Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina

 

Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępnośćstrony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotówpublicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej:

Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Data publikacji strony internetowej:2018-06-25

Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych w poniższych punktach.

 • Zapewnienie dostępności

Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony. Jeżeli znajdziesz błędy – prosimy o kontakt pod adres e-mail: [email protected]

 • Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest utrudniona przy użyciu klawiatury, część pól nie posiada wyraźnego podświetlenia obecnie zaznaczonego menu lub treści, zwanego „focus”. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Stosowanie czytników stron

Na dzień sporządzenia oświadczenia strona nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

 • Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4.5:1. Ponadto, na stronie można wybrać jeden z trzech wariantów motywu o zwiększonym kontraście w prawym górnym rogu serwisu.

 • Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie szkoły jako pracownicy pamiętamy i przypominamy o dodawaniu opisów alternatywnych do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje.
Nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane – na bieżąco pracujemy nad problemem.

 • Dokumenty

Na stronie Szkoły Podstawowej nr 303 umieszczamy pliki do pobrania – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik.

 • Powiększanie strony

N naszej stronie internetowej istnieje możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki. Ponadto, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

 • Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

 Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Karczewski adres poczty elektronicznej
[email protected] Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 22 643 65 34; 22 643 71 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 303 im Fryderyka Chopina w Warszawie znajduje się w dwóch budynkach: przy ul. Koncertowej 4 i Koncertowej 8

 • Budynek ul. Koncertowa 4 nie posiada podjazdu, windy ani toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek ul. Koncertowa 8 posiada dostosowany podjazd oraz toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie ma windy.
 • Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami przyschodowymi i pętlami komunikacyjnymi
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.