Rekrutacja do klasy dwujęzycznej 2020/2021

Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim.

 • zwiększona liczba godzin języka niemieckiego – pięć godzin tygodniowo;
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna (filologowie, lingwiści) posiadająca doświadczenie w prowadzeniu klas z rozszerzonym językiem niemieckim
 • kładziemy nacisk na komunikację oparte na solidnych podstawach leksykalno-gramatycznych;
 • wybrane przedmioty prowadzone będą w sposób dwujęzyczny historia, muzyka i geografia
 • korzystamy z najlepszych dostępnych podręczników oraz materiałów dodatkowych

Harmonogram działań:

 • Od 18 maja – Kandydaci mają możliwość zapoznania się w systemie z ofertą szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).
 • Od 25 maja do  2 czerwca do godz. 1500 –  Kandydaci,ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek oraz tworzą listę preferencjiszkół i oddziałów.
 • Od 25 maja do 3 czerwca, do godz. 1500 – Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych oraz oświadczenie, uczniem, której szkoły jest kandydat, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
 • 5 czerwca godz. 900 – Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.
 • 15 czerwca godz. 1300 – Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.
 • Od 16 czerwca do 17 czerwca do godz. 1500 – Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych.
 • Od 16 czerwca do 18 czerwca do godz. 15.00 – wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów ustawowych oraz oświadczenie uczniem, której szkoły jest kandydat, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru. Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymaganym terminie wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.
 • 22 czerwca godz. 900 – Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.
 • 23 czerwca godz. 1300-   Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie również widoczny dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.
 • Od 25 czerwca do 29 czerwca do godz. 12.00 – Kandydaci samodzielnie wprowadzają do systemu oceny z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tą informację samodzielnie do systemu.  
 • Od 26 czerwca do 29 czerwca do godz. 15.00 Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru. Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.
 • 2 lipca godz. 1300-  Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
 • od 2 lipca po godz. 1300    do 3 lipca do godz. 1500  –  Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VIIUwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa  w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.
 • 6 lipca godz. 13.00 Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Więcej informacji na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy.