Lato w mieście 2018 w SP303

Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej obowiązujący uczestników Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” w Szkole Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

1. Wakacyjna Placówka Edukacyjna (WPE) funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00 w okresie od 30.07. 2018 r. – 17.08. 2018 r. 
2. Wakacyjna Placówka Edukacyjna (WPE) pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku). 
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki. 
4. Warunki uczestniczenia ucznia w WPE: • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie, • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika • uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie* . 
5. Uczestnik programu w WPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły. 
6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku przygotowanego w domu. 
7. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. 
8. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki razem ze złożeniem karty zgłoszenia* najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 15:00. 
9. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel. Koncertowa 4 tel/fax: (022) 643-65-34; (022) 641-26-98, Koncertowa 8 22 643-71-23) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności dziecka w WPE w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.15. 
10. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będzie w ciągu 30 dni od daty zakończeniu programu, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których uczestnik był nieobecny, złożony do ostatniego dnia akcji w placówce. 
11. Wszystkie zajęcia prowadzone w WPE w ramach Programu są bezpłatne. 12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz ze względu na liczne wycieczki poza teren placówki, w wodę/napój w małej butelce. 
13. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach. 
14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni. 
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

* Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat