KtRy Akt Prawny OkreśLa Zasady DotycząCe OdpowiedzialnośCi Za Bhp Na Uczelniach WyżSzych?

Kto ponosi odpowiedzialność za BHP na uczelni?

Rektor jest obowiązany zapewnić, aby prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni odbywało się pod nadzorem pracownika lub innej osoby prowadzącej zajęcia, posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami BHP.

Kto odpowiada za stan bhp i ochrony Przeciwpozarowej na uczelni?

Rektor uczelni, mając na uwadze kierunek studiów i strukturę organizacyjną uczelni, ustala szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ustala obowiązki pracowników w zakresie zapewnienia studentom bezpiecznych i

Kogo w uczelni obowiązuje szkolenie BHP wymienione w rozporządzeniu w sprawie bhp w uczelniach?

Rektor jest równieŜ obowiązany do organizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze nie mniejszym niŜ 4 godziny, dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni.

Kto zapewnia na uczelni bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia?

Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w

Jaki akt prawny reguluje obowiązki osób w zakresie bhp w uczelni?

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

Komu podlega służba bhp na uczelni?

Problemy służby bhp w uczelniach i instytutach Problemy służby bhp w uczelniach i instytutach Sporządzanie kart wypadków w drodze do/z pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, organizacja szkoleń okresowych bhp – oto główne zadania dodatkowe, którymi jest obciążana służba bhp w uczelniach i instytutach naukowych.

 • tekst: Paweł Kopeć, Małgorzata Majka Inspektorat BHP
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seminarium Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym BeNiSz 2021, które odbyło się w dniach 7-8 października 2021 r. w Krakowie, zgromadziło ponad 60 specjalistów ds. bhp, ppoż. i innych osób zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w uczelniach oraz instytutach naukowych i badawczych.

Prezentacje i dyskusje odbywały się w formie hybrydowej: „na żywo” i on-line. Seminarium rozpoczęło się od prezentacji wyników anonimowego badania statystycznego dotyczącego problemów służby bhp w uczelniach i instytutach. Odpowiedzi na pytania ankietowe udzielili pracownicy reprezentujący 20 instytucji: 12 uczelni, 3 uczelnie zawodowe, 4 instytuty oraz 1 jednostkę administracji.

W artykule prezentujemy wyniki tej ankiety. Pewne różnice w sumarycznej liczbie odpowiedzi na poszczególne pytania wynikają z faktu, iż udzielanie odpowiedzi było dobrowolne, a większość pytań była wielokrotnego wyboru. Podległość i stan służby bhp KtRy Akt Prawny OkreśLa Zasady DotycząCe OdpowiedzialnośCi Za Bhp Na Uczelniach WyżSzych il.1. Komu faktycznie podlega służba bhp? il.2. Faktyczny stan służby bhp jako procent stanu wymaganego. il.3. Kto przeprowadza szkolenia okresowe bhp pracodawcy i osób kierujących pracownikami? KtRy Akt Prawny OkreśLa Zasady DotycząCe OdpowiedzialnośCi Za Bhp Na Uczelniach WyżSzych il.4. Jeżeli szkolenia okresowe bhp przeprowadza pracownik służby bhp, to w jakiej formie jest wynagradzany? KtRy Akt Prawny OkreśLa Zasady DotycząCe OdpowiedzialnośCi Za Bhp Na Uczelniach WyżSzych il.5. Według jakiego programu pracownicy naukowo-dydaktyczni przechodzą szkolenia okresowe bhp? KtRy Akt Prawny OkreśLa Zasady DotycząCe OdpowiedzialnośCi Za Bhp Na Uczelniach WyżSzych il.6. Jakimi dodatkowymi zadaniami są obciążani pracownicy służby bhp? KtRy Akt Prawny OkreśLa Zasady DotycząCe OdpowiedzialnośCi Za Bhp Na Uczelniach WyżSzych il.7. Kto w praktyce sporządza dokumentację oceny ryzyka zawodowego? il.8. Czy pracownicy sporządzający ocenę ryzyka zawodowego są za to dodatkowo wynagradzani? KtRy Akt Prawny OkreśLa Zasady DotycząCe OdpowiedzialnośCi Za Bhp Na Uczelniach WyżSzych il.9. Jak jest definiowane stanowisko pracy, na którym przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego? KtRy Akt Prawny OkreśLa Zasady DotycząCe OdpowiedzialnośCi Za Bhp Na Uczelniach WyżSzych il.10. Czy w instytucji działa społeczna inspekcja pracy? il.11. Kwota refundacji okularów do monitorów ekranowych. il.12. Przykładowe kwoty ekwiwalentów za odzież roboczą – kurtkę przeciwdeszczową il.13. Przykładowe kwoty ekwiwalentów za obuwie robocze (trzewiki).

Symptomatyczne są odpowiedzi na pytanie o podległość służby bhp (il.1). Zaledwie 55 % instytucji wskazuje na podległość służby bhp bezpośrednio pracodawcy, rektorowi (uczelni) lub dyrektorowi (instytutu). W 45 % przypadków służba bhp podlega innym osobom. Z formalnego punktu widzenia pracodawcą jest uczelnia i instytut jako jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników.

Jednak „za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba”. Z kolei, zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym, do zadań rektora należy w szczególności zarządzanie uczelnią oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

 • Wydaje się więc, że w praktyce służba bhp w uczelni powinna podlegać bezpośrednio rektorowi.
 • Nie dziwią odpowiedzi na pytanie o stan służby bhp w stosunku do stanu wymaganego (il.2).
 • Uczelnie i instytuty są finansowane w dużej części z budżetu państwa, co sprzyja przestrzeganiu przepisów prawa pracy.
 • Prowadzenie szkoleń okresowych bhp Szkolenia okresowe bhp pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy najczęściej przeprowadza firma zewnętrzna (przykładowo na pytanie o szkoleniu pracodawcy i osób kierujących pracownikami udzielono 74 % takich odpowiedzi; il.3).

Jako druga co do częstości padała odpowiedź „pracownicy służby bhp” (39 % takich odpowiedzi na pytania o szkolenia innych pracowników). Przeważającymi formami szkolenia na stanowiskach innych niż robotnicze są e-learning, samokształcenie kierowane i forma mieszana.

 • Co się tyczy szkoleń na stanowiskach robotniczych, ciekawą odpowiedzią było prowadzenie tych szkoleń przez zespół powołany zarządzeniem rektora.
 • Czyżby ktoś zdobył się na prowadzenie szkolenia robotników zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, tzn.
 • Głównie w formie instruktażu na stanowisku pracy? Na pytanie o formę wynagradzania pracowników służby bhp za wykonywanie dodatkowego zadania, jakim jest prowadzenie szkoleń okresowych bhp (il.4), aż 73 % respondentów wskazało brak wynagrodzenia.

Programy szkolenia okresowego bhp pracowników naukowo-dydaktycznych Warto zwrócić uwagę na programy szkolenia okresowego bhp nauczycieli akademickich, np. pracowników naukowo-dydaktycznych (il.5). Mogą oni pracować w zespole naukowym, w zakładzie dydaktycznym albo całkiem samodzielnie; mogą kierować pracą zespołu projektowego, pełnić funkcję kierownika laboratorium, opiekuna prac wykonywanych przez studentów i doktorantów itp.

Ponad 80 % uczelni szkoli nauczycieli akademickich według programu ramowego przewidzianego dla pracowników na stanowiskach administracyjno- -biurowych oraz pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp (zalecanego dla nauczycieli szkół niższego szczebla).

Jednak 3 uczelnie zdecydowały się szkolić nauczycieli akademickich według programu przewidzianego dla osób kierujących pracownikami. Jest to uzasadnione i praktyczne, gdyż osoba taka kieruje pracą studentów i doktorantów, a często zostaje kierownikiem projektu i kieruje osobami zatrudnionymi przy jego realizacji.

Nauczyciel akademicki przeszkolony zgodnie z programem dla pracowników administracyjno-biurowych po przyjęciu na siebie zadań osoby kierującej powinien w terminie do 6 miesięcy przejść nowe szkolenie okresowe bhp zgodnie z programem ramowym dla osób kierujących pracownikami. W praktyce takie „doszkalanie” nauczycieli akademickich jest bardzo kłopotliwe.

Dlatego lepiej od razu przeszkolić ich wszystkich zgodnie z programem dla osób kierujących pracownikami. Obciążanie służby bhp dodatkowymi zadaniami Najwięcej emocji jak zwykle budzi problem obciążania pracowników służby bhp dodatkowymi zadaniami (il.6).

 1. Podano także przykłady innych prac:
 2. organizacja profilaktycznych szczepień, np. przeciw grypie;
 3. organizacja i/lub prowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy;
 4. zamówienia publiczne (prawdopodobnie organizacja przetargów na badania medycyny pracy, zakupy odzieży roboczej itp.);
 5. praktyczne sporządzanie ocen ryzyka zawodowego;
 6. zadania związane z ochroną środowiska, np. gospodarka odpadami niebezpiecznymi;
 7. prowadzenie projektów typu „uczelnia dostępna”.
 8. W rozmowach kuluarowych podczas seminarium pracownicy wielu instytucji skarżyli się na poważne obciążenia zadaniami związanymi z zapobieganiem zakażeniom COVID-19.

Na pytanie o to, kto w praktyce sporządza dokumentację oceny ryzyka zawodowego (il.7), najczęściej udzielaną odpowiedzią była „pracownicy służby bhp”. Dość często nad oceną ryzyka zawodowego pracują zespoły powołane przez pracodawcę o następujących składach:

 • wyznaczone osoby spoza służby bhp;
 • osoba kierująca, SIP, pracownik służby bhp;
 • kierownik jednostki, pracownik jednostki, pracownik służby bhp;
 • bhp i kierownicy jednostek;
 • inni pracownicy w poszczególnych jednostkach.

Jak się można było spodziewać, 95 % z nich nie dostaje za to dodatkowego wynagrodzenia (il.8). Stanowisko pracy do oceny ryzyka zawodowego Jedno z pytań dotyczyło sposobu definiowania stanowiska pracy, na którym przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego (il.9).

 • Najczęściej wskazywano na zbiorcze stanowisko pracy dla osób wykonujących prace jednego rodzaju (41 %), nieco rzadziej na prace wykonywane w jednym miejscu (30 %) oraz indywidualne stanowisko pracy danego pracownika (22 %).
 • Przy tej okazji nasuwa się pytanie o związek przyjętej definicji stanowiska pracy z wynagrodzeniem za pracę przy ocenie ryzyka zawodowego, zwłaszcza gdy ocena ryzyka jest zlecana firmie zewnętrznej.

Reprezentanci pracowników Nieco rozczarowuje fakt, że w 26 % instytucji nie wybrano ani społecznego inspektora pracy, ani przedstawiciela pracowników ds. bhp (il.10). Kwoty refundacji i ekwiwalentów pieniężnych Kilka pytań dotyczyło kwot refundacji. I tak, najczęstsza kwota refundacji kosztów okularów korygujących wzrok niezbędnych przy obsłudze monitorów ekranowych (il.11) to 250 zł (rozpiętość od 200 zł do 400 zł; podczas seminarium padła nawet kwota 500 zł).

 1. Z kolei kwoty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży jako roboczej (il.12) w przypadku kurtki przeciwdeszczowej wahają się od 62 zł do 250 zł, a za własne trzewiki (il.13) od 100 zł do 200 zł.
 2. Padały też odpowiedzi „wg cen rynkowych”.
 3. Woty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie wynoszą od 5 zł do 90 zł (nie zawsze wskazano, jakiego okresu kwoty te dotyczą).

Pozostałe pytania dotyczyły specyficznych dla uczelni problemów związanych z obsługą studentów i doktorantów w zakresie „bezpieczeństwa i higieny kształcenia” (BHK), chorobami zawodowymi w uczelniach i instytutach, badaniami lekarskimi kierowców, środkami zapobiegawczymi związanymi z COVID-19 stosowanymi w uczelniach, instytutach i domach studenckich.

 1. Wyniki całej ankiety są dostępne na,
 2. Chociaż liczba respondentów nie była wysoka, to jednak wyniki tego badania statystycznego pokrywają się z powszechnymi „odczuciami” społeczności pracowników służby bhp.
 3. Zobacz także: 1 Art.3 ustawy Kodeks pracy.2 Art.31, tamże.3 Art.23.
 4. Ust.2.p.2 ustawy z 20 lipca 2018 r.

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 2018 r., poz.1668, ze zm.).

 1. 4 Punkt 5, tamże.
 2. Brak komentarzy

: Problemy służby bhp w uczelniach i instytutach

Które przepisy regulują obowiązek odbywania przez studentów zajęć szkolenia bhp?

BHP na uczelniach wyższych Artykuł omawia zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelniach wyższych. Wskazuje na uprawnienia i obowiązki rektora w zakresie organizacji szkoleń dotyczących bhp dla studentów oraz pracowników uczelni. Określa w jakie środki ochrony indywidualnej powinni być wyposażeni zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni.

 1. Ponadto omawia jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia uczelni, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób w nich przebywających.
 2. Autorka podejmuje w nim także zagadnienie organizacji dróg ewakuacyjnych w budynkach oraz zwraca uwagę na wyposażenie uczelni w podręczny i sprawny sprzęt gaśniczy oraz przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Obowiązki w zakresie organizowania szkoleń BHP dla studentów i pracowników Zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.

 • Nr 180, poz.1860 ze zm.), rektor jest obowiązany do organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób objętych obowiązkowym szkoleniem.
 • Rektor jest również obowiązany do organizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni.

Szkolenia powinny być realizowane w ramach zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń lub seminariów. Udział w szkoleniu prowadzący potwierdza zaliczeniem. Program szkolenia powinien uwzględniać wybrane zagadnienia prawne, informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy.

 • Szczegółowy zakres i program szkolenia dla studentów oraz maksymalną wielkość grup szkoleniowych ustala rektor w zależności od specyfiki podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny prowadzić osoby posiadające zasób wiedzy i doświadczenie zawodowe w dziedzinie odpowiadającej tematyce szkolenia.

Obowiązki zaopatrzenia pracowników i studentów w środki ochrony indywidualnej Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.2007 Nr 218, poz.897) rektor jest obowiązany zaopatrzyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, w zależności od rodzaju zajęć i specyfiki poszczególnych kierunków studiów.

Ponadto rektor jest obowiązany zapewnić studentom niezbędne środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju zajęć i specyfiki poszczególnych kierunków studiów lub prowadzonych badań. Uprawnienie rektora do czasowego zawieszenia prowadzenia zajęć Na pewno mieli Państwo do czynienia z sytuacją, gdy w budynkach uczelni temperatura spadła poniżej zera, a kaloryfery były zimne.

W takich sytuacjach rektorowi zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie BHP w uczelniach przysługuje uprawnienie do czasowego zwieszenia zajęć. Rektor może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni, jeżeli w salach temperatura wynosi poniżej 18°C. Ponadto może on czasowo zawiesić zajęcia w uczelni albo zarządzić czasowe zamknięcie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej w przypadku wystąpienia na danym terenie klęski żywiołowej, epidemii albo innych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników lub studentów.

 • Rektor w przypadku stwierdzenia, że sposób wykonywania czynności przez pracowników lub studentów stwarza zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, jest obowiązany wstrzymać wykonywanie tych czynności oraz wskazać sposób ich bezpiecznego wykonania.
 • W przypadku stwierdzenia, że miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa studentów, jest obowiązany nie dopuścić do rozpoczęcia zajęć, wstrzymać zajęcia lub określić zadania i sposoby postępowania zapewniające bezpieczne prowadzenie tych zajęć.
See also:  31 Tc KtRy To MiesiąC?

Przenośna apteczka obowiązkowa w każdym budynku uczelni Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie BHP na uczelni, w każdym budynku uczelni w pomieszczeniu dostępnym w godzinach prowadzenia zajęć dydaktycznych lub badań naukowych powinna znajdować się co najmniej jedna przenośna apteczka, wyposażona w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy, których okres ważności nie upłynął, wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania.

 • Prowadzenie zajęć w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych
 • W zależności od rodzaju zajęć prowadzonych w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych stosuje się przepisy BHP ustalone dla określonych gałęzi lub rodzajów pracy oraz przepisy wspomnianego rozporządzenia. Maszyny i inne urządzenia znajdujące się w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych powinny:
 • a) być wyposażone w zabezpieczenia chroniące pracowników i studentów uczelni przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy;
 • b) uwzględniać zasady ergonomii;
 • c) być utrzymywane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwa pracy.

Niedopuszczalne jest wyposażanie laboratoriów, warsztatów i pracowni specjalistycznych w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach dotyczących oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.

Obiekty i budynki powinny być wyposażone w odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy, w zależności od zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia ogniowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt powinien być utrzymany w pełnej sprawności do użycia.

Drogi ewakuacyjne i inne drogi oraz przejścia i dojścia dla pieszych na terenie uczelni powinny być utrzymane w należytym stanie, niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników.

 1. Obowiązek wyposażenia w instrukcje BHP osób korzystających z pomieszczeń uczelni
 2. Osobom korzystającym z laboratoriów, warsztatów lub pracowni specjalistycznych, rektor jest obowiązany udostępnić instrukcje uwzględniające zasady i przepisy BHP, określające w szczególności:
 3. 1) warunki bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń,
 4. 2) rodzaje prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia, w tym sposób nadzoru nad ich wykonywaniem,
 5. 3) postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,
 6. 4) obowiązujący system znaków i sygnałów oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej,
 7. 5) sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi,
 8. 6) postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników i studentów, w tym udzielanie pierwszej pomocy.

Ponadto rektor jest obowiązany wyznaczyć osoby zobowiązane do sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i dopuszczeniem do nich pracowników i studentów, czy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan laboratorium, warsztatu lub pracowni specjalistycznej nie stwarza zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz studentów.

Rektor jest obowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych. Obowiązki dotyczące zaznajomienia studentów z przepisami BHP Rektor jest obowiązany zapewnić, aby prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni odbywało się pod nadzorem pracownika lub innej osoby prowadzącej zajęcia, posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami BHP.

Rektor jest obowiązany zapewnić, aby studenci przed dopuszczaniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, a także do zajęć w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych, byli zaznajomieni z zasadami i przepisami BHP oraz wyznaczyć osoby zobowiązane do zaznajomienia studentów z tymi zasadami i przepisami.

Obowiązek dotyczący ustalenia zasad postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi Obowiązkiem rektora uczelni jest ustalenie zasad postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi, szkodliwymi czynnikami biologicznymi, substancjami, preparatami oraz czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz materiałami promieniotwórczymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi tych substancji, preparatów, czynników i materiałów.

Ponadto rektor uczelni jest zobowiązany zapewnić, aby niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne były przechowywane w zamkniętych, wyraźnie oznakowanych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym, niebezpiecznym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Na rektorze spoczywa także obowiązek zapewnienia prowadzenia ewidencji oraz zbierania i likwidacji odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych na terenie uczelni. Studenci narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia powinni zostać skierowani na badania lekarskie na zasadach i w trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.2014, poz.1144). BHP na terenie domów studenckich Bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązuje także na terenie domów studenckich.

W związku z powyższym należy zapewnić, aby stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie stanowił zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących. Pomieszczenia mieszkalne w domach studenckich powinny zapewniać co najmniej 5 m 2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę, a ponadto powinny one zawierać wydzielone, stosownie do potrzeb, pomieszczenia przeznaczone na indywidualną naukę oraz świetlicę.

Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i gazowa oraz wszelkie urządzenia techniczne w domach studenckich powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, oraz Polskim Normom.

 1. Obowiązek utrzymywania właściwego stanu sanitarnego pomieszczeń uczelni Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym.
 2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy i umywalnie powinny być ogrzewane i wyposażone w wentylację zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, oraz Polskimi Normami.

Rektor prowadzi ewidencję wypadków studentów, którym ulegli podczas zajęć organizowanych przez uczelnię. Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studentów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 • Szczegółowy tryb postępowania w tych sprawach ustala rektor.
 • Rektor, na podstawie dokumentacji wypadkowej, jest obowiązany sporządzić raz w roku analizę okoliczności i przyczyn wypadków na terenie uczelni.
 • Na podstawie analizy wypadkowej rektor jest obowiązany określić, w porozumieniu z kanclerzem i odpowiednimi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy uczelni, główne kierunki działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelni.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. Nr 128, poz.897).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.1860 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.2014, poz.1144).

Artykuł z miesięcznika Przyjaciel przy Pracy 10/2015 www.przyjacielprzypracy.com.pl : BHP na uczelniach wyższych

Kto przeprowadza instruktaż bhp dla studentów?

Kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy z zakresu BHP? Szczegóły Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie nowemu pracownikowi wstępnego szkolenia BHP obejmującego instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. § 11.5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.

Z 2004 r. nr 180, poz.1860 ze zm.) wyszczególnia kto powinien wykonać instruktaż stanowiskowy dla pracownika nowoprzyjętego. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba kierująca pracownikami. Niezbędne jest, aby osoba prowadząca instruktaż stanowiskowy posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

Celem instruktażu stanowiskowego jest przygotowywanie pracownika do wykonywania pracy, dlatego ważne jest, aby instruktor był odpowiednio dobrany. Szkolenie pracownika produkcyjnego powinien wykonywać na przykład kierownik produkcji, a nie kierownik działu administracyjnego.

warunki pracy w tym między innymi elementy pomieszczenia pracy i stanowiska roboczego mające wpływ na warunki pracy, przebieg procesu pracy na stanowisku pracy w odniesieniu do działalności firmy, zagadnienia związane z czynnikami środowiska pracy występujące przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagadnienia dotyczące zagrożeń stwarzanych przez te czynniki, wyniki oceny ryzyka zawodowego, zagadnienia zorganizowania stanowiska roboczego do świadczenia pracy.

Podczas kursu instruktor objaśnia sposób wykonywania pracy na stanowisku pracy przy jednoczesnym stosowaniu przepisów i zasad BHP, procedury bezpiecznego realizacji danych czynności, zwracając szczególną uwagę na czynności trudne i niebezpieczne. Kolejnym etapem jest skontrolowanie przez instruktora jak szkolony pracownik wykonuje próbnie swoje zadania.

 • Tylko wtedy, gdy instruktor pozytywnie oceni wiedzę pracownika oraz praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik może zostać dopuszczony do pracy.
 • W przypadku szkolenia stanowiskowego pracowników administracyjno-biurowych nie ma obowiązku prezentowania sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy, a tym bardziej skontrolowania, jak pracownik próbnie wykonuje swoje zadania.

Dlatego też czas prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracownika administracyjno-biurowego trwa 2 godziny zegarowe ( przy 8 godzinach dla pozostałych grup zawodowych). Podsumowując, instruktaż stanowiskowy może wykonać każda osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, ale ważne jest by posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także łatwość w przekazywaniu wiedzy, gdyż często od prawidłowo przeprowadzonego kursu zależy zdrowie, a nawet życie pracownika.

Wymagania dotyczące zapewnienia oświetlenia w pomieszczeniach pracy są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2011 r. nr 173, poz.1034 ze zm.). Zgodnie z Art.1517. § 1. Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00, a 7:00.

Zgodnie z Art.229. § 4. Kodeksu Pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zgodnie z Art.128. § 1. Kodeksu Pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Kto jest odpowiedzialny za studentów w momencie trwania ewakuacji?

Ewakuacja w szkole – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach PODSTAWA PRAWNA EWAKUACJI Zgodnie z art.4 ust.1 pkt.3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

 • W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
 • Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.
 • Przydział obowiązków i organizacja działania podczas ewakuacji w szkole
 • Dyrektor szkoły
 • Podejmuje decyzję o ewakuacji.
 • Nakazuje ogłoszenie alarmu i powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.
 • Organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją).
 • Określa miejsce ewakuacji ludzi i ewakuowanego mienia.
 • Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły.
 • Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji, w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły, wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej.
 • Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.
See also:  Jak PomC Alkoholikowi KtóRy Nie Widzi Problemu?

Sekretariat szkoły Zgodnie z decyzją Dyrektora szkoły.

 • Alarmuje niezwłocznie osoby będące w obiekcie szkoły i strefie zagrożenia.
 • Wzywa Państwową Straż Pożarną 998 – zgłasza zagrożenie pożarowe.
 • Powiadamia konserwatora, woźne i personel pomocniczy szkoły.
 • Nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.

Konserwator :

Wyłącza główne zasilanie elektryczne obiektu i składa meldunek o wykonaniu zadania kierującemu ewakuacją.

Personel techniczny (woźne, sprzątaczki)

 • Wstrzymuje wejście na teren szkoły.
 • Otwiera pozostałe drzwi ewakuacyjne szkoły.

Nauczyciele :

 • Odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, z którymi mają lekcję w momencie wszczęcia alarmu. Nie oddalają się od swojej grupy pod żadnym pozorem i są bezwzględni w egzekwowaniu posłuchu i dyscypliny.
 • Przez chwilę – oczekują przy uchylonych drzwiach klasowych na przekazywaną sygnałem alarmowym informację o rodzaju i miejscu zagrożenia.
 • Nakazują uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy osobistych w klasie (teczki, zeszyty).
 • Dokonują przeliczenia uczniów przed opuszczeniem klasy i wyprowadzają ich parami na miejsce ewakuacji zabierając tylko dziennik lekcyjny.
 • W wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie sprawdzają obecność uczniów, po czym niezwłocznie przekazują informacje o stanie osobowym uczniów Dyrektorowi Szkoły – o wszelkich różnicach powiadamiają kierującego ewakuacją.
 • Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji zabierają pozostałe dzienniki lekcyjne, przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych i pomagają w akcji ewakuacyjnej.

Uczniowie Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym:

 • ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy,
 • na polecenie nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego,
 • niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.,
 • po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się w uporządkowanym szyku w miejscu ewakuacji.

Podstawowe zasady ewakuacji osób i mienia Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku powstania zagrożenia, jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej musi zorganizować ewakuację ludzi i mienia.

 1. – w pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie – ewakuację rozpoczyna się od tych pomieszczeń (lub stref), w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z tych pomieszczeń (lub stref), z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte przez pożar, zadymienie lub inne zagrożenie,
 2. – zabronione jest wykorzystywanie dźwigów (wind) do celów ewakuacji – ewakuację z wyższych kondygnacji należy prowadzić klatkami schodowymi,
 3. – należy wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń i stref objętych pożarem,
 4. – należy przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w budynku, wzywając do zachowania spokoju, informując o drogach ewakuacji oraz roztaczać opiekę nad potrzebującymi pomocy,
 5. – kolejność wyprowadzania osób uzależniona jest od miejsca wybuchu pożaru, usytuowania pomieszczeń w stosunku do klatek schodowych,
 6. – w przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grupy dzieci, należy niezwłocznie dostępnymi środkami, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy powiadomić kierującego akcją ratowniczą,

– gdyby okazało się, że droga ewakuacyjna, zwłaszcza z piętra, znajdująca się w strefie zagrożenia została zablokowana należy zebrać uczniów/słuchaczy w pomieszczeniu najdalej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków ewakuować z zewnątrz budynku przy pomocy sprzętu przybyłych jednostek PSP.

 • – wchodząc do pomieszczeń lub stref silnie zadymionych, przyjmować pozycję pochyloną (jak najbliżej podłogi) oraz zabezpieczać drogi oddechowe prostymi środkami (np. zmoczonym w wodzie materiałem),
 • – podczas przechodzenia przez silnie zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu,
 • – nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi do pomieszczeń, które mogą być objęte pożarem, ponieważ nagły dopływ powietrza sprzyja gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ognia – otwierając drzwi do takich pomieszczeń należy chować się za ich ościeżnicę,
 • – nie można dopuszczać do blokowania w pozycji otwartej drzwi wyposażonych w samozamykacze,
 • – w miarę możliwości wraz z ewakuacją należy prowadzić akcję gaśniczą,
 • – kierunki ewakuacji powinny określać znaki bezpieczeństwa rozmieszczone na drogach komunikacyjnych,
 • – po zakończeniu ewakuacji osób należy sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia – przy niezgodności stanu osobowego i podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast fakt ten zgłosić jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń w budynku.

: Ewakuacja w szkole – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

Czy szkolenie bhp na studiach jest obowiązkowe?

Student ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich szkoleniach z zakresu bhp na uczelni jakie są przez nią organizowane. W większości przypadków uczelnie wywiązują się z tego obowiązku organizując zgodnie z zapisami § 2.1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach szkolenie trwające cztery godziny lekcyjne, W przypadku coraz większej ilości uczelni, szczególnie podczas ćwiczeń labolatoryjnych gdzie występują istotne zagrożenia, studentom organizuje się dodatkowe szkolenia. Student podczas studiów powinien odbywać szkolenia bhp w instytucjach gdzie odbywa staże i praktyki poza uczelniami.

Wtedy te szkolenia są organizowane na zasadach ogólnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie to nakłada określa władzom uczelni sposób organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników uczelni objętych obowiązkowym szkoleniem z zakresu bhp.

 • W naszym serwisie można automatycznie wygenerować karty szkoleń wstępnych do pliku pdf, korzystając z odpowiedniego formularza lub pobierając edytowalny plik karty szkolenia wstępnego w formacie pdf,
 • Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
 • Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zgoda

Czy każda uczelnia musi być wyposażona w apteczki?

Wszystkim pracownikom uczelni należy zapewnić szkolenia bhp. – Obowiązkiem Rektora jest zapewnienie obowiązkowych szkoleń z bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla: rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia.

studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego, innych form kształcenia, jeżeli ich przeprowadzenie jest niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych studiów lub kształcenia.

Jeżeli obowiązek przeprowadzenia szkolenia nie wynika z programu danej formy kształcenia, o konieczności jego przeprowadzenia decyduje Rektor. Opierając się na brzmieniu przepisów nowego rozporządzenia, które określają powyższe obowiązki w zakresie szkoleń bhp, można by uznać, iż wobec osób nie wymienionych bezpośrednio w przepisach dotyczących szkoleń bhp, szkolenia nie muszą być zapewniane.

Uznając regulację jaką jest nowe rozporządzenie za kompletną i wyczerpującą, która w sposób szczególny i z pierwszeństwem przed innymi przepisami reguluje problematykę bezpieczeństwa na uczelni można by faktycznie uznać, iż szkolenia ograniczone są tylko i wyłącznie do wskazanych w rozporządzeniu grup osób.

Wydaje się jednak, że nie będzie to postępowanie prawidłowe, a inni pracownicy uczelni powinni mieć zapewnione szkolenia bhp na zasadach ogólnych – wspólnych dla pozostałych pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Warto bowiem zauważyć, że problematyka szkoleń w nowym rozporządzeniu uregulowana jest względem uczestników określonych form kształcenia.

 • Trudno tym samym przyjąć, iż prawidłowym postępowaniem będzie zupełna rezygnacja z zapewniania szkoleń, w tym okresowych, względem pracowników uczelni.
 • Wiązałoby się to z ich nierównym traktowaniem w zakresie zapewniania bezpiecznych warunków pracy w stosunku do pozostałych grup pracowniczych.
 • Uwzględniając powyższe, w braku szczegółowych uregulowań można uznać, iż pracownicy uczelni prowadzący zajęcia w warsztatach i laboratoriach powinny mieć zapewnione szkolenie, w tym z zakresu udzielania pierwszej pomocy, na zasadach ogólnych, wspólnych dla pozostałych pracowników.

Autor: Sebastian Kryczka prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Jakie akty prawne regulują obowiązki pracodawcy w zakresie bhp?

– – Kodeks pracy.

Czy pracownik uczelni jest pracownikiem administracji publicznej?

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną (). W związku z tym uznać należy, że również nauczyciele akademiccy są osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu art.5 ust.

Kto jest pracodawcą na uczelni?

W uczelni publicznej nauczyciela akademickiego zatrudnia rektor w trybie określonym w statucie, natomiast w uczelni niepublicznej – organ uczelni wskazany w statucie.

Jaki jest podstawowy obowiązek studenta w zakresie BHP?

Obowiązki pracownika w zakresie bhp | Politechnika Gdańska Wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, muszą wypełniać obowiązki wynikające z przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Postanowienia dotyczące obowiązków pracownika reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

obowiązek znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym (art.211 Kodeksu pracy), a także potwierdzenia na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art.237 4 Kodeksu pracy), obowiązek wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych (art.211 Kodeksu pracy), obowiązek dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy (art.211 Kodeksu pracy), obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej, a także używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem (art.211 Kodeksu pracy), obowiązek poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich (art.211 kodeksu pracy), obowiązek niezwłocznego zawiadamiania przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenia współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie (art.211 Kodeksu pracy), obowiązek współdziałania z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (art.211 Kodeksu pracy).

Obowiązki osoby kierującej pracownikami, czyli np. dyrektora, kierownika, mistrza, brygadzisty, a nawet szeregowego pracownika wyznaczonego przez przełożonego do wykonania określonego zadania przy pomocy innych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały unormowane w art.212 Kodeksu pracy oraz w Rozdziale 2 §3 Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej.

obowiązek zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art.212 Kodeksu pracy), obowiązek dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem (art.212 kodeksu pracy), obowiązek zorganizowania, przygotowywania i prowadzenia prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy (art.212 Kodeksu pracy), obowiązek dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem (art.212 Kodeksu pracy), obowiązek egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art.212 Kodeksu pracy), obowiązek zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami (art.212 Kodeksu pracy).

See also:  Sennik Chory Ojciec KtRy Nie żYje?

: Obowiązki pracownika w zakresie bhp | Politechnika Gdańska

Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiazki?

Ulubione oferty Kodeks pracy to akt normatywny, który reguluje prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracobiorcy. Przepisy zawarte w ustawie dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Kodeks pracy składa się z 15 działów. Obowiązujący akt normatywny został uchwalony 26 czerwca 1974 roku (z późniejszymi modyfikacjami).

 1. Pierwszy dział Kodeksu pracy składa się z trzech rozdziałów (przy czym wszystkie artykuły z rozdziału III zostały uchylone).
 2. Zawiera przepisy wstępne oraz podstawowe zasady prawa pracy.
 3. Definiuje, kim jest pracodawca, a kim pracownik.
 4. Prawo pracy określa podstawowe prawa i obowiązki stron, które łączy stosunek pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy umowa o pracę nie może zawierać postanowień, które są mniej korzystne dla pracownika od tych, które zostały zamieszczone w akcie normatywnym. Rozdział IIA zawiera informacje o równym traktowaniu w zatrudnieniu. Zgodnie z przepisami prawo pracy zabrania pracodawcy dyskryminowania pracowników m.in.

Jakie akty prawne określają BHP w szkołach i placówkach?

Źródłem obowiązków dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy jest art.68 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierają również przepisy rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Kto sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP?

§ 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Kto i kiedy podlega szkoleniu wstępnemu z zakresu bhp?

Szkolenie wstępne – Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu bhp. Szkolenie wstępne nie jest konieczne jedynie w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u danego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem kolejnej umowy o pracę. Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów:

szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny,szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy.

Cele instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu bhp o charakterze ogólnym, przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Szkolenie wstępne ogólne przeprowadza pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby lub sam pracodawca, pod warunkiem że osoba ta posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp,

Instruktaż stanowiskowy powinien obejmować zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki. Przede wszystkim celem szkolenia wstępnego na stanowisku pracy jest bezpieczne wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami lub pracodawca. Odbycie szkolenia wstępnego bhp należy udokumentować poprzez sporządzenie karty szkolenia wstępnego. Kartę tę należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w części B.

Pod kogo podlega kadrowa?

Najczęściej dział kadr oraz dział personalny z uwagi na rodzaj zadań, jakie ma do wykonania, podlega bezpośrednio pod zarząd przedsiębiorstwa. Niekiedy w mniejszych przedsiębiorstwach, głównie dotyczy to działu kadr, umieszczany jest w strukturze pionu finansowego lub administracyjnego.

Kto nie musi mieć szkolenia bhp?

Co zmieniło się w okresowych szkoleniach BHP? – Konieczność powtórzenia szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych jest uzależniona od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. Józef Gierasimiuk, Jaromir Grabowski Sprawdź POLECAMY Po zmianach szkolenia okresowe BHP nie są już obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, Są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia. Czytaj też: Czy wypadek przy wymianie koła w samochodzie służbowym jest wypadkiem przy pracy? > Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zostało określonych 30 kategorii ryzyka. Wprowadzone rozwiązania obejmują jedynie pierwsze 3 z 30, co stanowi 10 proc. kategorii ryzyka, które nie są objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych. Czytaj też: Przedawnienie nie chroni pracodawcy, gdy nie zadbał o poszkodowanego pracownika > – Uważam, że opisane zmiany nie idą w dobrym kierunku, chociaż pracodawcom mogą wydawać się korzystne, Będą to jednak tylko pozorne korzyści – mówi Maciej Ambroziewicz, prawnik, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodaje, że wbrew pozorom pracownicy administracyjno-biurowi również narażeni są na liczne zagrożenia wypadkowe i ograniczanie im dostępu do wiedzy na temat tych zagrożeń poprzez całkowitą eliminację okresowych szkoleń bhp dla tej grupy zawodowej, będzie miało negatywny wpływ na stan bhp w przedsiębiorstwie. – Już teraz powszechnie wiadomo, że znaczna część chorób układu mięśniowo-szkieletowego dotyczy właśnie pracowników biurowych, a nie tych zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Należy również podkreślić, że szkolenie okresowe w dziedzinie bhp to również wiedza na temat obowiązków i uprawnień pracowniczych, w tym także z rodzicielstwem, które podczas szkoleń wzbudzają duże zainteresowanie. Nie można przy tym pominąć kwestii związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej, przydatnej nie tylko w pracy, ale również poza nią. Poprzez zmiany przepisów znaczna grupa zatrudnionych zostanie pozbawiona tej jakże istotnej wiedzy – dodaje ekspert.

Czy rektor odpowiada za stan BHP?

Przepisy BHP obowiązujące studentów w trakcie nauki – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że rektor ma obowiązek zorganizować szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny dla studentów, którzy dopiero zaczynają naukę na uczelni albo ją kontynuują.

 1. Optymalny czas szkolenia to 4 godziny zegarowe, kiedy podstawowe informacje przekazywane zostają w trakcie wykładów, seminariów oraz ćwiczeń.
 2. Mogą odbywać się w formie elektronicznej albo tradycyjnej, najważniejsze, żeby wszyscy studenci uzyskali podstawową wiedzą i poznali się z zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Informacje mają na celu zapewnienie ochrony, ważnym zagadnieniem jest również zapoznanie młodych ludzi z zasadami pierwszej pomocy. Odpowiednia szybkość działania w wielu przypadkach jest w stanie uratować przed tragicznymi konsekwencjami zdarzeniami.

Nie istnieje jeden schemat szkolenia, gdyż bardzo duże znaczenie odgrywa wielkość grup oraz studiowany kierunek czy specyfika jednostki organizacyjnej. Inne przepisy zostają omówione przez rektora sprawującego opiekę nad studentami AWF, zupełnie inna tematyka będzie poruszana przez przyszłych chemików czy biologów.

Najważniejsze, żeby szkolenia organizowały odpowiednie osoby, które oprócz wiedzy mają także doświadczenie. Jakie przepisy oraz środki ochrony odgrywają kluczową rolę? O czym muszą pamiętać studenci zaczynający naukę na uczelni?

Czy za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracownik uczelni student może zostać ukarany?

Jakie kroki może podjąć pracodawca wobec pracownika? – W tym miejscu warto podkreślić odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów BHP, Szczególnie w przypadku pracowników fizycznych i robotników należy pamiętać, iż nie powinni oni wykonywać obowiązków, do których nie mają uprawnień.

 1. Jednocześnie pozostają oni zobowiązani do wywiązywania się z ustalonych prawnie standardów.
 2. Nieprzestrzeganie zasad BHP przez pracownika może skutkować zastosowaniem niemajątkowej kary porządkowej, np.
 3. Udzieleniem upomnienia lub nagany.
 4. Prawo przewiduje także konsekwencje finansowe.
 5. W przypadku jednorazowego złamania norm kara ta nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia.

Łącznie potrącenia nie mogą być wyższe niż dziesiąta część miesięcznej wypłaty.

Kto przeprowadza Instruktaz BHP dla studentów?

Kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy z zakresu BHP? Szczegóły Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie nowemu pracownikowi wstępnego szkolenia BHP obejmującego instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. § 11.5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.

 • Z 2004 r. nr 180, poz.1860 ze zm.) wyszczególnia kto powinien wykonać instruktaż stanowiskowy dla pracownika nowoprzyjętego.
 • Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba kierująca pracownikami.
 • Niezbędne jest, aby osoba prowadząca instruktaż stanowiskowy posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

Celem instruktażu stanowiskowego jest przygotowywanie pracownika do wykonywania pracy, dlatego ważne jest, aby instruktor był odpowiednio dobrany. Szkolenie pracownika produkcyjnego powinien wykonywać na przykład kierownik produkcji, a nie kierownik działu administracyjnego.

warunki pracy w tym między innymi elementy pomieszczenia pracy i stanowiska roboczego mające wpływ na warunki pracy, przebieg procesu pracy na stanowisku pracy w odniesieniu do działalności firmy, zagadnienia związane z czynnikami środowiska pracy występujące przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagadnienia dotyczące zagrożeń stwarzanych przez te czynniki, wyniki oceny ryzyka zawodowego, zagadnienia zorganizowania stanowiska roboczego do świadczenia pracy.

Podczas kursu instruktor objaśnia sposób wykonywania pracy na stanowisku pracy przy jednoczesnym stosowaniu przepisów i zasad BHP, procedury bezpiecznego realizacji danych czynności, zwracając szczególną uwagę na czynności trudne i niebezpieczne. Kolejnym etapem jest skontrolowanie przez instruktora jak szkolony pracownik wykonuje próbnie swoje zadania.

 • Tylko wtedy, gdy instruktor pozytywnie oceni wiedzę pracownika oraz praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik może zostać dopuszczony do pracy.
 • W przypadku szkolenia stanowiskowego pracowników administracyjno-biurowych nie ma obowiązku prezentowania sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy, a tym bardziej skontrolowania, jak pracownik próbnie wykonuje swoje zadania.

Dlatego też czas prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracownika administracyjno-biurowego trwa 2 godziny zegarowe ( przy 8 godzinach dla pozostałych grup zawodowych). Podsumowując, instruktaż stanowiskowy może wykonać każda osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, ale ważne jest by posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także łatwość w przekazywaniu wiedzy, gdyż często od prawidłowo przeprowadzonego kursu zależy zdrowie, a nawet życie pracownika.

Wymagania dotyczące zapewnienia oświetlenia w pomieszczeniach pracy są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2011 r. nr 173, poz.1034 ze zm.). Zgodnie z Art.1517. § 1. Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00, a 7:00.

Zgodnie z Art.229. § 4. Kodeksu Pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zgodnie z Art.128. § 1. Kodeksu Pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czy szkolenie BHP na studiach jest obowiązkowe?

Student ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich szkoleniach z zakresu bhp na uczelni jakie są przez nią organizowane. W większości przypadków uczelnie wywiązują się z tego obowiązku organizując zgodnie z zapisami § 2.1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r.

 1. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach szkolenie trwające cztery godziny lekcyjne,
 2. W przypadku coraz większej ilości uczelni, szczególnie podczas ćwiczeń labolatoryjnych gdzie występują istotne zagrożenia, studentom organizuje się dodatkowe szkolenia.
 3. Student podczas studiów powinien odbywać szkolenia bhp w instytucjach gdzie odbywa staże i praktyki poza uczelniami.

Wtedy te szkolenia są organizowane na zasadach ogólnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie to nakłada określa władzom uczelni sposób organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników uczelni objętych obowiązkowym szkoleniem z zakresu bhp.

W naszym serwisie można automatycznie wygenerować karty szkoleń wstępnych do pliku pdf, korzystając z odpowiedniego formularza lub pobierając edytowalny plik karty szkolenia wstępnego w formacie pdf, Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zgoda