościan z wyróżnionym narożnikiem.

Narożnik ten jest ukazany w okręgu po prawej stronie jako składający się z kulek podpisanych Atomy. Kolejne zbliżenie na pojedynczą kulkę, również w okręgu po prawej stronie prezentuje strukturę atomu w postaci pomarańczowo zaznaczonego jądra i turkusowo zaznaczonej chmury elektronowej.

 1. Olejne zbliżenie przedstawia strukturę jądra w postaci pomarańczowego koła wewnątrz którego kolorem szarym zaznaczono dwa neutrony, a niebieskim dwa protony.
 2. Ostatnie dwa zbliżenia dotyczą wewnętrznej struktury tych dwóch cząstek elementarnych składających się z kwarków.
 3. Wewnątrz protonu na schemacie znajdują się dwa kwarki d, czyli tak zwane dolne oraz jeden kwark u, czyli górny.

W neutronie odwrotnie – dwa kwarki u i jeden d. Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0. ijSMlmpUvE_d5e311

W jakich jednostkach wyraża się ładunek?

W układzie SI jednostką ładunku jest kulomb (C). Jest to ładunek przenoszony przez prąd o natężeniu 1 ampera w czasie 1 sekundy 1C = 1A·s.

Jak obliczyć stała Faradaya?

Jak widać F = q, gdy m = R, a więc stała Faradaya równa jest wartości ładunku q, którego przepływ przez elektrolit spowoduje wydzielenie się na elektrodzie masy m substancji równej liczbowo jej równowanikowi chemicznemu R. gdzie: I – natęenie prądu, t – czas przepływu prądu.

Od czego zależy siła ładunku elektrycznego?

3. Oddziaływanie ładunków elektrycznych – RYCXyZ5gUZibi 1 Zdjęcie (rysunek) sił coulombowskich dla różnych kombinacji znaków ładunku Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.0.

 1. Ciała obdarzone ładunkiem elektrycznym oddziałują wzajemnie jeden na drugi siłą elektrostatyczną:
  • gdy ich ładunki są tego samego znaku (jednoimienne), ciała się odpychają;
  • gdy ich ładunki są przeciwnego znaku (różnoimienne), ciała się przyciągają.
 2. Oddziaływanie elektrostatyczne jest wzajemne.
 3. Wartość siły elektrycznej zależy zarówno od wartości ładunku zgromadzonego na ciałach, jak i o dodległości między nimi:
  • im większa wartość ładunku, tym większa siła elektrostatyczna;
  • im większa odległość między ciałami, tym mniejsza siła elektrostatyczna.
 4. Prawo wiążące siłę elektrostatyczną z wartością ładunków i odległością między naelektryzowanymi ciałami nazywamy prawem Coulomba.

prawo Coulomba Prawo: prawo Coulomba

 • Siła wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków punktowych Q 1 i Q 2 jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.Twierdzenie to można zapisać za pomocą wzoru:
 • F = k Q 1 · Q 2 r 2
 • gdzie: F – siła; k – stała elektrostatyczna; k = 9 · 10 9 N · m 2 C 2 ; Q 1, Q 2 – punktowe ładunki elektryczne; r – odległość między punktowymi ładunkami elektrycznymi.

Z prawa Coulomba wynika, że gdy odległość ładunków jest stała, to siła wzajemnego oddziaływania rośnie tyle razy ile razy wzrośnie każdy ładunek – gdy każdy z nich wzrośnie np. dwa razy, to siła wzrośnie 4 razy, gdy tylko jeden wzrośnie np 3 razy, to siła wzrośnie 3 razy.

 1. Przy stałej wartości ładunków siła maleje ze wzrostem odległości – np.
 2. Dwukrotny wzrost odległości powoduje czterokrotne zmniejszenie wartości siły.
 3. IJXJjt4mEC_d5e492 RNyQezATuIzzw 1 Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.0.
 4. Ładunek elementarny to najmniejsza porcja ładunku, jaką można przenieść z jednego ciała na drugie.

Oznaczamy go literą „ e „. Ładunek elementary jest równy wartości ładunku, jaki posiadają elektron lub proton, i wynosi 1,602 · 10 – 19 C,Wartość każdego ładunku elektrycznego jest wielokrotnością ładunku elementarnego: Q = n · e iJXJjt4mEC_d5e549

 1. Ładunki elektryczne nie giną ani nie można ich stworzyć – mogą jedynie się przemieszczać.
 2. W układach izolowanych sumaryczny ładunek elektryczny (algebraiczna suma ładunków dodatnich i ujemnych) nie ulega zmianie.
 3. Dwa powyższe stwierdzenia są niezależnymi sformułowaniami zasady zachowania ładunku; każde z nich podkreśla jej inny aspekt.
 4. W układzie izolowanym elektrycznie nie dochodzi do wymiany ładunków z otoczeniem.
 5. Zasada zachowania ładunku pozwala wyjaśnić przebieg wielu zjawisk, do których należą: elektryzowanie ciał (przez tarcie, dotyk i indukcję), zasady rządzące przepływem prądu elektrycznego (pierwsze prawo Kirchhoffa) i wiele zjawisk w mikroświecie, np. reakcje jądrowe.

iJXJjt4mEC_d5e612 RAiaEIxzjLXCY 1 Zdjęcie materiałów przewodzących (metali) i izolatorów (plastik) Źródło: PublicDomainPictures (http://pixabay.com), public domain.

 1. Ze względu na łatwość, z jaką ciała przewodzą prąd elektryczny, dzielimy je na:
  • przewodniki;
  • izolatory;
  • *półprzewodniki.
 2. Przewodniki to ciała dobrze przewodzące prąd, zawierające cząstki naładowane, które mogą się swobodnie wewnątrz nich przemieszczać. Cząstki te nazywamy nośnikami prądu.Przewodnikami są:
  • metale (złoto, srebro, miedź, glin) – nośnikami prądu są w nich elektrony;
  • elektrolity, czyli ciecze przewodzące prąd (roztwory kwasów, zasad i soli, w tym płyny ustrojowe organizmów żywych), a nośnikami prądu są w nich jony;
  • zjonizowane gazy (gazy zamknięte w świetlówkach i lampach neonowych, iskra, błyskawica) – nośnikami prądu są w nich elektrony i jony.
 3. Izolatory to substancje, które nie przewodzą prądu elektrycznego. Cząstki obdarzone ładunkiem nie mogą się w nich swobodnie przemieszczać;
  • do izolatorów zalicza się m.in. gumę, szkło, styropian, papier, suche drewno, tworzywa sztuczne i suche powietrze;
  • izolatory znajdują szerokie zastosowanie jako materiały zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym.
 4. *Półprzewodnik to materiał wykazujący właściwości przewodnika oraz izolatora.
  • przykładem półprzewodników są krzem i german;
  • najważniejszą cechą półprzewodników jest to, że możemy zmieniać ich zdolność przewodzenia prądu przez wprowadzenie pewnych domieszek;
  • półprzewodniki znalazły zastosowanie głównie w przemyśle – wykorzystuje się je do wyrobu elementów elektronicznych takich jak tranzystory, diody, układy scalone i elementy pamięci;
  • zdolność przewodzenia prądu przez półprzewodniki rośnie wraz ze wzrostem temperatury (odwrotnie niż u przewodników). Dzieje się tak, ponieważ ze wzrostem temperatury wzrasta liczba swobodnych nośników ładunku.

iJXJjt4mEC_d5e701 Ćwiczenie 1 RL02f9R9rrxWW 1 Zadanie interaktywne. Uzupełnij lukę. Kropla rtęci posiadająca ładunek Q 1 = 1 mC spadła do naelektryzowanego pojemnika o ładunku Q 2 = -5 mC, Ładunek pojemnika z rtęcią wynosi, mC. Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 2 R1Ocw7vI06kkw 1 Zadanie interaktywne. Q = 32 mC. Ile to kulombów?”> Ładunek Q = 32 mC, Ile to kulombów?

 • 0,032 C
 • 0,32 C
 • 3,2 C
 • 32000 C
 • 3200 C

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 3 R1ACpuqlr9h8R 1 Zadanie interaktywne. Uporządkuj ładunki od najmniejszego do największego: Q 1 = 1,95 mC, Q 2 = 195 μC, Q 3 = 0,195 C,

 • Q 2 < Q 1 < Q 3
 • Q 3 < Q 1 < Q 2
 • Q 2 = Q 1 < Q 3
 • Q 2 < Q 3 < Q 1
 • Q 1 < Q 2 < Q 3

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 4 R1Sdv95kQxnF2 1 Zadanie interaktywne. Uzupełnij lukę. Cząstka posiadająca ładunek ujemny równy wartości ładunku elementarnego to, Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, licencja: CC BY 3.0.

przewodnik
izolator
półprzewodnik

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 6 Rz9CYLSBY5EaE 1 Zadanie interaktywne. Dokończ poniższe zdanie tak, aby uzyskać poprawną odpowiedź. Proton i jon dodatni

 • odpychają się.
 • są obdarzone ładunkami jednoimiennymi.
 • przyciągają się.
 • nie oddziałują ze sobą.
 • są nośnikami ładunku w cieczach i gazach.
 • są obdarzone ładunkami różnoimiennymi.
 • nie mają ładunku elektrycznego.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 7 Rm2DYtQScTMS2 1 Zadanie interaktywne. Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 8 RaRGjcuRmpHQA 1 Zadanie interaktywne. W chmurach burzowych unoszące się w górę kuleczki lodu ocierają cię o kropelki wody.

 • Kulki lodu oddają elektrony, a krople wody je przyłączają.
 • Kulki lodu przyłączają protony, a krople wody je oddają.
 • Kulki lodu oddają elektrony, a krople wody oddają protony.
 • Kulki lodu oddają więcej elektronów niż protonów, a krople wody przyłączają więcej elektronów niż protonów.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 9 RDCSKMlGAkpua 1 Zadanie interaktywne. Który z wymienionych przedmiotów jest izolatorem?

 • gumowy kalosz
 • srebrna łyżeczka
 • złoty pierścionek
 • metalowy łańcuszek
 • żelazna poręcz
 • łodyga kwiatu

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, licencja: CC BY 3.0. iJXJjt4mEC_d5e754 Polecenie 1 Plastikowa linijka potarta o wełniany szalik naelektryzowała się ujemnie.

 1. Napisz, jakie cząstki elementarne zostały przemieszczone miedzy linijką a szalikiem.
 2. Zostały one przeniesione z szalika na linijkę czy odwrotnie?
 3. Czy szalik też się naelektryzował? Jeśli tak, to jakiego znaku i jakiej wartości jest ładunek uzyskany przez szalik?

Polecenie 2 Napisz, jak powstają jony dodatnie, a jak – ujemne. Polecenie 3 W części wstępnej tego podręcznika (klasa pierwsza) napisano, że oddziaływania między ciałami dzielimy na oddziaływania bezpośrednie i oddziaływania na odległość. Do której grupy zaliczysz oddziaływanie między naelektryzowanymi balonikami? Odpowiedź uzasadnij.

 1. Wyjaśnij, dlaczego ziarenka pyłku spadają na pszczołę.
 2. Czy ziarenko pyłku ma kontakt elektryczny z ciałem pszczoły? Wskazówka: zastanów się, jaki ładunek elektryczny miałoby ziarenko połączone z pszczołą.

Polecenie 5 Na długiej nici wisi styropianowa kulka. Wiadomo, że jest ona naelektryzowana, ale nie wiemy, jaki znak ma zgromadzony na niej ładunek. Zaproponuj doświadczenie pozwalające rozpoznać znak tego ładunku. Wskaż materiały potrzebne do przeprowadzenia eksperymentu, które stosunkowo łatwo znajdziesz w domu lub w klasie.

 1. Polecenie 6 Na skutek tarcia powietrza o jadący samochód jego karoseria się elektryzuje.
 2. Czy gumowe opony stanowią uziemienie karoserii? W swojej odpowiedzi odwołaj się do pojęcia przewodnika i izolatora.
 3. Polecenie 7 *Aby zapobiec elektryzowaniu się ubrań lub sprzętu elektronicznego, stosuje się różne środki antyelektrostatyczne.

Powinny być one przewodnikami czy izolatorami? Odpowiedź uzasadnij. : Podsumowanie wiadomości z elektrostatyki – Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Jak obliczyć liczbę elektronów w atomie?

3. Jak rozmieszczone są elektrony w atomie? – Rozmieszczenie elektronów na poszczególnych powłokach nazywa się konfiguracją elektronową konfiguracja elektronowa, Jej zapis poznamy na przykładach. Przedstawienie konfiguracji elektronowej atomu rozpoczniemy od atomu helu, który ma dwa elektrony.

Sposoby prezentacji konfiguracji elektronowej

Konfiguracja elektronowaatomu helu
zapis z użyciem nawiasów kwadratowych W nawiasie kwadratowym wymieniamy kolejno liczby elektronów znajdujących się na powłokach: pierwszej, drugiej i kolejnych. Liczby te oddzielamy przecinkami.
zapis z użyciem symboli powłok Podajemy symbole zajętych przez elektrony powłok. Z prawej strony każdego symbolu, w indeksie górnym, zapisujemy liczbę elektronów znajdujących się na powłoce.

Zapis w postaci schematu RzhPYdkfv5pOd 1 Ilustracja przedstawiająca schemat rozmieszczenia elektronów w atomie helu. Po lewej stronie narysowane jest jądro w postaci niebieskiego małego koła. Po prawej za pomocą linii stanowiącej wycinek większego okręgu zaznaczona jest powłoka elektronowa oznaczona literą K.

Pod literą K znajduje się liczba 2 oznaczająca liczbę elektronów na powłoce. Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0. Rysujemy schemat, na którym zaznaczamy jądro atomu i kolejne zapełnione przez elektrony powłoki. Wpisujemy symbole powłok i liczby przypisanych im elektronów. Polecenie 1 Zastanów się i odpowiedz, która z liczb: atomowa czy masowa jest niezbędna do określenia konfiguracji elektronowej atomu? Wskazówka Zauważ, że do przedstawienia konfiguracji elektronowej atomu konieczna jest znajomość liczby elektronów.

A jak pamiętamy, liczba elektronów jest równa liczbie protonów. R19L8KgCCjXxB 1 Konfiguracja elektronowa atomu tlenu Konfiguracja elektronowa atomu tlenu Źródło: Marcin Sadomski, Kevin MacLeod (http://incompetech.com), Krzysztof Jaworski, Tomorrow Sp. Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Źródło: Marcin Sadomski, Kevin MacLeod (http://incompetech.com), Krzysztof Jaworski, Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0. Konfiguracja elektronowa atomu tlenu

Konfiguracja elektronowa atomu krzemu Si 14 Zapis z użyciem nawiasów kwadratowych Zapis z użyciem symboli powłok K Indeks górny 2 2 L Indeks górny 8 8 M Indeks górny 4 4 Zapis w postaci schematu

RYgXCJN9CAjsX 1 Ilustracja przedstawiająca schemat rozmieszczenia elektronów w atomie krzemu. Po lewej stronie narysowane jest jądro w postaci niebieskiego małego koła. Po prawej za pomocą linii stanowiących wycinki większych okręgów zaznaczone są powłoki elektronowe oznaczone kolejno, licząc od jądra w prawo, literami K, L i M.

Pod literą K znajduje się liczba 2 oznaczająca liczbę elektronów na powłoce. Liczby pod literami L i M to kolejno 8 i 4. Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0. Ważne! Zapełnianie powłok 2. (L) i 3. (M) w atomach następuje, gdy niższa powłoka zostanie zapełniona maksymalną liczbą elektronów. W przypadku atomów o liczbie atomowej większej niż 18 reguła ta zazwyczaj nie obowiązuje.

Choć na powłoce trzeciej może znaleźć się maksymalnie 18 elektronów, to obsadzanie czwartej powłoki następuje często zanim powłoka trzecia całkowicie się wypełni.Zjawisko to obrazują prawidłowo zapisane konfiguracje elektronowe, m.in. następujących atomów pierwiastków chemicznych: K 19 Ca 20 Sc 21 iDP5Qw3ExP_d5e463

Jak się oblicza ilość powłok elektronowych?

Z układu okresowego można odczytać liczbę powłok elektronowych w atomie danego pierwiastka oraz liczbę elektronów na jego ostatniej powłoce. Liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu. Liczba elektronów na ostatniej powłoce jest równa numerowi grupy dla grup 1.

Jak sprawdzić liczbę powłok elektronowych?

2. O czym świadczy numer okresu, w którym znajduje się pierwiastek? – Na podstawie zapisu konfiguracji elektronowej bardzo łatwo można określić liczbę powłok, z których jest zbudowany atom, np. zapis informuje, że atom lantanu składa się z sześciu powłok. Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Zasób interaktywny dostępny pod adresem Źródło: Michał Szymczak, licencja: CC BY 3.0. Na tablicy pierwiastków uwzględniającej konfiguracje elektronowe wyraźnie widać, że pierwiastki, których atomy są zbudowane z identycznej liczby powłok, znajdują się w tym samym okresie, a ponadto liczba tych powłok jest równa liczbie określającej numer okresu.

To spostrzeżenie pozwala wyciągnąć ogólny wniosek dotyczący budowy atomów pierwiastków, a mianowicie, że liczba powłok w atomach pierwiastka równa jest numerowi okresu, w którym ten pierwiastek się znajduje. R1d8D01IiGLXg 1 Film rozpoczyna ujęcie planszy z napisem Jaka jest liczba powłok elektronowych w atomie strontu? Pojawia się obraz układu okresowego w którym wyróżnione zostaje pole zawierające informacje o stroncie.

Wyróżnione zostają również druga grupa i piąty okres, gdzie pierwiastek ten się znajduje. Następnie po lewej stronie pojawia się czarne pole, na którym znajduje się kwadrat z informacjami o stroncie wycięty z układu okresowego, zawierający nazwę i symbol pierwiastka, liczbę atomową 38 i liczbę masową 87,6, a także strzałkę pionową z liczbą 5 symbolizującą okres.

 • Układ okresowy z prawej stronie znika, a pojawia się stopniowo napis numer okresu = liczba powłok elektronowych w atomie oraz podsumowanie z podłożonymi konkretnymi wartościami liczbowymi.
 • Film rozpoczyna ujęcie planszy z napisem Jaka jest liczba powłok elektronowych w atomie strontu? Pojawia się obraz układu okresowego w którym wyróżnione zostaje pole zawierające informacje o stroncie.

Wyróżnione zostają również druga grupa i piąty okres, gdzie pierwiastek ten się znajduje. Następnie po lewej stronie pojawia się czarne pole, na którym znajduje się kwadrat z informacjami o stroncie wycięty z układu okresowego, zawierający nazwę i symbol pierwiastka, liczbę atomową 38 i liczbę masową 87,6, a także strzałkę pionową z liczbą 5 symbolizującą okres. Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Film dostępny pod adresem Źródło: Marcin Sadomski, Bożena Karawajczyk, Kevin MacLeod (http://incompetech.com), Tomorrow Sp. z o.o., Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0. Film rozpoczyna ujęcie planszy z napisem Jaka jest liczba powłok elektronowych w atomie strontu? Pojawia się obraz układu okresowego w którym wyróżnione zostaje pole zawierające informacje o stroncie.

 • Wyróżnione zostają również druga grupa i piąty okres, gdzie pierwiastek ten się znajduje.
 • Następnie po lewej stronie pojawia się czarne pole, na którym znajduje się kwadrat z informacjami o stroncie wycięty z układu okresowego, zawierający nazwę i symbol pierwiastka, liczbę atomową 38 i liczbę masową 87,6, a także strzałkę pionową z liczbą 5 symbolizującą okres.

Układ okresowy z prawej stronie znika, a pojawia się stopniowo napis numer okresu = liczba powłok elektronowych w atomie oraz podsumowanie z podłożonymi konkretnymi wartościami liczbowymi. Wyjątkiem od przedstawionej zależności jest pallad, który położony jest w piątym okresie układu okresowego.

Jak obliczyc ładunek atomu?

Ładunek formalny atomu w cząsteczce to ładunek, który znajdowałby się na atomie, gdyby wszystkie elektrony wiążące były równo podzielone. Ładunek formalny atomu możemy obliczyć za pomocą równania ŁF =Lwal -, gdzie Lwal= liczba elektronów walencyjnych na wolnym atomie, Lwp = liczba niewiążących par elektronowych na atomie w cząsteczce, a Lw = liczba wiążących (wspólnych) elektronów wokół atomu w cząsteczce.

Jak obliczyć ładunek jonu?

Pierwiastki tworzące aniony – W przypadku grup 15 – 17, ładunek jonu jest zwykle ujemny, gdyż te pierwiastki są bardziej skłonne przyjąć elektrony niż je tracić. Ładunek jonu jest więc równy liczbie elektronów przyjętych w celu uzyskania pełnego oktetu elektronów walencyjnych.

 • Jesteśmy w stanie obliczyć matematycznie wartość ładunku poprzez odjęcie od ośmiu liczby elektronów walencyjnych neutralnego pierwiastka.
 • Możemy również użyć układu okresowego aby policzyć ile kolumn w prawo należy się przesunąć aby dojść do gazów szlachetnych, czyli grupy 18, gdzie każde przesunięcie odpowiada jednemu elektronowi przyjętemu w celu uzyskania pełnego oktetu.

Jeśli użyjemy tych wytycznych do przewidzenia ładunku jonu siarki, będącego w grupie 16, możemy przewidzieć, że wartość ładunku będzie równa 8, minus, 6, equals, 2, gdyż siarka posiada sześć elektronów walencyjnych. Liczbę elektronów walencyjnych możemy również przewidzieć sprawdzając numer grupy do której należy siarka, czyli grupy 16, mającej 6 w miejscu j, e, d, n, o, s, with, acute, on top, c, i,

Jak nazywamy ładunek elektronu?

Ładunek elektryczny jako cecha cząstki – Otaczająca nas materia zbudowana jest z małych cząsteczek, zwanych atomami, a te z jeszcze mniejszych protonów, neutronów i elektronów. Jeśli nie wiesz jak zbudowany jest atom i dlaczego każdy pierwiastek jest unikatowy, to zapraszam do nadrobienia poprzedniego artykułu: Kilka słów o atomach – TeoriaElektryki.pl Dziś skupimy się stricte na czymś, co zwane jest ładunkiem elektrycznym.

A czymże ów ładunek jest? Pozwól, że zacznę od prostszego pytania: a czy wiesz czym jest masa ? Każdy najdrobniejszy pył, każdy atom ma pewną masę. Dwa obiekty obdarzone masą potrafią ze sobą oddziaływać, co widzimy stając na zwykłej wadze i odczytując nasz ciężar, Ciężar reprezentuje siłę z jaką duża masa (Ziemia) i mała masa (my) się wzajemnie przyciągają.

Owa siła przyciągania nazywa się grawitacją i każdy obiekt posiadający masę musi się z nią liczyć. Z ładunkiem jest podobnie – on również jest pewną cechą materii. I tak jak siłę oddziaływania dwóch mas nazywamy grawitacją, tak siłę oddziaływania dwóch ładunków nazywamy siłą elektromagnetyczną,

ładunek dodatni (symbol +q ) – posiadają go na przykład protony, ładunek ujemny (symbol -q ) – uzbrojony w niego jest każdy elektron. cząstki neutralne – innymi słowy cząstki, których ładunek elektryczny wynosi 0. Cząstka neutralna może po prostu nie mieć ładunku, albo mieć tyle samo ładunku dodatniego i ujemnego, których to działanie wzajemnie się,znosi”. Rezultat jest tak czy owak jeden – cząstki neutralne są elektrycznie obojętne, a ich przykładem jest chociażby neutron.

Dlaczego istnieją aż trzy rodzaje ładunków? Nie wiemy – tak po prostu było od zarania dziejów. Wiemy natomiast, że ładunki, w zależności od rodzaju, mogą oddziaływać ze sobą na trzy sposoby :

ładunek dodatni z ujemnym będą się przyciągać,ładunek dodatni z dodatnim (lub ujemny z ujemnym) będą się odpychać,ładunki neutralne nie będą oddziaływać z żadnym ładunkiem.

Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Oddziaływanie elektromagnetyczne ładunków

Jakie mamy ładunek elektryczny?

Znaleziono w książkach Grupy PWN ciało może zmienić swój ładunek elektryczny tylko w wyniku dopływu cząstek naładowanych z zewnątrz lub ich odpływu z ciała (zasada zachowania ładunku elektrycznego, ). Ładunek elektryczny może być dodatni lub ujemny; umówiono się, że są obdarzone elektrony, a więc i ciała naelektryzowane nadmiarem elektronów (np.

potarty bursztyn); mają jądra atomowe i ciała z niedoborem elektronów (np. potarte szkło); w wyniku wzajemnego oddziaływania () jednoimienne ładunki elektryczne odpychają się, różnoimienne zaś przyciągają; jednostką ładunku elektrycznego jest kulomb (C); do pomiaru ładunku elektrycznego służą elektrometry oraz galwanometry (balistyczne).

Ładunki elektryczne dowolnych obiektów fizycznych (poza kwarkami i antykwarkami) są zawsze całkowitymi wielokrotnościami e = 1,602176462(63) · 10 –19 C równego ładunkowi elektrycznemu protonu; ładunki elektryczne kwarków i antykwarków, których nie obserwuje się jednak nigdy jako cząstek swobodnych, wynoszą: ± 1 / 3 e, ± 2 / 3 e,

Jaki jest ładunek elektryczny?

Czym jest ładunek elektryczny ? Ładunek elektryczny to właściwość materii polegająca na oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał. Rozróżniamy ładunki dodanie i ujemne, Suma ładunków dodanych i ujemnych w układzie izolowanym nie zmienia się – zgodnie z zasadą zachowania ładunku, Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Ładunki elektryczne dodatnie i ujemne Już w XVIII wieku odkryto, że mamy dwa rodzaje ładunków elektrycznych. Benjamin Franklin zaproponował aby nazwać je dodatnimi i ujemnymi, oraz zaobserwował, że ładunki jednoimienne odpychają się a różnoimienne przyciągają się.

Ciała posiadające „za mało elektronów” będą naładowane dodanio, gdyż suma ładunków dodatnich protonów oraz ładunku pozostałych ujemnych elektronów będzie dodaniaCiało posiadające „za dużo elektronów” będą naładowane ujemnie, gdyż suma ładunków dodatnich protonów oraz ładunku ujemnych elektronów razem z ich „nadwyżką” będzie ujemna.

Benjamin Franklin zaobserwował, że całkowity ładunek elektryczny czyli suma ładunku dodatniego oraz ujemnego nie zmienia się. Przykład: Podczas pocierania plastikowej linijki o ręcznik papierowy – papier naelektryzuje się dodanio ładunkiem o tej samej wartości bezwzględnej co naelektryzowana ujemnie linijka.

Suma wszystkich ładunków dodanich i ujemnych w tym układzie nie zmieni się, podobnie jak liczba elektronów. Regułę tą nazywamy zasadą zachowania ładunku, Zasada zachowania ładunku głosi, że w układach izolowanych całkowity ładunek elektryczny czyli algebraiczna suma ładunków dodatnich i ujemnych nie ulega zmianie.

Ładunek „nie ginie”, może jedynie ulec przemieszczeniu. Zadanie: Dwie metalowe kule zostały naelektryzowane ładunkami -3 C oraz +5 C. Jaki będzie znak oraz wartość ładunków po zetknięciu oraz rozsunięciu tych kul? Odpowiedź: Po zetknięciu oraz rozsunięciu obie kule będą posiadać ładunek +1 C.

 1. Zgodnie z zasadą zachowania ładunku suma ładunków elektrycznych nie ulegnie zmianie.
 2. Ładunek elektryczny jest wielokrotnością ładunku elementarnego czyli dodatniego ładunku o wartości bezwzględnej jednego elektronu (lub wartości ładunku jednego protonu).
 3. Dlaczego akurat takiej? Pamiętajmy, że to elektrony przemieszczają się tworząc „nadmiar” i „niedobór” ładunków obu znaków.

Ładunek elementarny oznaczamy mała literą e, Wartość ładunku elementarnego to: e = 1,602 177 33 ∙10 -19 C ≈ 1,6 ∙10 -19 C Skoro ładunek elektryczny jest wielokrotnością ładunku elementarnego to oznacza, że przyjmuje wartości określone, a nie dowolne.

 • Mówimy, że ładunek jest wielkością skwantowana czyli zmieniającą się o określone wartości lub ich wielokrotności.
 • Want to najmniejsza wartość o jaką może się zmienić wielkość fizyczna.
 • Zadanie : Metalowy pręt został naelektryzowany dodatnio.
 • Jak wytłumaczyć to zjawisko? a) Pewna ilość elektronów odpłynęła z pręta b) Pewna ilość protonów dopłynęła do pręta c) Pewna ilość neutronów odpłynęła z pręta Odpowiedź : Pewna ilość elektronów odpłynęła z pręta na inne ciało.

Prawidłowa odpowiedź to a. Odpowiedź b i c są nieprawidłowe – protony i neutrony tworzą część jądra atomu, dodatkowo neutrony nie posiadają ładunku elektrycznego. PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym: Dodaj do Google Classroom

Jaki ładunek ma jeden proton?

„Zrobiłem straszną rzecz. Zapostulowałem istnienie cząstek, które nie mogą być odkryte.” – W. Pauli Krótki wstęp Na stronach naszego serwisu przedstawimy historię okrycia i badania jednej z najdziwniejszych i najbardziej tajemniczych cząstek materii, neutrina. Zanim jednak wprowadzimy naszego głównego bohatera na scenę trzeba opowiedzieć trochę o tle na jakim główny bohater zagra. A tłem tym jest ogólna wiedza o świecie atomów i cząstek elementarnych, oglądana z dwu perspektyw – naukowca współczesnego i fizyka początku XX wieku, gdy koncepcja neutrina dopiero miała się narodzić. Na początek trochę wiedzy szkolnej. Świat składa się z atomów materii. Każdy z atomów złożony jest z jądra atomowego, o ładunku dodatnim i z krążących wokół jądra elektronów (właściwie posługując się językiem współczesnego fizyka elektrony owe nie krążą wokół jądra, po prostu gdzieś tam wokół jądra są, jednak bez większego uszczerbku na poprawności, możemy wyobrażać sobie elektrony jako krążące po orbitach kuleczki).

Elektrony mają ładunek ujemny, sumarycznie równy ładunkowi jądra. Jądro atomowe znajduje się w centrum atomu i jest złożone z dwu rodzajów cząstek: neutronów i protonów. Protony obdarzone są elektrycznym ładunkiem dodatnim, zaś neutrony nie posiadają ładunku. Rodzaje atomów różnią się pomiędzy sobą właśnie ilością protonów, które zawierają ich jądra.

Atom wodoru (najprostszy z atomów) ma jądro, którym jest pojedynczy proton. Atom helu natomiast posiada w swoim jądrze dwa protony, zaś atom uranu aż dziewięćdziesiąt dwa. Atomy tego samego pierwiastka mogą zawierać natomiast różną ilość neutronów, na przykład wodór występuje w trzech odmianach: bez, z jednym lub z dwoma neutronami (najbardziej rozpowszechniona jest odmiana bez-neutronowa). Elektrony są cząstkami nie posiadającymi żadnej wewnętrznej struktury (do chwili obecnej takiej struktury nie odkryliśmy). Protony i neutrony zaś mają wewnętrzną strukturę i są obiektami złożonymi. W skład każdego protonu i neutronu wchodzą trzy cząstki – kwarki.

 • Ogólnie w przyrodzie istnieje sześć różnych rodzajów kwarków (o nazwach: górny, dolny, dziwny, powabny, prawdziwy i piękny – ładne nazwy prawda?).
 • Większość z nich jednak nie wchodzi w skład materii, z którą mamy do czynienia każdego dnia.
 • W skład zwykłej materii wchodzą jedynie kwarki: górny i dolny.

I tak proton złożony jest z trzech kwarków: dwóch górnych i jednego dolnego, zaś neutron z dwóch dolnych i jednego górnego. Kwarki górne mają ładunek dodatni +2/3 ładunku protonu, zaś kwarki dolne ładunek ujemny -1/3 ładunku protonu. Oprócz kwarków protony i neutrony (nazywane wspólną nazwą nukleony) zawierają w swoim wnętrzu pewną liczbę cząstek o nazwie gluony. Podsumujmy teraz nasz (dodajmy słowo „uproszczony”) model mikroświata. Świat składa się z atomów, atomy zaś posiadają jądro atomowe i krążące wokół niego elektrony. Jądro atomowe złożone jest z dodatnich protonów i neutralnych neutronów. Obiekty te określamy wspólna nazwą – nukleony. Aby nasz obraz nie był zbyt prosty, dodajmy do niego kilka dodatkowych szczegółów, które okażą się istotne w naszych poszukiwaniach neutrin. Elektron ma dwóch braci o nazwach mion oraz taon. Cząstki te posiadają wszystkie cechy elektronu prócz masy. Mion jest około dwustu razy cięższy od elektronu zaś taon cięższy jest od mionu kolejne 20 razy.

 1. Obie cząstki nie występują w przyrodzie w sposób naturalny.
 2. Fizycy są jednak w stanie je wyprodukować zderzając znane cząstki (np.
 3. Protony) przyśpieszone do dużych prędkości.
 4. W czasie takiego zderzenia w małej objętości kumulowana jest ogromna energia, a zgodnie z zasadą równoważności energii i masy (sławnym wzorem E=mc 2 ) zgromadzona energia może zamienić się w masę nowych cząstek elementarnych, w tym mionów i taonów.

Oba rodzaje cząstek żyją bardzo krótki czas i po ułamku sekundy rozpadając się na zwyczajne elektrony no i, Ale o tym procesie dowiesz się dopiero na następnych stronach naszego serwisu. Drugim szczegółem, który dodamy do naszego obrazu jest istnienie antymaterii. Okazuje się, że każda cząstka materii ma odpowiadającą sobie antycząstkę. Antycząstki nie są, jak niektórym się wydaje, jakimiś wyjątkowo dziwnymi bytami. Mają one po prostu wszystkie liczby kwantowe (sic!) przeciwne do liczba kwantowych odpowiadających im cząstek.

 1. Aby zejść na ziemie zastąpmy określenie „liczby kwantowe” słowem „cechy” i wszystko za raz stanie się jasne.
 2. Na przykład znany nam elektron opisywany jest cechę o nazwie ładunek elektryczny i cecha ta przyjmuje dla niego wartość ujemna -1.
 3. Anty-elektron (nazywany również pozytonem) ma zgodnie z tym co powiedzieliśmy wszystkie cechy przeciwne, w tym również ładunek, tzn.

obdarzony jest ładunkiem dodatnim o wartości +1. Proste prawda? A co z masą anty-elektronu? Czy jest ona przeciwna do masy elektronu, czyli ujemna? Nie! Masy antycząstek są dokładnie takie same jak masy odpowiadających im cząstek materii. W momencie spotkania cząstki materii z odpowiadającą jej cząstka antymaterii następuje zamiana ich mas w energię. Ostatnią komplikacją, którą dodamy do naszego obrazu mikroświata są oddziaływania. Znamy cztery rodzaje oddziaływań: grawitacyjne – które dotyczy wszystkich obiektów obdarzonych masą, elektromagnetyczne – które dotyczy obiektów obdarzonych ładunkiem elektryczny, silne jądrowe – które wiąże ze sobą nukleony w jądrze atomowym oraz wiąże ze sobą kwarki wewnątrz nukleonów, słabe jądrowe – które jest odpowiedzialne za rozpady nietrwałych cząstek, w tym np. za rozpady beta, o których dowiesz się na kolejnej stronie. Oddziaływania są przenoszone również za pomocą cząstek, które nazywane są cząstkami oddziaływania. I tak oddziaływanie elektromagnetyczne przenoszone jest za pośrednictwem fotonów, silne jądrowe przy pomocy opisanych wcześniej gluonów, zaś słabe jądrowe (którym zajmiemy się później) przy pomocy bozonów pośredniczących. Sytuacja nie jest jednak aż tak prosta. Okazuje się bowiem, że mikroświat opisywany jest językiem dualizmu korpuskularno-falowego, tzn. oddziaływania mogą być opisane w języku cząstek pośredniczących, jak i w języku fal. Na przykład oddziaływania elektromagnetyczne opisuje się za pomocą fotonów i za pomocą fal elektromagnetycznych. W niektórych eksperymentach oddziaływania zachowują się jak cząstki, a w innych jak fale. Oddziaływania są więc zarówno cząstkami jak i falami. Dziwne? Tak, ale właśnie taka jest natura mikroświata opisywanego mechaniką kwantowa. Zresztą okazuje się, że również zwykłe cząstki materii muszą być opisywane przy użyciu tych dwu języków – korpuskularnego i falowego. Przedstawiony powyżej obraz mikroświata to obraz jaki powstał po przeszło stu latach badań cząstek elementarnych. Na marginesie, po prawej stronie, możesz zobaczyć skróconą historię owych badań i lata, w których dokonywano najważniejszych odkryć. Na następnej stronie zaproponujemy Ci podróż w czasie do przełomu XIX i XX wieku, kiedy współczesna fizyka dopiero zaczynała raczkować. .

Wybrane odkrycia z historii rozwoju fizyki cząstek:

Jak sprawdzić ładunek jądra?

W 1911 r. Ernest Rutherford publikuje wyniki swoich badań, które dowodzą, że atom zbudowany jest z małego – w porównaniu z jego rozmiarami – jądra, w którym skupiona jest prawie cała masa atomu. Jądro atomu otacza powłoka elektronowa i atom jako całość pozostaje obojętny elektrycznie. Daje to początek nowej gałęzi fizyki – fizyce jądrowej, stawiającej sobie za cel poznanie tego nowo odkrytego elementu atomu. RqsjmgZaGvZFJ 1 Najczęstsze wyobrażenia dotyczące budowy jądra atomowego przez osoby, które interesują się tym tematem, a nie są fizykami, odpowiadają tak zwanemu modelowi kroplowemu opracowanego jeszcze przez Nielsa Bohra i Johna Wheelera na podstawie koncepcji George’a Gamowa. Obecnie model ten, w którym jądro atomu składa się ze ściśniętych razem protonów i neutronów, tworząc obiekt zbliżony kształtem do kuli, jest uważany za nieadekwatny do rzeczywistości, ale pozwala na dość dobre rozpatrywanie właściwości materii. „> Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Najczęstsze wyobrażenia dotyczące budowy jądra atomowego przez osoby, które interesują się tym tematem, a nie są fizykami, odpowiadają tak zwanemu modelowi kroplowemu opracowanego jeszcze przez Nielsa Bohra i Johna Wheelera na podstawie koncepcji George’a Gamowa.

stwierdzić, od czego zależą oddziaływania elektrostatyczne; podać definicję kwantu energii promieniowania elektromagnetycznego; obliczyć energię, którą przenosi kwant promieniowania elektromagnetycznego; stwierdzić, że światło w określonych warunkach można traktować jako falę elektromagnetyczną, a w innych – jako strumień kwantów (fotonów, porcji energii); wyjaśnić budowę atomu na podstawie modelu Bohra.

Nauczysz się

wymieniać cząstki, z jakich zbudowane jest jądro atomowe; podawać definicję liczby masowej i atomowej; podawać definicję izotopu pierwiastka; podawać definicje kwarków i gluonów;

iJN6NZiTJn_d5e165 W planetarnym modelu budowy atomu przedstawionym przez Rutherforda niemal cała masa atomu skupiona była w niewielkim jądrze ( 10 – 15 m ) o ładunku dodatnim, a po zamkniętych orbitach krążyły elektrony, tworzące tzw. powłokę elektronową. REJDwLzs5o80y 1 Współczesny model budowy atomu „> Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Współczesny model budowy atomu Odkrycie jądra atomowego sprawiło, że powstało wiele kolejnych wątpliwości. Uważano np., że jeśli jądro atomowe zbudowane byłoby z dodatnio naładowanych cząstek (protonów), musiałaby istnieć siła, która równoważyłaby ich wzajemne odpychanie wynikające z oddziaływań elektrycznych. Warto zdać sobie sprawę z faktu, że dwa protony znajdujące się w odległości rzędu 10 – 15 m odpychają się elektrostatycznie siłą o wartości 230 N, Ta wielkość nie wydaje się bardzo duża, ale trzeba pamiętać, że masa protonu wynosi ok.1,67 · 10 – 27 g, Przez pewien czas uważano, że w jądrze znajdują się także elektrony. Dopiero odkrycie neutronu przez Jamesa Chadwicka Jamesa Chadwicka w 1932 r. (istnienie neutronu zakładał dwanaście lat wcześniej Ernest Rutherford ), pozwoliło wyjaśnić ten problem. Obecnie wiemy, że jądro – centralna część atomu – zbudowane jest z nukleonów nukleonów : protonów i neutronów. RExtMeWJJYDBp 1 Budowa jądra atomowego „> Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Budowa jądra atomowego Nukleony wchodzące w skład jądra atomowego są podobnych rozmiarów oraz mają zbliżone masy. Proton ma ładunek + 1 e, ( e = 1,602 · 10 – 19 C ), a neutron jest elektrycznie obojętny. Między składnikami jądra działają olbrzymie siły przyciągania o charakterze krótkozasięgowym, zdolne do pokonania elektrycznych sił odpychania między protonami.

Są to siły jądrowe siły jądrowe, Jądro stanowi niewielką część całego atomu. Jeśli porównamy rozmiary atomu z rozmiarami jądra atomowego (dla atomu o średnicy rzędu 10 – 10 m ), okaże się, że jądro jest aż 100 000 razy mniejsze od atomu, ale to właśnie w jądrze skupione jest 99,9 % masy całego atomu.

R1NEmI12LB5pG 1 Animacja przedstawia porównanie atomu do boiska piłkarskiego. Na środku boiska pojawiają się przedmioty wskazywane przez lektora. Gdy lektor w dialogu odrzuca przedmiot jako nieodpowiedni, wędruje on w prawy, górny róg ekranu/kadru ciągnąc za sobą zanikającą smugę.

Przedmiot ustawia się w górnej części ekranu i zostaje przekreślony na krzyż dwoma kreskami. Przekreślone przedmioty: piłka futbolowa, piłka tenisowa, piłeczka ping-pongowa, ziarnko grochu. Musi być zachowana skala wymiarów przedmiotów. Gdy lektor w monologu wymienia kolejny przedmiot pojawia się szpilka widoczna przez lupę (więc trochę powiększona – nie w skali) wyraźnie widoczny jest malutki łepek szpilki.

Szpilka wędruje łukiem na środek boiska (w miarę oddalania się szpilki ta staje się coraz mniejsza) ciągnąc za sobą zanikającą smugę i tam „znika” bo jest zbyt mała by ją widzieć w skali rysunku. Pojawia się tylko strzałka wskazująca na środek boiska a nad nią napis szpilka. Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Film dostępny na portalu epodreczniki.pl Jak wyobrazić sobie odległości w atomie? Animacja przedstawia porównanie atomu do boiska piłkarskiego. Na środku boiska pojawiają się przedmioty wskazywane przez lektora. Gdy lektor w dialogu odrzuca przedmiot jako nieodpowiedni, wędruje on w prawy, górny róg ekranu/kadru ciągnąc za sobą zanikającą smugę. Przedmiot ustawia się w górnej części ekranu i zostaje przekreślony na krzyż dwoma kreskami. Przekreślone przedmioty: piłka futbolowa, piłka tenisowa, piłeczka ping-pongowa, ziarnko grochu. Musi być zachowana skala wymiarów przedmiotów. Gdy lektor w monologu wymienia kolejny przedmiot pojawia się szpilka widoczna przez lupę (więc trochę powiększona – nie w skali) wyraźnie widoczny jest malutki łepek szpilki. Szpilka wędruje łukiem na środek boiska (w miarę oddalania się szpilki ta staje się coraz mniejsza) ciągnąc za sobą zanikającą smugę i tam „znika” bo jest zbyt mała by ją widzieć w skali rysunku. Pojawia się tylko strzałka wskazująca na środek boiska a nad nią napis szpilka. Gdyby narysować model atomu z zachowaniem rzeczywistej skali jego elementów składowych, to dla jądra o rozmiarze kilku centymetrów średnica atomu przekroczyłaby 1 km, Wyobraźe sobie, że ponad 99,99999 % objętości atomu stanowi pusta przestrzeń! Polecenie 1 Odczytaj z tablic, ile nukleonów mają jądra: żelaza, niobu, wodoru i ołowiu. iJN6NZiTJn_d5e238 W latach 30. XX wieku wprowadzono pojęcie cząstek elementarnych cząstek elementarnych, Zaliczono do nich: elektrony, protony, neutrony i fotony. Jak widać, rodzajów tych cząstek nie było zbyt dużo. Badania promieniowania kosmicznego prowadzone w następnych latach oraz analiza produktów reakcji jądrowych (zderzanie dwóch jąder) doprowadziły do odkrycia ponad dwustu nowych rodzajów cząstek elementarnych o masach od kilkuset do kilku tysięcy razy większych niż masa elektronu. Większość cząstek o tak dużej masie (większej od masy protonu i neutronu) okazywała się zwykle nietrwała. Eksperymentalnie udowodniono również eksperymentalnie istnienie tzw. antycząstek antycząstek, Należy do nich np. pozyton – cząstka o masie równej masie elektronu, ale o ładunku dodatnim. Pozyton został odkryty w produktach zderzeń cząstek atmosfery ziemskiej z cząstkami promieniowania kosmicznego – głównie protonami. W 1955 r. dokonano odkrycia antyprotonu antyprotonu i wkrótce stało się jasne, że właściwie każda cząstka elementarna ma swoją antycząstkę. Model opisujący cechy cząstek elementarnych się skomplikował. Ciekawostka Warto wspomnieć także o polskim udziale w badaniach nad cząstkami elementarnymi. Dwaj polscy fizycy – Marian Danysz i Jerzy Pniewski – w 1952 r. odkryli tzw. hiperjądro hiperjądro, Hiperjądro zamiast jednego z neutronów zawierało cząstkę zwaną „hiperon lambda ” „hiperon lambda ” o ładunku zero i masie ok.2200 razy większej niż masa elektronu. Obecnie (w myśl najnowszych teorii) większość tych cząstek nie jest jednak uważana za cząstki elementarne. Fizycy dość szybko doszli do wniosku, że świat cząstek elementarnych jest jednak zbyt skomplikowany. W roku 1964 r. Murray Gell‑Mann Murray Gell‑Mann i George Zweig George Zweig wysunęli hipotezę, że dotychczasowy model cząstek elementarnych można uprościć, jeśli założy się istnienie kwarków kwarków, Ciekawostka Jeśli nie lubicie fizyki, to powinniście wiedzieć, że Gell‑Mann również nie chciał jej studiować.A.K. Wróblewski w książce pt. „Historia fizyki” napisał, że interesował się on ornitologią, archeologią i lingwistyką, a do studiowania fizyki przekonał go ojciec. W 1969 r., w wieku czterdziestu lat, Gell‑Mann otrzymał Nagrodę Nobla za prace wcześniejsze niż hipoteza kwarków. Podobnie było z Jamesem Chadwickiem, który na fizykę w Manchesterze dostał się przez przypadek – na egzaminie usiadł w niewłaściwej ławce. Po egzaminie Chadwickowi oznajmiono mu, że został przyjęty na Wydział Fizyki. Ponieważ był nieśmiały, wstydził się przyznać do swojej pomyłki. W 1935 r. otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie neutronu. iJN6NZiTJn_d5e287 Jak wspomnieliśmy, jeszcze w latach 60. XX wieku przyjmowano, że podstawowym budulcem atomów, a zarazem najmniejszymi, niepodzielnymi składnikami materii, są trzy rodzaje cząstek: neutrony, protony i elektrony. Okazało się jednak, że w skład protonu i neutronu wchodzą jeszcze mniejsze cząstki, tzw. kwarki kwarki, RoEsGjs8jyn0e 1 Protony i neutrony zbudowane są z mniejszych cząstek zwanych kwarkami „> Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Protony i neutrony zbudowane są z mniejszych cząstek zwanych kwarkami Hipoteza Gell‑Manna i Zweiga pozostawała przez pewien czas jedynie hipotezą. Kwarki nie występują jako cząstki swobodne. Skąd zatem wiadomo, że jednak istnieją? Od 1968 r. zaczęto wykonywać cykl doświadczeń, w których badano zderzenia elektronów z protonami.

 • Analiza wyników wykazała, że protony mają pewną wewnętrzną strukturę, a jej elementy są obdarzone ładunkiem elektrycznym. W 1990 r.
 • Friedman, Kendall i Taylor otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki „za ich pionierskie badania dotyczące głęboko nieelastycznego rozpraszania elektronów na protonach i wiązanych neutronach, co miało istotny wpływ na rozwój modelu kwarkowego w fizyce cząstek”.

Poniższa tabela przedstawia nazwy poszczególnych typów kwarków oraz wartości i znaki ich ładunków elektrycznych.

Kwarki i ich ładunki elektryczne

Nazwa Symbol Ładunek
górny u +⅔
dolny d −⅓
dziwny s −⅓
powabny c +⅔
niski, piękny b −⅓
wysoki, prawdziwy t +⅔

Kwarki utrzymują się razem dzięki cząstkom nazywanym gluonami gluonami, których nazwa pochodzi od angielskiego słowa „glue” – („klej”). Cząstki te powodują, że kwarki w protonie czy neutronie tworzą stabilny układ. Polecenie 2 Czy proton i neutron są cząstkami elementarnymi? Uzasadnij swoją odpowiedź. Polecenie 3 Składniki protonu to dwa kwarki u i jeden d, Składniki neutronu to dwa kwarki d i jeden u, Wykaż, że proton i neutron mają w związku z tym ładunki zgodne z obserwacjami. iJN6NZiTJn_d5e363 Wiesz już, że jądro każdego atomu składa się z pewnej liczby dodatnio naładowanych protonów oraz elektrycznie obojętnych neutronów. Liczbę protonów w jądrze oznaczamy literą „ Z „. Jest to tak zwana liczba atomowa liczba atomowa lub porządkowa. Iloczyn Z · e jest ładunkiem jądra atomu. W atomie elektrycznie obojętnym liczba protonów w jądrze jest równa liczbie elektronów znajdujących się na powłokach wokół jądra. Z kolei liczba wszystkich nukleonów (protonów i neutronów) w jądrze jest oznaczana literą „ A „. To tzw. liczba masowa liczba masowa, Będziemy używali pewnego symbolicznego, uproszczonego zapisu. Jeżeli dany pierwiastek X będzie miał liczbę masową A i liczbę atomową (porządkową) Z, zapis ten będzie wyglądał następująco: X Z A Odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbą masową (liczbą neutronów) nazywamy izotopami izotopami, Pierwiastki występujące w przyrodzie są mieszaninami swoich izotopów, w tym radioaktywnych (promieniotwórczych). Jądra wszystkich izotopów danego pierwiastka mają tę samą liczbę atomową „ Z „, ale różnią się wartościami liczby masowej „ A „. R1ZvfUqvw3T2P 1 Górna część rysunku przedstawia izotopy wodoru: wodór, deuter i tryt. Dolna część to zestaw izotopów węgla „> Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Górna część rysunku przedstawia izotopy wodoru: wodór, deuter i tryt. Dolna część to zestaw izotopów węgla Przykładowo: wodór występuje w trzech odmianach. Oprócz zwykłej, dobrze znanej, gdzie w jądrze istnieje tylko jeden proton, jądro wodoru może mieć dodatkowo jeden lub dwa neutrony.

Atom zbudowany jest z ciężkiego jądra o niewielkich rozmiarach i powłoki elektronowej. Elektrony krążą wokół jądra – poruszają się po zamkniętych orbitach; atom jest obojętny elektrycznie. W atomie obojętnym elektrycznie liczba protonów odpowiada liczbie elektronów. Rozmiar jądra atomowego wynosi około 10 – 15 m, a atomu – 10 – 10 m, Jądro – centralna część atomu – zbudowane jest z nukleonów: protonów i neutronów. Masy protonu i neutronu są zbliżone (nieco większa jest masa neutronu). Ładunek protonu jest dodatni i równy wartości ładunku elementarnego e = 1,602 · 10 – 19 C ; neutron jest obojętny elektrycznie. Przez wiele lat uważano, że proton i neutron to cząstki niepodzielne. Okazało się jednak, że zarówno proton, jak i neutron składają się jeszcze z tzw. kwarków. Kwarki oddziałują ze sobą za pomocą gluonów. Gluony „sklejają” ze sobą kwarki i w rezultacie powstają cząstki takie jak protony i neutrony. Panuje przekonanie, że kwarki są fundamentalnym budulcem materii i są niepodzielne. Zwarta struktura jądra jest wynikiem równowagi między siłami odpychającymi, jakimi oddziałują na siebie protony (charakter elektryczny), a przyciągającymi siłami jądrowymi. Siły jądrowe są bardzo silne i działają na bardzo małych odległościach. Jądro atomu (z wyjątkiem atomu wodoru) nie mogłoby istnieć bez neutronów. Liczbę protonów w jądrze (równą liczbie elektronów atomu) nazywamy liczbą atomową (porządkową) i oznaczamy literą „ Z „. Ładunek jądra można obliczyć ze wzoru: Z · e, Liczbę nukleonów (protonów i neutronów) nazywamy liczbą masową i oznaczamy literą „ A, Symbolicznie budowę atomu opisujemy jako: X Z A, gdzie: X – symbol atomu pierwiastka; A – liczba masowa; Z – liczba porządkowa (atomowa). Jądra atomowe większości pierwiastków mogą występować w odmianach różniących się liczbą neutronów. Pierwiastki posiadające w jądrze różną liczbę neutronów nazywamy izotopami danego pierwiastka. Przykładami izotopów wodoru ( H 1 1 ) mogą być deuter ( H 1 2 ) i tryt ( H 1 3 ). Węgiel ma znane trzy izotopy: C 6 12, C 6 13, C 6 14, Ten ostatni jest promieniotwórczy.

Praca domowa Polecenie 5.1 Wpisz odpowiednie symbole pierwiastków w miejsce czarnych kwadratów: ∎ ; ∎ 28 60 ; ∎ 28 64 ; ∎ 81 205 ; ∎ 50 118 ; ∎ 32 73 11 23 iJN6NZiTJn_d5e502 Ćwiczenie 1 R1NL25cwWbdKZ 1 zadanie interaktywne Które informacje są prawdziwe, a które fałszywe?

Prawda Fałsz
Protony i neutrony to cząstki elementarne.
Protony i neutrony zbudowane są z innych cząstek nazywanych kwarkami.
W jądrze jest zawsze tyle samo protonów co neutronów.

Źródło: Dariusz Kajewski, licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 2 R1rrSjM7WsFj5 1 zadanie interaktywne Uzupełnij tekst. Pierwiastek, który zawiera w swoim jądrze 7 protonów i siedem neutronów to, Pierwiastek o liczbie atomowej wynoszącej 18 to, Jądro niobu ma 41 protonów i 52 neutronów, więc jego liczba masowa wynosi, Źródło: Dariusz Kajewski, licencja: CC BY 3.0. iJN6NZiTJn_d5e581 antycząstka antycząstka – cząstka będąca „lustrzanym odbiciem” cząstki elementarnej cząstki elementarnej ; każdej cząstce elementarnej możemy przyporządkować antycząstkę o identycznej masie, czasie życia i innych cechach, ale o przeciwnym znaku ładunku (np. elektron – pozyton). antyproton cząstka elementarna cząstka elementarna – podstawowy i niepodzielny składniki materii Obecnie nie można sformułować ścisłej definicji tego pojęcia. Do cząstek elementarnych pierwotnie zaliczano proton, neutron i elektron; sytuację zmieniło odkrycie kwarków. gluony gluony – bezmasowe niepodzielne cząstki, będące nośnikami silnych oddziaływań; spajają ze sobą kwarki w nukleonach. hiperjądro hiperjądro – nietrwałe jądro atomowe, które dodatkowo (oprócz protonów i neutronów) ma co najmniej jeden hiperon. hiperon lambda hiperon lambda – cząstka obojętna elektrycznie, która może stanowić składnik jądra atomowego. izotop izotop – odmiana atomu tego samego pierwiastka, różniąca się liczbą neutronów. kwarki kwarki – niepodzielne cząstki, z których zbudowane są protony i neutrony. liczba atomowa (liczba porządkowa) liczba atomowa (liczba porządkowa) – liczba protonów w jądrze, oznaczana literą „Z”. liczba masowa liczba masowa – liczba nukleonów w jądrze (suma protonów i neutronów tworzących jądro atomowe). nukleon nukleon – składnik jądra atomowego; proton lub neutron. siły jądrowe siły jądrowe – siły zdolne do pokonania elektrycznych sił odpychania między protonami; utrzymują jądro atomowe w całości. Charakteryzują się krótkim zasięgiem i olbrzymią wartością (stukrotnie większą niż siły oddziaływań elektrostatycznych). James Chadwick RKzBEsMMdZKiR 1 Źródło: Los Alamos National Laboratory (https://commons.wikimedia.org), public domain. „> Oblicz Jaki Nadmiarowy Adunek Uzyska Atom KtóRy Stracił Jeden Elektron Źródło: Los Alamos National Laboratory (https://commons.wikimedia.org), public domain.

Ile elektronów ma na?

Izotopy –

Izotopy atomy tego samego pierwiastka, które
różnią się nie różnią się
liczbą neutronów w jądrze liczbą masową A liczbą protonów i elektronów liczbą atomową Z

Przykład – izotopy wodoru

Symbol izotopu liczba protonów liczba atomowa Z liczba elektronów liczba masowa A liczba neutronów
1 1 H 1 1 1
1 2 H 1 1 2 1
1 3 H 1 1 3 2

Przykład – izotopy chloru

Symbol izotopu liczba protonów liczba atomowa Z liczba elektronów liczba masowa A liczba neutronów
17 35 Cl 17 17 35 18
17 37 Cl 17 17 37 20

table>

Trwałe Jądra nie ulegają samorzutnym przemianom jądrowym Promieniotwórcze Jądra ulegają samorzutnym przemianom jądrowym Izotopy Naturalne Występują w przyrodzie Sztuczne Otrzymywane przez człowieka

Jednostka masy atomowej (u) jest to 1/12 masy atomu izotopu węgla 12 C. Åšrednia masa atomowa W przyrodzie izotopy występują w różnych ilościach. Wartość masy atomowej pierwiastka wyznacza się uwzględniając te ilości. Åšrednia masa atomowa to wartość masy atomowej z uwzględnieniem składu izotopowego pierwiastka.

izotop masa atomowa udział procentowy
17 35 Cl 35 u 75,77%
17 37 Cl 37u 24,23%

Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp. : Liczba atomowa, liczba masowa, izotopy chem24

Co to jest 1C?

Jednostką ładunku elektrycznego w układzie SI jest 1 kulomb (1C). Kulomb jest jednostką pochodną i zdefiniowany jest jako ładunek przenoszony przez prąd elektryczny o natężeniu jednego ampera w czasie jednej sekundy;.

Ile proton ma ładunek?

„Zrobiłem straszną rzecz. Zapostulowałem istnienie cząstek, które nie mogą być odkryte.” – W. Pauli Krótki wstęp Na stronach naszego serwisu przedstawimy historię okrycia i badania jednej z najdziwniejszych i najbardziej tajemniczych cząstek materii, neutrina. Zanim jednak wprowadzimy naszego głównego bohatera na scenę trzeba opowiedzieć trochę o tle na jakim główny bohater zagra. A tłem tym jest ogólna wiedza o świecie atomów i cząstek elementarnych, oglądana z dwu perspektyw – naukowca współczesnego i fizyka początku XX wieku, gdy koncepcja neutrina dopiero miała się narodzić. Na początek trochę wiedzy szkolnej. Świat składa się z atomów materii. Każdy z atomów złożony jest z jądra atomowego, o ładunku dodatnim i z krążących wokół jądra elektronów (właściwie posługując się językiem współczesnego fizyka elektrony owe nie krążą wokół jądra, po prostu gdzieś tam wokół jądra są, jednak bez większego uszczerbku na poprawności, możemy wyobrażać sobie elektrony jako krążące po orbitach kuleczki).

 • Elektrony mają ładunek ujemny, sumarycznie równy ładunkowi jądra.
 • Jądro atomowe znajduje się w centrum atomu i jest złożone z dwu rodzajów cząstek: neutronów i protonów.
 • Protony obdarzone są elektrycznym ładunkiem dodatnim, zaś neutrony nie posiadają ładunku.
 • Rodzaje atomów różnią się pomiędzy sobą właśnie ilością protonów, które zawierają ich jądra.

Atom wodoru (najprostszy z atomów) ma jądro, którym jest pojedynczy proton. Atom helu natomiast posiada w swoim jądrze dwa protony, zaś atom uranu aż dziewięćdziesiąt dwa. Atomy tego samego pierwiastka mogą zawierać natomiast różną ilość neutronów, na przykład wodór występuje w trzech odmianach: bez, z jednym lub z dwoma neutronami (najbardziej rozpowszechniona jest odmiana bez-neutronowa). Elektrony są cząstkami nie posiadającymi żadnej wewnętrznej struktury (do chwili obecnej takiej struktury nie odkryliśmy). Protony i neutrony zaś mają wewnętrzną strukturę i są obiektami złożonymi. W skład każdego protonu i neutronu wchodzą trzy cząstki – kwarki.

Ogólnie w przyrodzie istnieje sześć różnych rodzajów kwarków (o nazwach: górny, dolny, dziwny, powabny, prawdziwy i piękny – ładne nazwy prawda?). Większość z nich jednak nie wchodzi w skład materii, z którą mamy do czynienia każdego dnia. W skład zwykłej materii wchodzą jedynie kwarki: górny i dolny.

I tak proton złożony jest z trzech kwarków: dwóch górnych i jednego dolnego, zaś neutron z dwóch dolnych i jednego górnego. Kwarki górne mają ładunek dodatni +2/3 ładunku protonu, zaś kwarki dolne ładunek ujemny -1/3 ładunku protonu. Oprócz kwarków protony i neutrony (nazywane wspólną nazwą nukleony) zawierają w swoim wnętrzu pewną liczbę cząstek o nazwie gluony. Podsumujmy teraz nasz (dodajmy słowo „uproszczony”) model mikroświata. Świat składa się z atomów, atomy zaś posiadają jądro atomowe i krążące wokół niego elektrony. Jądro atomowe złożone jest z dodatnich protonów i neutralnych neutronów. Obiekty te określamy wspólna nazwą – nukleony. Aby nasz obraz nie był zbyt prosty, dodajmy do niego kilka dodatkowych szczegółów, które okażą się istotne w naszych poszukiwaniach neutrin. Elektron ma dwóch braci o nazwach mion oraz taon. Cząstki te posiadają wszystkie cechy elektronu prócz masy. Mion jest około dwustu razy cięższy od elektronu zaś taon cięższy jest od mionu kolejne 20 razy.

 1. Obie cząstki nie występują w przyrodzie w sposób naturalny.
 2. Fizycy są jednak w stanie je wyprodukować zderzając znane cząstki (np.
 3. Protony) przyśpieszone do dużych prędkości.
 4. W czasie takiego zderzenia w małej objętości kumulowana jest ogromna energia, a zgodnie z zasadą równoważności energii i masy (sławnym wzorem E=mc 2 ) zgromadzona energia może zamienić się w masę nowych cząstek elementarnych, w tym mionów i taonów.

Oba rodzaje cząstek żyją bardzo krótki czas i po ułamku sekundy rozpadając się na zwyczajne elektrony no i, Ale o tym procesie dowiesz się dopiero na następnych stronach naszego serwisu. Drugim szczegółem, który dodamy do naszego obrazu jest istnienie antymaterii. Okazuje się, że każda cząstka materii ma odpowiadającą sobie antycząstkę. Antycząstki nie są, jak niektórym się wydaje, jakimiś wyjątkowo dziwnymi bytami. Mają one po prostu wszystkie liczby kwantowe (sic!) przeciwne do liczba kwantowych odpowiadających im cząstek.

 • Aby zejść na ziemie zastąpmy określenie „liczby kwantowe” słowem „cechy” i wszystko za raz stanie się jasne.
 • Na przykład znany nam elektron opisywany jest cechę o nazwie ładunek elektryczny i cecha ta przyjmuje dla niego wartość ujemna -1.
 • Anty-elektron (nazywany również pozytonem) ma zgodnie z tym co powiedzieliśmy wszystkie cechy przeciwne, w tym również ładunek, tzn.

obdarzony jest ładunkiem dodatnim o wartości +1. Proste prawda? A co z masą anty-elektronu? Czy jest ona przeciwna do masy elektronu, czyli ujemna? Nie! Masy antycząstek są dokładnie takie same jak masy odpowiadających im cząstek materii. W momencie spotkania cząstki materii z odpowiadającą jej cząstka antymaterii następuje zamiana ich mas w energię. Ostatnią komplikacją, którą dodamy do naszego obrazu mikroświata są oddziaływania. Znamy cztery rodzaje oddziaływań: grawitacyjne – które dotyczy wszystkich obiektów obdarzonych masą, elektromagnetyczne – które dotyczy obiektów obdarzonych ładunkiem elektryczny, silne jądrowe – które wiąże ze sobą nukleony w jądrze atomowym oraz wiąże ze sobą kwarki wewnątrz nukleonów, słabe jądrowe – które jest odpowiedzialne za rozpady nietrwałych cząstek, w tym np. za rozpady beta, o których dowiesz się na kolejnej stronie. Oddziaływania są przenoszone również za pomocą cząstek, które nazywane są cząstkami oddziaływania. I tak oddziaływanie elektromagnetyczne przenoszone jest za pośrednictwem fotonów, silne jądrowe przy pomocy opisanych wcześniej gluonów, zaś słabe jądrowe (którym zajmiemy się później) przy pomocy bozonów pośredniczących. Sytuacja nie jest jednak aż tak prosta. Okazuje się bowiem, że mikroświat opisywany jest językiem dualizmu korpuskularno-falowego, tzn. oddziaływania mogą być opisane w języku cząstek pośredniczących, jak i w języku fal. Na przykład oddziaływania elektromagnetyczne opisuje się za pomocą fotonów i za pomocą fal elektromagnetycznych. W niektórych eksperymentach oddziaływania zachowują się jak cząstki, a w innych jak fale. Oddziaływania są więc zarówno cząstkami jak i falami. Dziwne? Tak, ale właśnie taka jest natura mikroświata opisywanego mechaniką kwantowa. Zresztą okazuje się, że również zwykłe cząstki materii muszą być opisywane przy użyciu tych dwu języków – korpuskularnego i falowego. Przedstawiony powyżej obraz mikroświata to obraz jaki powstał po przeszło stu latach badań cząstek elementarnych. Na marginesie, po prawej stronie, możesz zobaczyć skróconą historię owych badań i lata, w których dokonywano najważniejszych odkryć. Na następnej stronie zaproponujemy Ci podróż w czasie do przełomu XIX i XX wieku, kiedy współczesna fizyka dopiero zaczynała raczkować. .

Wybrane odkrycia z historii rozwoju fizyki cząstek:

Ile wynosi ładunek elektryczny protonu?

Chart Body Spin jest wewnętrznym momentem pędu cząstek. Podaje się go w jednostkach, którą wyraża się w jednostkach kwantowego momentu pędu, gdzie =h/2 p = 6.58 x 10 -25 GeVs = 1.05 x 10 -34 Js. Ładunki elektryczne podane są w jednostkach ładunku protonu. W jednostkach SI ładunek elektryczny protonu wynosi 1.60 x 10 -19 kulombów. Jednostką energii w fizyce cząstek jest jeden elektronowolt (eV), czyli energia, jaką uzyskuje elektron po przejściu różnicy potencjałów równej 1V.

Czym jest 1 kulomb?

W układzie SI jednostką ładunku jest kulomb (C). Jest to ładunek przenoszony przez prąd o natężeniu 1 ampera w czasie 1 sekundy 1C = 1A·s.