Dlaczego Mniejszo Niemiecka Jest W Sejmie

Czym jest mniejszość niemiecka w Sejmie?

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Mniejszość Niemiecka

Państwo Polska
Skrót MN
Przewodniczący Rafał Bartek ( TSKN, ZNSSK ), Ryszard Galla (partia RMW)
Adres siedziby ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole
Ideologia polityczna regionalizm, chrześcijańska demokracja, liberalizm, centryzm, germanizm, proeuropeizm
Poglądy gospodarcze solidaryzm
Młodzieżówka Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP
Barwy biel czerwień czerń złoto błękit
Obecni posłowie 1 / 460
Obecni senatorowie 0 / 100
Obecni eurodeputowani 0 / 52
Obecni radni wojewódzcy 5 / 552
Strona internetowa

Głosy na listę Mniejszości Niemieckiej w wyborach parlamentarnych w 2007 w poszczególnych gminach województwa opolskiego Mniejszość Niemiecka ( niem. Wahlkomitee Deutsche Minderheit ) – nazwa komitetu wyborczego wyborców mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim tworzonego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,

Jak liczną jest mniejszość Niemiec?

Niemcy – Mniejszości Narodowe i Etniczne Niemcy to najliczniejsza mniejszość narodowa zamieszkująca Polskę. Niemcy to najliczniejsza mniejszość narodowa zamieszkująca Polskę. Podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań narodowość niemiecką zadeklarowało 144 238 obywateli polskich (wedle danych poprzedniego Narodowego spisu powszechnego z 2002 r.

 • Liczebność mniejszości niemieckiej wynosiła 147 094 osób), w tym: w województwie opolskim – 78 157 osób (według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r.
 • 104 399), śląskim – 34 799 (według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r.
 • 30 531), warmińsko-mazurskim – 4 645 (według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r.

– 4 311). Wedle danych NSP 2002 r. największe skupiska obywateli polskich narodowości niemieckiej znajdują się w centralnych i wschodnich powiatach województwa opolskiego: strzeleckim (20,62 % mieszkańców powiatu), opolskim (19,82%), krapkowickim (18,38%), oleskim (16,82%), prudnickim (14,93%), kędzierzyńsko-kozielskim (13,15%), kluczborskim (9,75%) i opolskim-miejskim (2,46%) oraz w zachodnich powiatach województwa śląskiego: raciborskim (7,24%), gliwickim (4,25%), i lublinieckim (3,10%).

Jakie prawa ma mniejszość niemiecka w Polsce?

Jakie prawa ma Mniejszość Niemiecka w Polsce? Sprawdź i udostępnij! Szanowni Państwo, w związku z wydanym rozporządzeniem przez Pana Ministra Czarnka, zmniejszającym liczbę godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości z 3 godzin do 1 godziny (, postanowiliśmy przypomnieć jakie w Polsce i Unii Europejskiej obowiązują prawa dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych.

 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art.35 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

 • Art.14
 • Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.
 • Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych
 • Artykuł 4

Strony zobowiązują się zagwarantować osobom należącym do mniejszości narodowych prawo do równości wobec prawa oraz jednakową ochronę prawa. W tym względzie jakakolwiek dyskryminacja wynikająca z przynależności do mniejszości narodowej jest zabroniona.

Artykuł 5

 1. Strony zobowiązują się wspierać tworzenie warunków koniecznych do utrzymywania i rozwijania przez osoby należące do mniejszości narodowych ich kultury, jak również zachowania zasadniczych elementów ich tożsamości, to jest ich religii, języka, tradycji i dziedzictwa kulturowego.
 2. Bez uszczerbku dla Środków podejmowanych stosownie do ich generalnej polityki integracyjnej, Strony powstrzymają się od działań lub praktyk mających na celu asymilację osób należących do mniejszości narodowych wbrew ich woli i będą chronić te osoby przed jakimkolwiek działaniem mającym na celu taka asymilację.

Artykuł 6

Strony zobowiązują się podjąć odpowiednie Środki chroniące osoby, które mogą być obiektem zastraszania bądź też aktów dyskryminacji, wrogości lub przemocy będących skutkiem ich etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej tożsamości.

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych z dn.6 stycznia 2005 Art.6.1. Zabrania się dyskryminacji wynikającej z przynależności do mniejszości.

 1. 2. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu:
 2. 1) popierania pełnej i rzeczywistej równości w sferze życia ekonomicznego, społecznego, politycznego i kulturalnego pomiędzy osobami należącymi do mniejszości a osobami należącymi do większości;
 3. 2) ochrony osób, które są obiektem dyskryminacji, wrogości lub przemocy, będących skutkiem ich przynależności do mniejszości;
 4. 3) umacniania dialogu międzykulturowego.

Art.8. Osoby należące do mniejszości mają w szczególności prawo do:

 • 1) swobodnego posługiwania się językiem mniejszości w życiu prywatnym i publicznie;
 • 2) rozpowszechniania i wymiany informacji w języku mniejszości;
 • 3) zamieszczania w języku mniejszości informacji o charakterze prywatnym;
 • 4) nauki języka mniejszości lub w języku mniejszości.
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Art.7. Zakazuje się nierównego traktowania osób fizycznych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodo-wość w zakresie opieki zdrowotnej oraz oświaty i szkolnictwa wyższego. Z prawej strony znajdziesz stosowne grafiki. : Jakie prawa ma Mniejszość Niemiecka w Polsce? Sprawdź i udostępnij!

Co to znaczy mniejszość niemiecka?

Mniejszość niemiecka w Polsce – obywatele Polski narodowości niemieckiej, którzy zadeklarowali swoją niemiecką narodowość w ramach spisów powszechnych organizowanych na terenie państwa polskiego.

Jak duża jest mniejszość niemiecka w Polsce?

O organizacji Województwo Opolskie jest różnorodnym kulturowo regionem. Polacy i Niemcy wspólnie od pokoleń zamieszkują ten teren. Tereny Śląska, także tego opolskiego oraz zamieszkująca go ludność po konferencji w Poczdamie (1945 rok) znalazły się pod polską jurysdykcją.

Z dnia na dzień, Niemcy z tych obszarów, stali się mniejszością narodową (ale nie oficjalnie nie uznawaną), która musiała opuścić swoje rodzinne strony. Część społeczeństwa zdążyła uciec jeszcze przed frontem, ale ich ogromna część została wypędzona lub przesiedlona (w sumie mówi się o ponad 3 milionach osób, które zostały przesiedlone lub wypędzone w latach 1945-1950).

Mimo tak szeroko zakrojonej akcji przesiedleńczej, nie wszystkich Niemców udało się wypędzić – duża ich liczba pozostała na terenach Górnego Śląska. Lata panowania rządów komunistycznych w Polsce nie były dla Niemców, a dokładnie mówiąc mniejszości niemieckiej, łatwe. O ile Niemcy, którzy pozostali na terenach Dolnego Śląska i Pomorza byli przez władze komunistyczne tolerowani (ludność ta była początkowo potrzebna jako specjaliści w przemyśle), o tyle Niemcy z Górnego Śląska i Mazur oficjalnie nie istnieli.

 1. Ludność ta została pozbawiona możliwości pielęgnowania swojego języka, kultury, tradycji Panował zakaz używania języka niemieckiego, zakazano nauczania tego języka oraz potępiano wszystkie przejawy niemieckości.
 2. Oficjalne stanowisko władz Polskiej Republiki Ludowej, było takie, że Niemców na terenie Polski już nie ma.

Już w latach poprzedzających przewrót systemowy w Polsce, podejmowano próby zakładania stowarzyszeń osób narodowości niemieckiej, ale dopiero po roku 1989 stało się to w pełni możliwe.16 lutego 1990 roku do rejestru stowarzyszeń wpisano Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim i uznaje się to za oficjalną datę założenia organizacji.

 1. Od roku 1990 Towarzystwo zajmuje się głównie działalnością kulturalną, oświatową, społeczną ale i polityczną wśród różnych grup wiekowych, nie ograniczając swojej działalności jedynie do swoich członków, ale wychodząc również do szerszej społeczności.
 2. Celem TSKN jest animacja i wspieranie życia kulturalnego Mniejszości Niemieckiej, rozwój niemieckojęzycznego szkolnictwa w regionie, propagowanie dwujęzyczności mieszkańców regionu jak również wspieranie instytucji o charakterze społecznym, jak np.

przy DFK – stanowiące częstokroć lokalne Domy spotkań, biblioteki, szkoły, itd. Projekty kulturalne realizowane przez TSKN mają promować kulturę niemiecką i mniejszości niemieckiej wśród mieszkańców województwa i okolic oraz budować więzi z małą ojczyzną, kultywować tradycje specyficzne dla regionu Śląska Opolskiego, także praca nad zmianą postrzegania Niemców w Polsce oraz kooperacja z administracją publiczną i innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie województwa. Głównymi źródłami finansowania działalności Towarzystwa są dotacje otrzymywane zarówno ze strony niemieckiej jak i polskiej. Zdarzają się również sponsorzy prywatni zarówno polscy jak i niemieccy. Zgodnie z informacjami zawartymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań z 2011 r.

Odnotowano w sumie 147,8 tys. osób deklarujących przynależność niemiecką (jaką jedyną narodowość niemiecką wskazało jedynie 44,5 tys. osób, 103,3 tys. osób połączyło narodowość niemiecką z polską, 74,5 tys. osób zadeklarowało narodowość niemiecką jako pierwszą, 73,3 tys. jako drugą) – dla porównania w NSP z 2002 roku liczba osób deklarujących przynależność niemiecką wyniosła ponad 152,9 tys.

Pełny raport z wyników Narodowego Spisu powszechnego z roku 2011 można znaleźć na stronie.

Czy jest mniejszość polska w Niemczech?

Status prawny – Pod względem statusu prawnego można rozróżniać osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo niemieckie, osoby posiadające wyłącznie polskie obywatelstwo oraz osoby z podwójnym obywatelstwem. Polacy w Niemczech nie mają obecnie statusu mniejszości narodowej, który to został im odebrany przez władze III Rzeszy,

See also:  Dlaczego Nad Polsk Latają Samoloty Wojskowe 2022

Gdzie jest najwiecej Niemców?

Niemiecka mniejszość narodowa na terenie Polski – Ściągi, wypracowania, lektury Rozmieszczenie terytorialne mniejszości niemieckiej w Polsce: są mniejszością narodową, przynależność do której zadeklarowało aż 147 094 obywateli Polski, w tym 104 399 zamieszkuje tereny województwa opolskiego.

Dane te pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który został przeprowadzony w roku 2002. Na terenie województwa opolskiego, są takie gminy w których Niemcy to większość mieszkańców tej gminy, a z tym związany jest fakt, że odgrywają oni ważną rolę pośród władz samorządowych. W tym właśnie województwie mniejszość niemiecka znalazła się na drugiej pozycji po ostatnich wyborach samorządowych.

Jej przedstawiciele dzięki temu tworzą obecnie w ramach władz samorządowych (wojewódzkich) grupę współrządzącą. Na przykład reprezentantami niemieckiej mniejszości narodowej są obecny wicemarszałek województwa oraz wicewojewoda. Przedstawiciele niemieckiej mniejszości zasiadają także w Parlamencie polskim od momentu wyborów uzupełniających do Senatu, które odbyły się w 1990 roku w lutym.

Po wyborach z dnia 27 września 2001 roku, w Sejmie zasiadało dwóch przedstawicieli niemieckiej mniejszości. Byli to: Henryk Kroll oraz Helmut Paździor. W szkołach prowadzonych dla wszystkich mniejszości narodowych w Polsce najwięcej jest takich, gdzie uczy się języka niemieckiego. Ogólnie liczba placówek oświatowych publicznych, to jest: przedszkoli, wszystkich poziomów szkół (podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów), w których język niemiecki wykładany jest jako jeżyk ojczysty, wynosi 368, natomiast uczęszcza tam aż 36 393 uczniów.

Ludzie będący mniejszością niemiecką, w większości są katolikami, tylko nieliczni z nich deklarują, czyli Kościół Ewangelicko – Augsburski. Historia niemieckiej mniejszości narodowej: Określenie liczebności Niemców mieszkających na terenach II RP, nie jest zadaniem łatwym.

Ciągłe wychodźstwo do Niemiec, powodowało pomniejszanie się liczby mniejszości. Spis powszechny przeprowadzony w 1931 r. wskazał, że mieszkało wówczas 741 tysięcy ludzi pochodzenie niemieckiego, jednak dane pochodzące ze strony niemieckiej mówią o dużo większej liczbie- ponad miliona osób. Najliczniejsza grupa mniejszości niemieckiej zamieszkiwała zachodnie województwa Polski, mieszkali także w województwie łódzkim oraz w warszawskim, a także byli rozproszeni po całej Wschodniej Małopolsce.

Byli oni społeczność raczej majętną. Na terytoriach pomorskich posiadali około 60% ziemskich majątków a także 70% przemysłu rolnego i przetwórczego. Na obszarze Śląska posiadali znaczącą część przemysłu ciężkiego. W czasach przed rozpoczęciem II wojny światowej mniejszość niemiecka w Polsce reprezentowana była przez partię Jungdeutsche Partei in Polen (czyli Partia Młodoniemiecka w Polsce).

Została ona założona w Bielsku- Białej, w roku 1931. Począwszy od roku 1932 czynnie ona działała również na terenie Górnego Śląska a od roku 1934 także w Wielkopolsce, w Łodzi oraz na Pomorzu. Przez bardzo silne wpływy z Rzeszy Niemieckiej, stała się ona w bardzo szybkim tempie jedną z najsilniejszych partii mniejszościowych w Polsce.

Około połowy lat 30. XX wieku liczyła ona ponad 50 tysięcy członków, którzy najliczniej reprezentowani byli przez miejską oraz chłopów. Organem prasowym tej partii był, który zaczął się ukazywać od roku 1933 w Katowicach, pod tytułem Der Aufbruch. Przywódcy tej partii, zgromadzeni wokół Rudolfa Wiesnera intensywnie zwalczali wszelkie inne partie mniejszościowe oraz deklarowali (bo musieli) lojalność wobec państwa polskiego, jednak de facto działali oni na szkodę Polski.

Główne organizacje mniejszości niemieckiej: Najważniejszy jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce – jest on reprezentantem dziesięciu Towarzystw Społeczno – Kulturalnych, działających w dziesięciu województwach oraz około 600 kółek terenowych; do tego Związku należy dziesięciu członków stałych (organizacje) oraz siedem organizacji zrzeszonych, są to: Niemiecka Wspólnota, Pojednanie i Przyszłość Rada Niemców Górnośląskich Stowarzyszenie Mazurskie, Stowarzyszenie Autorów oraz Twórców Mniejszości Niemieckiej w Polsce, działa w Bytomiu Konserwatorium im. Josepha von Eichendorffa,Najważniejsze tytuły gazet dotyczących mniejszości niemieckiej: * Schlesisches Wochenblatt – tłumaczenie: Śląski Tygodnik – jest to tygodnik, * Hoffnung -tłumaczenie: Nadzieja – jest to miesięcznik, * Masurische Storchenpost- tłumaczenie: Mazurska poczta bociania – jest to miesięcznik, * Mitteilungsblatt – tłumaczenie: Doniesienia – jest to miesięcznik, * Zeszyty Edukacji Kulturalnej – jest to kwartalnik.Największe kulturalne imprezy mniejszości niemieckiej: Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce, Dożynki Diecezjalno – Regionalne, odbywające się na Górze świętej Anny, Przegląd Chórów, odbywa się w Walcach, Przegląd Kapel oraz Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, odbywa się w Leśnicy, Przegląd Zespołów Dziecięcych oraz Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej, odbywa się także w Leśnicy, Przegląd Twórczości Artystycznej Śląska, odbywa się w Dobrodzieniu oraz Dobrzeniu, Rozmowy Mazurskie, odbywają się w Mrągowie, Spotkania Letnie Stowarzyszenia Mazurskiego, odbywają się w Pieckach, Lato Artystyczne Mniejszości Narodowych, odbywa się w Olsztynie.

: Niemiecka mniejszość narodowa na terenie Polski – Ściągi, wypracowania, lektury

Kiedy Niemcy osiedlili się w Polsce?

Już na początku XIII w. Polacy i Niemcy wspólnie zamieszkiwali na ziemiach polskich, ponieważ osiedliło się tu około 200 tys. osadników niemieckojęzycz- nych.

Kto jest posłem Mniejszości Niemieckiej?

Ryszard Galla

Data i miejsce urodzenia 22 lipca 1956 Wrocław
Poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji
Okres od 2005
Przynależność polityczna Mniejszość Niemiecka
Odznaczenia

Dlaczego mniejszosc niemiecka ma Polska?

Pochodzenie – Obecnie na mniejszość niemiecką w Polsce składają się głównie mieszkańcy narodowości niemieckiej sprzed 1939 i ich potomkowie na tzw. Ziemiach Odzyskanych, którzy po przejęciu tych terenów przez państwo polskie zadeklarowali chęć pozostania na tych ziemiach i uniknęli wysiedlenia po II wojnie światowej,

Czy mniejszość niemiecka w Polsce wydaje własną gazetę?

Zarówno w Polsce, jak i Danii mniejszość niemiecka ma charakter historyczny. Wydawany w Polsce tygodnik „Wochenblatt.pl’ adresowany jest do członków mniej- szości niemieckiej. Ich liczebność w spisie powszechnym z 2002 r. określona została na 152 8976, a w 2011 r.

Ile procent Niemców jest w Niemczech?

Według statystyk rządowych za rok 2022, około 15,3 mln osób w Niemczech, czyli mniej niż jedna piąta populacji, to imigranci. Prawie 5 mln więcej urodziło się w rodzinach migrantów. Według danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny Destatis, w 2022 r.

 1. Około 20,2 mln osób w Niemczech przeniosło się do tego kraju lub urodziło się w małżeństwach, które przeprowadziły się do RFN.
 2. To wzrost o 6,3 proc.
 3. W stosunku do liczby z 2021 r.
 4. I stanowi 24,3 proc.
 5. Całej populacji liczącej około 83,2 mln ludzi.
 6. Spośród nich 15,3 mln, czyli 18,4 proc.
 7. Populacji, przeniosło się do Republiki Federalnej z zagranicy w którymś momencie swojego życia.

Nieco ponad 6 mln ludzi wyemigrowało do Niemiec w rekordowej ostatniej dekadzie, w latach 2013-2022. Zwiększona migracja ze stref konfliktów, takich jak Ukraina, Syria i Afganistan spowodowała, że w 2022 r. liczba osób, które same wyemigrowały, rosła szybciej, o 7,3 proc.

 1. W stosunku do poprzedniego roku, niż liczba dzieci urodzonych przez rodziców-migrantów, o 4 proc.
 2. Więcej niż w 2021 r.
 3. Podał Destatis.
 4. Urząd wziął pod lupę obywateli, których opisuje jako osoby z Einwanderungsgeschichte – „z historią imigracyjną”, ale regularnie informuje również o osobach w Niemczech z Migrationsshintergrund – „tłem migracyjnym”.

Różnica polega na tym, że aby sklasyfikować kogoś jako mającego „pochodzenie migracyjne”, wystarczy jedno lub więcej rodziców, którzy nie urodzili się jako obywatele RFN.

Skąd się wzięli Niemcy?

Niemcy – naród zachodniogermański, pochodzenia zachodniogermańsko-słowiańsko-bałtowskiego, zamieszkujący przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, posługujący się językiem niemieckim z grupy języków germańskich. Pod względem wyznaniowym Niemcy podzieleni są na katolików (płd. i zach.

Jakie są mniejszości w Niemczech?

Traktat różnie traktuje mniejszość niemiecką w Polsce i Polaków w Niemczech Podpisany 26 lat temu Traktat polsko-niemiecki wprowadził rozróżnienie pomiędzy niemiecką mniejszością w Polsce a Polakami w Niemczech. Przyjęte wówczas rozwiązania krytykowane są przez Polonię i rząd w Warszawie.

Związek Polaków w Niemczech zabiega o zmiany. Sytuacja prawna Polaków w Niemczech oraz Niemców w Polsce uregulowana została w Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisanym 17 czerwca 1991 roku przez szefów rządów obu krajów – Jana K. Bieleckiego i Helmuta Kohla. Autorzy traktatu wprowadzili rozróżnienie pomiędzy „członkami mniejszości niemieckiej” w Polsce, a „osobami w RFN, posiadającymi niemieckie obywatelstwo, będącymi polskiego pochodzenia, albo przyznającymi się do języka, kultury lub tradycji polskiej”.

To rozróżnienie i brak terminu „mniejszość” w stosunku do Polaków w Niemczech, jest przedmiotem krytyki po stronie polskiej. Środowiska krytykujące brak tego terminu argumentują, że powoduje on ograniczenie ochrony prawnej Polonii i uzależnia ją od uznania Niemiec.

 • Władze niemieckie uznają obecnie cztery narodowe mniejszości: duńską, fryzyjską, serbołużycką oraz romską.
 • Wszelkie sugestie zmierzające do rozszerzenia tej listy są przez Berlin zdecydowanie odrzucane.
 • Liczbę Polaków w Niemczech mających polskie korzenie szacuje się na dwa miliony, choć podawane są także liczby znacznie niższe.

Tworzą oni grupę bardzo zróżnicowaną pod względem pochodzenia oraz stanu prawnego i faktycznego. Cześć z nich posiada obywatelstwo niemieckie, a część ma paszporty polskie. Należą do nich potomkowie emigracji ekonomicznej z końca XIX i początku XX wieku, Polaków pozostałych w RFN po zakończeniu II wojny światowej, przesiedleńców, którzy wyjechali do Niemiec zachowując poczucie polskości, oraz emigracja późniejsza, związana ze stanem wojennym w Polsce i komunistycznymi represjami.

 1. Twórcy Traktatu, w tym polski prawnik Jan Barcz, twierdzą, że wprowadzenie do dokumentu pojęcia „mniejszość polska” nie tylko nie rozwiązałoby problemu, lecz spowodowałoby wręcz ograniczenie ochrony prawnej wyłącznie do potomków emigrantów z przełomu XIX i XX wieku.
 2. Zwolennicy traktatu zwracają uwagę, że w listach szefów MSZ dołączonych do traktatu rząd RFN zobowiązał się ochrony Polaków mieszkających w RFN nie posiadających niemieckiego obywatelstwa, który w myśl dotychczasowej praktyki nie mogliby korzystać z ochrony przysługującej mniejszościom narodowym.
See also:  Dlaczego Czytanie Pisma WięTego Pomaga Spotkać Się Z Bogiem

Uczestniczący w negocjacjach traktatowych polski dyplomata Jerzy Sułek twierdzi, że Niemcy postawili stronie polskiej ultimatum. „Niemcy postawili ultimatum: albo odpuścimy walkę o nadanie Polakom statusu mniejszości, przyjmując barokową formułę art.20 traktatu, albo do traktatu nie dojdzie” – powiedział Sułek w zeszłym roku w wywiadzie dla „Deutsche Welle”.

W ocenie Sułka w dziedzinie ochrony mniejszości między Polską a Niemcami panuje „całkowita asymetria”. Jego zdaniem Polska powinna zawrzeć dodatkowe porozumienie z Niemcami dotyczące zniesienia zaniedbań po stronie niemieckiej. Do najważniejszych postulatów podnoszonych przez niemiecką Polonię należą kwestie nauki języka polskiego jako języka ojczystego.

W listopadzie ówczesny szef MSZ, obecnie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zapowiedział podczas polsko-niemieckiej konferencji partnerstw samorządowych w Berlinie znaczne zwiększenie oferty nauki języka polskiego w Niemczech. Zwracając się wówczas do przedstawicieli Polonii, Steinmeier powiedział, że są oni – niezależnie od tego, czy mają obywatelstwo niemieckie czy oba obywatelstwa – „gwarantami tego, że Polacy i Niemcy są dla siebie czymś znacznie więcej niż tylko sąsiadami”.

Szef MSZ zapewnił, że mogą liczyć nie tylko na uznanie ze strony niemieckiego rządu, lecz także na to, że ich sprawy będą traktowane poważnie. Sprawy szkolnictwa znajdują się w Niemczech w gestii władz regionalnych, dlatego zapowiedzi przedstawicieli rządu mają głównie deklaratywne znaczenie. O przyznanie statusu mniejszości narodowej Polakom mieszkającym od pokoleń w Niemczech zabiega od lat Związek Polaków w Niemczech (ZPwN).

W listopadzie 2014 roku niemieckie MSW odrzuciło wniosek ZPwN w tej sprawie, twierdząc, obywatele RFN pochodzenia polskiego mieszkający na stałe w Niemczech nie spełniają warunków koniecznych do uznania ich za mniejszość narodową nie będąc ludnością „rodzimą i „tradycyjnie osiadłą” na tych terenach.

 • Odwołując się od tej decyzji, pełnomocnik ZPwN mecenas Stefan Hambura argumentował, że istniejący od 1922 roku Związek Polaków w Niemczech został zlikwidowany po napadzie III Rzeszy na Polskę we wrześniu 1939 roku.
 • Gestapo aresztowało wówczas blisko 2 tys.
 • Działaczy polonijnych, część z nich deportowano do obozów koncentracyjnych.27 lutego 1940 roku rząd niemiecki zakazał działalności ZPwN i skonfiskował jego majątek.

Po wojnie działalność ZPwN reaktywowano. „Kontynuujemy nasze starania, zarówno o status mniejszości narodowej, jak i zwrot majątku i naukę języka” – powiedziała PAP wiceprezes ZPwN Anna Wawrzyszko. Jej zdaniem rozmowy z rządem w Berlinie przebiegają pomyślnie, „rzeczowe argumenty trafiają do strony niemieckiej, a dyplomacja jest ważniejsza od medialnych gestów”.

Jaka mniejszością są Niemcy?

Są cztery uznane mniejszości narodowe w Niemczech: duńska, serbołużycka, fryzyjska oraz niemieccy Romowie i Sinti. Niemcy uznają za mniejszości zasiedziałe grupy narodowe, a nie młode społeczności emigrantów.

Gdzie jest najwięcej Niemców w Polsce?

Mniejszość niemiecka jest najliczniejszą z 9 mniejszości narodowych, które zarejestrowane są w Polsce. Podczas przeprowadzonego w 2011 r. „Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań” narodowość niemiecką zadeklarowało 144 238 obywateli polskich, w tym najwięcej w województwie opolskim i śląskim, a także warmińsko-mazurskim oraz dolnośląskim.

 • W ramach realizowanego w 2014 r.
 • Projektu „Dolny Śląsk.
 • Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce” ➸ powstał m.in.
 • Film poświęcony Dolnoślązakom właśnie pochodzenia niemieckiego.
 • Do pracy przy tym filmie dołączyłam dosyć niespodziewanie i późno, już w trakcie wyjazdów w teren i nagrywania poszczególnych wywiadów.

Dolny Śląsk. Niemcy – YouTube Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu 592 subscribers Dolny Śląsk. Niemcy Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu Search Watch later Share Copy link Info Shopping Tap to unmute If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device.

Która mniejszość jest w Polsce najliczniejsza?

Niemcy to najliczniejsza mniejszość narodowa zamieszkująca Polskę.

Jak długo istnieją Niemcy?

Niemcy

Flaga Herb
Hymn: 1:15 Deutschlandlied (Pieśń Niemców)
utworzenie Niemiec utworzenie Związku Północnoniemieckiego – 18 sierpnia 1866; utworzenie RFN – 7 września 1949; zjednoczenie Niemiec – 3 października 1990; pełna niepodległość – 15 marca 1991
Religia dominująca katolicyzm (27,7%), protestantyzm (25,5%)

Dlaczego Polacy wyjeżdżają do Niemiec?

Polonia w Niemczech. Co musisz o niej wiedzieć przed podjęciem zatrudnienia za zachodnią granicą? Losy Polski i Niemiec splatają się od tysięcy lat. Choć historia nie zawsze była dla nas łaskawa, dziś Niemcy to jeden z naszych najlepszych partnerów handlowych i dobry sąsiad.

 • Wielu naszych rodaków decyduje się na przeniesienie za Odrę.
 • Motywacją najczęściej jest lepsza praca i wyższe zarobki.
 • Szacuje się, że polskich emigrantów zarobkowych za Odrą jest prawie milion.
 • Co warto wiedzieć o Polonii w Niemczech? Masowa emigracja Polaków do Niemiec rozpoczęła się w latach 80. XX wieku.

Szacuje się, że w tym czasie z kraju wyjechało ponad milion osób, a dla wielu nowym domem stały się Niemcy. W praktyce więc duża część obecnej Polonii w Niemczech to peerelowscy emigranci, ich dzieci oraz wnuki, które zdecydowały się pozostać za Odrą.

Drugą część Polonii stanowią młode osoby, które do Niemiec zdecydowały się wyjechać dopiero po otwarciu granic strefy Schengen. Według niemieckich danych rządowych, pod koniec 2020 roku w Niemczech mieszkało 866 690 Polaków. Osób polskiego pochodzenia może być jednak o wiele więcej, ponieważ wiele posiada również niemieckie obywatelstwo.

Liczby te wskazują, że Polacy za Odrą są drugą najliczniejszą grupą w Niemczech – pierwsze miejsce należy do Turków. Tak duża liczba Polaków w Niemczech sprawia, że za Odrą łatwiej się zaaklimatyzować, znaleźć polskich znajomych czy uzyskać pomoc rodaków.

Polacy mieszkający i pracujący w Niemczech uwagami, spostrzeżeniami i poradami wymieniają się na licznych forach i grupach na social mediach. Polaków do wyjazdu za zachodnią granicę zachęcają przede wszystkim względy finansowe. Niemcy proponują wysoki poziom życia, atrakcyjne zarobki, a także liczne benefity takie jak zasiłek na dzieci Kinergeld.

Podejmując nawet najprostsze prace, za Odrą można zarobić o wiele więcej niż w Polsce. Nic w tym dziwnego, bowiem Niemcy to jeden z najbogatszych krajów świata. Rynek pracy tego państwa stale potrzebuje nowych pracowników. Polacy w Niemczech podejmują się zarówno prostych prac, jak i tych wymagających specjalistycznych kwalifikacji.

Jednym z najpopularniejszych zajęć jest opieka nad osobami starszymi. Polki i Polacy zatrudnienia w opiece nie szukają jednak na własną rękę, ale zaglądają na, gdzie znajdą oferty z zamieszkaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem i legalną umową. Na pracę przez agencje decydują się też kierowcy, pracownicy produkcji, elektrycy, budowlańcy, dekarze, pracownicy sezonowi itp.

Pomoc pośrednika jest wygodnym sposobem na ominięcie formalności związanych z wyjazdem oraz zadomowieniem się w nowym kraju. Artykuł sponsorowany : Polonia w Niemczech. Co musisz o niej wiedzieć przed podjęciem zatrudnienia za zachodnią granicą?

Jaki jest symbol Związku Polaków w Niemczech?

Historia – Rodło jako godło Związku Polaków w Niemczech powstało po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera w 1933 r. Naziści zakazali wówczas Polakom w Niemczech używania znaku Orła Białego, dlatego też Związek Polaków w Niemczech poszukiwał innej symboliki.

Z inspiracji dr. Jana Kaczmarka działacze organizacji postanowili utworzyć nowy znak. Miał on podkreślać narodowy charakter organizacji. W ten sposób powstało Rodło przedstawiające bieg Wisły. Zewnętrznie wyglądało jak pół zmodyfikowanej swastyki, a jednocześnie nią nie było. W ten sposób Polacy w Niemczech uniknęli przyjęcia symboliki nazistowskiej.

W rzeczywistości bowiem pozornie podobny do swastyki znak oznaczał łączność Polaków z Niemiec z Polską i był przeciwstawiany swastyce. Rodło stało się częścią składową znaków kilku organizacji polonijnych w Niemczech i funkcjonowało jako znak wyróżniający różne organizacje polonijne.

Skąd się wzięli Polacy w Brazylii?

Brazylia – kraj Polonii Brazylia – kraj futbolu, nieprzebytej puszczy, karnawału i faweli. Dla Polaków dodatkowym skojarzeniem, chociaż mniej oczywistym, mogłoby być – kraj Polonii. Liczba osób o polskich korzeniach w tym kraju sięga nawet 1,5 mln osób (czyli ok.1 proc.

Populacji całego kraju). Pierwsi Polacy docierali do Brazylii już na początku XVII w., wraz z Holenderską Kompanią Zachodnioindyjską i byli obecni wśród pierwszych misjonarzy. Ze znanych Polaków warto wspomnieć zwłaszcza o Pawle Edmundzie Strzeleckim czy Ignacym Domeyce – polskich podróżnikach i badaczach „białych plam” na mapach świata.

Strzelecki co prawda zasłynął zdobyciem i nazwaniem imieniem Kościuszki najwyższego szczytu w Australii, ale badania geologiczne i wyprawy prowadził także w Brazylii, podobnie jak Domeyko, który z kolei bardziej znany jest z badań w Chile, ale wiele prac zrealizował też na terytorium Brazylii.

 • Brazylijska gorączka” ok.1890 r., czyli punkt kulminacyjny nasilającej się od połowy XIX w.
 • Fali emigrantów z Polski do Brazylii, była efektem programu zagospodarowania niezamieszkałych dotąd terenów tego kraju, realizowanego przez brazylijskie władze.
 • Elementem tych działań było zapraszanie nowych imigrantów.
See also:  Dlaczego Mietana Nie Chce Się Ubić Na MasłO

Z ziem polskich do Brazylii wyjeżdżali w większości chłopi, którzy uciekali przed biedą i brakiem perspektyw na miejscu. Ziemi i chleba poszukiwali głównie w stanie Parana, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Interesującym świadectwem tej migracji są listy zebrane przez prof.

 1. Witolda Kulę, które cudem przetrwały wojnę i wydane zostały przez jego syna 2012 r. (zob.
 2. BM” nr 38, s.10, „). W 1938 r.
 3. Doszło do swoistej „zagłady” kultury Polonii brazylijskiej.
 4. Nowe prawo nakazało naukę w języku urzędowym (portugalskim), zamknięto polskie szkoły i liczne stowarzyszenia polonijne.
 5. Miało to na celu ochronę Brazylii przed obcymi wpływami i skonsolidowanie państwa, ale jednocześnie uderzyło w mniejszości narodowe, w tym Polaków, którzy zostali poddani procesom asymilacyjnym.

Kim są współcześni Brazylijczycy pochodzenia polskiego? Takie pytanie zadała sobie prof. Elżbieta Budakowska w książce pt. „Etnicidade polonesa no Brasil a luz de pesquisas sociologica”, napisanej na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w 13 stanach Brazylii wśród Brazylijczyków o polskich korzeniach.

Czym jest mniejszość narodowa niemiecką?

Obecnie mniejszość niemiecka w Rzeczypospolitej Polskiej to obywatele Polski narodowości niemieckiej, którzy zadeklarowali swoją niemiecką narodowość w ramach spisów powszechnych organizowanych na terenie państwa polskiego.

Jaka mniejszością są Niemcy?

Są cztery uznane mniejszości narodowe w Niemczech: duńska, serbołużycka, fryzyjska oraz niemieccy Romowie i Sinti. Niemcy uznają za mniejszości zasiedziałe grupy narodowe, a nie młode społeczności emigrantów.

Jakie są mniejszości narodowe w Niemczech?

Traktat różnie traktuje mniejszość niemiecką w Polsce i Polaków w Niemczech Podpisany 26 lat temu Traktat polsko-niemiecki wprowadził rozróżnienie pomiędzy niemiecką mniejszością w Polsce a Polakami w Niemczech. Przyjęte wówczas rozwiązania krytykowane są przez Polonię i rząd w Warszawie.

 1. Związek Polaków w Niemczech zabiega o zmiany.
 2. Sytuacja prawna Polaków w Niemczech oraz Niemców w Polsce uregulowana została w Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisanym 17 czerwca 1991 roku przez szefów rządów obu krajów – Jana K.
 3. Bieleckiego i Helmuta Kohla.
 4. Autorzy traktatu wprowadzili rozróżnienie pomiędzy „członkami mniejszości niemieckiej” w Polsce, a „osobami w RFN, posiadającymi niemieckie obywatelstwo, będącymi polskiego pochodzenia, albo przyznającymi się do języka, kultury lub tradycji polskiej”.

To rozróżnienie i brak terminu „mniejszość” w stosunku do Polaków w Niemczech, jest przedmiotem krytyki po stronie polskiej. Środowiska krytykujące brak tego terminu argumentują, że powoduje on ograniczenie ochrony prawnej Polonii i uzależnia ją od uznania Niemiec.

 • Władze niemieckie uznają obecnie cztery narodowe mniejszości: duńską, fryzyjską, serbołużycką oraz romską.
 • Wszelkie sugestie zmierzające do rozszerzenia tej listy są przez Berlin zdecydowanie odrzucane.
 • Liczbę Polaków w Niemczech mających polskie korzenie szacuje się na dwa miliony, choć podawane są także liczby znacznie niższe.

Tworzą oni grupę bardzo zróżnicowaną pod względem pochodzenia oraz stanu prawnego i faktycznego. Cześć z nich posiada obywatelstwo niemieckie, a część ma paszporty polskie. Należą do nich potomkowie emigracji ekonomicznej z końca XIX i początku XX wieku, Polaków pozostałych w RFN po zakończeniu II wojny światowej, przesiedleńców, którzy wyjechali do Niemiec zachowując poczucie polskości, oraz emigracja późniejsza, związana ze stanem wojennym w Polsce i komunistycznymi represjami.

 1. Twórcy Traktatu, w tym polski prawnik Jan Barcz, twierdzą, że wprowadzenie do dokumentu pojęcia „mniejszość polska” nie tylko nie rozwiązałoby problemu, lecz spowodowałoby wręcz ograniczenie ochrony prawnej wyłącznie do potomków emigrantów z przełomu XIX i XX wieku.
 2. Zwolennicy traktatu zwracają uwagę, że w listach szefów MSZ dołączonych do traktatu rząd RFN zobowiązał się ochrony Polaków mieszkających w RFN nie posiadających niemieckiego obywatelstwa, który w myśl dotychczasowej praktyki nie mogliby korzystać z ochrony przysługującej mniejszościom narodowym.

Uczestniczący w negocjacjach traktatowych polski dyplomata Jerzy Sułek twierdzi, że Niemcy postawili stronie polskiej ultimatum. „Niemcy postawili ultimatum: albo odpuścimy walkę o nadanie Polakom statusu mniejszości, przyjmując barokową formułę art.20 traktatu, albo do traktatu nie dojdzie” – powiedział Sułek w zeszłym roku w wywiadzie dla „Deutsche Welle”.

W ocenie Sułka w dziedzinie ochrony mniejszości między Polską a Niemcami panuje „całkowita asymetria”. Jego zdaniem Polska powinna zawrzeć dodatkowe porozumienie z Niemcami dotyczące zniesienia zaniedbań po stronie niemieckiej. Do najważniejszych postulatów podnoszonych przez niemiecką Polonię należą kwestie nauki języka polskiego jako języka ojczystego.

W listopadzie ówczesny szef MSZ, obecnie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zapowiedział podczas polsko-niemieckiej konferencji partnerstw samorządowych w Berlinie znaczne zwiększenie oferty nauki języka polskiego w Niemczech. Zwracając się wówczas do przedstawicieli Polonii, Steinmeier powiedział, że są oni – niezależnie od tego, czy mają obywatelstwo niemieckie czy oba obywatelstwa – „gwarantami tego, że Polacy i Niemcy są dla siebie czymś znacznie więcej niż tylko sąsiadami”.

Szef MSZ zapewnił, że mogą liczyć nie tylko na uznanie ze strony niemieckiego rządu, lecz także na to, że ich sprawy będą traktowane poważnie. Sprawy szkolnictwa znajdują się w Niemczech w gestii władz regionalnych, dlatego zapowiedzi przedstawicieli rządu mają głównie deklaratywne znaczenie. O przyznanie statusu mniejszości narodowej Polakom mieszkającym od pokoleń w Niemczech zabiega od lat Związek Polaków w Niemczech (ZPwN).

W listopadzie 2014 roku niemieckie MSW odrzuciło wniosek ZPwN w tej sprawie, twierdząc, obywatele RFN pochodzenia polskiego mieszkający na stałe w Niemczech nie spełniają warunków koniecznych do uznania ich za mniejszość narodową nie będąc ludnością „rodzimą i „tradycyjnie osiadłą” na tych terenach.

 • Odwołując się od tej decyzji, pełnomocnik ZPwN mecenas Stefan Hambura argumentował, że istniejący od 1922 roku Związek Polaków w Niemczech został zlikwidowany po napadzie III Rzeszy na Polskę we wrześniu 1939 roku.
 • Gestapo aresztowało wówczas blisko 2 tys.
 • Działaczy polonijnych, część z nich deportowano do obozów koncentracyjnych.27 lutego 1940 roku rząd niemiecki zakazał działalności ZPwN i skonfiskował jego majątek.

Po wojnie działalność ZPwN reaktywowano. „Kontynuujemy nasze starania, zarówno o status mniejszości narodowej, jak i zwrot majątku i naukę języka” – powiedziała PAP wiceprezes ZPwN Anna Wawrzyszko. Jej zdaniem rozmowy z rządem w Berlinie przebiegają pomyślnie, „rzeczowe argumenty trafiają do strony niemieckiej, a dyplomacja jest ważniejsza od medialnych gestów”.

Czy mniejszość niemiecka w Polsce prowadzi własne szkoły w jakim języku Uczą się w nich dzieci?

„Oddajcie język dzieciom”. Niemiecka mniejszość ruszyła z kampanią Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim podkreśla, że chodzi o przywrócenie „równego dostępu do edukacji 55 tysiącom dzieci mniejszości niemieckiej w Polsce. „Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek na wniosek posła Ziemi Opolskiej Janusza Kowalskiego (z Suwerennej Polski – red.) swym rozporządzeniem z dnia 4 lutego 2022r. ograniczył liczbę godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości z trzech do jednej tygodniowo. Mimo obietnic, składanych przez ministra przedstawicielom mniejszości niemieckiej, tych godzin do dnia dzisiejszego nie przywrócił, a w ślad za tym dzieci mniejszości niemieckiej są dalej dyskryminowane” – czytamy w oświadczeniu, opublikowanym na stronie zbiórki na kampanię „Oddajcie dzieciom język”. Kampania ma toczyć się w internecie, m.in. w mediach społecznościowych, ale również w realu – przy drogach w województwie opolskim mają pojawić się specjalne billboardy i banery. – Jak wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, przedstawionych podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach podstawowych uczy się 56 054 dzieci w całej Polsce, z tego najwięcej w województwach opolskim i śląskim. Odbieranie godzin języka niemieckiego dzieciom jest uderzeniem nie tylko w same dzieci, ale też uderzeniem w lokalne społeczności, które do tej pory najbardziej sprawnie budują obywatelskość w Polsce – to właśnie te śląskie społeczności dzięki nauce języka i dotacjom na tę naukę mogły budować stabilną edukację i bardziej wyrównane szanse dla dzieci zarówno w sensie ścisłych kompetencji językowych, ale i umiejętności interpersonalnych, poprzez udział w licznych konkursach, wyjazdy integracyjne i tym podobne inicjatywy – powiedział Ryszard Galla, poseł Mniejszości Niemieckiej. „ODDAJCIE DZIECIOM JĘZYK” Bilbordy z takim hasłem zawisnęły w woj. opolskim. To kampania przeciw dyskryminacji ponad 56 tys. dzieci uczących się j. niemieckiego jako ojczystego. Kampanie można wspierać na — Ryszard Galla (@Ryszard_Galla) > Nauczycielka Maria Sikora, cytowana na vdg.pl, portalu Niemców w Polsce, oceniła, że „sytuacja stała się nawet bardziej dramatyczna w wielu szkołach, skąd odchodzą sprawdzeni nauczyciele języka niemieckiego, którzy nie chcą żyć w niepewności”. – Wielu z nich już dzisiaj musiało się przekwalifikować, żeby móc w ogóle dalej uczyć w szkole. Najbardziej jednak tracą tracą na tym dzieci, którym zabiera się możliwość nauki języka, kultury i elementów ich tożsamości regionalnej – tłumaczyła. : „Oddajcie język dzieciom”. Niemiecka mniejszość ruszyła z kampanią