Dlaczego Lekarz Orzecznik Kieruje Na Konsultacje

Dlaczego Lekarz Orzecznik Kieruje Na Konsultacje

Co to znaczy lekarz konsultant?

Specjalistyczne w sprawach związanych z ustalaniem uprawnień do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

O co pyta lekarz orzecznik?

Kiedy ZUS wzywa do lekarza orzecznika i kto musi się stawić na komisję? Na kontrolę ZUS wezwana może zostać osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim. Wzywana jest również taka, która od pewnego czasu posiada status częściowo niezdolnej do pracy. Kontrola taka ma na celu zweryfikowanie stanu zdrowia oraz czasu wystawianych oświadczeń o niezdolności do pracy. Kontrola ZUS może zostać przeprowadzona na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wizyta domowa zrealizowana przez pracownika oddziału ZUS. Taka forma kontroli została wstrzymana w dobie pandemii, lecz obecnie ponownie jest wykorzystywana. Drugą opcją jest przekazanie choremu wezwania na komisję lekarską do swojej placówki.

 • Lekarz orzecznik ZUS weryfikuje,
 • Sprawdza on wszystkie dokumenty wystawione przez lekarza.
 • Analizuje również powód wystawienia zwolnienia i okres takiego zaświadczenia.
 • Może on wraz z komisją lekarską zbadać stan zdrowia osoby zgłoszonej.
 • Od jego decyzji zależy dalsze wypłacanie świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego oraz długość okresu niezdolności do pracy.

Zdjęcie Dlaczego Lekarz Orzecznik Kieruje Na Konsultacje Kiedy ZUS wzywa do lekarza orzecznika? Czym się on zajmuje? / 123RF/PICSEL Lekarzem orzecznikiem zostaje lekarz, który spełnia konkretne wytyczne. Musi być:

Specjalistą od chorób wewnętrznych, medycyny społecznej, chirurgii, medycyny pracy, neurologii czy psychiatrii,Po szkoleniu z zakresów ustalonych przez prezesa ZUS.

Lekarz orzecznik nie może jednocześnie należeć do składu komisji lekarskiej. Orzeczenie lekarza orzecznika jest dokumentem o stanie zdrowia osoby wezwanej na kontrolę. Sprawdza przyczyny oraz długość zwolnienia. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją orzecznika ZUS, możemy się od wystawionej decyzji odwołać. Dlaczego Lekarz Orzecznik Kieruje Na Konsultacje Kiedy ZUS wzywa do lekarza orzecznika? Co oznacza wystawione orzeczenie? / Lukasz Krol / Agencja FORUM Trzyosobowa komisja lekarska wraz z lekarzem orzecznikiem określają stopień naruszenia naszego organizmu oraz szanse powrotu do zdrowia. Ustalają również czy istnieje szansa powrotu do wykonywania obecnego zawodu.

 1. Jeśli okaże się, że nie, wtedy konieczne będzie przekwalifikowanie zawodowe.
 2. Omisja może również potwierdzić lub odrzucić decyzję lekarza orzecznika.
 3. Takie działania mają miejsce po naszym odwołaniu się od decyzji ZUS.
 4. Omisja lekarska musi spełniać te same wymagania co lekarz orzecznik.
 5. ZUS kategoryzuje niezdolność do pracy w zależności od pewnych czynników.

Osoba niezdolna to pracy to taka, która:

Przez ograniczenie sprawności organizmu częściowo lub całkowicie straciła możliwość pracy,Nie rokuje szans na odzyskanie sprawności nawet po przekwalifikowaniu.

Osobą częściowo niezdolną do pracy jest ta, która w znacznym stopniu straciła szansę na dalszą karierę w zawodzie. Nie może ona pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i konieczne jest przebranżowienie się. Całkowita niezdolność do pracy, jak sama nazwa wskazuje, określa sytuację, w której nie ma możliwości znaleźć pracy nawet po przekwalifikowaniu. Jeśli komisja lekarska ZUS potwierdzi niezdolność do pracy, otrzymamy stosowny zasiłek. W przypadku krótkiej choroby jest wypłacane świadczenie chorobowe, o którym poinformowany jest nasz pracodawca. Jeśli częściowo lub całkowicie nie jesteśmy zdolni do pracy, w takiej sytuacji ZUS wypłaca nam rentę.

 • Minimalna renta w 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto.
 • Jeśli okaże się, że oświadczenie o niezdolności do pracy zostało wystawione nieprawidłowo, ZUS podejmuje konkretne kroki.
 • Dochodzi wtedy do wstrzymania wypłacania zasiłku chorobowego lub renty.
 • Może również domagać się zwrócenia całej wypłaconej z tego tytułu kwoty.

Na tej podstawie również nasz pracodawca ma pełne prawo zwolnić nas,

*** Czytaj także:

Wideo „Szczerze o pieniądzach”: Sztuczna inteligencja kontroluje zwolnienia lekarskie Polsat News : Kiedy ZUS wzywa do lekarza orzecznika i kto musi się stawić na komisję?

Czy lekarz orzecznik bada pacjenta?

2 tego rozporządzenia lekarz orzecznik może wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do jego wydania.

Co po decyzji lekarza orzecznika ZUS?

CZY WARTO ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI LEKARZA ORZECZNIKA ZUS? – W wielu sprawach skutecznie przeprowadzone odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS powoduje zmianę orzeczenia przez komisję lekarską. Bez długotrwałego postępowania sądowego Klient uzyskuje świadczenie z ZUS.

Orzeczenie lekarza orzecznika/komisji lekarskiej ZUS staje się podstawą decyzji organu rentowego. Jeśli orzeczenie będzie niekorzystne („nie jest Pan/Pani niezdolny do pracy”), wówczas ZUS odmówi prawa do świadczenia. Pomagamy Klientom poprawnie napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS. Wiemy na co należy zwrócić uwagę, tak aby odwołanie przyniosło oczekiwany skutek.

Jeżeli właśnie otrzymałeś orzeczenie lekarza orzecznika ZUS i szukasz pomocy prawnej przy odwołaniu się od tego orzeczenia to dobrze trafiłeś! PRAWNIK SPECJALIZUJĄCY SIĘ W SPRAWACH ZUS, Stajemy po stronie obywatela w sporach z ZUS. Wyślij nam mejlowo komplet dokumentów w formie skanu, a my zajmiemy się Twoją sprawą.

 1. Przygotujemy dla Ciebie sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości związane z procedurą ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
 2. Skorzystaj z fachowej pomocy specjalistów w sprawach ubezpieczeń społecznych.
 3. Zadzwoń 502 619 281 / napisz [email protected] Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY: Tags: czy sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS musi być na formularzu, czy warto odwołać się od decyzji lekarza orzecznika ZUS, jak napisać odwołanie do sądu od opinii lekarzy biegłych, Jak napisać odwołanie od decyzji orzecznika ZUS, Jak napisać odwołanie od decyzji orzecznika ZUS w sprawie renty?, jak napisać odwołanie od decyzji zus, jak napisać odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jak napisać odwołanie w sprawie renty, jak napisać sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, jak napisać sprzeciw od lekarza orzecznika ZUS wzór, jak napisać sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, jak wypełnić sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika, odwołanie od decyzji lekarza orzeczenika, odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS, odwołanie od decyzji lekarza orzecznika zus – wzór, odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS w sprawie 500, odwołanie od decyzji ZUS, odwołanie od decyzji zus prawnik, odwołanie od decyzji ZUS wzór, prawnik specjalizujący się w sprawach zus, prawnik ZUS, renta odwołanie, renta ZUS odwołanie, sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika, sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do samodzielnej egzystencji, sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS termin, sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego, sprzeciw od orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, sprzeciw wobec lekarza orzecznika ZUS, wzór sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS, wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

Czy decyzją lekarza orzecznika ZUS jest ostateczna?

Postępowanie orzecznicze dotyczące niezdolności do pracy Lekarz orzecznik i komisja lekarska wydają orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie.

 • Orzeczenie może być wydane również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.
 • Przed wydaniem orzeczenia lekarz orzecznik i komisja lekarska mogą uzupełnić dokumentację dołączoną do wniosku, w szczególności o opinie lekarza konsultanta lub psychologa albo o wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej.

Lekarz konsultant i psycholog wydają opinie na podstawie bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, oraz analizy dokumentacji medycznej i zawodowej. Oddział ZUS w wyznaczonym terminie kieruje osobę, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, lekarza konsultanta, psychologa lub na obserwację szpitalną.

W razie niestawienia się osoby skierowanej na badanie bez uzasadnionych przyczyn, wezwania na badanie w nowo wyznaczonym terminie dokonuje się za zwrotnym poświadczeniem odbioru, informując o skutkach niestawienia się. Jeżeli stan zdrowia, stwierdzony w zaświadczeniu lekarskim, uniemożliwia osobiste zgłoszenie się na badanie, może ono być przeprowadzane w miejscu pobytu osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, za jej zgodą.

Zwrot kosztów stawiennictwa na badanie Osobom wezwanym do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS, na badania dodatkowe lub obserwację szpitalną przysługuje zwrot kosztów przejazdu. Zasadą jest, że Zakład zwraca koszty przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

 • Środki odwoławcze Orzeczenie lekarza orzecznika nie jest ostateczne.
 • Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.
 • Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Komisja lekarska nie rozpatruje sprzeciwu wniesionego po terminie. W uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu. W terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika zarzut wadliwości orzeczenia może zgłosić Prezes Zakładu i sprawa zostaje przekazana do rozpatrzenia przez komisję lekarską.

O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna ZUS niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej, stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu, w której została wydana decyzja.

Kto kieruje na komisję lekarską?

Funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej zwolnionego z tych służb kieruje do komisji lekarskich kierownik jednostki organizacyjnej odpowiednio: Policji, Straży Granicznej, Straży

Co sprawdza komisja lekarską?

Rejonowa komisja lekarska dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej na podstawie badania lekarskiego, wyników zleconych badań dodatkowych, specjalistycznych i psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji medycznej będącej wynikiem obserwacji w podmiocie leczniczym, leczenia ambulatoryjnego i sanatoryjnego oraz

See also:  Dlaczego Pies Je Kupy

Ile czeka się na decyzję lekarza orzecznika ZUS?

Osoba zainteresowana może również w tym celu ustanowić pełnomocnika. Zasadą jest, że organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Czy komisja lekarską może orzec na niekorzyść?

Czy komisja lekarska ZUS, która rozpatruje sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, może wydać orzeczenie niekorzystne dla ubezpieczonego wnoszącego sprzeciw? – Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Niektóre sądy, m.in. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, prezentują często stanowisko, zgodnie z którym komisja lekarska ZUS nie może wydać orzeczenia niekorzystnego dla osoby, która wniosła sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Taki pogląd nie pozwala zaakceptować m.in. sytuacji, w której lekarz orzecznik ZUS orzekł, iż uszczerbek na zdrowiu wyniósł np.3%, a komisja lekarska, na skutek rozpatrzenia sprzeciwu, stwierdziła, że uszczerbek wyniósł 0%. W uzasadnieniu jednego z wyroków, Sąd Rejonowy w Rzeszowie wskazał: Niewątpliwie postępowanie przed komisją lekarską ZUS, jest fragmentem postępowania administracyjnego, które wszczyna się w momencie złożenia do organu rentowego wniosku o świadczenie.

W związku z tym zasady regulujące tryb tegoż postępowania nie mogą być mniej korzystne dla ubezpieczonych niż ogólne zasady, obowiązujące w postępowaniu administracyjnym. Jedną z takich zasad, mającą fundamentalne znaczenie w postępowaniu administracyjnym, jest zasada nie orzekania na niekorzyść strony wnoszącej odwołanie wyrażona w art.139 k.p.a., zawierającym zakaz reformationis in peius.

 • W postępowaniu, dotyczącym ustalenia wysokości uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczony ma prawo wniesienia odwołania od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wypisu z treści orzeczenia.
 • Omisja lekarska ZUS działa więc jako organ odwoławczy w trybie postępowania administracyjnego, dlatego też powinna mieć na uwadze wskazany wyżej zakaz.

Zadaniem komisji jest przy tym rozpoznanie sprzeciwu w granicach w nim określonych, tj. zbadanie czy uszczerbek na zdrowiu strony wnoszącej sprzeciw nie jest wyższy niż uszczerbek orzeczony przez lekarza orzecznika. Tylko w przypadku zgłoszenia zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w ramach wykonywania nadzoru przez Prezesa ZUS, możliwe będzie, w ocenie sądu orzekającego, ustalenie że uszczerbek ten jest niższy i wydanie przez komisję lekarską ZUS orzeczenia na niekorzyść ubezpieczonego.” (wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 14 października 2015 r., sygn.

 • Akt IV U 277/15).
 • Istnieje również przeciwne stanowisko – niekorzystne dla ubezpieczonych.
 • W doktrynie pojawiają się głosy, że komisja lekarska ZUS nie jest związana zakazem orzekania na niekorzyść strony wnoszącej sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
 • Przyjęcie takiego poglądu oznacza, że komisja lekarska ZUS rozpatrująca sprzeciw, może wydać orzeczenie, które będzie niekorzystne dla strony i np.

stwierdzić, że strona jest zdolna do pracy albo że uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż uszczerbek określony przez lekarza orzecznika ZUS. W przypadku wydania przez komisję lekarską ZUS orzeczenia mniej korzystnego niż orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, warto odwołać się od decyzji ZUS i podnosić przed sądem argumenty przemawiające za tym, że komisja nie mogła orzec na niekorzyść.

Czy lekarz orzecznik może wystawic L4?

II. Kiedy ZUS ma prawo skrócić zwolnienie lekarskie? – ZUS ma prawo skrócić zwolnienie lekarskie (l4) oraz stwierdzić utratę ważności owego zaświadczenia w dwóch przypadkach:

Jeżeli ubezpieczony nie stawi się na badanie lub nie dostarczy wyników badań w wyznaczonym terminie, czym uniemożliwi przeprowadzenie kontroli, wydane zaświadczenie lekarskie traci ważność; Zaświadczenie straci również ważność również, gdy po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania, lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, iż niezdolność do pracy ustała przed datą określoną w zaświadczeniu lekarskim.

Zaświadczenie lekarskie traci ważność: ⇒ w przypadku opisanym w pkt 1 – od dnia określonego w wezwaniu ZUS jako termin badania czy dostarczenia dokumentacji medycznej, ⇒ w przypadku opisanym w pkt 2 – od daty wcześniejszej niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim (najczęściej od dnia badania).

Jak wygląda wizyta u lekarza orzecznika?

Czym jest i na czym polega komisja lekarska? – Wizyta poszkodowanego na komisji lekarskiej ma na celu ustalenie stopnia obrażeń. Pozwala to na późniejsze obliczenie wysokość odszkodowania. W praktyce komisja lekarska jest po prostu rozmową z lekarzem oraz ewentualnym badaniem.

W trakcie wizyty, lekarz weryfikuje tożsamość i adres zamieszkania poszkodowanego, następnie porusza szereg kwestii dotyczących wypadku oraz jego skutków. Należy się spodziewać dość szczegółowych pytań, dlatego przed wizytą warto dokładnie sobie przypomnieć:– jak przebiegało zdarzenie,– jak zmieniały się obrażenia,-jakie działania medyczne podjęto,-czy udało się samemu wyjść z miejsca wypadku,-czy wezwano karetkę,-jak udało się dotrzeć do domu itd.

Czy lekarz orzecznik może cofnąć zwolnienie?

Według przedstawiciela ZUS system informatyczny nie zawiera żadnych ograniczeń w możliwości anulowania zaświadczenia lekarskiego przez innego lekarza niż ten, który wystawił dane L4. Formalnie zaświadczenie można anulować, jeśli stwierdzono błąd w jego treści.

Jak wygląda kontrola orzecznika ZUS?

Kiedy ZUS wzywa do lekarza orzecznika? W tym wypadku musisz stawić się na komisję Pracownicy, którzy są na zwolnieniu lekarskim, muszą dostarczyć do ZUS odpowiednie dokumenty, które potwierdzają ich niezdolność do pracy. Czasami jednak może zdarzyć się, że w celu weryfikacji zgłoszenia, ZUS wezwie pracownika do lekarza orzecznik, który dokona kontroli. Zakład Ubezpieczeń Społecznych co do zasady zajmuje się dwoma rodzajami kontroli. Pierwszy z nich dotyczy sprawdzenia nieprawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, czyli sytuacji, gdy np. pracownik, który przebywa na L4, nie jest niezdolny do pracy.

 • Drugi rodzaj kontroli z kolei polega na sprawdzeniu, czy dany pracownik respektuje zakaz wykonywania obowiązków zawodowych, co wynika jednoznacznie z treści zwolnienia lekarskiego.
 • Może jednak zdarzyć się, że ZUS dostanie informacje z zewnątrz, np.
 • Od pracodawcy, na temat naruszenia przepisów i korzystania ze zwolnienia lekarskiego przez osobę, która w rzeczywistości nie jest niezdolna do pracy.

– Często sprawdzane są także od lekarzy wystawiających dużą ilość zwolnień – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl Wówczas zadaniem lekarza orzecznika jest sprawdzenie, czy lekarz, który wystawił zwolnienie, prawidłowo ocenił stan zdrowia osoby ubezpieczonej. – Lekarze z ZUS-u oceniają, czy dana osoba jest chora i nadal niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też zwolnienie powinno zostać skrócone – mówi Iwona Kowalska-Matis.

datę powstania niezdolności do pracy,trwałość przewidywanego okresu niezdolności,związek przyczynowy niezdolności do pracy z określonymi okolicznościami,celowość przekwalifikowania zawodowego,niezdolność do samodzielnej egzystencji pracownika.

Po przeprowadzeniu kontroli lekarz orzecznik ZUS przygotowuje oświadczenie, w którym zaznacza, czy dokumenty potwierdzają zasadność zwolnienia lekarskiego, czy też nie powinno ono zostać wystawione. Jeżeli dokumenty dostarczone przez pracownika potwierdzają jego stan zdrowia, lekarz orzecznik potwierdza decyzję lekarza prowadzącego. W przypadku, gdy okaże się, że zwolnienie lekarskie zostało wystawione bezpodstawnie lub dana osoba korzysta z L4 niezgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego lub wnioskować o zwrot całej przyznanej kwoty. Wniesienie sprzeciwu w niektórych przypadkach może spowodować, że prezes ZUS skieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia, czym zajmie się 3-osobowa komisja lekarska. Wówczas komisja lekarska przy ocenie stopnia oraz trwałości niezdolności do pracy i rokowania co do odzyskania zdolności bierze pod uwagę:

stopień naruszenia sprawności organizmu i możliwość przywrócenia tej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji,możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy, oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek oraz predyspozycje psychofizyczne.

Jednocześnie należy pamiętać, że w skład 3-osobowej Komisji lekarskiej ZUS, nie może wchodzić lekarz orzecznik ZUS. WG Wideo „Wydarzenia”: Polacy tłumnie ruszyli po dwuprocentowe kredyty Polsat News : Kiedy ZUS wzywa do lekarza orzecznika? W tym wypadku musisz stawić się na komisję

Kiedy ZUS wzywa na komisję lekarską?

10 października 2016 Lekarz orzecznik ZUS orzeka o niezdolności do pracy, jej stopniu oraz ustala:

datę powstania niezdolności do pracy, trwałość lub przewidywany okres niezdolności do pracy, związek przyczynowy niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, np. wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową, niezdolność do samodzielnej egzystencji, celowość przekwalifikowania zawodowego.

Osoba zainteresowana może wnieść sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Komisja lekarska nie rozpatruje sprzeciwu wniesionego po terminie. W uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu.

 • Prezes ZUS w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej.
 • O zgłoszeniu tego zarzutu ZUS niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną.
 • Omisja lekarska, rozpatrując sprzeciw lub zarzut wadliwości, dokonuje oceny niezdolności do pracy i jej stopnia oraz ustalenia okoliczności wymienionych wyżej.

Komisja lekarska wydaje orzeczenia w trzyosobowym składzie. Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik i komisja lekarska uwzględniają:

stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji, możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Lekarz orzecznik i komisja lekarska wydają orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. Orzeczenie może być wydane bez badania bezpośredniego, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do jego wydania.

Lekarz orzecznik i komisja lekarska przed wydaniem orzeczenia mogą uzupełnić dokumentację dołączoną do wniosku, w szczególności o opinie lekarza konsultanta lub psychologa albo o wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej. Lekarz konsultant i psycholog wydają opinie na podstawie bezpośredniego badania stanu zdrowia oraz analizy dokumentacji medycznej i zawodowej.

Oddział ZUS w wyznaczonym terminie kieruje osobę, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, lekarza konsultanta, psychologa lub na obserwację szpitalną. W razie niestawienia się na badanie bez uzasadnionych przyczyn ZUS wzywa na badanie w nowo wyznaczonym terminie za zwrotnym poświadczeniem odbioru i informuje o skutkach niestawienia się.

See also:  Dlaczego Alkohol Zatrzymuje Okres

Jeżeli stan zdrowia, stwierdzony w zaświadczeniu lekarskim, uniemożliwia osobiste zgłoszenie się na badanie, może ono być przeprowadzane w miejscu pobytu osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, za jej zgodą. Niezgłoszenie się na badania lub obserwację szpitalną bez uzasadnionej przyczyny lub niewyrażenie zgody na badanie w miejscu pobytu powoduje odstąpienie od postępowania.

Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej, stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

jest specjalistą, szczególnie w zakresie następujących dziedzin medycyny: choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy, medycyna społeczna, oraz odbył przeszkolenie w zakresie ustalonym przez prezesa ZUS.

Członek komisji lekarskiej nie może być równocześnie lekarzem orzecznikiem.

Czy warto odwoływać się od decyzji orzecznika ZUS?

W przypadku niekorzystnej decyzji ZUS przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. W zależności od tego czego dotyczy ta decyzja, właściwy będzie Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który jeśli nie znajdzie przesłanek do zmiany tej decyzji, prześle ją dalej do sądu.

 • Czy warto? Tak, moim zdaniem warto złożyć odwołanie od decyzji ZUS, gdyż często ocena stanu faktycznego przez ten organ, przed wydaniem decyzji, jest pobieżna i błędna.
 • Jedyną drogą sprostowania ustaleń dokonanych przez ZUS jest wówczas postępowanie sądowe.
 • Jest ono wolne od opłat sądowych, nie płaci się za biegłych sądowych, a w przypadku przegrania sprawy, wynagrodzenie pełnomocnika ZUS, które trzeba będzie pokryć, to jedynie 180 zł w I instancji i 240 zł w II instancji (w przypadku przegrania postępowania apelacyjnego).

W swojej karierze zawodowej wiele razy reprezentowałem przedsiębiorców w stosunku do których ZUS stwierdzał, iż nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym. Tak, rejestracja działalności gospodarczej jest dla ZUS zjawiskiem korzystnym, pod warunkiem, że przedsiębiorca jedynie płaci składki, jednocześnie nie wymagając nic w zamian.

Jednak w momencie, gdy na przykład właściciel firmy zachoruje i zgłosi się do ZUS z wnioskiem o wypłatę zasiłku chorobowego, podejście tego organu ulega często diametralnej zmianie. ZUS, dążąc do odmowy wypłaty zasiłku, robi wszystko, aby udowodnić, że działalność ta była „pozorna”. Ta pozorność zaś oznacza, że przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym i żadne świadczenie mu się nie należy.

Ending The Consultation | Consultation Basics

Występują w tym przypadku dwa rodzaje decyzji. Najpierw decyzja stwierdzająca niepodleganie ubezpieczeniom społecznym, a następnie decyzja odmawiająca z tego tytułu prawa do zasiłku. Należy zaskarżyć obie decyzje. Wynik postępowania sądowego w sprawie pierwszej z tych decyzji będzie decydował o skuteczności drugiej.

 • Innym rodzajem decyzji ZUS, które są przedmiotem postępowania sądowego, w których reprezentuję Ubezpieczonych są decyzje odmawiające renty z tytułu niezdolności do pracy.
 • W tym przypadku wydanie przez organ decyzji poprzedzone jest orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.
 • Należy pamiętać o złożeniu sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej ZUS.

Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli się tego nie uczyni, wnoszenie później odwołania od decyzji ZUS nie będzie miało sensu. Sąd w takim przypadku odwołanie od decyzji odrzuci, bez merytorycznego rozstrzygania. Są jeszcze decyzje, w ramach których ZUS kwestionuje pracę w szczególnych warunkach, czy staż pracy.

Często nie wynika to wprost z dokumentów (np. świadectw pracy), w związku z czym konieczne staje się przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Zeznania te nie mogą być wbrew treści dokumentów, ale mogą stanowić ich uzupełnienie. Zdarza się, że świadkowie Ci, z uwagi na podeszły wiec lub słabą kondycję fizyczną, nie mogą stawić się w sądzie.

Sąd dopuszcza w takich sytuacjach ich przesłuchanie zdalnie, w drodze video-rozprawy. Postępowanie sądowe po złożeniu odwołania od decyzji ZUS, z uwagi na szereg dowodów, które można w jego ramach zgłosić, a także wspomniane wyżej opinie biegłych, może trwać nawet rok i dłużej, jednak warto, co mogę stwierdzić na podstawie skutecznej reprezentacji klientów mojej kancelarii w sądzie.

Kiedy ZUS orzeka zaocznie?

Osobiste stawiennicwo jest możliwe – – U nas, może oprócz dwóch pierwszych miesięcy pandemii w 2020 r., cały czas jest możliwość udziału osoby starającej się o orzeczenie w komisji orzekającej. Owszem, są wydawane także orzeczenia zaocznie, ale tylko wtedy, gdy lekarz uznaje przedstawioną dokumentację za wystarczającą.

Co to znaczy nie jest pan niezdolny do pracy?

10 października 2016 Niezdolną do pracy jest osoba, która:

całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat,

nadal stwierdza się niezdolność do pracy, osoba badana miała prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego, osobie badanej brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Co grozi za niestawienie się na komisję lekarską?

W jaki sposób ZUS doręcza zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS? – Zawiadomienie o kontroli zwolnienia lekarskiego Zakład Ubezpieczeń Społecznych doręcza: 1. elektronicznie (w przypadku posiadania profilu w informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na adres do doręczeń elektronicznych oraz przez przekazanie pisma w postaci elektronicznej na profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 2.

Listownie przez operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe; 3. pisemnie przez pracowników ZUS lub przez inne upoważnione osoby; 4. przez pracodawcę. Zawiadomienie na piśmie w postaci papierowej przesyłane jest na adres pobytu ubezpieczonego w okresie czasowej niezdolności do pracy, wskazany w zaświadczeniu lekarskim.

Ubezpieczony jest zobowiązany podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy.

Ponadto ubezpieczony jest zobowiązany poinformować płatnika składek oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu pobytu, w trakcie niezdolności do pracy, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Więcej w tym przedmiocie znajdziecie Państwo we wpisie pt: ZUS odmawia prawa do zasiłku z uwagi na brak powiadomienia o zmianie adresu pobytu osoby chorej.

W razie uniemożliwienia badania lekarskiego lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w terminie wyznaczonym przez ZUS terminie zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie (art.59 ust.6 ustawy zasiłkowej). Co istotne, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn.

Kiedy orzeczenie komisji lekarskiej jest prawomocne?

Procedura orzekania w KRUS – tryb i zasady Prawo do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego wynikające z ubezpieczenia rolników i ich rodzin w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) uzależnione jest od uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego.

 1. Utworzony w 1996 r aparat orzecznictwa w KRUS działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31.12.2004r.
 2. Od początku swojego istnienia orzecznictwo lekarskie w KRUS prowadzone jest w systemie orzekania dwuinstancyjnego.
 3. W pierwszej instancji orzeczenia wydają jednoosobowo lekarze rzeczoznawcy, natomiast w drugiej komisja lekarska, która orzeka w trzyosobowym składzie.

Lekarze rzeczoznawcy orzekają w sprawach należących do właściwości miejscowej jednej lub więcej placówek terenowych KRUS, natomiast komisje orzekają w sprawach należących do właściwości miejscowej jednego Oddziału Regionalnego KRUS. Każde orzeczenie lekarskie podlega aprobacie lekarza- regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego, który może wnieść zarzut wadliwości orzeczenia, jak i również zainteresowany ma prawo odwołać się od wydanego orzeczenia.

W takich przypadkach sprawy podlegają ponownemu rozpatrzeniu przez komisję lekarską, która dokonuje własnej oceny stanu zdrowia i wydaje orzeczenie, które zapada większością głosów. Zarówno lekarz rzeczoznawca jak i komisja lekarska wydają orzeczenia na podstawie bezpośredniego badania i analizy posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia.

Lekarz regionalny analizując dokumentację medyczną danej osoby może zlecić przeprowadzenie badania zaocznego w celu wydania orzeczenia, jeśli jest w posiadaniu wystarczającej dokumentacji medycznej a stan zdrowia tej osoby uniemożliwia jej osobiste stawienie się na badanie.

 • Przed wydaniem orzeczenia lekarz rzeczoznawca i komisja lekarska mogą skierować osobę na badanie dodatkowe, konsultacje specjalistyczne lub obserwację szpitalną.
 • W takim przypadku wydanie orzeczenia zostanie odroczone na czas potrzebny do uzyskania wyniku danego badania.
 • Od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od daty doręczenia wypisu z treści orzeczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która wydała wypis. Orzeczenie komisji lekarskiej jest ostateczne i od niego odwołanie nie przysługuje. W przypadku gdy odwołanie nie zostanie wniesione, a lekarz inspektor w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia przez lekarza rzeczoznawcę, nie zgłosi zarzutu wadliwości tego orzeczenia, staje się ono prawomocne jak i orzeczenie komisji lekarskiej.

 1. Stanowią one wówczas podstawę do wydania przez prezesa KRUS decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 2. Nadzór nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskich sprawuje Prezes Kasy.
 3. Nadzór bezpośredni z upoważnienia Prezesa Kasy sprawuje lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego.
See also:  Dlaczego Spimy

Nadzór zwierzchni z upoważnienia Prezesa Kasy sprawuje naczelny lekarz Kasy. Do zadań lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskiej należy wydawanie orzeczeń dotyczących:

trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, niezdolności do samodzielnej egzystencji, czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni, stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wskazań do rehabilitacji leczniczej.

Orzeczenie lekarskie jest dokumentem od którego zależy nie tylko los pacjenta i jego rodziny, ale także prawidłowe dysponowanie funduszami publicznymi. We wszystkich instytucjach zabezpieczenia społecznego w Polsce na podstawie orzeczeń lekarskich wypłaca się kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie.

Opracowały: Aleksandra Buchta – Starszy Specjalista Ewa Zgadzaj – Starszy Inspektor Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

: Procedura orzekania w KRUS – tryb i zasady

Czy ZUS orzeka zaocznie 2023?

– Wszystkie wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wpłynął do zespołów od 13 września, będą procedowane z osobistym stawiennictwem osoby. Zamyka to możliwość orzekania zaocznego.

Co się stanie jak nie stawię się na komisję lekarską ZUS?

10 października 2016 Lekarz orzecznik ZUS orzeka o niezdolności do pracy, jej stopniu oraz ustala:

datę powstania niezdolności do pracy, trwałość lub przewidywany okres niezdolności do pracy, związek przyczynowy niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, np. wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową, niezdolność do samodzielnej egzystencji, celowość przekwalifikowania zawodowego.

Osoba zainteresowana może wnieść sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Komisja lekarska nie rozpatruje sprzeciwu wniesionego po terminie. W uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu.

Prezes ZUS w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu tego zarzutu ZUS niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną. Komisja lekarska, rozpatrując sprzeciw lub zarzut wadliwości, dokonuje oceny niezdolności do pracy i jej stopnia oraz ustalenia okoliczności wymienionych wyżej.

Komisja lekarska wydaje orzeczenia w trzyosobowym składzie. Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik i komisja lekarska uwzględniają:

stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji, możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Lekarz orzecznik i komisja lekarska wydają orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. Orzeczenie może być wydane bez badania bezpośredniego, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do jego wydania.

Lekarz orzecznik i komisja lekarska przed wydaniem orzeczenia mogą uzupełnić dokumentację dołączoną do wniosku, w szczególności o opinie lekarza konsultanta lub psychologa albo o wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej. Lekarz konsultant i psycholog wydają opinie na podstawie bezpośredniego badania stanu zdrowia oraz analizy dokumentacji medycznej i zawodowej.

Oddział ZUS w wyznaczonym terminie kieruje osobę, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, lekarza konsultanta, psychologa lub na obserwację szpitalną. W razie niestawienia się na badanie bez uzasadnionych przyczyn ZUS wzywa na badanie w nowo wyznaczonym terminie za zwrotnym poświadczeniem odbioru i informuje o skutkach niestawienia się.

 • Jeżeli stan zdrowia, stwierdzony w zaświadczeniu lekarskim, uniemożliwia osobiste zgłoszenie się na badanie, może ono być przeprowadzane w miejscu pobytu osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, za jej zgodą.
 • Niezgłoszenie się na badania lub obserwację szpitalną bez uzasadnionej przyczyny lub niewyrażenie zgody na badanie w miejscu pobytu powoduje odstąpienie od postępowania.

Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej, stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

jest specjalistą, szczególnie w zakresie następujących dziedzin medycyny: choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy, medycyna społeczna, oraz odbył przeszkolenie w zakresie ustalonym przez prezesa ZUS.

Członek komisji lekarskiej nie może być równocześnie lekarzem orzecznikiem.

Czy komisja lekarską może orzec na niekorzyść?

Czy komisja lekarska ZUS, która rozpatruje sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, może wydać orzeczenie niekorzystne dla ubezpieczonego wnoszącego sprzeciw? – Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Niektóre sądy, m.in. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, prezentują często stanowisko, zgodnie z którym komisja lekarska ZUS nie może wydać orzeczenia niekorzystnego dla osoby, która wniosła sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

 1. Taki pogląd nie pozwala zaakceptować m.in.
 2. Sytuacji, w której lekarz orzecznik ZUS orzekł, iż uszczerbek na zdrowiu wyniósł np.3%, a komisja lekarska, na skutek rozpatrzenia sprzeciwu, stwierdziła, że uszczerbek wyniósł 0%.
 3. W uzasadnieniu jednego z wyroków, Sąd Rejonowy w Rzeszowie wskazał: Niewątpliwie postępowanie przed komisją lekarską ZUS, jest fragmentem postępowania administracyjnego, które wszczyna się w momencie złożenia do organu rentowego wniosku o świadczenie.

W związku z tym zasady regulujące tryb tegoż postępowania nie mogą być mniej korzystne dla ubezpieczonych niż ogólne zasady, obowiązujące w postępowaniu administracyjnym. Jedną z takich zasad, mającą fundamentalne znaczenie w postępowaniu administracyjnym, jest zasada nie orzekania na niekorzyść strony wnoszącej odwołanie wyrażona w art.139 k.p.a., zawierającym zakaz reformationis in peius.

W postępowaniu, dotyczącym ustalenia wysokości uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczony ma prawo wniesienia odwołania od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wypisu z treści orzeczenia. Komisja lekarska ZUS działa więc jako organ odwoławczy w trybie postępowania administracyjnego, dlatego też powinna mieć na uwadze wskazany wyżej zakaz.

Zadaniem komisji jest przy tym rozpoznanie sprzeciwu w granicach w nim określonych, tj. zbadanie czy uszczerbek na zdrowiu strony wnoszącej sprzeciw nie jest wyższy niż uszczerbek orzeczony przez lekarza orzecznika. Tylko w przypadku zgłoszenia zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w ramach wykonywania nadzoru przez Prezesa ZUS, możliwe będzie, w ocenie sądu orzekającego, ustalenie że uszczerbek ten jest niższy i wydanie przez komisję lekarską ZUS orzeczenia na niekorzyść ubezpieczonego.” (wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 14 października 2015 r., sygn.

akt IV U 277/15). Istnieje również przeciwne stanowisko – niekorzystne dla ubezpieczonych. W doktrynie pojawiają się głosy, że komisja lekarska ZUS nie jest związana zakazem orzekania na niekorzyść strony wnoszącej sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Przyjęcie takiego poglądu oznacza, że komisja lekarska ZUS rozpatrująca sprzeciw, może wydać orzeczenie, które będzie niekorzystne dla strony i np.

stwierdzić, że strona jest zdolna do pracy albo że uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż uszczerbek określony przez lekarza orzecznika ZUS. W przypadku wydania przez komisję lekarską ZUS orzeczenia mniej korzystnego niż orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, warto odwołać się od decyzji ZUS i podnosić przed sądem argumenty przemawiające za tym, że komisja nie mogła orzec na niekorzyść.

Ile czasu trwa komisja lekarską ZUS?

Generalnie sprawa powinna zostać wyjaśniona w przeciągu miesiąca, choć warto pamiętać, iż pewne trudności pojawiły się związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce.

Ile się czeka na decyzję z ZUS po komisji forum?

Weszły ważne zmiany w ZUS. Decyzja w 14 dni

Od 1 kwietnia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł W 2022 roku była to kwota 1133 zł a w 2021 1033 zł (2020 – 984 zł). O odszkodowanie za wypadek przy pracy może wystąpić każda ubezpieczona osoba Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Tylko w zeszłym roku wypłacono je na kwotę ponad 326 mln zł ZUS przypomina, że w przypadku wypadku przy pracy ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanych jest m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie czy renta z tytułu niezdolności do pracy Poza tym możliwe jest także pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Od 1 kwietnia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pracownik otrzyma 1269 zł, Na przykład:

gdy lekarz orzecznik ustali 5 proc. uszczerbek na zdrowiu, to odszkodowanie wyniesie 6345 zł. z kolei z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania od kwietnia będzie wynosić 22 212 zł. gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 114 231 zł.

– Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS, lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

 1. Żeby dostać odszkodowanie, trzeba złożyć do nas kompletny, zawierający wszystkie niezbędne informacje i załączniki wniosek – dodaje.
 2. Wniosek powinien zawierać nie tylko sam wniosek o jednorazowe odszkodowanie, ale także protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy oraz wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały już zakończone.

Decyzja przyznającą lub odmawiającą wypłaty jest wydawana w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.