Dlaczego ZasAniają Obraz Na Jasnej GóRze

O jakich godzinach jest odsłonięcie obrazu na Jasnej Górze?

Odsłonięcie Cudownego Obrazu – godz.6.00 i 13.30. Zasłonięcie Cudownego Obrazu – godz.12.00.

Kto zrobił rysy na twarzy Matki Boskiej Częstochowskiej?

Biuro Prasowe Jasnej Góry Widoczne rysy na przedstawieniu twarzy Maryi. Obraz, tempera na desce, XV w. Klasztor paulinów na Jasnej Górze Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej przedstawia w swym temacie malarskim jedną z podstawowych prawd wiary katolickiej, mianowicie Boskie Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny.

Jezus Chrystus w postaci Dzieciątka jako Bóg—Człowiek jest w ramionach swej Matki, usytuowany zgodnie z podstawowymi wymogami malarstwa ikonograficznego. Jest to zatem malarski zapis z którego odczytujemy prawdę wiary o wywyższeniu Maryi przez Boga w zbawczym dziele Odkupienia. Sobór Watykański II tak wyjaśnia tę tajemnicę: „Maryja, dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa, słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej.

Już od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki (.) zwłaszcza od Soboru Efeskiego (r.431)”. Chociaż Obraz Jasnogórski jest syntetycznym przekazem prawd biblijno-teologicznych, to jednak uderza nas przede wszystkim pierwszoplanowość postaci Maryi ze szczególnie wyeksponowanym Jej Obliczem.

Twarz Matki Bożej jest dominującym motywem malarskim. Na ten istotny moment zwrócił uwagę Jan Długosz, który w końcu XV wieku pisał między innymi: „Klasztor (jasnogórski) posiada również od strony północnej murowaną kaplicę, w której znajduje się Obraz Przesławnej i Prześwietnej Dziewicy Maryi, Pani — Królowej świata i naszej, wykonany nadzwyczajną i rzadką techniką malarską posiadający przemiły wygląd z jakiejkolwiek strony by nie spojrzeć (.).

Napełnia on szacunkiem jakbyś żywy oglądał”. Tak mocno podkreślone przez Jana Długosza doznanie estetyczno-religijne jest bardzo istotne w kontakcie modlitewnym z Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Oblicze to znaczone łagodną surowością i wzniosłym tonem wyważonej ascezy swą macierzyńską dobrocią, a jednocześnie oczekujące jak gdyby, ze szczególną mocą zatrzymuje uwagę patrzącego człowieka i niejako zniewala do koncentracji i kontemplacji.

 1. Nieznany z nazwiska malarz ukazał w tym Obliczu to, co w człowieku jest najczystsze i najwznioślejsze — jego rzeczywistość duchową i wewnętrzne piękno.
 2. Jednocześnie także ujawnił ikonograf na tej Twarzy to, co każdemu człowiekowi jest najbliższe i najbardziej własne.
 3. Z Oblicza tego wraz z dobrocią, łagodnością i smutkiem emanuje cierpienie, znaczone głęboką akceptacją krzyża chwalebnego, uwielbionego dla nas w Jezusie Chrystusie, który „został wydany za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia” (Rz 4.25).

Wzrok Maryi jest przeniknięty i zdaje się dotykać samej istoty niezgłębionej tajemnicy bólu, którego źródłem jest Jej Boskie Macierzyństwo sfinalizowane Jej uczestnictwem w Męce i śmierci własnego Syna na Kalwarii, tak zwięźle przecież opisane przez Jana Ewangelistę: „A obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego Maria Kleofasowa i Maria Magdalena” (J 19,25nn).

 • Ten dyskretnie „odnotowany” przez malarza — ikonografa na Obliczu Jasnogórskim Maryi bolesny wyraz podkreślają dodatkowo ślady cięcia mieczem.
 • Wzmagają one ekspresję i rodzą pytania o sens, znaczenie tych niezwykłych blizn oraz ich pochodzenie.
 • Trzeba od razu wyjaśnić, że cięcia te są namalowane, wyżłobione specjalnym rylcem i wypełnione ciemnoczerwonym barwnikiem.

Upamiętniają rabunkowy napad na Jasną Górę w 1430 r. i w czasie dokonanej w Krakowie renowacji Obrazu w 1434 r. z niewiadomych powodów zostały w ten sposób wyeksponowane. Istnieją teorie związane z kręgiem legend, według których znaki zranienia na świętych Obrazach należą do nieodłącznej tradycji ikonograficznej.

 • Na Obliczu Matki Bożej Jasnogórskiej jest tych znaków miecza wymalowanych w sumie aż dziesięć.
 • Są one zlokalizowane w liczbie sześciu na szyi, z których dwie są dobrze uwidocznione, cztery zaś pozostałe o wiele słabiej, natomiast trzy główne blizny widnieją wyraźnie na prawym policzku Maryi.
 • Dwie z nich biegną równolegle rozszerzając się w kierunku szyi, a trzecia przebiega na lini nosa przecinając je poprzecznie.

Cięcia na szyi jak również dwie długie linie blizn z policzka w swym końcowym odcinku są mało widoczne, gdyż przysłaniają je częściowo ozdobne elementy wotywne ujęte w tzw. sukienkach Maryi i Dzieciątka Jezus. Zrozumiałą jest więc rzeczą, że wielu ludzi po prostu nie wie o tym.

Stąd też w ostatnich miesiącach zrodziło się swego rodzaju „odkrycie” o przedłużających się bliznach na Obliczu Matki Bożej Jasnogórskiej. Jest to niczym nie uzasadnione, niepoważne i graniczące z chorobliwymi przejawami siania zamętów i niepokojów, służących najprawdopodobniej ośmieszeniu kultu maryjnego w Polsce i gdzie indziej.

Obraz jest pod stałą kontrolą wysokiej klasy specjalistów, uformowanej Komisji, która absolutnie żadnych tego rodzaju zjawisk, zmian w Obrazie Jasnogórskim nie stwierdziła. Jest godnym ubolewania fakt naiwnego i łatwego poddawania się wielu tak absurdalnym i bałamutnym sugestiom.

Blizny na Obliczu Matki Bożej Jasnogórskiej stanowią od wieków nieodłączny znak i symbol tajemnicy Krzyża i cierpienia. Rysy te w świadomości Polaków utożsamiają się z Obrazem Królowej Polski, są jego integralną cząstką, identyfikują się z Nim. Jest to sprawa zbyt poważna i świętość zbyt wielka, by stała się przedmiotem manipulowania i ośmieszania.

W chwilach szczególnie ciężkich dla Narodu, te znaki cierpienia i odkupienia budziły nadzieję na przetrwanie, stawały się pomocą. W ostatnim okresie pojawiły się też różne kompozycje artystyczne i malarskie w których usytuowany Obraz lub sama twarz Matki Bożej Jasnogórskiej na tle granic Polski, służył do wydłużania tych cięć z Oblicza na cały kraj.

Być może takie kompozycje przyczyniły się do szerzenia pogłosek jakoby rany na obrazie Jasnogórskim wydłużały się, co wprowadza zamęt w umysłach wierzących. Posłuchajmy na zakończenie jednej z najpiękniejszych interpretacji poetyckich jakie się zachowały, a mianowicie dwustrofowego utworu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pt.

„Czarny portret”: Madonno hebanowa o dwóch pręgach na twarzy! Nazbyt piępoliczek Twój się żarzy, Nienawistnie pocięty. I żadne serce złote, srebrne, platynowe, Żywe czy z drogich kamieni, nie ukoją, nie uciszą zdumienia,

 • Które się w oczach Twych mieni.
 • o.Stefan Rożej, paulin, Kraków
 • *
 • »BLIZNY« JASNOGÓRSKIEJ MADONNY
 • Dotknąć mi palcami pozwoliła Dwóch serdecznych na twarzy blizn swoich
 • Modlę się krwawe żołnierskie rany do szram na twarzy Twojej, kulkami skuty, szablą zrębany Przed Tobą śmiało stoi

Powyższy tekst został wygłoszony w Radiu Watykańskim w dniu 18 września 1986 r. i opublikowany w miesięczniku „Jasna Góra”. Rok V. Nr 2(40),luty 1987 r., s.9n. Motto: Anna Kamieńska »Blizny« widoczne na twarzy jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej stają się często szczególnym motywem religijnego przeżycia w chwilach spotkań z cudownym obrazem.

 1. Niewątpliwym odbiciem takich sytuacji są utwory poetyckie, dla których motyw ten bywa źródłem inspiracji.
 2. Antologia poezji poświęconej Matce Bożej Jasnogórskiej, opracowana przez O.S.Jana Rożeja,ZP, dostarcza wymownych przykładów kojarzenia osobistych lub narodowych dramatów z »bliznami« Madonny Częstochowskiej.

Rozważania na temat ich reminiscencji w twórczości poetyckiej mogą się jednak wydać nieodpowiednie jako wstęp do technicznego w swej istocie opracowania. Należy więc wyjaśnić, iż jest ono inspirowane lekturą wspomnianej właśnie antologii, a wstęp ma świadomie podkreślić znaczenie poruszanego zagadnienia i wyjątkową wrażliwość gamy uczuć towarzyszących im.

 1. Nie mówi się o tym co boli, ale w sercu gorzko się czuje. Właśnie jak rany na Twych policzkach na zawsze związane
 2. z Twym obrazem«.
 3. Matko smutnymi oczami twarzą pociętą napiętnowaną zza czarnego werniksu próbujesz mi coś powiedzieć

Blizny w sposób oczywisty wiążą się z martyrologią i walką – dwoma nieodłącznymi atrybutami naszej historii. Dlatego właśnie ten rodzaj skojarzeń występuje najczęściej w utworach, gdzie religijne przeżycie sięga naszych losów i dziejów. Nie zawsze porusza ono jednak struny heroizmu; również często poprzestaje na refleksji, np.

czyni to S. Piusa Trzebińska: Zacytowane fragmenty wiersza dobitnie świadczą o wyjątkowym znaczeniu, jakie w świadomości Polaków ma tych kilka rys na policzku Matki Bożej Jasnogórskiej. Potężny ładunek emocji jaki wyzwala kontemplacja zranionego oblicza Maryi inspirował twórców również poza poezją, znajdując swój wyraz w dziełach plastycznych i muzyce.

Zadumie nad tym przedziwnym zespoleniem sztuki i historii, którego nie sposób jednoznacznie zweryfikować zarówno w sensie artystycznym, jak i historycznym, towarzyszyły często wzruszenia i emocje stające się źródłem nowych sił pozwalających całemu narodowi przetrwać dziejowe kataklizmy a jednostkom ich indywidualne tragedie.

 1. Jest więc zrozumiałe, że »blizny« Jasnogórskiej Madonny, ten dokument gwałtu zadanego narodowej świętości, zajmują ważne miejsce w świadomości społecznej, także poza sferą działań twórczych.
 2. Z tego względu istotne znaczenie ma charakter cięć i sposób ich zadania; nie jest bowiem obojętna dla uczuciowego zaangażowania autentyczność przedmiotu czci.

Duże zainteresowanie budzi aktualny stan »blizn«. Cały szereg zapytań kierowano pod adresem Komisji Konserwatorskiej (mającej bezpośredni dostęp do jasnogórskiego wizerunku), czy nie ulegają one zmianom mogącym sprawić wrażenie wydłużania się? Odpowiedź jest jednoznaczna.

 1. Nic takiego nie dzieje się na powierzchni obrazu co w najmniejszym stopniu wpłynęłoby na zmianę »blizn«.
 2. Zaobserwowane różnice mogą być spowodowane niewielkimi zmianami oświetlenia skierowanego pod nieco innym kątem na nierówności powierzchni malowidła lub jego oczyszczeniem po dłuższym okresie osiadania pyłu i kurzu.

Takie oczyszczenie zwiększa czytelność całego wizerunku, a więc także czterech »blizn«, które stają się nieco wyraźniejsze i lepiej widoczne. Dotyczy to zwłaszcza dwóch nacięć krótszych, przekreślających w ciemnych partiach szyi pozostałe, dłuższe, schodzą od połowy wysokości nosa skośnie w dół aż do szat Madonny.

W miejscu tym należy zaznaczyć, iż »blizny« nigdy nie były w pełni widoczne na całej długości. Czytelność zapewnia im bowiem podkreślenie kolorem czerwonym biegnącym tylko poprzez policzek i szyję. Pozostawione bez zamalowania, poniżej tych fragmentów karnacji podążają wszakże dalej; przecinają galon pod szyją oraz na płaszczu i skręcając lekko w stronę lewą (od patrzącego) urywają się na granicy ubytku dawnej farby.

Ubytek ten, później wypełniony, powstał wzdłuż spoiny między deskami podłoża rozłamanego na trzy części podczas napadu na Jasną Górę w 1430 r. Niezamalowane fragmenty wskazują na wcześniejsze zaistnienie »blizn« niezależnie od decyzji późniejszego podkreślenia czerwienią, którą (pomijając szaty) wprowadzono tylko na przeciętą karnację, aby zaakcentować kolorem krwi dramatyzm dokonanego sacrilegium.

Podkreślenie tego faktu ma istotne znaczenie dla sprecyzowania sytuacji w jakiej »blizny« powstały, bowiem kilkanaście lat temu zakwestionowano wiarygodność tradycyjnego przekazu o uszkodzeniach wizerunku jasnogórskiego, jakie wg Długosza zaistniały podczas napadu na klasztor w 1430 roku*. Pomijając szczegóły, nowa wersja powstania »blizn« zakładała, że są one wynikiem zamierzonego i przez twórcę lub renowatora wykonanego zadrapania na namalowanym wcześniej obliczu Matki Bożej, co miało go upodobnić do dawniejszego, obecnie jeszcze nie zidentyfikowanego pierwowzoru, który też miał pewne »blizny«.

Zainspirować takie działania mogły cieszące się w średniowieczu popularnością legendy o cudownych, zranionych obrazach, pochodzące jeszcze z okresu ikonoklazmu. Dowodem powyższego twierdzenia ma być informacja zawarta w najstarszym (przed 1430 r.) tekście dotyczącym cudownego obrazu (»Translatio Tabulae.«), gdzie jest mowa o wcześniejszym jego uszkodzeniu.

 1. W świetle tego dokumentu wersja Długosza miałaby stanowić tylko świadomą manipulację faktami w celu zaktualizowania dawniejszego sacrilegium i przeniesienia odpowiedzialności za nie na współczesnych mu rabusiów-husytów.
 2. Pomijając cały szereg zastrzeżeń natury technologicznej, kwestionujących możliwość wykonania blizn opisywanym wyżej sposobem przez średniowiecznego malarza zobowiązanego do rygorystycznego przestrzegania kanonów warsztatowych, warto powrócić do wspomnianej już, niezgodnej z podkreśleniem czerwienią długości cięć na policzku Matki Bożej.

Gdyby wykonane były one nie żywiołowo, podczas napadu, lecz w pełni świadomie, ich długość odpowiadałaby zamierzonej wersji kolorowej, nie mówiąc już o zupełnie innym charakterze kreski. W ogóle budzić może zastrzeżenie sens zadrapań zakrytych później przez pomalowanie, które można było wykonać i bez nich, jeśli tylko chodziło o zaakcentowanie legendy.

 • Poza „bliznami”, na powierzchni najstarszych partii malowidła naliczono jeszcze 25 różnego rodzaju zadrapań i nacięć będących świadectwem dokonanego rabunku.
 • Wymieniona liczba odnosi się tylko do najlepiej widocznych na rentgenogramie.
 • W rzeczywistości jest znacznie większa.
 • Wszystkie te uszkodzenia, tak jak i cięcia na policzku, mają charakter żywiołowy, a żywiołowość ta jest zupełnie niezgodna z aktem twórczym, zwłaszcza pojmowanym na sposób średniowieczny; mieści się natomiast bez reszty w kategoriach wandalizmu, którego analogiczne przykłady w odniesieniu do dzieł sztuki można, niestety, łatwo znaleźć.

Z uwagi na sytuacje w jakiej powstawały »blizny« nie można zupełnie wykluczyć przypadkowego zarysowania twarzy Matki Bożej podczas rabowania srebrnych blach zdobiących obraz. Z charakteru cięć wnioskować jednak można, iż stanowiły akt nienawiści oraz zadane były celowo bronią lekką i ostrą, jaką sugeruje ich forma, a nie mieczem, jak niewłaściwie tłumaczony bywa przekaz Długosza.

Już później, gdy sklejono rozłamane na trzy części podłoże oraz dokonano uzupełnień malowidła, retuszując przy tym liczne jego zadrapania, cięcia na twarzy pozostawiono na pamiątkę i dokument zaistniałego sacrilegium, potęgując ich wizualne działanie przez podkreślenie kolorem krwi. Źródła tej właśnie decyzji zachowania autentycznego śladu obrazoburczego ciosu – należy upatrywać w dawnych legendach o zranionych cudownych obrazach.

Nie należy przy tym łączyć wątków uszkodzenia wizerunku z dwóch różnych przekazów: »Translatio Tabulae.« i zapisu Długosza dotyczącego 1430 roku. Omawiają one bowiem dwie zupełnie różne sprawy: ugodzenie obrazu strzałą tatarską i przecięcie oblicza Maryi ostrzem.

 • Odrębność tych dwóch najstarszych informacji potwierdzają następujące po nich, kolejne przekazy wymieniające osobno, i osobno opisujące, dwa różne przypadki uszkodzeń.
 • Wszystkie te opisy znajdują potwierdzenie w samej materii cudownego obrazu.
 • Poza omówionymi już cięciami na obliczu Matki Bożej, na Jej szyi, po prawej (od patrzącego) stronie, znajduje się dość rozległy ubytek i zagłębienie, które może odpowiadać najstarszej informacji (»Translatio Tabulae.«) o strzale, potwierdzanej także przez późniejsze przekazy.

Według tej informacji miejsce gdzie utkwiła strzała Władysław Opolczyk «. kazał złączyć i przycisnąć płytkami zdobiącego złota, tudzież drogimi kamieniami.«. Na policzku Madonny brak jakichkolwiek śladów tego rodzaju dekoracji, co wyłącza Jej twarz z historii o strzale.

Na szyi taka dekoracja, szczególnie w partii galonu, mogła być wykonana, a duży ubytek dawnego malowidła w tym miejscu jest pewnie pozostałością po wyrwaniu drogich kamieni w 1430 roku. Warto to podkreślić, iż »złączenie rany zadanej obrazowi« wykonane na rozkaz Władysława Opolczyka uznać należy za najstarszy zabieg konserwatorski jaki został udokumentowany w historii Madonny Jasnogórskiej, jeszcze XIV-wieczny, gdyż zrealizowany przed przybyciem wizerunku na Jasną Górę w 1382 roku.

Jest wielce prawdopodobne, iż zastosowanie podczas tego zabiegu »złotych płytek« – laminis aurea, to po prostu zwykłe uzupełnienie płatkami złota uszkodzonego, pozłacanego galonu na szyi Matki Bożej, gdzie są wspomniane już ślady ubytków i napraw. Uszkodzenie malowidła, a może jeszcze bardziej fakt udekorowania uszkodzonego miejsca, potwierdza tezę, że obraz przybył do Częstochowy już w opinii »zranionego«.

Istnienie dawnych legend mówiących o takich faktach było więc raczej znane w kręgu osób zainteresowanych powstaniem jasnogórskiego sanktuarium. Ich znajomość i właściwa ocena nie były mniejsze pół wieku później, gdy w 1430 roku napadnięto na klasztor, cudowny obraz ograbiono i połamano a policzek Maryi pocięto.

Nic więc dziwnego, że reakcją na to sacrilegium była bardzo racjonalna zmiana dawnego, martyrologicznego atrybutu, z którym wizerunek pojawił się w Częstochowie, nie świeżej daty, absolutnie prawdziwy i jakże w dobie husytyzmu aktualny. Poza tym ładunek dramatyzmu jaki zawierał w sobie akt bezpośredniej napaści i celowego zadania ciosu był nieporównanie większy niż przypadkowe ugodzenie strzałą.

 • Dlatego pewnie cięcia, podkreślone podczas renowacji kolorem krwi, zupełnie zdominowały dawne »zranienie« szyi, pozbawione zresztą podczas rabunku cennych kamieni z ozdoby Władysława Opolczyka.
 • Pamięć o strzale powoli zanikała.
 • Przechowywały ją już tylko kolejne opisy dziejów cudownego obrazu, dzięki którym nie zaniknęła zupełnie pod napływem nowych spraw, których »znakiem i wykładnią stały się blizny«.

Do bardziej istotnych tego rodzaju spraw należały niewątpliwie napięcia religijne w sąsiednich Czechach, nie pozostające bez wpływu na pogłębienie tradycyjnie już silnego kultu Matki Bożej w Polsce. Sacrilegium 1430 roku, kojarzone z ruchami husyckimi, spotęgowało emocjonalne więzi narodu z Jasną Górą, czyniąc z niej nader wrażliwe miejsce w świadomości Polaków.

 1. I takim wrażliwym miejscem pozostała do dziś, czego dowodem przytoczone na wstępie fragmenty poezji będącej przecież najlepszym odbiciem tego jak czuje i co pragnie naród.
 2. Wiersze te zawierają pragnienia całych pokoleń wpatrzonych z tą samą nadzieją w to jedno okaleczone przez złość oblicze.
 3. A jego blizny bywają częstokroć istotnie wydłużone ponad miarę; przenikają nawet poprzez nasze serca, lecz najczęściej dzieje się tak, niestety, za naszą sprawą.

Jedyne na ten stan remedium, zadumać się nad obliczem Marii, tak jak czyni to Wacław Oszajca: co Matko.« Wojciech Kurpik Warszawa * Problemy poruszone w artykule przybliżyć może Czytelnikowi lektura następujących pozycji: S.J. Różej, ZP (opracowanie), Panno Święta co Jasnej bronisz Góry.

 1. Antologia polskiej twórczości poetyckiej o Matce Bożej Jasnogórskiej, 1982; R.
 2. Ozłowski, Historia obrazu jasnogórskiego w świetle badań technologicznych i artystyczno-formalnych, W.: Roczniki Humanistyczne KUL XX zeszyt 5, 1955; E.
 3. Śnieżyńska-Stolot, Geneza, styl i historia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, W: Folia Historiae Artium IX.1973; Z.

Rozanow, Analiza dotychczasowych badań artystyczno-formalnych nad obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, W: Roczniki Historii Sztuki X, 1974; H. Kowalewicz (opracowanie), Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi XV i XVI wiek.1983; A. Różycka-Bryzek, J.

 • *
 • CO MÓWI ZRANIONE OBLICZE MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ?
 • Obraz – jego religijne działanie i obiektywna religijna treść

Wieść o napadzie na Jasną Górę 16 IV 1430 r. zaszokowała współczesnych. Król Jagiełło – jak podaje Długosz był bliski rozpoczęcia w związku z tym zajściem kroków wojennych, gdy podejrzenie padło na śląskoczeskich husytów. Rozgłos i wota zwabiły rabusiów, nastąpiło wówczas sprofanowanie i zniszczenie Obrazu Matki Boskiej, który wyrwany z ołtarza, wyniesiony został przed kaplicę i porąbany szablami, a na koniec przebity mieczem.

 1. Napaści dokonali husyci z pogranicza Czech i Moraw, przewodził im zaś kniaź wołyński Fedor (Fryderyk) Ostrowski oraz dwaj polscy szlachcice, Jakub Nadobny z Rogowa herbu Działosza i Jan Kuropatwa z Łańcuchowa herbu Śreniawa.
 2. Z pozoru napad ten miał charakter wyłącznie zajścia religijnego, musimy jednak pamiętać, iż miał on również swoje podłoże polityczne, gdyż książę wołyński pozostawał wówczas w bliskich kontaktach z wielkim księciem litewskim Witoldem, a później jego następcą Świdrygiełłą.

Wiedli oni w tym czasie ostry spór z Jagiełłą w sprawie korony litewskiej. Przypuszczać więc można, iż motywem napadu była chęć wszczęcia zamieszek politycznych, chociaż cele rabunkowe też nie były obce rabusiom. W takich okolicznościach i z takich motywów cięte Oblicze Matki Bożej Częstochowskiej wskazuje jak Obraz od samego początku był równocześnie blisko spraw państwowych i jak głęboko był z nimi związany.

Maryja której ofiarę ze swego serca złożyła królowa Jadwiga wybierając Jagiełłę, aby Litwie zanieść krzyż – chrzest i z tego wypływające braterstwo teraz nie stała się okazją podziału, ale wprost przeciwnie w jeszcze pełniejszym stopniu stała się źródłem jedności, bo ruch pielgrzymkowy wzmógł się zdecydowanie ze wszystkich stron i stanów nie tylko z kraju.

Zniszczony Obraz przewieziono wkrótce do Krakowa, gdzie poddano Go zupełnie wyjątkowym, jak na średniowieczne czasy zabiegom konserwatorskim. Z ówczesnych tekstów dowiadujemy się, że Obraz Matki Boskiej został wystawiony w ratuszu krakowskim i powierzony opiece Rady Miejskiej.

 1. Tam też odbyła się jego konserwacja.
 2. I tu natrafimy na ciekawy ślad.
 3. Wydaje się bowiem, że przyczyną umieszczenia obrazu w ratuszu była decyzja o przeprowadzeniu procesu sądowego przeciw obrazoburcom.
 4. W tym sensie święty wizerunek był więc nie tylko rodzajem dowodu rzeczowego, ale jakby oskarżycielem, zgodnie z rozumieniem prawa w średniowieczu.

Samo malowidło było w poważnym stopniu zniszczone, okoliczności zaś jego naprawy – zagadkowe. Teksty podają, że najpierw próbowali je naprawić malarze ruscy, pracujący na dworze Jagiełły. Mimo że aż trzykrotnie nakładali w zniszczonych miejscach farbę, za każdym razem zastawali ją nazajutrz »spływającą z obrazu«.

 1. »Nie dawały się cięcia i rany zamalować« powiada tekst paulińskiego pisarza z początku XVI w.
 2. Risiniusa (Piotra z Rozprzy).
 3. Wówczas Jagiełło kazał sprowadzić malarzy cesarskich, zapewne z kręgu dworu habsburskiego, prawdopodobnie z pochodzenia Czechów.
 4. Dworując sobie z nieudolności poprzedników, próbowali i oni swojej sztuki dwa razy.

Bez rezultatu. Dopiero za trzecim razem – jak mówi legenda – obraz udało się odnowić po czym został przyozdobiony przez króla Jagiełłę kosztownościami, pozłocistymi blachami i uroczyście odniesiony na Jasną Górę (1434 r.). Matka Najświętsza jest Siostrą każdego z nas.

Z ziemi wzięta z rodziców, uczyła się, pracowała, cierpiała i radowała się na ziemi. A że Bóg ją wybrał i wyróżnił, że Jej troski, Jej myśli, Jej życie zogniskowało się na tym wyjątkowym, jedynym Synu, Jezusie Zbawicielu, to była czysta łaska Boga Najwyższego. Ale wierność bezwzględna łasce Bożej, hojność Boga wobec Niej sprawiły, że jeślibyśmy wysilili nasze serca i użyli całej wiary, jaką Bóg nam dał, wtedy przeżywamy to, że Ona dotknęła jakby granicy Boga.

Są to wyrażenia świętych, określenia Papieży, że Jej świętość, Jej bliskość i związek z Bogiem przekracza wszystko cokolwiek można pomyśleć i zrozumieć. I dlatego Obraz Jasnogórski, Obraz Maryi z Dzieciątkiem zawiera w sobie taki ładunek Bożej Obecności, piękna Bożego, Bożego Majestatu i dobroci Bożej.

 • W tym układzie Matki i Dzieciątka znajdujemy jakby najczystsze źródło, z którego człowiek może czerpać obecność Bożą, gdzie możemy przeżywać spotkanie z Jezusem i gdzie Eucharystia, Słowa Pisma Świętego nabierają jak gdyby jakiejś dodatkowej skuteczności.
 • Obraz uderza swoim majestatem, ujawnia tę odrębność Maryi od nas, grzeszników, ale Obraz przyciąga i otwiera na miłość serca.

Cięcia na twarzy zdają się ośmielać: nie jestem niedostępną Cudotwórczynią, dotknęły mnie ręce grzeszników ale nie rań mojego Syna niewiernością – grzechami. W jubileuszowych latach zranione Oblicze zdaje się mówić -nie rań mnie swoim materializmem praktycznym (konsumpcyjnym stylem życia); nie bój się politycznego ateizmu, pokonuj go na drodze wierności Chrystusowi obecnemu w Twoim życiu; angażuj się w obronę wartości, które są mocą narodu – a w ten sposób najpełniej wyrazisz dziękczynienie za moją obecność także z tymi, którzy ranią moje Oblicze.O.

Co oznaczają rysy na twarzy Matki Boskiej Częstochowskiej?

Cięcia te są namalowane, wyżłobione specjalnym rylcem i wypełnione ciemnoczerwonym barwnikiem. Upamiętniają rabunkowy napad na Jasną Górę w 1430 r. i w czasie dokonanej w Krakowie renowacji Obrazu w 1434 r. z niewiadomych powodów zostały w ten sposób wyeksponowane.

Kto zniszczył obraz na Jasnej Górze?

110 lat temu sprofanowano obraz Czarnej Madonny na Jasnej Górze 110 lat temu, 23 października 1909 r., paulin Damazy Macoch okradł obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze; rok później w klasztornej celi zamordował męża swojej utrzymanki- w efekcie został pierwszym polskim nekrocelebrytą.

 • Czego tu nie ma?” – wyliczał w 1910 r.
 • Warszawski tygodnik „Świat” niektóre wątki sprawy Macocha.
 • Radzież, fałszerstwo, zabójstwo, świętokradztwo.
 • I ta kradzież jest zabieraniem ofiar ludu od ust nieraz sobie odejmującego.
 • I to zabójstwo jest bratobójstwem.
 • I to świętokradztwo jest ogołoceniem z wotów i klejnotów cudownego obrazu Najświętszej Panny Częstochowskiej.

Dokonał tego strażnik najdroższej pamiątki narodowej i katolickiej” – pisał tygodnik. „W sprawie Macocha występują wszystkie trzy interesujące ludzi wątki – religia, polityka i seks – jej osnowę splotły służby specjalne, zaś główny bohater jest pierwszym polskim nekrocelebrytą” – powiedział PAP detektyw Marcin Popowski, pracujący nad historycznym pitawalem.

 • Na ówczesnych ziemiach polskich + sprawy Macocha+ nie przyćmiła nawet tragedia Titanica” – wyjaśnił.
 • Pierwszy spostrzegł świętokradztwo dzwonnik Bolesław, który przed godziną 5-tą rano poszedł na chór” – napisała „Gazeta Częstochowska” 23 października 1909 roku.
 • Stan kaplicy był przerażający: „zasłona cudownego obrazu podniesiona i podparta dwiema świecami Część wotów w pośpiechu porzucona wala się u stóp obrazu Z obrazu spogląda przenajświętsza Panienka, odarta z sukni i korony, spogląda boleśnie jakby i smutno () Obrus wygnieciony odciskiem stopy Z galeryjki na ambonę zwiesza się pozostawiony sznur z węzłami”.

Wyłamano brylantowe korony Najświętszej Panienki oraz Dzieciątka Jezus. Zniknęła perłowa sukienka Matki Boskiej, którą opisał w 1846 r. Michał Baliński w dziele „Pielgrzymka do Jasnej Góry w Częstochowie”: „wielkość i piękność drogich kamieni nie do opisania, całe prawie tło niemi wyszyte.

 • Wszystkie znakomite domy polskie, a mianowicie królewic Konstanty Sobieski, najwięcej się do tego swojemi darami przyczynili”.
 • Wśród mnóstwa pereł zdobiących tę suknię odznaczają się trzy, szczególnej wielkości i kształtu: jedna z nich wyobraża twarz, druga – serce, trzecia – jajo” – opisywała zrabowane skarby „Gazeta Częstochowska”.

I przypominała, że ostatnio „blask korony podniósł dar hr. Sobańskiego w postaci pięknego klejnotu rodzinnego olbrzymiego brylantu wartości około 40.000 rubli”. „Ogółem straty przenoszą miljon rubli” – ocenił sprawozdawca „Gazety Częstochowskiej”. Wiadomość wstrząsnęła Polakami pod trzema zaborami.

Zaczęli powtarzać pytanie, które zadał przeor Paulinów Euzebiusz Rejman w kazaniu z 25 listopada 1909 r., przedrukowanym w kilku tytułach: „Dziś patrzymy na znieważony obraz Najświętszej Panny, odarty ręką zbrodniarza z koron i sukni, przy którym od sześciu wieków tylu łask doznano, tylu chorych uleczonych, tylu smutnych pocieszonych, tylu grzeszników nawróconych!,skąd się wziął zbrodniarz i podobny świętokradca tak wielki i gdzie się tego nauczył?” Na wszystkich ziemiach polskich odprawiano msze za odzyskanie świętych kosztowności i stawiano figury Maryi – takie, jak ta która do dzisiaj stoi w Kozienicach, z napisem „Na przebłaganie za świętokradztwo obrazu Matki Boskiej w Częstochowie 1909 r.”,

Świętkradztwo poruszyło nawet dwór w Petersburgu. Car Mikołaj II „zamierzał ufundować korony dla obrazu, który stanowił świętość narodową Polaków, a zarazem mógł być ikoną ruską” – napisano w serwisie informacyjnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce „Życie Zakonne”.

Cara ubiegł jednak papież Pius X, który już na przełomie 1909 i 1910 r. ufundował Czarnej Madonnie tzw. diademy papieskie. Koronacja odbyła się 22 maja 1910 r. Z materiałów biura prasowego Jasnej Góry wynika, że korony Piusa X zostały zastąpione dopiero 26 sierpnia 2005 r. nowymi, które kilka miesięcy wcześniej, 1 kwietnia, na dzień przed swoją śmiercią, pobłogosławił Jan Paweł II.

Śledztwo w sprawie kradzieży nabrało rozpędu dopiero w następnym roku, gdy się okazało że świętokradca popełnił też morderstwo. Rankiem 26 lipca 1910 r. włościanin Marcin Cudak pomiędzy wsiami Gidle i Zawady koło Częstochowy znalazł w przydrożnym rowie drewnianą skrzynię.

 • Na samem dnie trup mężczyzny, pokryty wielu ranami, zadanemi – jak wykazała ekspertyza lekarska – toporem.
 • Rany zostały zadane ręką pewną i śmiałą.
 • Oprócz zadawania ciosów morderca dusił ofiarę” – opisał dziennik „Świat”.
 • Ofiarą okazał się Wacław Ewaryst Macoch, zamieszkały w Warszawie przy ul.
 • Żelaznej 31, od półtora miesiąca żonaty z Heleną Katarzyną Krzyżanowską, nazywaną „Lalą” lub „Lalutką”.

Szybko ustalono, że mordercą jest jego krewny – Kacper Macoch – o imieniu zakonnym Damazy, zakonnik paulinów. Helena była od lat jego utrzymanką. Damazy osobiście ożenił krewnego ze swoją kochanką, gdyż spodziewała się dziecka. Okazało się, że do zbrodni doszło na Jasnej Górze, w celi Macocha – nr.38 na II piętrze.

 1. A także, że w sprawę jest zamieszany Izydor Starczewski z celi nr.11 na I piętrze – oraz Bazyli Olesiński, zamieszkały „na końcu korytarza po tej stronie, co Damazy”.
 2. Tym trzem braciom zakonnym udowodniono regularne nadużycia klasztornego skarbca – wielkie sumy wydawali na konsumpcję, kobiety, luksusy: tylko Krzyżanowska, pieniądze uzyskiwane od Macocha, roztropnie inwestowała.

Miejsce zbrodni, tożsamość bohaterów i sens aktu oskarżenia zaszokowały opinię publiczną. „Zbrodni mordu i kradzieży klejnotów z obrazu świętego nie dokonał żaden wolny myśliciel, nie dokonał nawet żaden czytelnik +pism bezbożnych+, nie dokonał zwykły laik, ale dokonał właśnie jasnogórski Paulin, przy pomocy innych +świętych Ojców+” = wypunktowała „Myśl Niepodległa” (październik 1910).

 1. Zdaniem Popowskiego, carskie organa ścigania mogły – po ucieczce Macocha – skoncentrować się na jego łupach.
 2. Zauważmy, że prasa w różnych zaborach inaczej wycenia jego przestępcze +obroty+ ” – podkreślił.
 3. Podczas przesłuchań tuż po zatrzymaniu w Krakowie, za kordonem, na marginesie pytań o zabójstwo, zestawiano wydatki Macocha.

Wyszło co najmniej 34 tysiące rubli! Tymczasem ustalenia z Rosji dotyczące strat są – wielokrotnie mniejsze. Być może rosyjscy śledczy rozkradli odnalezioną gotówkę i precjoza, zamiast je oddać zakonowi ” – wyjaśnił Popowski. Niewątpliwą ofiarą sprawy Macocha był też Klasztor Jasnogórski.

 1. Zakon Paulinów został obrabowany i z majątku, i z dobrego imienia.
 2. Był i kontekst polityczny.
 3. Na początku XX wieku Zakonowi Paulinów groziła likwidacja – wskutek wojen i zaborów pozostały mu jedynie dwa klasztory: w Częstochowie i Krakowie tj.
 4. Leżące w dwóch różnych państwach.
 5. Sytuacja Jasnej Góry była niepewna, ze względu na antykatolicką politykę caratu po powstaniu styczniowym.

W pracy Jana Pietrzykowskiego „Jasna Góra po kasacie klasztorów 1864-1914″ czytamy o regulacjach, które zniszczyły autonomię zakonów i uruchomiły mechanizm selekcji negatywnej przy naborze do stanu duchownego. W latach 1905-10 kandydat do paulinów mógł nie być pobożny i wykształcony, lecz musiał „uzyskać aprobatę gubernatora i zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po policyjnym sprawdzeniu jego lojalności”.

Tak otworzono furty klasztorne dla agentów-prowokatorów oraz ludzi niegodnych noszenia habitu. „Głos Warszawski” (66/1912) ocenił, że do duchowieństwa klasztornego trafił „typ hebrydów kulturalno-etycznych”, „byłych pisarzów gminnych, mimo pochodzenia polskiego nie będących kulturalnie i etycznie Polakami, ani w tym stopniu co chłop polski, ani w tym co inne żywioły narodu”.

Damazy Macoch uzyskał status księdza zakonnego już po czterech miesiącach nowicjatu, chociaż reguła paulinów wymagała czterech lat. Starczewski i Olesiński również trafili do paulinów na podstawie carskich przepisów. Wątek agenturalny zasugerował w czasie procesu ojciec Pius Przeździecki, późniejszy generał zakonu, który twierdził, że Macoch jako agent ochrany miał „urządzić na Jasnej Górze skład nielegalnej literatury, by przez to zmusić rząd do zamknięcia klasztoru”.

 1. Pomimo wybuchu wojny, gazety wszystkich zaborów podawały informacje o sytuacji pierwszego polskiego nekrocelebryty.
 2. Po śmierci Macocha wyciąg z tych materiałów opublikował „Ilustrowany Kuryer Codzienny”.
 3. Były zakonnik został więc jesienią 1914 r.
 4. Osadzony „w specyalnej celi dla niedomagających”, a w styczniu 1916 r.

trafił do więziennego szpitala, pod opiekę dra Rothbauma. Ten „niezwykły człowiek, który szatę kapłańską splamił ohydnymi czynami () umarł na barłogu więziennym, w pełnej świadomości, że kara, jaka go spotkała, jest zasłużoną i sprawiedliwą”. Zmarł w skrusze i żalu „wskutek gruźlicy płuc i silnej scrofulozy ogólnej, która zaatakowała ze szczególną siłą szyję i gardło.

Ostatnie miesiące jego życia, pełne okropnych cierpień fizycznych i katuszy moralnych, mogą stanowić przykład pokuty”. Macoch „do końca życia interesował się żywo wypadkami wojennymi () Często powtarzał: +Jeżeli Bóg pozwoli mi, przeżyć do końca wojny — to to dla mnie dowodem, że mi przebaczył+”. Od chwili zajęcia Piotrkowa przez Austriaków, ex-zakonnik wciąż miał gości – oficerów i dziennikarzy.

Odwiedziny wprawiały go w stan podniecenia. „Zauważywszy raz, jak ktoś przez dziurkę od klucza zaglądał do celi, krzyknął: +Ależ proszę wejść!. Chcecie panowie widzieć Macocha. jestem na usługi. + Niektórym odwiedzającym dawał fotografię z własnoręcznym podpisem”.

Zdjęcia z autografami drukowała niemiecka prasa. Odnotował to 4 listopada 1914 r. Andrzej Strug – pisarz, publicysta, legionista, „beliniak” – w dzienniku „Odznaka za wierną służbę”: „Wczoraj wszystkie plutony w paradzie czwórkami poszły na Jasną Górę pomodlić się przed Matką Boską. W skupieniu, ze srogim brzękiem ostróg, weszliśmy do kościoła.

Ale nie tylko nie chciano nam odsłonić cudownego obrazu, ale nie otworzono nawet kaplicy, a kościelni nam po prostu wymyślali. Ten afront paulini zrobili nam rozmyślnie. Toteż nie mogłem wytrzymać i zapytałem pana kościelnego: +jak zdrowie ojca Macocha?+”.Pogrzeb Macocha odbył się na cmentarzu miejskim 7 września 1916 r.

See also:  Dlaczego PodkAd Się WażY

Do dziś na portalach turystycznych można znaleźć współrzędne grobu z napisem „śp. ksiądz Damazy Macoch wielki grzesznik i wielki pokutnik prosi o modlitwę”. Sprawa Macocha stała się inspiracją dla wielu autorów. Już w 1910 r. Tadeusz Boy-Żeleński uwiecznił rewizje na Jasnej Górze w „Opowieści dziadkowej o cudach jasnogórskich” napisanej dla kabaretu „Zielony balonik”.

W okresie międzywojnia powstały autentyczne dziadowskie ballady – np. Tadeusz Dyniewski w pitavalu śląskim „Zbrodnia, zdrada, kara” (1986) przypomniał utwór „Jak ksiądz Macoch z Krzyżanowsko, okradali Matke Bosko.”. „Dane” z tych pieśni bywają obecnie brane za fakty: można się spotkać z taką wersją zdarzeń, w której występny zakonnik ukradł perły z sukienki Jasnogórskiej Pani, aby je rzucić pod stopy pięknej zakonnicy.

 • Pomijając pitavale, w okresie PRL w obiegu czytelniczym krążyła „Tajemnica białego habitu” (1956) Henryka Syski, który w latach 1945–46 był naczelnikiem Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Lublinie, a po latach zajął się tzw.
 • Samodzielną twórczością literacką. W 1976 r.
 • Władysław Terlecki wydał powieść „Odpocznij po biegu”.

Jednocześnie na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie, wystawiono jego sztukę pod tym samym tytułem, w reżyserii Zygmunta Hübnera. Recenzja w podziemnym piśmie „Praworządność” (nr 18) stwierdzała: „Skandal w tej sztuce jest tylko pretekstem do psychologicznej analizy ludzi i systemu, a to zawsze budziło w cenzorach niepokój”.

Okazała się też brzemienna w skutki dla aktora Macieja Rayzachera, który „odnalazł wiarę, grając w antyreligijnym spektaklu” – jak stwierdził w wywiadzie Elżbiety Ruman („Główna rola w teatrze życia”, 2011). W 2000 r. do księgarń trafił „Pan Samochodzik i Więzień Jasnej Góry”, autorstwa Tomasza Olszakowskiego – w ramach kontynuacji cyklu Zbigniewa Nienackiego.

W 2011 r. sprawę Macocha odkurzyła gawęda Gabriela Maciejewskiego-Coryllusa („Baśń jak niedźwiedź. Polskie historie”). Potem w tomiku wierszy Karola Samsela, poety i krytyka literackiego „Więdnice” znalazł się wiersz pt. „Kacper Macoch” z października 2013 r.

W 2017 r. Marek Bukowski i Maciej Dancewicz napisali pełną kryminalnych zagadek powieść „Najdłuższa noc”, której fabuła stała się inspiracją wydarzeń serialu kostiumowego „Belle Epoque” w TVN, kręconego od 2016 r. Pierwotną inspiracją, jak twierdzą autorzy, dla powstania serialu była afera Damazego Macocha.

Małgorzata Hendrykowska w „Historii polskiego filmu dokumentalnego 1896-1944″ podaje że Macoch był bohaterem „trzeciej sprawy kryminalnej, uwiecznionym na taśmie”, chociaż decyzją sądu, z jego procesu miały się ukazywać wyłącznie reportaże rysunkowe.

 • Jan Skarbek-Malczewski, pierwszy polski operator filmowy, przyjechał na proces Macocha na zlecenie wytwórni Sfinks.
 • I założył się o to, któremu uda się pierwszemu sfilmować oskarżonego, z „wolnym strzelcem” Marianem Fuchsem, założycielem pierwszej w Polsce agencji fotograficznej.
 • W najlepszej sytuacji znajdował się malarz Badowski, który mając w kieszeni blok papieru i ołówek, z łatwością dostał się na salę sądowa i zrobił reportaż rysunkowy, który ukazał się następnie w +Tygodniku Ilustrowanym+.

Ze mną było gorzej. Już kiedy fotografowałem gmach sądu, wchodzącą publiczność, policja mi w tym przeszkadzała. Udałem się wobec tego do prezesa sądu z prośbą o zezwolenie na robienie zdjęć, jednak odmówił mi stanowczo” – opisał Skarbek-Malczewski we wspomnieniach „Byłem tam z kamerą” (1962).

 1. Wtedy schował się za filarem w sądowym bufecie i sfilmował uczestników procesu wychodzących z sali sądowej na przerwę obiadową.
 2. Te 60 metrów taśmy, zmontowane z kilkoma zdjęciami fotografa Majcherskiego stanowiło „gorący dokument chwili”.
 3. Jedną kopię wynajął Mianowski, właściciel kina Odeon na ulicy Marszałkowskiej 138, płacąc 100 rubli za każdy dzień eksploatacji” – wspominał Skarbek-Malczewski.

Ale zakład wygrał Fuchs. Jak opisała Hendrykowska, wdrapał się wieżę augsbursko-ewangelickiego kościoła przy ul. Rwańskiej, graniczącą z więzieniem, i z góry nakręcił Macocha na spacerniaku. Adriana Prodeus w artykule „Daj się ponieść” (Interpretacje nr 1/ 2018) o nieznanym dorobku Tadeusza Różewicza w roli scenarzysty – zaznaczyła, że interesowała go sprawa Damazego Macocha: „Parokrotnie podczas komisji scenariuszowych i kolaudacji Różewicz wspominał o tym projekcie”.

 1. Materiały Fuchsa i Skarbka-Malczewskiego uchodzą za zaginione.
 2. Z procesu Macocha ocalało kilka anonimowych zdjęć.
 3. I rysunki Zygmunta Badowskiego.
 4. Przed czterema laty otrzymaliśmy do sprzedaży zestaw czterech rysunków Zygmunta Badowskiego, reprodukowanych w +Tygodniku Ilustrowanym+.
 5. Trzy dotyczyły procesu Damazego Macocha.

Przedstawiały oskarżonych Błasikiewicza i Pertkiewicza, tłumacza sądowego Wasserzweiga oraz galerię w sądzie w Piotrkowie” – powiedziała PAP Anna Bielawska, dyrektor Domu Aukcyjnego Rempex. – „Zestaw był wyceniony na 2,5 tys. zł. Nie cieszył się żadnym zainteresowaniem, rysunki wróciły do właściciela.

Czy Jasna Góra jest zamykana na noc?

Sanktuarium otwierane jest o godz.5.00, zamykane o 21.30. Obraz odsłaniany jest codziennie o godz.6.00, zasłaniany w dni powszednie o godz.

Gdzie jest teraz kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 2023?

W lipcu 2023 roku kopia Jasnogórskiej Ikony odwiedzi parafie w dekanatach znajdujących się w powiecie konińskim. W marcu 2024 r obraz powróci na Pałuki. Pierwszą parafią, którą nawiedzi kopia świętego obrazu, będzie kościół Miłosierdzia Bożego w Koninie.

Co ile chodzi obraz Matki Boskiej?

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach? –

Obraz Matki Bożej przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć. Przejęcie Obrazu Matki Bożej od jednej rodziny do drugiej będzie odbywać się każdego dnia o godz.19.00. Osoby delegowane przeze mnie będą dwa tygodnie wcześniej zapisywały według numerów na kolejny dzień nawiedzenia. Rodzina, która będzie przyjmowała przychodzi do najbliższych sąsiadów i przenosi do swojego domu. Wraz z Obrazem przekazywane będą 2 filmy i modlitewniki, które mogą być pomocą we właściwym przeżyciu czasu Nawiedzenia. Swoje przeżycia, myśli, intencje w czasie przyjęcia Obrazu można odnotować w specjalnej Kronice. Czas Nawiedzenia niech będzie dniem skupienia i świętem w rodzinie, to jest dzień błogosławieństwa. Codziennie będziemy w całym różańcu prosić o potrzebne łaski dla wszystkich naszych rodzin, kapłanów i powierzymy budowę nowej świątyni. Będziemy łączyć się różańcu, który przez modlitwę w domach rozpocznie nieustanną nowennę Pompejańską, która zwiąże duchowo nasze rodziny w silną i mocną wspólnotę.

Ile lat ma kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej?

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Kopia Obrazu w czasie nawiedzenia w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole (21 lipca 2023) Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – kopia jasnogórskiej ikony pielgrzymująca od 1957 roku po wszystkich polskich parafiach,

Gdzie jest teraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej?

Na co dzień znajduje się w sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie.

Kto ukradł obraz Matki Boskiej Częstochowskiej?

Pamięć o kapłanie, który 50 lat temu wykradł obraz Matki Bożej Częstochowskiej Obchody związane z 50. rocznicą uwolnienia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przez księdza infułata Józefa Wójcika, odbyły się w kościele św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie.

 • To właśnie tam przez wiele lat proboszczem był „Złodziej w sutannie”, który w 1972 roku wykradł kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry, wcześniej „zaaresztowanego” przez władze komunistyczne.
 • Osiemnaście razy był karany przez władze komunistyczne.
 • Centralne obchody odbędą się w sobotę, 18 czerwca w Radomiu.

W piątek, 17 czerwca o godz.20.30 nastąpi powitanie kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego przed radomską katedrą. O północy celebrowana będzie Msza św. dziękczynna za dar powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Zwieńczeniem uroczystości będzie sobotnia liturgia o godz.10.00, podczas której zostaną odnowione Śluby Jasnogórskie i nastąpi zawierzenie Matce Bożej diecezji radomskiej.

W niedzielę, 12 czerwca w Suchedniowie obchodzona była 50. rocznica uwolnienia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przez księdza infułata Józefa Wójcika. W kościele od kilku dni wystawione są puste ramy obrazy, symbolizujące 6-letnią peregrynację obrazu MB Częstochowskiej. Obok ram wystawiono klucz, który został dorobiony przez ks.

Józefa Wójcika. Kapłan tym kluczem otworzyć kraty jasnogórskiej kaplicy, gdzie przechowywana była kopia obrazu jasnogórskiego. Ksiądz Wojciech Marchewka, wikariusz parafii św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie przyznał, że wciąż żywa jest pamięć wykradzenia jasnogórskiego wizerunku maryjnego przez ks.

inf. Józefa Wójcika. – Parafianie widzą ks. Józefa jako bohatera, jako kapłana niezłomnego, który był Bożym szaleńcem, który dokonał niezwykłego czynu na Jasnej Górze, który przez lata bronił jedności Kościoła – powiedział ks. Wojciech Marchewka. Ksiądz Marchewka podkreśla, że ks. infułat był człowiekiem niezwykle brawurowym, który jednocześnie dążył do realizacji swoich celów.

– Jeden z kolegów rocznikowych opowiadał, że w czasach studiów seminaryjnych poszedł zakład o to, że zje całą miskę pierogów, która była przeznaczona dla 10 kleryków. Mimo wszystko pokazał swoją stanowczość i upór i zrealizował to co sobie postanowił.

 1. Również jego posługa kapłańska w początkowym czasie słynęła z wielu akcji, na które nie odważyłby się zwykły kapłan – podkreślił ksiądz.
 2. Szymon Lech, katecheta i jeden z organizatorów niedzielnego wydarzenia powiedział, że wciąż wiele osób pamięta wydarzenia sprzed 50 lat, które wpłynęły na suchedniowską parafię.

– Ks. Józef wiedział, że dom bez Matki, to jak człowiek bez serca. On to rozumiał i próbował wszystkim Polakom przekazać, że dom przez Matki rozleci się. Dlatego MB Częstochowska powinna zagościć w naszych rodzinach – powiedział Szymon Lech. Parafianką w Suchedniowie jest była poseł Maria Zuba.

 • Opowiada, że ks.
 • Józef Wójcik obudził Suchedniów swoją odwagą i duszpasterstwem.
 • Iedy przyszedł do nas, nie wiedzieliśmy, czego dokonał wcześniej.
 • Wiedzieliśmy tylko, że był to ten ksiądz, który walczył o jedność Kościoła w Wierzbicy.
 • Dopiero po jakimś czasie dowiedzieliśmy się o jego odwadze i heroizmie.

To był człowiek z ludu i dla ludu, dlatego nie było między nami murów – wspomina Maria Zuba. Zdzisław Wojnarski, jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie. Mówi, że ks. Wójcik był wielkim organizatorem życia duszpasterskiego. – Za jego czasów było wiele grup parafialnych.

 1. Ludzi chcieli zawsze coś tworzyć.
 2. Rozmawiał z każdym człowiekiem.
 3. Ażdy był dla niego ważny – opowiada Zdzisław Wojnarski.
 4. Przez całą niedzielę w kościele w Suchedniowie były głoszone kazania przypominające wydarzenia sprzed 50 lat: peregrynację obrazu, jego uwięzienie i uwolnienie.
 5. W Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowe otwarto wystawę poświęconą ks.

inf. Józefowi Wójcikowi, która była połączona z prezentacją prac dzieci „Maryja w oczach dziecka”. Następnie w kościele parafialnym św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie została odprawiona Msza św. w intencji ks. inf. Wójcika i osób biorących udział w uwolnieniu obrazu, ks.

 1. Romana Siudka, a także sióstr Marii Kordos i Heleny Trentowskiej.
 2. W kościele parafialnym, obok konfesjonału, w którym spowiadał ks.
 3. Wójcik, została udostępniona gablota z odznaczeniami, którymi kapłan został uhonorowany.
 4. W Ośrodku Kultury „Kuźnica” nastąpiło otwarcie wystawy pamiątek po księdzu infułacie.

Towarzyszyła jej projekcja filmów „Ksiądz z Suchedniowa” i „Złodziej w sutannie”. Ks. infułat Józef Wójcik zmarł 16 lutego 2014 roku. Był nadzwyczaj zasłużonym dla Kościoła kapłanem diecezji radomskiej. W 1972 r. wykradł kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry, wcześniej „zaaresztowanego” przez władze komunistyczne.

Osiemnaście razy był karany przez władze komunistyczne. Ks. Józef Wójcik był 18 razy karany przez władze PRL, dziewięciokrotnie więziony za obronę krzyży, odprawianie Mszy św. oraz nauczanie dzieci i młodzieży religii. Po upadku komunizmu zaangażował się w działalność społeczną. Dzięki staraniom duchownego zbudowano m.in.

kościół w Ostojowie i odrestaurowano kościół w Suchedniowie. Z inicjatywy ks. Wójcika przed radomską katedrą stanął także pomnik Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Ks. Józef Wójcik w latach PRL, w czasie swojej kapłańskiej posługi w Ożarowie i Wierzbicy, dał świadectwo wiary, wierności Kościołowi i nieugiętości wobec władz komunistycznych.

Ks. Wójcik był też kapelanem polskiej reprezentacji olimpijskiej w Atenach. Zrealizowano o nim spektakl telewizyjny „Złodziej w sutannie”. Obraz opowiadał o ks. Wójciku, który w 1972 r. wykradł kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry, wcześniej „zaaresztowanego” przez władze komunistyczne.

Spektakl wyemitowany 6 października 2008 roku w programie pierwszym TVP zgromadził rekordową, bo liczącą 2 mln 227 tys. widownię. W 1995 roku prezydent RP odznaczył ks. Wójcika „za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności publicznej” Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Później prezydent Włoch Oscar Luigi Scalfaro przyznał księdzu infułatowi Order Zasługi Republiki Włoskiej za umacnianie dobrych stosunków między narodami włoskim i polskim. W 1997 jako kapelan Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy został odznaczony Krzyżem Starszego Kapelana tego rycerskiego zakonu.

W 2007 roku postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce” odznaczony został Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w kwietniu 2008 roku na wniosek dzieci z Suchedniowa został odznaczony Orderem Uśmiechu.

Dlaczego Matka Boska na obrazie jest ciemna?

Matka Boska Częstochowska i Matka Boska Łopatyńska Ostatni odcinek cyklu „O Matko Boska!” poświęcamy Matce Boskiej Częstochowskiej z Jasnogórskiego Sanktuarium, uznawanej za pierwszą w szeregu wszystkich wizerunków Marii w Polsce. W opracowaniu „Pielgrzymka do ważniejszych miejsc w ziemiach polskich wsławionych cudownemi obrazami N.

Maryi Panny” z 1882 r. Józefa Chociszewskiego czytamy o powstaniu obrazu: „Podług pobożnych, wiarygodnych podań wymalował św. Łukasz ewangelista obraz Matki Boskiej, dziś się w Częstochowie znajdującej. Obraz ten został wykonany za życia N. Maryi Panny w Jeruzalem na życzenie pobożnych dziewic, które pod przewodnictwem Bogurodzicy ćwiczyły się w cnotach chrześcijańskich.

Wymalowanym jest ten wizerunek na stoliku cyprysowym, którego używała św. Rodzina. Stolik ten wykonał albo sam Jezus swemi rękami albo św. Józef”. Czy tak było w rzeczywistości? Badacze tematu mają różne zdania na ten temat. Wiadomo, że obraz jest namalowany na lipowej desce i prawdopodobnie pochodzi z Konstantynopola, skąd przez Ruś dostał się do Polski, w ręce ojców paulinów.

Z opisów Jana Długosza wynika, że dzieło ofiarował im książę Władysław Opolczyk w 1384 r., przy okazji fundowania klasztoru. W 1430 r. kronikarz zanotował, że „z całej Polski i krajów sąsiednich, mianowicie: Śląska, Moraw, Prus i Węgier, na uroczystości Maryi Świętej – której rzadki i nabożny obraz w tym miejscu się znajduje – zbiegał się lud pobożny dla zdumiewających cudów, jakie za przyczyną naszej Pani i Orędowniczki się tu dokonały”.

W tym samym roku złodzieje ograbili skarbiec jasnogórski, kościół i klasztor, a obraz połamali i wyrzucili. Wówczas to powstały charakterystyczne cięcia na twarzy Maryi. Renowację obrazu zasponsorował sam król Władysław Jagiełło, a Matka Boska w nowej srebrnej sukience i koronie powróciła do Częstochowy, gdzie w ciągu stuleci nie raz pokazała, że czuwa nad Polską i Polakami.

 1. Skutkiem troski o powierzonych Jej opiece ludzi jest, zdaniem niektórych, ciemna karnacja.
 2. Dlatego Maryję Jasnogórską nazywa się „Czarną Madonną”.
 3. W rzeczywistości barwa twarzy i dłoni jest efektem ściemnienia pierwotnie jasnego werniksu pokrywającego obraz.
 4. Od stuleci przed Jej oblicze „zbiega się lud pobożny” w licznych pielgrzymkach.

I, jak można się domyślać, każdy pielgrzym, czy to dawniej, czy współcześnie, pragnie zabrać ze sobą do domu pamiątkę z Jasnogórskiego Sanktuarium. Dlatego wraz z rozwojem ruchu pielgrzymkowego rozwijało się w Częstochowie religijne pamiątkarstwo, a przedmioty z Matką Boską Częstochowską docierały do najdalszych zakątków Polski, a nawet poza jej granice.

To tłumaczy bogactwo i różnorodność przedmiotów związanych z kultem Czarnej Madonny w muzealnych zbiorach. Znajdują się w niej kopie obrazu, które uznawane są za pierwsze pamiątki z Jasnej Góry. Malowane na desce, płótnie lub blasze ozdabiane były przez „bogorobów”, czyli częstochowskich malarzy, rozmaitymi technikami: grzebykowaniem, stempelkowaniem, wysadzaniem (fot.01).

W XIX w. kopie były najchętniej kupowaną pamiątką, a w Częstochowie działało w tym czasie od 30 do 60 pracowni. Poświęcone w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej dzieła, pielgrzymi zabierali do domów i umieszczali w głównych izbach, w „świętych kątach”.

 1. Ogo nie stać było na tego rodzaju obraz, mógł kupić kartę dewocyjną, czyli tzw. św.
 2. Obrazek (fot.02) lub oprawiony w ramę oleodruk z jednej z 11 częstochowskich drukarni, a z początkiem XX w.
 3. Także od wydawców warszawskich, wiedeńskich, berlińskich, norymberskich lub praskich.
 4. Były to nie tylko same wizerunki Maryi, ale i kompozycje wzbogacone np.

o sceny z historii sanktuarium lub motywy patriotyczne (fot.03, 04). Pielgrzymujące kobiety przywoziły z Częstochowy tzw. bozie, czyli szklano-metalowe medaliki z wizerunkiem Maryi. Traktowano je jako element biżuterii – dowieszane do sznurów korali lub bursztynów stanowiły ozdobę odświętnego stroju zamożniejszych gospodyń (fot.05).

Równie popularne były metalowe medaliki i ryngrafy (fot.06, 07), sprzedawano także kropielniczki z wyciśniętymi z blachy wizerunkami Matki Boskiej Częstochowskiej (fot.08). W XIX w. działały w Częstochowie dwie huty szkła produkujące butelki na wodę święconą z charakterystycznym spłaszczonym brzuścem, na którym widniał wizerunek Maryi, klasztoru oraz napis „Pamiątka z Częstochowy” (fot.09).

Po I wojnie światowej popularną pamiątką były fotografie wykonywane w pobliżu Jasnej Góry, na tle ekranów malowanych przez lokalnych artystów (fot.10). W muzealnych zbiorach oprócz obiektów z XIX i 1. poł. XX w. znajdują się także przedmioty późniejsze, będące przykładem masowej produkcji, np.

 • Tanie obrazy wzorowane na dziewiętnastowiecznych kopiach z pracowni częstochowskich (fot.11), plakietki i znaczki do przypinania, breloczki (fot.12, 13).
 • Matka Boska Częstochowska cały czas inspiruje twórców nieprofesjonalnych, wykonujących swe dzieła bardzo różnorodnymi technikami (fot.14, 15, 16).
 • Ciekawym obiektem związanym z naszą dzisiejszą bohaterką jest album stworzony przez toruńskiego kolekcjonera i badacza historii Tadeusza Zakrzewskiego.

Znajdują się w nim kopie i oryginały artefaktów związanych z kultem Matki Boskiej Częstochowskiej: od ulotnych druków, kart dewocyjnych, pocztówek po telegramy, znaczki pocztowe i exlibrisy (fot.17, 18, 02, 10). Matka Boska Częstochowska doczekała się licznych kopii.

 • Należy do nich jedna z tzw.
 • Madonn Kresowych, czyli Matka Boska Łopatyńska (fot.19).
 • Obraz zakupiony w Częstochowie w 1754 r., wisiał w domu cześnika Macieja Niestojemskiego, w okolicach Lwowa.
 • Po pożarze, który strawił całe domostwo, z wyjątkiem pokoju, gdzie znajdował się obraz, Niestojemskiemu przyśnił się kościół w miejscowości Łopatyn, o którym nigdy wcześniej nie słyszał.

Cześnik uznał to za znak od Boga i, w asyście rodziny oraz miejscowych osobistości, obraz przekazał do łopatyńskiej świątyni. Jak pisał cytowany wyżej Józef Chociszewski, już z 1757 r. pochodzą informacje, że dzięki wizerunkowi „chromi i ślepi, nawiedzeni i kalecy zdrowie odbierali, a zmarłe dziecię odżyło”.

 1. W 1759 r. władze kościelne uznały obraz „za łaskawy”, co zresztą znalazło potwierdzenie w licznych łaskach, jakie wcześniej i później spływały na wiernych za sprawą Madonny Łopatyńskiej. W 1944 r.
 2. Matka Boska Łopatyńska podzieliła los tysięcy Polaków, którzy zmuszeni byli opuścić swe rodzinne strony.
 3. Wraz z mieszkańcami Łopatyna odnalazła swoje miejsce we wsi Wójcice na Dolnym Śląsku, gdzie w tamtejszym sanktuarium nadal rozwija się jej kult.

Nazywa się Ją też Matką Bożą Pocieszenia oraz Matką Bożą Tułaczki Wojennej. Hanna M. Łopatyńska 01. Obraz z warsztatu częstochowskiego, XIX w. (farby olejne i masa plastyczna nakładane na blachę), fot. Marian Kosicki 02. Karta dewocyjna, Norymberga, Niemcy, 2.

 • Poł. XIX w., znal.
 • Toruń, fot.
 • Agnieszka Kostrzewa 03.
 • Oleodruk, Częstochowa, 1918-1939, znal.
 • Łobdowo, ziemia chełmińska, fot.
 • Archiwum MET 04.
 • Oleodruk, wyk.
 • Ohn i Ederfeld, Częstochowa, 1882, znal.
 • Toruń, fot.
 • Archiwum MET 05.
 • Medalik (zawieszka do korali), Częstochowa, XIX w., znal.
 • Sanniki, Mazowsze, fot.

Marian Kosicki 06. Medalik, Częstochowa, pocz. XX w., znal. Toruń, fot. Marian Kosicki 07. Ryngraf oprawiony w ramę, 1900-1939, znal. Toruń, fot. Marian Kosicki 08. Kropielniczka, Częstochowa, 1920-1960, znal. Toruń, fot. Hanna Łopatyńska 09. Butelka na wodę święconą, Częstochowa, 1890-1910, znal.

Zalesie, Kujawy, fot. Marian Kosicki 10. Pamiątkowa fotografia, Częstochowa, 1933, skan Agnieszka Kostrzewa 11. Obraz, prawdop. Częstochowa, 1950-1980, znal. Brzeziny, Kociewie (papier fotograficzny i celuloid), fot. Marian Kosicki 12. Znaczek do przypinania, prawdop. Częstochowa, 1981-1982, fot. Marian Kosicki 13.

Breloczek, prawdop. Częstochowa, 1981-1982, fot. Marian Kosicki 14. Obraz olejny na szkle, Janina Jarosz, Zakopane, Podhale, 1982, fot. Marian Kosicki 15. Płaskorzeźba w drewnie, Józef Serwik, Lubań Śląski, Dolny Śląsk, 1981, fot. Marian Kosicki 16. Obraz wyszywany haftem krzyżykowym, Amalia Adamkiewicz, okolice Inowrocławia, Kujawy, 1920-1940, fot.

Jak Polacy zniszczyli obraz Matki Boskiej Częstochowskiej?

Zniszczenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – Polski historyk i kronikarz Jan Długosz zrelacjonował napad na klasztor ojców Paulinów na Jasnej Górze z 16 kwietnia 1430 roku, kiedy to obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został sprofanowany i zniszczony.

 • Przedstawiciele ruchu religijnego husytów wyrwali Czarną Madonnę z ołtarza, wynieśli przed kaplicę i porąbali szablami.
 • Przebili go też mieczem i porzucili w okolicy kościoła św. Barbary.
 • Po tym incydencie Bogarodzica trafiła do krakowskiego ratusza.
 • Ról Władysław Jagiełło oddał obraz w ręce ruskich malarzy i zlecił im jego naprawę.

Renowacja trwała dwa lata. Malarze pozostawili rany zadane Czarnej Madonnie w czasie ataku oraz deski, na których został namalowany ten cudowny i tajemniczy wizerunek. Informacje te potwierdza relacja Mikołaja Lanckorońskiego, który zapisał ponadto, że po odnowieniu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, został on ozdobiony złotem, srebrem i klejnotami ze skarbca Królewskiego Majestatu.

Ile osób broniło Jasnej Góry?

26 grudnia 1655 roku wojska szwedzkie zakończyły oblężenie klasztoru paulinów na Jasnej Górze. Geneza potopu szwedzkiego Rozejm ze Szwecją miał obowiązywać do roku 1661 na mocy układu pokojowego zawartego w Sztumskiej Wsi kilkanaście lat wcześniej. Dlatego w 1655 roku nie obawiano się najazdu szwedzkiego.

 • Szwedzi wykorzystali słabość Rzeczpospolitej targanej wojnami z Kozakami i Moskwą.
 • Przyczyn wybuchu wojny było wiele, m.in.
 • Stosunki Polski ze Szwecją układały się bardzo źle po tym, jak wygasła na tronie szwedzkim polska linia Wazów.
 • Punktem spornym pozostawały wciąż Inflanty.
 • Posłuchaj 05:42 historia polski XVII w.

– geneza potopu szwedzkiego.mp3 Audycja z cyklu „Historia Polski” – jak doszło do II wojny północnej, zwanej w Polsce potopem szwedzkim, cz.1. (PR, 2003) – Z ostatnią misją pokojową pojechał do Szwecji w 1655 roku Andrzej Morsztyn, szlachcic i wybitny poeta barokowy.

 1. Zarzucono mu, że przywiózł listy uwierzytelniające, w których polski król użył obraźliwych dla Szwedów tytułów – mówiła prof.
 2. Teresa Chynczewska-Hennel.
 3. Dodatkowo do wypowiedzenia wojny przyczyniła się postawa części szlachty, skłóconej z królem.
 4. W lecie 1655 roku armie szwedzkie w dwóch kolumnach wkroczyły do Rzeczpospolitej.

Zwycięski pochód Szwedów – Pierwsze miesiące były jednym pasmem zwycięstw Szwedów – podkreśliła prof. Chynczewska-Hennel. Pod Ujściem wojewoda poznański Krzysztof Opaliński i kaliski Andrzej Grudziński oddali się pod protekcję Karola Gustawa, króla Szwecji.

 1. Hetman Janusz Radziwiłł i jego brat Bogusław zawarli w Kiejdanach układy ze Szwedami, które przekreślały unię polsko-litewską.
 2. Były to przedsięwzięcia nielegalne, traktowane jako zdrada Rzeczpospolitej.
 3. Szwedom podporządkowywały się sukcesywnie kolejne jednostki wojsk polskich.
 4. Bez walki padła Warszawa, jedynie Kraków, którego bronił Stefan Czarniecki, stawiał opór, ale skapitulował po trzech tygodniach.

Najeźdźcy zajęli Rzeczpospolitą szybko jak potop, ale równie szybko zaczęli tracić poparcie szlachty. Stało się tak, bo Szwedzi przeszli przez tereny polskie, paląc, grabiąc, niszcząc i łamiąc wszelkie prawa – wyjaśniała prof. Teresa Chynczewska-Hennel.

Pierwsi do walki z wrogiem stanęli chłopi i mieszczanie, do których dołączała szlachta. Broniło się Podkarpacie, Zamość, Lwów, Gdańsk, Malbork. Król Jan Kazimierz schronił się wraz z rodziną na Śląsku i stamtąd wezwał naród do walki przeciwko Szwedom. Na wieść o patriotycznym zrywie wrócił w grudniu 1655 roku do kraju.

Posłuchaj 06:49 historia Polski XVII – potop szwedzki – zakończenie wojny.mp3 Audycja z cyklu „Historia Polski” – przebieg i zakończenie potopu szwedzkiego w Polsce i Europie, cz.2. (PR, 2003) Jasna Góra 18 listopada 1655 Szwedzi rozpoczęli oblężenie klasztoru jasnogórskiego.

Przeor klasztoru paulinów ksiądz Augustyn Kordecki na początku listopada 1655 roku przezornie uznał władzę króla Szwecji Karola Gustawa, ale jednocześnie wystąpił o wstawiennictwo do polskiego króla Jana Kazimierza. Przeor miał przeczucie, żeby nie wierzyć Szwedom i najcenniejsze rzeczy z klasztoru, w tym cudowny obraz, wywiózł do klasztoru paulinów w Mochowie koło Głogówka, a na Jasnej Górze zawisła kopia obrazu.

Mimo „listu żelaznego” gwarantującego nietykalność klasztoru, w dzień, kiedy Szwedzi stanęli pod murami klasztoru, zażądali wpuszczenia swych wojsk na jego teren. Przezorny ksiądz Kordecki znacznie wcześniej dobrze przygotował klasztor do oblężenia. Siły polskie liczyły 160 żołnierzy, 50 puszkarzy, 20 szlachciców i 70 zakonników i były nieporównywalnie mniejsze niż szwedzkie z około 3200 żołnierzami.

Moralna przewaga Kordeckiego Szwedzi zdawali sobie sprawę, że wśród załogi klasztoru jest wielu zwolenników kapitulacji, dlatego próbowali nakłonić przeora do poddania się. Wszystkie trzy propozycje kapitulacji ksiądz Kordecki odrzucił. Ostatecznie w nocy z 26 na 27 grudnia Szwedzi odstąpili od oblężenia klasztoru i odtrąbili generalny odwrót.

Powodem była nie tylko bezsilność wobec obrońców jasnogórskich, ale też rozkaz od króla, by ruszali do Prus wspomóc inną szwedzką akcję. – Ogromną rolę w odpieraniu wroga, nie tylko militarną, ale również moralną, odegrał klasztor na Jasnej Górze z jej przeorem Augustynem Kordeckim, paulinami i innymi obrońcami twierdzy, dobrze umocnionej już za czasów Władysława IV, przyrodniego brata Jana Kazimierza – mówiła w Polskim Radiu prof.

 1. Historii Teresa Chynczewska-Hennel.
 2. Posłuchaj 05:45 historia polski XVII w.
 3. Potop szwedzki – Jan Kazimierz.mp3 Audycja z cyklu „Historia Polski” – portret króla Polski Jana Kazimierza, stojącego na czele wojsk w czasie wojny ze Szwedami.
 4. PR, 2003) Pokój w Oliwie Potop szwedzki, nazywany drugą wojną północną, stał się konfliktem zbrojnym na skalę europejską.

Udział w nim wzięli Duńczycy, Brandenburczycy, Węgrzy, Polacy, Szwedzi. Zakończył się on pokojem podpisanym w Oliwie w 1660 roku. Polska nie straciła swoich terytoriów, ale siłę międzynarodową zyskała Brandenburgia, faktyczny zwycięzca tej wojny. Posłuchaj, w jakich okolicznościach Jan Kazimierz został królem Polski, o jego wrogach i poplecznikach oraz o tym, czy prawdziwy jest obraz króla – jako wielkiego patrioty i obrońcy Polski – w powieści Henryka Sienkiewicza „Potop”.

Ile waży kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej?

Rozpoczęcie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej „Naszemu życiu tak bardzo dziś potrzeba Bożej przemiany. Potrzeba, aby serca zwaśnione i rozgoryczone Bóg uzdrawiał i czynił otwartymi i gotowymi do pomocy innym” – powiedział z okazji rozpoczęcia peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji bydgoskiej prymas Polski abp Wojciech Polak.

 • W Bazylice Królowej Męczenników Mszy Świętej, która była poprzedzona nabożeństwem oczekiwania, przewodniczył biskup ordynariusz Jan Tyrawa.
 • Eucharystię koncelebrowali arcybiskupi i biskupi z polskich diecezji.
 • Na początku Eucharystii został odczytany specjalnie wystosowany na tę okazję telegram sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard.

Pietro Parolina. „Ojciec Święty zachęca Uczestników spotkań z Maryją do modlitwy dziękczynnej za Jej orędownictwo u Boga, za otrzymane łaski, za dar ustanowienia waszej Diecezji, której Ona – Matka Pięknej Miłości – patronuje z bł. Biskupem Michałem Kozalem, a także do ufnego zawierzenia Jasnogórskiej Królowej spraw osobistych, rodzinnych i wspólnoty” – napisał kardynał.

Następnie słowo powitania skierował do zebranych biskup ordynariusz Jan Tyrawa. – W swoim obrazie, który ma moc uobecniania, przychodzi do nas Matka naszego Pana. Nasza Matka i Królowa, która swoją siedzibę od ponad sześciuset laty obrała na Jasnej Górze. Stamtąd towarzyszy naszemu narodowi w jego radościach i smutkach, w czasach potęgi i zniewolenia – mówił.

– Obdarzono Cię niezliczoną ilością najpiękniejszych tytułów, ale jakkolwiek by Cię nie nazwać, jesteś przede wszystkim naszą ukochaną Matką – dodał Łukasz Nowacki, witając obraz z żoną i dziećmi w imieniu rodzin diecezji. Na początku swojej homilii abp Wojciech Polak wskazał, że diecezja bydgoska wpisuje się w bogatą historię peregrynacji Cudownego Wizerunku Jasnogórskiej Pani po polskiej ziemi.

Podkreślił, że to powitanie odbywa się w szczególnym czasie i miejscu – w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Męczenników, niejako u wrót bydgoskiej Doliny Śmierci – Golgoty XX wieku, która upamiętnia wszystkich bydgoszczan pomordowanych w pierwszych dniach zbrojnej napaści na Polskę.

Metropolita gnieźnieński nawiązał jednocześnie do pierwszej wędrówki Matki Bożej w kopii Jej Cudownego Obrazu, która rozpoczęła się w 1957 roku wraz z początkiem Wielkiej Nowenny przygotowującej wiernych do przeżycia Millenium Chrztu Polski. – Celem tego pierwszego nawiedzenia, jak mówił wówczas sam kard.

Stefan Wyszyński, był ingres Maryi w nasze codzienne życie. Pamiętamy też, że dzieje tego pierwszego pielgrzymowania naznaczone były szczególnym zmaganiem z ówczesną komunistyczną władzą. W 1966 roku podczas obchodów milenijnych Obraz Nawiedzenia został wprost „zaaresztowany” przez władze państwowe i zamknięty na Jasnej Górze.

Ale nawiedzenie polskich parafii i diecezji odbywało się nadal. Obok świecy i księgi Ewangelii pielgrzymowała wówczas pusta rama. Ale to właśnie, wyjątkowe przecież pielgrzymowanie, pielgrzymowanie pustej ramy, pozwoliło, paradoksalnie, poznać i odkryć jeszcze głębszy sens tych „maryjnych wędrówek i nawiedzin” – przypomniał celebrans.

 • Prymas Polski odwołał się do jednego z kazań kard.
 • Arola Wojtyły, ówczesnego metropolity krakowskiego, który podkreślał, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej stał się szczególnym znakiem nadziei i zwierzenia: „Okazało się, że wiara szuka swojego właściwego przedmiotu kultu w Osobie () nade wszystko czci Osobę, z Osobą się spotyka, z Osobą Maryi obcuje”.

– Patrząc na Cudowny Jasnogórski Wizerunek, spotykamy się więc z Osobą. Nie czcimy i nie modlimy się więc do jakiejś pustej ramy czy samego namalowanego ludzką ręką obrazu, ale w ten sposób spotykamy się z Maryją, naszą Matką i Królową. A w tym wszystkim ostatecznie o Boga nam chodzi – jak trafnie i precyzyjnie napisał w swym liście przed peregrynacją wasz biskup bydgoski – wskazał.

Co w tym spotkaniu jest najważniejsze i w jaki sposób otworzyć serca, nasze rodziny i wspólnoty dla Tej, która do nas przychodzi?” – pytał dalej abp Wojciech Polak, odwołując się jednocześnie do Ewangelii. – Maryja jest naszą Matką. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Matka Jezusa, Matka Kościoła, nasza Matka, Matka ludzi wierzących, Matka tych, którzy są synami i córkami Boga w Jezusie Chrystusie.

W Nim bowiem – jak napisał św. Paweł Apostoł do Galatów – i my otrzymaliśmy przybrane synostwo, () A Ona, Matka Jezusa, przychodząc dziś do nas, pragnie nam o tym jeszcze raz przypomnieć. Pragnie nam jeszcze raz o tym zaświadczyć. I pragnie w nas to Boże synostwo jeszcze raz mocniej ożywić.

 • A bycie synem to wolność.
 • To dar i łaska bycia wolnym od grzechu i śmierci, od zła i nienawiści, od tej niewoli ducha, która pęta i niszczy ludzkie serca – tłumaczył Prymas.
 • Pielgrzymujący po polskich diecezjach obraz przewożony jest w specjalnym samochodzie.
 • Jego kustoszami na szlaku są specjalnie wyznaczeni ojcowie paulini.

Kopia jasnogórskiej ikony waży 90 kilogramów. Do Bazyli Królowej Męczenników została wniesiona przez księży kanoników Kapituły Bydgoskiej, a następnie ukazana wiernym w świątyni. – W imieniu ojca generała, ojca przeora Jasnej Góry i wszystkich paulinów, witam wspólnie z wami Maryję, Jasnogórską Panią i Królową i modlę się, by to rozpoczynające się dziś nawiedzenie stało się dla całej diecezji, każdego i każdej z was czasem prawdziwie błogosławionym – mówił definitor generalny Zakonu Paulinów o.

 1. Ryszard Bortkiewicz.
 2. Nadszedł czas.
 3. Stanęliśmy na progu pielgrzymiego szlaku, na który wyruszasz.
 4. To nie my towarzyszyć będziemy Naszej Wspomożycielce, ale Ona nam.
 5. Będziemy przyjmować Ją w naszej codzienności.
 6. Już w tym momencie oddajemy Jej nasze serca i prosimy.
 7. O, Pani Nasza, nawiedzasz nas w bardzo znaczących momentach naszej historii.

Oto dziś mija 79 lat od momentu, kiedy dwóch naszych sąsiadów chciało wykreślić nas z mapy Europy i uczynić swoimi niewolnikami, jeśli nie wręcz na zawsze unicestwić. Towarzyszyłaś nam w tych najbardziej bolesnych chwilach, wspierałaś, to dzięki Twemu wsparciu i pomocy nie ulegliśmy.

 • W czasie wojny zginął co piąty ksiądz diecezjalny, czterech biskupów, a połowa diecezji rzymskokatolickich pozbawiona została diecezjalnych biskupów.
 • To była także wojna z Twoim Synem i religią.
 • To z Twoim imieniem na ustach stawali niekiedy bardzo młodzi ludzie przed plutonami egzekucyjnymi i dbali jedynie o to, aby się godnie zachować.
See also:  Dlaczego Bola Stopy

Podjęli walkę o wolność nie tylko polityczną, nie tylko o naszą, ale o wolność Europy, wolność od nieludzkich ideologii, aby cała Europa nie skończyła tak, jak na początku miało to miejsce w obozach koncentracyjnych, gułagach, na nieludzkiej ziemi. O, Pani Nasza, nawiedzasz nas w dniu, który jest dniem rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

 • Oto teraz ośmielamy prosić Cię, abyś wzięła pod swoją opiekę dziatwę szkolną, młodzież, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli.
 • Niech, idąc śladami Ojców naszych, wzrastają w mądrości u Boga i u ludzi.
 • O, Pani Nasza, nawiedzasz nas w dniach rocznicy zrodzonego na skalę światową ruchu „Solidarności”, ruchu, który jak Powstanie Warszawskie przeciwstawił się deptaniu ludzkiej godności.

Towarzyszyłaś mu i wspierałaś nie tylko «zewnętrznie», ale i „wewnętrznie” poprzez oczyszczanie sumień w sakramencie pokuty, uczestniczenie w Eucharystii. Nie pozwól, abyśmy o nim zapomnieli i zamienili na drobne nieprzemijające wartości, które wówczas były nam tak drogie.

O, Pani nasza, nawiedzasz nas w setną rocznicę odzyskania niepodległości po 123, a Bydgoszcz po 146 latach zniewolenia. Obecna na Jasnej Górze jednoczyłaś w jedno naród rozdarty przez trzech zaborców. To w tych najczarniejszych chwilach można było słyszeć: «Słuchaj, ty! – tych mnie imion przy kielichach wara.

Dawno nie wiem, gdzie moja podziała się wiara. Nie mieszam się do wszystkich świętych z litaniji. Lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi». I tak troska o samego Boga, o Twoje imię, o Kościół zrównana została z troską o Ojczyznę i odwrotnie. Godzi się w tym miejscu przypomnieć myśl św.

 • Jana Pawła II: «Jestem synem Narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a pozostał przy życiu i pozostał sobą.
 • Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako Naród – nie biorąc za podstawę jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko własną kulturę, jaka się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg.

I dlatego też to, co tutaj mówię, nie jest echem «nacjonalizmu», ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka.» O, Pani Nasza, kiedy stajesz u początków swojej Peregrynacji przez naszą diecezję, prosimy Cię, wspieraj nas w tym, co dziś boli i niepokoi.

A boli nas jakieś zagubienie się współczesnego człowieka, że zapomniał o tym, że został stworzony na Boży obraz i jego podobieństwo, że „jako mężczyznę i kobietę stworzył ich”. Zagubione zostały owe humanistyczne perspektywy, które legły u podstaw kultury, która jest mocniejsza niż potęga militarna, gospodarcza, czego nieraz doświadczaliśmy.

O, Pani Nasza, kiedy stajesz u początku swojej Peregrynacji i będziesz odwiedzać nasze parafie, spójrz swoim błogosławionym okiem na nasze rodziny, wielorako poranione, pomóż im, aby umiały wrócić do swojej pierwszej miłości, nią się zachwyć, aby umiały na nowo podjąć swoje małżeńskie przymierze i rodzicielską przysięgę, niech staną się na nowo prawdziwie domowym ogniskiem.

 • O, Pani Nasza, prosimy Cię, natchnij swoim miłosiernym wstawiennictwem u Syna, aby nasza młodzież chętnie podejmowała powołania do posługi kapłańskiej i zakonnej, aby nigdy nie zabrakło robotników na żniwie Pańskim.
 • Matko Kościoła, pamiętaj o naszym Bydgoskim Kościele.
 • Pomóż nam zrozumieć, że ostateczny sens naszego życia, naszych trosk i kłopotów, cierpienia i przeciwności losu możemy odnaleźć tylko w Bogu, że nasza nadzieja tkwi w krzyżu, ale i w zmartwychwstaniu Twojego Syna.

To dlatego, że nasza Ojczyzna jest w niebie, warto żyć tu, gdzie jesteśmy, warto być człowiekiem uczciwym, szlachetnym, sprawiedliwym, prawdomównym, mimo iż to tak dużo niekiedy kosztuje. Warto niesprawiedliwość cierpieć, niż niesprawiedliwość popełniać.

Tego uczył nas Twój Syn, a tej mądrości doświadczyłaś na sobie samej Twoim Wniebowzięciem, które ostatnio wspominaliśmy” – mówił na zakończenie uroczystości biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Nawiedzeniu towarzyszy hasło „Matka Kościoła”. Jest ono związane z dziękczynieniem za powstanie diecezji bydgoskiej oraz ze szczególną modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Obraz będzie gościł do 7 grudnia w dekanatach: Bydgoszcz V, VI, IV, Łabiszyn, Szubin, Kcynia, Nakło, Wyrzysk, Wysoka, Łobżenica, Złotów II, zaś od 1 lutego do 6 kwietnia w dekanatach: Złotów II, Złotów I, Sępólno Krajeńskie, Mrocza, Białe Błota, Osielsko, Bydgoszcz I, III, II.

 • Wtedy odbędzie się uroczyste pożegnanie Matki Bożej w Jej cudownym wizerunku.
 • Przed nawiedzeniem w każdej parafii odbywać się będą misje święte oraz czuwania.
 • Wolą biskupa ordynariusza Jana Tyrawy było również to, aby po zakończeniu spotkania z Matką Bożą Jasnogórską rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości z katedry bydgoskiej.

Obraz ten nawiedzać będzie poszczególne rodziny w każdej parafii diecezji bydgoskiej. Stąd pasterz diecezji poświęcił kopie obrazów, które trafiły do delegacji z poszczególnych wspólnot. www.dobremedia.org Tekst: MJ/KAI Zdjęcia: Wiesław Kajdasz : Rozpoczęcie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Dlaczego klasztor na Jasnej Górze ma wielkie znaczenie dla Polaków?

W 1382 r. Władysław Opolczyk ufundował klasztor paulinów na wzgórzu pod Częstochową. Niebawem powstało tam jedno z największych centrów pielgrzymkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jasna Góra do dziś jest miejscem, do którego wędrują tysiące pątników, aby oddać cześć cudownemu obrazowi Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Czy na Jasnej Górze można robić zdjęcia?

Kaplica Matki Bożej i Bazylika Jasnogórska centralne miejsca na Jasnej Górze, miejsca sprawowania sakramentów i codziennej modlitwy, w głównym ołtarzu Kaplicy Matki Bożej umieszczony jest Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski Sala Rycerska sala pamiętająca wiele historycznych wydarzeń, w której umieszczono pamiątkowe sztandary wojskowe, sala na pietrze klasztoru, wejście na lewo przed kaplicą Matki Bożej.

Aktualnie wystawa: Kaplica Różańcowa – jest tuż przy Kaplicy Cudownego Obrazu /wychodząc z Kaplicy Matki Bożej kierujemy się na prawo/ Kaplica św. Józefa – należy przejść czterema bramami na zewnątrz Jasnej Góry i za pierwszą wejściową bramą zwaną Bramą Lubomirskich kierujemy się na prawo o 13:00 – interesujący film o Jasnej Górze dla pielgrzymów pt.

Jasnogórskie cuda i łaski. Skarbiec, Muzeum 600-lecia – nad porządkiem zwiedzania czuwają panowie z Ochrony klasztoru i siostry zakonne. We wszystkich tu wymienionych obiektach muzealnych zabronione jest wykonywanie zdjęć i filmowanie bez każdorazowo wydanego, specjalnego zezwolenia Władz klasztoru i o.

 • Ustosza Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze.
 • Skarbiec czynny codziennie od 9.00 do 17.00 /sezon letni; w okresie zimowym 1 XI-28 II czynne 9.00-16.00/ – Muzeum 600-lecia czynne codziennie od 9.00 do 17.00 /sezon letni; w okresie zimowym 1 XI-28 II czynne 9.00-16.00/ Bastion św.
 • Rocha – Skarbiec Pamięci Narodu Bastion św.

Rocha czynny codziennie od 9.00 do 17.00 /sezon letni; w okresie zimowym 1 XI-28 II czynne 9.00-16.00/ wystawy: – „ Bogurodzica – splendor Rzeczypospolitej obojga Narodów” – „Narodowy zryw „Solidarności’ w wotach pielgrzymów jasnogórskich” – „Ojczyzno ma – Polskie drogi do wolności ” – pamiątki po ofiarach katastrofy w Smoleńsku Przestrzeń wystawowa przy Bastionie św.

Rocha wystawy: „Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary – św. Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia bł. ks. kard. Stefan Wyszyński” Bastion św. Barbary (10:00 – 15:00) – Golgota Wschodu – Kaplica Jasnogórskiej Matki Pojednania Sala o. Kordeckiego – obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego Jasnogórska Golgota Na piętrze w Kaplicy Cudownego Obrazu są stacje Drogi Krzyżowej namalowane przez Jerzego Dudę-Gracza.

Miejsce dostępne do modlitwy i zwiedzenia od 6.00 do 21.00. Stacje Różańcowe Na placu przed szczytem, od strony parków i III Alei Najśw. Maryi Panny rozmieszczone są stacje różańcowe. Zachęcamy do indywidualnego lub grupowego nawiedzania tych miejsc i rozważania tajemnic Różańca św. Dostępne o każdej porze dnia i nocy. Wieża Wznosi się po zachodniej stronie Bazyliki, na osi jej głównej nawy i jest jedną z wyższych wież kościelnych w Polsce (106,30 m).

wystawa poświęcona o. Augustynowi Kordeckiemu z okazji 420 rocznicy urodzin i 350 śmierci wystawa poświęcona bł. Stefanowi kard. Wyszyńskiemu pt. Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny

Czy na Jasną Górę można wejść w krótkich spodenkach?

Zanim wyruszysz na pielgrzymi szlak, zwróć uwagę na strój, który zabierzesz ze sobą. Musi to być strój wygodny, a zarazem skromny ( zakaz noszenia bardzo krótkich spódnic i spodenek, wydekoltowanych bluzek oraz koszulek na ramiączkach). Znaczek noś w widocznym miejscu, a „Książeczkę Uczestnika’ zawsze przy sobie.

Z czego slynie Jasna Góra?

Sanktuarium Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze jest najliczniej odwiedzanym polskim sanktuarium maryjnym i jednym z najważniejszych na świecie. W zespole klasztornym ojców paulinów czci się będący bizantyńską ikoną, cudowny wizerunek Marii z Dzieciątkiem, który do Częstochowy został przywieziony w XV wieku. fot. Opengroup.com.pl

Jak się przyjmuje obraz w domu?

Parafia św. Stanisława Kostki w Ostrowitem – MODLITEWNIK LITURGII NAWIEDZENIA

 • MODLITEWNIK LITURGII NAWIEDZENIA
 • Parafia św. Stanisława Kostki w Ostrowitem
 • SPIS TREŚCI:
 • Propozycja programu Nawiedzenia Obrazu – str.1 Dlaczego ZasAniają Obraz Na Jasnej GóRze
 • Liturgia przekazania i przyjęcia Obrazu – str.2
 • Modlitwa na powitanie Obrazu – str.3
 • Nabożeństwo rodzinne – str.4
 • Apel Jasnogórski – str.5
 • Modlitwy wieczorne – str.6
 • Modlitwy dnia następnego – str.7
 • Pożegnanie Obrazu- str.8
 • Codzienny pacierz – str.9
 • Różaniec – str.10
 • Modlitewny dzień chrześcijanina – str.11
 • Modlitwy rodziny – str.12
 • Modlitwy w chorobie – str.13
 • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – str.14
 • Propozycje darów duchowych – str.15
 • str.1
 • PROPOZYCJA PROGRAMU NAWIEDZENIA OBRAZU
 1. Z sąsiadami należy uzgodnić czas i okoliczności przyjęcia Obrazu do swojego domu (najlepiej ok. godz.18.00/19.00 gdy wszyscy domownicy wrócą do domu),
 2. Z mieszkania przed próg domu Obraz wynoszą domownicy.
 3. Obraz przyjmujemy przez ucałowanie ramy i znak krzyża.
 4. Obraz niesiemy w otoczeniu zapalonych świec.
 5. Przy padającym deszczu czy śniegu Obraz należy okryć.
 6. Razem z Obrazem od sąsiadów rodzina przejmuje: Parafialną Kronikę Nawiedzenia z aktualnymi wpisami. M odlitewnik nawiedzenia.
 7. Po ustawieniu Obrazu na przygotowanym wcześniej domowym ołtarzu (najlepiej w dużym pokoju na stole) wszyscy obecni śpiewają trzykrotnie: „O Maryjo witam Cię”
 8. Głowa rodziny odczytuje „Modlitwę na powitanie Obrazu”.
 9. Śpiew pieśni maryjnej: „Z dawna Polski”.

Po jej zakończeniu gospodarz domu prosi wszystkich obecnych o pozostanie na dalsze modlitewne czuwanie przed Obrazem, lub dziękuje wszystkim uczestnikom za ich obecność i wspólną modlitwę; w tym miejscu gospodarz podaje godzinę jutrzejszego pożegnania i przekazania Obrazu sąsiadom oraz zaprasza do jak najliczniejszego przybycia wiernych;

 1. Ram Obrazu i drewnianego stelaża nie dekorujemy.
 2. Korzystamy z dostępnych modlitewników, śpiewników i książeczek do nabożeństw

Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy rodzinnej w czasie Nawiedzenia Obrazu. Niech ten czas dokona głębokiej odnowy życia religijnego w naszych rodzinach, sąsiedztwie, zweryfikuje postanowienia powzięte przy Nawiedzeniu naszej parafii, umocni naszą wiarę, rozbudzi miłość i doda nadziei na lepsze jutro.

 1. str.2
 2. LITURGIA PRZEKAZANIA
 3. PRZYJĘCIE OBRAZU
 4. O umówionej godzinie wszyscy domownicy udają się na wcześniej uzgodnione miejsce, aby w sposób uroczysty przyjąć Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej do siebie. Przekazując Obraz przedstawiciel rodziny mówi:

Przekazujemy waszej rodzinie Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz ten jest znakiem Jej obecności, działania i czci. Przyjmijcie Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku w takim duchu radości wiary jak Święta Elżbieta i z taką potrzebą serca, jak nowożeńcy w Kanie Galilejskiej.

 • Niech Matka Boża, przyniesie wam – naszym sąsiadom – błogosławieństwo Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.
 • Cała rodzina przyjmująca Obraz odpowiada:
 • W: Bogu niech będą dzięki.

Osoby mające nieść Obraz podchodzą i przyjmują Go przez ucałowanie ramy Obrazu i uczynienie na swoim ciele znaku krzyża. Obraz niesiony jest na czele procesji. Wszyscy domownicy idą za Obrazem, niosą zapalone świece i śpiewają stosowne pieśni Maryjne.

 1. Obraz ustawiamy w domu, na dostojnym, wcześniej przygotowanym miejscu. Następnie wszyscy domownicy trzykrotnie śpiewają:
 2. O Maryjo witam Cię O Maryjo kocham Cię O Maryjo pobłogosław Wszystkie dzieci swe.
 3. str.3
 4. MODLITWA NA POWITANIE OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ
 5. Przedstawiciel rodziny odczytuje:

Matko Boża Częstochowska! Radość wypełnia nasze serca, że możemy Cię dziś powitać w naszym rodzinnym domu. W tym oto Obrazie Nawiedzenia jesteś wśród nas, Matko Boża, Pani Nasza! Witamy Cię bardzo serdecznie. Przybywasz do naszej rodziny. Cieszymy się, że jesteś z nami.

 1. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryja! Do Ciebie się uciekamy, O Maryja, Maryja!
 2. Słyszeliśmy wdzięczny głos, Jak Maryja woła nas: Pójdźcie do mnie, moje dzieci, Przyszedł czas, ach, przyszedł czas.
 3. Gdy ptaszkowie śpiewają, Maryję wychwalają, Słowiczkowie wdzięcznym głosem, Śpiewają, ach, śpiewają. I my też zgromadzeni Pokłon dajem Maryi, Czyste serce Bożej Matce Darujmy, ach, darujmy.
 4. O przedrogi klejnocie, Maryjo na tym świecie! Kto Ciebie ma, ten się z Tobą Raduje, ach, raduje.
 5. Jak szczęśliwy tron Boży, Pannie Maryi służy, Cherubiny, Serafiny Śpiewają, ach, śpiewają.
 6. O Maryja, Maryja, Tyś ma pomoc jedyna. Dusza ma się w moim ciele Raduje, ach, raduje.
 7. Ty się przyczyń za nami, O Częstochowska Pani, Niech się nad nami zmiłuje, Twój Synaczek kochany.
 8. O Ty, Pani Anielska, Maryjo Częstochowska, Prosimy Cię, dopomóż nam Przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka. O Maryja, Maryja, Nasza pomoc jedyna, Przyjmij to nasze śpiewanie, O Maryja, Maryja.
 9. A gdy będziem umierać, Racz, o Pani, przy nas stać, Ażebyśmy trafić mogli. Z Tobą wiecznie królować.

Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.

 • Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
 • Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, co się Go boją.

 1. On przejawia moc swego ramienia, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.
 2. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
 3. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
 4. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na swoje miłosierdzie – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi! Witamy Cię w naszym domu, który przez kilkanaście godzin będzie Twoim domem i małą świątynią Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Jesteś błogosławioną przez wszystkie pokolenia i narody. Jako rodzina chcemy się przytulić do Twojego matczynego Niepokalanego Serca i tam szukać nadziei, radości, ukojenia i nawrócenia.

 • Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona! O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
 • Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.” Bogurodzico Dziewico Maryjo! Ty wszystko rozumiesz i sercem swoim matczynym ogarniasz każdego z nas tu obecnych.

Zobaczyć dobro w nas umiesz i jako Matka jesteś z nami w każdy czas. Spraw, aby miłość, pokój, szczerość, wierność, pobożność i życie z Bogiem były zawsze w naszym domu, na naszej ulicy, w naszej miejscowości i parafii oraz w całej naszej Ojczyźnie. Najświętsza Panno Maryjo! Wstawiaj się za moją rodziną u Boga Ojca w niebie, aby wszyscy jej członkowie dostąpili łaski uświęcenia, a wszyscy zmarli krewni doznali daru oczyszczenia z grzechów i wiecznego zbawienia w niebie.

 • Dusze cierpiące w Czyśćcu niech rychło doznają Bożego Miłosierdzia i zamieszkają na wieczność w królestwie Twojego Syna, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz wieczny pokój i radość w łasce Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
 • Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen”. Wszyscy obecni śpiewają: Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Ociemniałym podaj rękę, Niewytrwałym skracaj mękę, Twe królestwo weź w porękę, Maryjo! Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! Przez Twego Syna konanie Uproś sercom zmartwychwstanie, W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

 • Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały, Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
 • str.4
 • NABOŻEŃSTWO RODZINNE

Zebrani wokół naszej Matki i Królowej, która na swoich rękach trzyma Swojego Syna Jezusa Chrystusa, rozważać będziemy Słowo Boże. Najświętsza Maryja Panna najpełniej przyjęła Boże plany. Ona najpiękniej rozważała w Sercu Swoim Słowa Boże i najlepiej je wypełniała.

Otwórzmy więc nasze serca na wezwanie Boże. Boże, Ojcze nieskończenie dobry, Ty zawsze przemawiasz do swojego ludu i wzywasz nas do przekazania zbawczego orędzia Twojej miłości całemu światu, naucz nas, na wzór Twojej Służebnicy Maryi, słuchać Twoich Słów i z żywą wiarą je wypełniać. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen. Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.

Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,39-45).

Wszyscy obecni śpiewają: Zawitaj, Królowo Różańca świętego, Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Zawitaj bez zmazy lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo! Panno nad pannami, święta nad świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba ziemi. Najśliczniejszy kwiecie, lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo! Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, Anielska Królowo, śliczna Matko Boska; Raju rozkosznego, lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo! Odmawiamy jedną część Różańca.

 1. str.5
 2. APEL JASNOGÓRSKI
 3. O godzinie 21 00 przed Obrazem niech zgromadzi się cała rodzina, wszyscy domownicy.

Podczas Apelu winno nastąpić zawierzenie, czyli przyrzeczenie chrześcijańskiemu prawu i oddanie każdego członka rodziny Matce Bożej Częstochowskiej. Głowa rodziny (osoba prowadząca) odczytuje „Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej”. Wszyscy śpiewają: Maryjo, Królowo Polski Maryjo, Królowo Polski Jestem przy Tobie, pamiętam, Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! Teraz oddajmy naszą Rodzinę w opiekę Maryi.

Najpierw jednak pojednajmy się między sobą i złóżmy Matce Bożej przyrzeczenia. Niech każdy przebaczy z serca swoim bliźnim, niech prosi ich o przebaczenie, oraz zobowiąże się do wyrównania krzywd i niesprawiedliwości. Błagajmy miłosiernego Boga Ojca słowami modlitwy Spowiedzi powszechnej: Mówią wszyscy: „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”. Odmawia głowa rodziny: (wszyscy zgromadzeni odpowiadają: „Królowo Polski Przyrzekamy”) Ufni Matko w Twoją moc i opiekę, chcemy być pociechą Kościoła w naszej Ojczyźnie, wytrwale podejmować wysiłki na rzecz poprawy religijnego i moralnego życia w naszych rodzinach.

Przyrzekamy wszczepiać w serca i umysły dzieci i młodzieży ducha Chrystusowej Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy umacniać w naszych rodzinach królowanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wprowadzać sprawiedliwość, zgodę, przebaczenie, bronić czci Imienia Bożego, żyć zgodnie z ideałem życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

 • Przyrzekamy szanować naszych duszpasterzy: papieża, biskupów i kapłanów a zwłaszcza naszego proboszcza, aby zło, które tak zmasowanie chce uderzyć w pasterza, aby rozproszyły się owce – nie zniszczyło naszej wspólnoty parafialnego Kościoła – Chrystusowej Owczarni.
 • W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy strzec szlachetnych obyczajów w naszym życiu rodzinnym i z godnością obchodzić uroczystości religijne.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy jako chrześcijanie i katolicy, zawsze brać czynny udział we Mszy Świętej we wszystkie niedziele i święta nakazane. Chcemy również być wierni w modlitwie porannej i wieczornej i często gromadzić się na modlitwie wspólnej.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy stać na straży nierozerwalności Sakramentu Małżeństwa, bronić godności kobiety i jej powołania do macierzyństwa, walczyć w obronie każdego poczętego dziecka, dbać o wychowanie dzieci i młodzieży w prawdziwych i czystych obyczajach.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy strzec u siebie i bliźnich daru łaski Bożej, jako prawdziwego źródła duchowego życia. Pragniemy, aby każdy z nas unikał wszelkiego grzechu ciężkiego, a w chwili śmierci szukał wsparcia w Sakramentach Bożego Miłosierdzia.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Chcemy z Twoją pomocą Maryjo, wprowadzać w życie oraz wypełnić te nasze postanowienia. Wyrażamy nasze odnowione dziś postanowienia słowami „Apelu Jasnogórskiego”:

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Matko Boża Jasnogórska, Matko Kościoła i Królowo Polski! Oto dziś staje przed Tobą nasza rodzina. Pragniemy całkowicie oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Oddajemy Ci po wszystkie czasy całą rodzinę (można wymienić imiona), nasz dom i wszystko, co posiadamy. Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy. Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostawać Twoją własnością; przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Strzeż odtąd, prosimy Ciebie Matko, świętości naszego rodzinnego ogniska. Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem. Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące z Sakramentu Małżeństwa. Zachowaj dzieci od wszelkich nieszczęść, spraw niech wzrastają na dobrych synów i wierne córki Kościoła i Ojczyzny naszej. Okaż się im Matką w chwilach próby i doświadczeń. Broń nasz dom rodzinny od wszelkiego zła. Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj nam szczęście i pokój.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Matko Chrystusowa! Przyjmij to nasze oddanie – za Kościół święty w Ojczyźnie naszej, za jego wolność i rozwój, a szczególnie za świętość polskich rodzin. Racz posługiwać się nami, aby wszystkie polskie rodziny należały do Ciebie, a przez Ciebie do Twego Syna. Pragniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, gdy jest znieważany i wyrzucany, gdy wyrywany jest z serc dzieci i młodzieży.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Panno można! Uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary i polskości, aby wzrastało pokolenie młodych Polaków, wiernych Panu Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiamy Ci swobodę posługiwania się nami do zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomożycielko wiernych, by nasza rodzina, nasza parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ Odczytuje głowa rodziny po 1 wersie, wszyscy powtarzają każdą linijkę: Matko Boża, Niepokalana Maryjo ! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radość i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam.

 1. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
 2. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
 3. Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
 4. Wiem, ze własnymi silami niczego nie dokonam.
 5. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen

 • Odmawiamy kolejną część Różańca.
 • Śpiew pieśni Maryjnych i wieczorne modlitwy na zakończenie dnia.
 • str.6
 • MODLITWY WIECZORNE
 • Znak Krzyża Świętego
 • „Ojcze nasz”
 • „Zdrowaś Maryjo”
 • „Wierzę w Boga”
 • „Pod Twoją obronę” „Anioł Pański”

DZIĘKCZYNIENIE ZA MINIONY DZIEŃ Panie Boże Wszechmogący, wierzę mocno, że jesteś obecny tu i na każdym miejscu. Uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa, zwłaszcza w dniu dzisiejszym otrzymane. Dziękuję Panu, bo jest dobry i na wieki miłosierdzie Jego (Ps 118).

 • Boże, światłości duszy mojej.
 • Wiem, że bez Twojej pomocy nic uczynić nie mogę.
 • Oświeć mój rozum i wspomóż moją pamięć, bym poznał grzechy i niewierności dnia dzisiejszego (chwila ciszy na rachunek sumienia).
 • Boże mój z całej duszy żałuję za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, Dobro Najwyższe i Ojca mego najlepszego.

Szczerze postanawiam z pomocą Twojej łaski życie swe poprawić i bardziej skutecznie pracować nad sobą. WSPOMNIENIE O ZMARŁYCH Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom zmarłych sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy nasze dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły.

Tóry żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. PROŚBA O BOŻĄ OPIEKĘ Prosimy Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszystkie zasadzki nieprzyjaciół. Aniołowie Twoi niech w nim mieszkają i niech nas strzegą w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niech będzie zawsze z nami.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Pan Wszechmogący i Miłosierny Ojciec, Syn i Duch Święty błogosławi i strzeże nas. Amen. MODLITWA W BEZSENNEJ NOCY Świat wokół mnie jest wymarły, wszystko leży w głębokim śnie – ale Ty trwasz przy mnie. Ty, Boże żywy, wszędzie obecny, patrzysz na mnie i teraz w martwej ciszy tej nocy, widzisz moją niedolą, słyszysz moją skargę.

Czekam z oddaniem na Twoją pomoc. Jeżeli dobrodziejstwo snu nie jest teraz moim udziałem, pociesza mnie dobroć Twoja, którą odnawiasz wobec mnie każdego dnia. Przygotowałeś już dla mnie ochłodę po trudzie życia, radość po cierpieniu. Skończy się kiedyś moja udręka i będę oglądał Ciebie w krainie żyjących.

A choćbym kroczył ciemną doliną śmierci, nie będę się lękał, bo Ty jesteś ze mną. Jakim błogosławieństwem jest dla mnie teraz wiara w Twoje słowa. Kiedy się skończą dla mnie wszystkie sprawy tego świata, wszystkie radości ziemskie, odejdą wszyscy przyjaciele.

 1. Zostaniesz tylko Ty, Boże.
 2. Tobie chcę zaufać, Ciebie kochać.
 3. Ty bądź mi i pozostań jedynym, najwyższym dobrem.
 4. Tę noc chcę wykorzystać, aby głębiej wejść w siebie, by usłyszeć, co mówisz do mnie przez głos mego sumienia, przez Twoje słowa i Ducha Twojego.
 5. W samotności tej nocy chcę przed Tobą, który mnie słyszysz, postanowić co jest ku memu zbawieniu.

Obym przy-najmniej u kresu mego życia stał się tym, czym już dawno powinienem być – posłusznym dzieckiem Twoim. Boże Ojcze, pomóż mi, niech się nim stanę. Amen. MODLITWA DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW Boże, któryś nam na drodze niebezpiecznej życia tego Aniołów Twoich na obrońców i przewodników przeznaczyć raczył, daj, prosimy, abyśmy ich natchnieniom będąc zawsze powolnymi, z drogi wiodącej do wiecznej szczęśliwości nie zbłądzili i od wszelkich niebezpieczeństw ochronieni byli.

 • Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • MODLITWA DO ŚWIĘTEGO ANIOŁA STRÓŻA Miły Panu Bogu Aniele, który mnie, w świętą opiekę oddanego, od początku życia mego bronisz, oświecasz i prowadzisz, ja Ciebie jako Patrona mego czczę i kocham; Twej opiece cały się oddaję i pokornie proszę, byś mnie niewdzięcznego i przeciw natchnieniom twoim wykraczającego, nie opuszczał, lecz byś mnie błądzącego łaskawie poprawił, nieumiejętnego nauczał, upadającego podtrzymał, strapionego cieszył, w niebezpieczeństwach zostającego ratował, aż mnie do wiecznej szczęśliwości doprowadzisz.

Amen. MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

 1. str.7
 2. MODLITWY DNIA NASTĘPNEGO
 3. Rano
 • codzienny pacierz
 • śpiew Godzinek
 • czytanie Pisma Świętego (najlepiej Nowy Testament);

W południe

 • „Anioł Pański”(o 12.00)
 • „Litania Loretańska” i inne;
 • modlitwy w różnych intencjach;
 • nabożeństwo „Gorzkich Żali” itp.

Wolne chwile należy spędzać na osobistym przebywaniu przed Obrazem Matki Bożej. Pomocą mogą posłużyć Książeczka do modlitwy w rodzinie na czas Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, różne domowe modlitewniki, śpiewniki kościelne, książeczki do nabożeństwa. Po południu:

 • „Koronka do Miłosierdzia Bożego”(o 15.00)
 • nabożeństwo „Drogi Krzyżowej”;
 • całą rodziną śpiewamy pieśni religijne, uwzględniając okres liturgiczny, np., Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, maj, czerwiec (okres zwykły)itp.
 • refleksja domowników dotycząca wyboru i wypełnieniu: Duchowego Daru Serca składanego Matce Bożej z okazji Nawiedzenia w Parafii; („Dary Duchowe z Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej”

Wpis do „Kroniki Nawiedzenia Parafialnego Obrazu w Rodzinach”:

 • data, adres domu nawiedzenia
 • nazwiska i imiona członków rodziny
 • dary duchowe – co kto może ofiarować Bogu i Jasnogórskiej Pani (propozycje można znaleźć na końcu modlitewnika)
 • intencja do modlitwy w różnych potrzebach (za żywych)
 • str.8
 • POŻEGNANIE OBRAZU
 • – Śpiew (lub odmówić) Litanii Loretańskiej,
 • Po końcowych modlitwach, przed przyjściem sąsiadów po Obraz, odmawiamy:
 • -„Akt ofiarowania rodziny i siebie Matce Bożej”.
 • Ojciec lub matka czynią to w następujących słowach:

Już nadszedł czas pożegnania Ciebie w Jasnogórskim Obrazie, Matko Jezusa i nasza Matko. Tak dobrze nam było przy Tobie. Tak dużo mieliśmy Ci do powiedzenia w modlitwie i tak wiele do uproszenia. Ufamy, że nas wysłuchałaś i będziemy ubogaceni w dobrym. Za to, jako wyraz naszej wdzięcznej czci ku Tobie, będziemy odtąd jeszcze gorliwszymi Twoimi czcicielami i jeszcze lepszymi Twoimi dziećmi.

 • Mocą naszą będzie częstszy Sakrament Spowiedzi Świętej, Komunii Świętej i Twój Różaniec.
 • Żegnając Ciebie, pragniemy jak najmocniej do Ciebie się przytulić, tak jak dziecko do matki i powiedzieć Ci za Sługą Bożym Janem Pawłem II papieżem: „Cały Twój”.
 • A więc weź nas i uważaj odtąd za wyłączną własność Twoją, abyśmy już na zawsze byli Twoimi, by wszystko nasze było Twoim, i by całe nasze życie już bez reszty należało do Ciebie.

I cóż jeszcze, żegnając, powiemy Ci Matko, jak nie to, że bardzo Cię kochamy i że kochać Cię nigdy nie przestaniemy. Dlatego chcemy całą postawą życia świadczyć o Chrystusie, Twoim Synu. A Ty pochyl się ku nam, ku naszej rodzinie, parafii i bądź nam nadal Matką.

 1. str.9
 2. CODZIENNY PACIERZ
 3. MODLITWA PAŃSKA – Ojcze nasz,,
 4. POZDROWIENIE ANIELSKIE – Zdrowaś Maryjo,

SKŁAD APOSTOLSKI Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. UWIELBIENIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 1. Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
 2. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 3. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 4. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 5. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 6. Nie zabijaj.
 7. Nie cudzołóż.
 8. Nie kradnij.
 9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 10. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 11. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest.
 • PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
 • Będziesz miłował Pan Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.
 • PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
 • W niedziele i święta nakazane: uczestniczyć we Mszy świętej.
 • Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 • Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przy-jąć Komunię Świętą.
 • Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 • Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
 • GŁÓWNE PRAWDY WIARY
 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nie-śmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
See also:  Dlaczego Psy Jedz Kupy

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

TRZY CNOTY BOSKIE CZTERY CNOTY GŁÓWNE

 1. Roztropność
 2. Sprawiedliwość
 3. Umiarkowanie
 4. Męstwo

NAJWAŻNIEJSZE DOBRE UCZYNKI UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM DUSZY

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejących pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM CIAŁA

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych pogrzebać.

GRZECHY GŁÓWNE

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

 1. Śmierć
 2. Sąd Boży
 3. Niebo albo piekło

AKT WIARY Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może. AKT NADZIEI Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie. AKT MIŁOŚCI Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty Dobro nieskończone.

AKT ŻALU Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu. ANIELE BOŻY Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, Doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna – Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 1. str.10
 2. RÓŻANIEC
 3. TAJEMNICE RADOSNE (poniedziałek, sobota)

Maryja z radością oczekiwała narodzin swojego Syna. Polecajmy Jej wszystkie matki, które oczekują potomstwa, a także wszystkie dzieci jeszcze nie narodzone, zwłaszcza te, których życie jest zagrożone. Niech Maryja, Dobra Ma-tka, weźmie je pod swoją opiekę i nie dopuści, by ktoś poważył się skrzywdzić bezbronne istoty.2.

Nawiedzenie u Św. Elżbiety Elżbieta oczekująca dziecka z radością powitała Maryję przybyłą do niej. Nie wszystkie kobiety mogą liczyć na pomoc rodziny czy znajomych w momencie narodzin swego dziecka. Módlmy się za dzieci opuszczone, by znaleźli się ludzie, którzy je pokochają. Módlmy się również za matki, które zamierzają opuścić swoje dzieci, aby uzyskały konieczną pomoc i nie podejmowały tak dramatycznych decyzji.3.

Narodzenie Pana Jezusa Módlmy się za wszystkie dzieci. Niech rodzice wychowujący je czerpią przykład ze Świętej Rodziny z Nazaretu. Niech zawierzają swe dzieci narodzonemu w betlejemskiej stajence Panu Jezusowi i Jego Przenajświętszej Matce. Módlmy się za ubogie rodziny, byśmy umieli dostrzec ich trudną sytuację i pospieszyć im z pomocą 4.

 • 5. Odnalezienie Pana Jezusa
 • Podziwiając mądrość dwunastoletniego Pana Jezusa, módlmy się za młodzież, aby nie pozwoliła wciągnąć się w zgubne nałogi.
 • Prośmy Maryję, aby wstawiała się za nimi, niech młodzi ludzie, za przykładem Pana Jezusa, wzrastają w mądrości, niech na dobrych wzorach kształtują swój obraz świata.
 • TAJEMNICE ŚWIATŁA ( czwartek)

Módlmy się za tych, którzy choć ochrzczeni, zaniedbali ten dar i oddalili się od Chrystusa i Kościoła. Módlmy się za tych, którzy porzucili życie sakramentalne i nie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, by zrozumieli, że oddalając się od Boga, nie znajdą wolności i pokoju, lecz przeoczą to, co najważniejsze.2.

Wesele w Kanie Galilejskiej. Dzięki Maryi gościom weselnym nie zabrakło wina. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli z umiarem korzystać z darów Bożych. Prośmy za wszystkich, którzy popadli w nałogi, by zrozumieli, jak wielką krzywdę wyrządzają swoim najbliższym.3. Głoszenie królestwa Bożego. Módlmy się za wszystkich, którzy lekceważą Boże wezwanie do nawrócenia i życia zgodnego z przykazaniami.

Módlmy się za tych, którzy całe życie poświęcają na gromadzeniu dóbr materialnych, i za tych, dla których najważniejsza jest kariera zawodowa. Niech zatrzymają się, by dostrzec to, co naprawdę w życiu jest ważne.

 1. 4. Przemienienie na górze Tabor
 2. Każdego dnia popełniamy grzechy, które ranią Boga; przemieńmy więc nasze serca i nie ustawajmy w wysiłkach zmierzających do tego, by nie tylko słowami modlitwy, ale całym życiem chwalić Ojca Niebieskiego.
 3. 5. Ustanowienie Eucharystii

Często podejmujemy postanowienie, aby dokonać zmian w naszym życiu. Pan Jezus, którego możemy przyjmować w Najświętszym Sakramencie, umacnia nas na tej drodze. Posilajmy się jak najczęściej Chlebem Eucharystycznym i prośmy Maryję, aby razem z Chrystusem towarzyszyła nam w wędrówce do Boga Ojca.

TAJEMNICE BOLESNE ( WTOREK I PIĄTEK) Polecajmy opiece Maryi i Jej Syna wszystkich cierpiących, by wpatrzeni w Jezusa, w modlitwie odnajdowali spokój i ukojenie. Nie ustawajmy w modlitwach za tych, którzy tego bardzo potrzebują. Otaczajmy ich swoją troską, bądźmy im pomocą w trudnych chwilach.2. Biczowanie Módlmy się za tych, którzy od wielu lat zmagają się z chorobą, każdego dnia odczuwają ból, aby nie popadali w zwątpienie.

Niech umęczony Jezus daje im sił do walki z przeciwnościami losu i chorobami, które wyniszczają ciało i zadręczają umysły i serca. Prośmy dla nich o wytrwałość i cierpliwość.3. Cierniem ukoronowanie Nałożono Jezusowi koronę, której ostre ciernie raniły Mu skronie, jednak oprawcom to nie wystarczyło.

 1. Chcieli jeszcze poniżyć Go, narażając na pośmiewisko przez nazwanie królem.
 2. Módlmy się za wszystkich inwalidów i osoby niepełnosprawne.
 3. Polecajmy Maryi zwłaszcza najbardziej bezbronnych, abyśmy umieli ich uszanować.4.
 4. Dźwiganie krzyża Są wśród nas osoby opuszczone przez bliskich.
 5. Samotne – mimo iż mają rodziny, sąsiadów i znajomych.

Gdy potrzebują pomocy i wsparcia, często muszą liczyć wyłącznie na siebie. Spróbujmy dostrzec ich i wnieść trochę radości w ich samotność. Módlmy się też za osoby bezdomne, by znalazły dom i mogły żyć otoczone miłością bliskich.5. Ukrzyżowanie Jezus umarł, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne.

 • Módlmy się za wszystkich umierających, aby z taką samą ufnością powierzali się Bogu.
 • Prośmy Jezusa i Maryję za wszystkich zmarłych, niech po ziemskiej wędrówce odnajdą wieczny pokój i ukojenie w domu Ojca w niebie.
 • TAJEMNICE CHWALEBNE ( ŚRODA I NIEDZIELA) Za tak wielką miłość, która zawiodła Cię na krzyż, dziękujemy Ci, Jezu, wsłuchani w radosną nowinę o zmartwychwstaniu.

Dzięki Twojej ofierze możemy cieszyć się nadzieją życia wiecznego. Matko Zmartwychwstałego, dziękujemy Ci za to, że opiekujesz się swymi przybranymi dziećmi, tak jak opiekowałaś się swoim pierworodnym Synem.2. Wniebowstąpienie Jezu przebywający z Ojcem w Ojczyźnie niebieskiej, dziękujemy Ci za to, że zostałeś z nami w Najświętszym Sakramencie.

 1. Dzięki Eucharystii możemy jednoczyć się z Tobą podczas każdej Mszy św.; jest ona najlepszym pokarmem dla naszych dusz.
 2. Maryjo, która karmiłaś swojego Syna, zanieś przed Jego oblicze słowa naszej podzięki na nieśmiertelny Pokarm – Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.3.
 3. Zesłanie Ducha Świętego Duch Święty przybywa do nas zawsze, gdy o to prosimy, i obdarza nas bogactwem swoich darów.

Za to wszystko dziękujemy dziś Trójcy Przenajświętszej, która jest jednością. Maryjo, spraw, byśmy na wzór Trójcy Świętej potrafili jednoczyć się w wysiłkach budowania królestwa Bożego na ziemi.4. Wniebowzięcie Maryi Maryjo, dziękujemy Ci za Twą pokorę i służbę Panu Bogu, której nas uczysz.

Ty potrafisz wskazać nam drogę do Boga Ojca. Dziękujemy Ci za wszystkie kobiety, dziewczęta, matki i żony, które za Twoim przykładem podążają za Bożym wezwaniem. Dziękujemy Ci za siostry zakonne, które tak umiłowały Jezusa, że całe życie Mu poświęciły.5. Ukoronowanie Matki Bożej Dziękujemy Ci, Matko Maryjo, Królowo nieba i ziemi, za to, ze wspólnie możemy modlić się w świątyni, przyjmować sakramenty i uczestniczyć we Mszach świętych.

Ty która jesteś naszą Królową, wstawiaj się za nami u Syna Jezusa, abyśmy mogli przezwyciężać trudności dnia powszedniego, a naszym życiem dawali świadectwo prawdziwej wiary.

 • str.11
 • MODLITEWNY DZIEŃ CHRZEŚCIJANINA
 • MODLITWA O DOBRY DZIEŃ

Dobry Boże! W ciszy budzącego się dnia, przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny, przychodzę prosić Cię o pokój, o mądrość i moc. Chcę dzisiaj spoglądać na świat oczami pełnymi miłości. Pragnę być cierpliwy, wyrozumiały, łagodny i roztropny. Nie ulegając sugestii pozorów, chcę widzieć Twoje dzieci, a moich braci tak, jak Ty je widzisz.

 1. Chcę w każdym człowieku dostrzegać tylko dobro.
 2. Zamknij moje uszy, niech nie słyszą obelgi.
 3. Strzeż mego języka przed wszelkim złym słowem.
 4. Obym żywił jedynie myśli, które błogosławią.
 5. Obym był tak pełen życzliwości i tak radosny, żeby wszyscy, którzy się do mnie zbliżą, wyczuwali Twoją obecność. Amen.
 6. MODLITWA PRZED UDANIEM SIĘ DO PRACY Panie Jezu, w łączności z miłością Twoją i miłością moją do Twojej i naszej Matki Maryi idę dziś do moich codziennych zajęć i pragnę je wykonywać na Twoją chwałę i dla dobra moich bliźnich oraz dla ubogacenia własnej osobowości.

Błogosław memu trudowi. Jezu Chryste i Ty Matko Maryjo, chcecie, abym zawsze był czynny, a pracując na chleb codzienny, równocześnie doskonalił siebie i przyczyniał się do rozwoju drugich. „Beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5). Proszę Was, aby moje czynności jednoczyły się z Waszymi niezmierzonymi i doskonałymi działaniami jak krople wody, wpadające do rzeki.

 • Amen. MODLITWA W RÓŻNYCH POTRZEBACH Boże, ucieczko moja i mocy, Ojcze najlepszy, wysłuchaj miłościwie prośbę, z jaką do Ciebie się zwracam i spraw, abym otrzymał to, o co Cię z wiarą i ufnością proszę.
 • Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 • PODZIĘKOWANIE Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte, za skarby wiary i pociechy święte.

Za trudy, prace i trudów owoce, za chwilę ciszy i ludzkie niemoce. Za spokój, walki i zmaganie, zdrowie i choroby, za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby.

 1. str.12
 2. MODLITWY RODZINY
 3. MODLITWA MAŁŻONKÓW

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na wyobrażenie swoje, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy, miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień.

 1. Boże nasz i Ojcze, dzień dzisiejszy uważamy za szczególnie radosny i tę radość naszą przynosimy Ci z wdzięcznością w darze w łączności z naszą Matką Jasnogórską.
 2. Wielbimy Twoją ojcowską opiekę i mówimy z głębi serca: Niech będzie uwielbione Imię Twoje, Panie, boś Ty dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje.

Dziękujemy za łaskę nawiedzenia naszego domu i naszej rodziny przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Nie umiemy policzyć wszystkich dowodów Opatrzności Twojej, która czuwała nad naszą rodziną, chroniła nas od zła, pocieszała w smutku, podtrzymywała naszą nadzieję, prowadziła bezpiecznie przez trudności, pomagała zwyciężać przeszkody i wykonywać Twoją świętą wolę.

Były dni i zdarzenia, których nie umiemy wytłumaczyć sobie. Dopiero kiedyś w niebie zrozumiemy drogi Twojej mądrości, ojcowskiej dobroci, matczynego orędownictwa i maryjnej opieki. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Bądź nam nadal Bogiem Ojcem, którego chlebem się karmimy i którego łaską żyjemy. Amen. * * * * * Chryste Panie, Zbawco nasz bolejący, razem ze Swoją Matką Maryją, spojrzyj na rodzinę naszą, która cierpi.

Wspominamy dziś Twoje słowa: Kto nie bierze krzyża i nie naśladuje Mnie, nie jest Mnie godzien. O Jezu, łatwiej nam to wypowiedzieć niż wykonać. Ale ufamy mocno, że Ty sam pomożesz nam kroczyć drogą krzyża. Cierpienia nasze łączymy ze łzami Twojej bolejącej Matki.

Ofiarujemy je za rodziny naszej parafii, za Kościół święty, za dusze w Czyśćcu cierpiące i dla naszego uświęcenia. MODLITWA OJCA RODZINY Boże Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, dzielę imię i godność ojca. Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej mocy, tak wspieraj minie łaską z wysoka, abym z poczuciem odpowiedzialności wypełniał zadania stróża życia.

MODLITWA MATKI Matko Najświętsza, Maryjo, cieszę się, że z Tobą dzielę godność niewiasty i małżonki. Uproś u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o błogosławiona między niewiastami, świętość naszego małżeństwa. Wiem, ze mam wielkie zadanie: przez uświęcenie osobiste uszlachetnić tych, którzy ze mną żyją.

Nie chcę zawieść Bożego zaufania. Pomóż mi, Matko pięknej miłości, miłować Boga nade wszystko, naucz modlić się i obcować z Bogiem. MODLITWA ZA RODZICÓW Twojej opiece polecam moich rodziców: tatę i mamę. Czuwaj nad nimi Opatrznością swoją. Błogosław ich prace, podtrzymuj ich w pełnym zdrowiu i długim życiu.

Matko Boża Jasnogórska, niech przez Twoje pośrednictwo, Twój Syn, Jezus Chrystus udziela im swojej łaski, aby zawsze byli z Nim zjednoczeni. Synu Boży, Jezu Chryste, pomnóż wiarę mojego taty i mojej mamy, aby ufność w Tobie i miłość ich serc doznawały prawdziwego Bożego pokoju.

str.13 MODLITWA CHOREGO Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, Tyś doświadczył, czym jest ból i cierpienie, Tyś niósł chorym ulgę i zdrowie. I ja, dotknięty chorobą, zwracam oczy i serce do Ciebie. Zmiłuj się nade mną, złagodź moje cierpienie, udziel światła, abym lepiej zrozumiał sens bólów i choroby. Daj mi siłę wytrwania i podtrzymuj moją nadzieję.

Matko Częstochowska! Skieruj myśli moje ku wyższym rzeczom i prawdzie wiecznej, pomóż mi zrozumieć wolę Bożą, aby zechciała mi zwrócić siły i zdrowie. PODZIĘKOWANIE ZA UZYSKANE ZDROWIE Pełen radości przyjmuję do swego domu znak Opatrzności Bożej – Parafialny Obraz Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej.

Czynię to, Panie Jezu, ze słowem podziękowania i uwielbienia za przywrócone zdrowie. Wiele zawdzięczam opiece pielęgnującym i lekarzom, jak i dobrym rękom i sercom życzliwych ludzi, ale Ty, Boże, kierujesz wszystkim i Tyś wszystkiego pierwszą przyczyną. Twoja wola sprawiła, że wróciły mi siły, że wracam do rodziny i do pracy.

Za to wszystko niech Imię Pańskie będzie uwielbione teraz i na wieki wieków. Amen. MODLITWA ZA CHOREGO Boże, proszę Cię za naszego chorego Spójrz na cierpienie jego ciała i duszy, i okaż mu miłosierdzie. Spraw, by doznał potęgi Twojej dobroci i w zdrowiu i radości mógł wrócić do normalnego życia.

 1. Póki jednak choruje, wzmocnij w nim głęboką ufność wobec Twoich ojcowskich zamierzeń i pomóż mu poddać się Twojej woli.
 2. Dobra Matko i Królowo! Dziś błagamy i prosimy przyjmij nasze wstawiennictwo za chorego.
 3. I przed tron Swego Syna Jezusa Chrystusa zanieś wołanie o łaskę zdrowia – Matko Boża, uzdrowienie chorych – módl się za nami.

MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ Ukochany mój Panie, Jezu Chryste, wspomnij na ból i gorycz, którymi rozdarte, przestało bić Twe serce na krzyżu. Spraw, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy moje serce zamilknie na zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w Twoje Jezu miłosierdzie.

„Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”. MODLITWA ZA KONAJĄCYCH Najłaskawszy Jezu, miłujący dusze nasze, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez cierpienia Matki Twojej Niepokalanej, obmyj we Krwi Swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają.

Konające Serce Jezusa, zlituj się nad konającymi! Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, wstawiaj się za nami. MODLITWA ZA ZMARŁYCH Panie Jezu Chryste! W zjednoczeniu z męką Twoją ofiaruję przez ręce Bolesnej Matki Twojej wszystkie moje modlitwy, prace, cierpienia i dobre uczynki za dusze zmarłych Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, okaż miłosierdzie duszom sług i służebnic swoich i odpuść im wszystkie grzechy, aby po wyzwoleniu z więzów doczesności mogli przejść do życia wiecznego.

 • Amen. str 14 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj, przed Twój święty, obraz, aby błagać o pomoc Twoją.
 • Nie liczę na własne zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Boża Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję.

 • Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie, udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia.
 • Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała.
 • Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę, łaskę, o której w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.

Amen Przedstawmy Maryi nasze osobiste, ukryte w sercu przeproszenia, uwielbienia podziękowania i prośby Pod Twoją obronę O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością, z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszym wspólnym przebłaganiem, dziękczynieniem i z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami.

 1. Racz spojrzeć łaskawie na naszą szczerą modlitwę i wysłuchać naszych błagań.
 2. Przebłaganie Matko Nieustającej Pomocy z ranami ciętymi na twarzy, dowodami wzgardy, nienawiści, grzechu i niewiary.
 3. Chcemy Cię przeprosić za profanację, która zostawiła szramy na Twoim obliczu i na obliczu Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa w jasnogórskim wizerunku i za wszystkie grzechy przodków naszych i nasze, które czyniły i wciąż na nowo czynią rany na Twojej twarzy.

Chcemy Cię Matko przepraszać za wszelkie zło uczynione w naszej parafii i w całej Polsce kiedykolwiek w historii i komukolwiek, bez względu na narodowość, poglądy i wyznanie.

 • Będziemy powtarzać:
 • Przepraszamy Cię Jasnogórska Pani
 • – Za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych,
 • – Za grzechy niewiary i usuwania Ciebie z życia,
 • – Za niszczenie wiary w sercach dzieci i młodzieży,
 • – Za brak modlitwy codziennej i za to, że nie staramy się Ciebie coraz lepiej poznawać,
 • – Za brak szacunku dla imienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego,
 • – Za lekceważenie imienia Maryi i imion świętych pańskich,
 • – Za niegodne traktowanie swojego duszpasterza – kapłana – proboszcza
 • – Za brak szacunku do świątyń, cmentarzy i miejsc świętych oraz przedmiotów poświęconych,
 • – Za znieważanie dni świętych przez niekonieczną pracę, handel i zakupy w niedzielę i święta,
 • – Za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem Mszy świętej,
 • – Za dobrowolne – z lenistwa – opuszczanie Mszy świętej,
 • – Za niegodne, świętokradzkie przystępowanie do Komunii świętej,
 • – Za nieszczerą, świętokradzką spowiedź świętą,
 • – Za brak szacunku i miłości do rodziców, przełożonych oraz starszych i dobrodziejów,
 • – Za lekceważenie obowiązków rodzicielskich i wynikających ze stanu życia,
 • – Za wyśmiewanie chorych, cierpiących i kalek,
 • – Za grzechy przeciwko życiu, zabójstwa i pobicia, nienawiść i krzywdy,
 • – Za odmawianie dzieciom nie narodzonym prawa do życia,
 • – Za aborcję i eutanazję, oraz zgadzanie się na te potworne łamanie przykazania „nie – zabijaj”, lub nakłanianie do tych czynów,
 • – Za nadużywanie alkoholu, grzechy pijaństwa i narkomanii,
 • – Za grzechy przeciwko czystości popełniane samotnie bądź z drugą osobą,
 • – Za oglądanie, rozprowadzanie i propagowanie pornografii,
 • – Za nakłanianie zwłaszcza dzieci i młodzież do grzechów nieczystych,
 • – Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej,
 • – Za rozwody i życie wspólne bez sakramentalnego małżeństwa,
 • – Za brak poszanowania własności prywatnej i społecznej,
 • – Za nieuczciwość i nierzetelność w pracy,
 • – Za kradzieże i oszustwa,
 • – Za kłamstwa, obmowy, oszczerstwa, plotki czy pochlebstwa,
 • – Za życie w kłamstwie, dwulicowość i cynizm,
 • – Za nie przestrzeganie postu od pokarmów mięsnych w piątek,
 • – Za udział w zabawach i dyskotekach w piątki,
 • – Za nieżyczliwość i obojętność na potrzeby ludzkie,
 • – Za wszystko, co sprzeciwia się przykazaniu miłości bliźniego,
 • – Za zaniedbywanie dobra,
 • – Za brak odwagi w wyznawaniu Chrystusa i odpowiedzialności za Kościół,
 • – Za stawianie wartości materialnych wyżej od Boga,
 • – Za to, że nie dajemy świadectwa o Bogu w otaczającym nas świecie,
 • – Za uleganie pokusom i podszeptom szatańskim,
 • – Za grzechy pychy i chciwości, nieczystości i zazdrości, za nieumiarkowane w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo,
 • – Za grzechy przeciwko Twojemu Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu i Bożemu Macierzyństwu,
 • – Za grzechy, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Ciebie,
 • – Za bluźnierstwa przeciw Twoim obrazom i wizerunkom,
 • – Za profanację Twojego częstochowskiego wizerunku Królowej Polski,
 • – Za każdy ludzki grzech,
 • Podziękowania

Matko Cudownej Przemiany, pomimo licznych grzechów naszych i grzechów naszych przodków, pomimo profanacji, pomimo tego, że niejednokrotnie zapominamy o Tobie – Ty wciąż z nami jesteś, jak dobra Matka przy dziecku, które czasem schodzi na złą drogę życia.

 • Dziękujemy Ci za to Maryjo – Matko nasza kochana.
 • Dziękujemy Ci za Twoją obecność w łaskami słynącym wizerunku w Częstochowie już od ponad 600 lat.
 • Dziękujemy za dobrodziejstwa duchowe i doczesne, otrzymane od Boga dzięki Twemu pośrednictwu.
 • Dziękujemy za Twoją opiekę, za to, że stoisz na straży naszej wiary, że wspierasz, że pocieszasz, że upominasz.

Bądź błogosławiona za to, że w Swojej dobroci wciąż wypraszasz nam u Boga łaski potrzebne do życia prawdziwie chrześcijańskiego i zbawienia wiecznego.

 1. Będziemy powtarzać:
 2. Dziękujemy Ci Jasnogórska Pani
 3. – Za Twoją obecność od wieków w tym łaskami słynącym wizerunku,
 4. – Za Twoją miłość i otwarte serce dla każdego człowieka,
 5. – Za przykład wierności Bogu w każdym cierpieniu i doświadczeniu,
 6. – Za pomoc w zachowaniu przykazań Bożych i kościelnych,
 7. – Za uzdrowionych z choroby,
 8. – Za pocieszonych w strapieniu,
 9. – Za ocalonych z rozpaczy,
 10. – Za podtrzymanych w zwątpieniu,
 11. – Za wyzwolonych z mocy grzechu, zła i szatana,
 12. – Za łaskę przemiany i nawrócenia dla grzesznych,
 13. – Za wysłuchanych w błaganiu,
 14. – Za litość nam okazaną
 15. – Za Twoją miłość macierzyńską,
 16. – Za dobroć Twą niezrównaną,
 17. – Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,
 18. Prośby

Maryjo, usłysz teraz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie z wiarą i nadzieją, że Ty wszystko wiesz, że wiesz czego nam najlepiej potrzeba. Wysłuchaj naszych próśb, jeśli one posłużą do zbawienia naszego i bliźnich naszych.

 • Będziemy powtarzać:
 • Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy
 • – Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
 • – Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
 • – Za płaczących, abyś im łzy otarła,
 • – Za sieroty i opuszczonych, abyś im była Matką,
 • – Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
 • – Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
 • – Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
 • – Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
 • – Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
 • – O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.
 • Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję Dziewicę, za Matkę; dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 1. str.15
 2. Propozycje Darów Duchowych
 3. – co każdy z nas może ofiarować
 4. Bogu i Jasnogórskiej Pani
 1. Codzienne czytanie ( lub wybrane dni) czytanie fragmentów Pisma Świętego;
 2. Postanowienia modlitewne – Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, inne modlitwy (jakie – jak często);
 3. Troska o religijne wychowanie dzieci (konkretne działania);
 4. Postanowienia formacyjne – życie sakramentalne, pierwsze piątki, pierwsze soboty, rekolekcje;
 5. Przyrzeczenia abstynenckie – od alkoholu, nikotyny, narkotyków, gier komputerowych i czasopism o treściach niezgodnych z moralnością
 6. Uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego, np. ­pomoc potrzebującym,
 7. Udział w okresowych nabożeństwach;
 8. Dbałość o sprawy Ojczyzny – przekaz tradycji i kultury narodowej, modlitwa za Ojczyznę;
 9. Czytanie czasopism i książek katolickich;
 10. Przynależność do wspólnot kościelnych w swojej parafii
 11. Prace fizyczne na parafii (przyjście gdy są ogłoszone)
 12. Inne postanowienia własne

: Parafia św. Stanisława Kostki w Ostrowitem – MODLITEWNIK LITURGII NAWIEDZENIA

Co to znaczy peregrynacja obrazu?

Ten artykuł dotyczy katolickiej formy kultu. Zobacz też: peregrynacja jako podróż,

Peregrynacja ( łac. peregrinatio ) − w Kościele rzymskokatolickim uroczyste przenoszenie albo przewożenie w celach kultowych relikwii, obrazów i innych przedmiotów kultu religijnego (np. krzyż jerozolimski ). Peregrynacje mogą mieć charakter lokalny (np.

Co to znaczy słowo Peregrynacja?

Dlaczego ZasAniają Obraz Na Jasnej GóRze Jeźdźcy u starych ruin, mal. Roelof van Vries, XVII w., z kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie. Fot.Z. Reszka. Peregrynacja – termin oznaczający w języku staropolskim dłuższą wędrówkę, podróż, a także pielgrzymkę. Pochodzi z jęz. łacińskiego, gdzie słowo peregrinus oznaczało cudzoziemca, ale także pielgrzyma.

 1. Pojęcia tego używano zazwyczaj na określenie podróży zagranicznej.
 2. Często oznaczało ono również krajowe lub zagraniczne pielgrzymki do miejsc świętych i znanych sanktuariów.
 3. O wiele rzadziej terminem peregrynacja określano poselstwa i misje dyplomatyczne.
 4. Współcześnie termin ten używany jest głównie w literaturze naukowej w kontekście zjawiska staropolskiego podróżnictwa do końca XVIII w.

O peregrynacji mówi się także w specyficznym kontekście religijnym, określając tym pojęciem pielgrzymowanie cudownych wizerunków (obrazów lub statui) Jezusa Chrystusa bądź Matki Boskiej w obrębie kościołów (rzadziej domów wiernych) danej diecezji lub nawet całego kraju.

Od XIX w. na określenie wyjazdu zagranicznego zaczęto powszechnie używać terminu podróż albo wojaż, a termin peregrynacja ma obecnie wydźwięk anachronizmu językowego. W znaczeniu podróżnym pojęcie to określa przede wszystkim staropolskie wyjazdy zagraniczne, od XV w. po trzeci rozbiór Polski w 1795 r. Peregrynacja to nie tylko sama podróż, ale także, a nawet w przeważającej mierze, sam pobyt zagraniczny, który obejmował swoim programem kilka różnych rodzajów peregrynacji.

Mógł to być wyjazd o charakterze naukowym, czyli peregrynacja akademicka ( peregrinatio academica ), polegający głównie na studiowaniu w największych europejskich uniwersytetach i akademiach. Innym rodzajem, niezmiernie popularnym od drugiej połowy XVII w., był tzw.

 1. Grand tour zakładający objazd największych krajów europejskich, uzupełniający wiedzę szkolną o własne spostrzeżenia, doświadczenia i nawiązane kontakty.
 2. Wreszcie celem peregrynacji mogło być udanie się w charakterze pątnika do najbardziej czczonych świętych miejsc i sanktuariów świata chrześcijańskiego (papieski Rzym, Jerozolima – miasto nauczania i śmierci Chrystusa, grób św.

Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela, sanktuarium maryjne w Loreto, itd.). Niezależnie od charakteru peregrynacji, zapisem jej przebiegu była relacja podróżna. Sporządzano ją najczęściej w postaci dziennika podróży (diariusza peregrynacji). Czasem były to luźne zapiski, a w niektórych przypadkach przebieg podróży znamy jedynie z korespondencji zagranicznej przesyłanej najczęściej przez podróżników do rodziców, przyjaciół, lub opiekunów pozostających w kraju.

Gdzie jest teraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej?

Na co dzień znajduje się w sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie.

Gdzie jest obraz na Jasnej Górze?

Zaplecek, który później w 1980 został odłączony od obrazu i obecnie jest eksponowany w jasnogórskim Muzeum 600-lecia. W latach II wojny światowej obraz znajdował się w ukryciu, pod jednym z blatów stołowych w bibliotece klasztornej.

Czy na Jasnej Górze można robić zdjęcia?

Kaplica Matki Bożej i Bazylika Jasnogórska centralne miejsca na Jasnej Górze, miejsca sprawowania sakramentów i codziennej modlitwy, w głównym ołtarzu Kaplicy Matki Bożej umieszczony jest Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski Sala Rycerska sala pamiętająca wiele historycznych wydarzeń, w której umieszczono pamiątkowe sztandary wojskowe, sala na pietrze klasztoru, wejście na lewo przed kaplicą Matki Bożej.

Aktualnie wystawa: Kaplica Różańcowa – jest tuż przy Kaplicy Cudownego Obrazu /wychodząc z Kaplicy Matki Bożej kierujemy się na prawo/ Kaplica św. Józefa – należy przejść czterema bramami na zewnątrz Jasnej Góry i za pierwszą wejściową bramą zwaną Bramą Lubomirskich kierujemy się na prawo o 13:00 – interesujący film o Jasnej Górze dla pielgrzymów pt.

Jasnogórskie cuda i łaski. Skarbiec, Muzeum 600-lecia – nad porządkiem zwiedzania czuwają panowie z Ochrony klasztoru i siostry zakonne. We wszystkich tu wymienionych obiektach muzealnych zabronione jest wykonywanie zdjęć i filmowanie bez każdorazowo wydanego, specjalnego zezwolenia Władz klasztoru i o.

Kustosza Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze. – Skarbiec czynny codziennie od 9.00 do 17.00 /sezon letni; w okresie zimowym 1 XI-28 II czynne 9.00-16.00/ – Muzeum 600-lecia czynne codziennie od 9.00 do 17.00 /sezon letni; w okresie zimowym 1 XI-28 II czynne 9.00-16.00/ Bastion św. Rocha – Skarbiec Pamięci Narodu Bastion św.

Rocha czynny codziennie od 9.00 do 17.00 /sezon letni; w okresie zimowym 1 XI-28 II czynne 9.00-16.00/ wystawy: – „ Bogurodzica – splendor Rzeczypospolitej obojga Narodów” – „Narodowy zryw „Solidarności’ w wotach pielgrzymów jasnogórskich” – „Ojczyzno ma – Polskie drogi do wolności ” – pamiątki po ofiarach katastrofy w Smoleńsku Przestrzeń wystawowa przy Bastionie św.

Rocha wystawy: „Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary – św. Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia bł. ks. kard. Stefan Wyszyński” Bastion św. Barbary (10:00 – 15:00) – Golgota Wschodu – Kaplica Jasnogórskiej Matki Pojednania Sala o. Kordeckiego – obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego Jasnogórska Golgota Na piętrze w Kaplicy Cudownego Obrazu są stacje Drogi Krzyżowej namalowane przez Jerzego Dudę-Gracza.

Miejsce dostępne do modlitwy i zwiedzenia od 6.00 do 21.00. Stacje Różańcowe Na placu przed szczytem, od strony parków i III Alei Najśw. Maryi Panny rozmieszczone są stacje różańcowe. Zachęcamy do indywidualnego lub grupowego nawiedzania tych miejsc i rozważania tajemnic Różańca św. Dostępne o każdej porze dnia i nocy. Wieża Wznosi się po zachodniej stronie Bazyliki, na osi jej głównej nawy i jest jedną z wyższych wież kościelnych w Polsce (106,30 m).

wystawa poświęcona o. Augustynowi Kordeckiemu z okazji 420 rocznicy urodzin i 350 śmierci wystawa poświęcona bł. Stefanowi kard. Wyszyńskiemu pt. Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny